Dosje javnega naročila 003175/2019
Naročnik: SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Storitve: Spremljanje in nadzor strategije digitalizacije v družbah Slovenskih železnic
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003175/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.05.2019
JN003175/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.06.2019
JN003175/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.06.2019
JN003175/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 03.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003175/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Slobodanka Rosić
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439
+386 12914833

Internetni naslovi
https://www.slo-zeleznice.si/sl/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/309420/RD_-_NMV-_Spremljanje_in_nadzor_strategije_digitalizacije.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/309420/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9541
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Spremljanje in nadzor strategije digitalizacije v družbah Slovenskih železnic
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72600000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Storitev spremljanja in nadzor strategije digitalizacije v družbah Slovenskih železnic na področjih tovornega prometa, potniškega prometa, poslovnega IS, upravljanje železniškega prometa in upravljanja učinkovitosti
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitev spremljanja in nadzor strategije digitalizacije v družbah Slovenskih železnic na področjih tovornega prometa, potniškega prometa, poslovnega IS, upravljanje železniškega prometa in upravljanja učinkovitosti
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.06.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.06.2019   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.05.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.05.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.05.2019   11:21
VPRAŠANJE
Ali razumemo pravilno 2. člen Vzorca pogodbe, da bo za opravljene storitve za celotno pogodbeno obdobje 24 mesecev izvajalec vsak mesec izdal račun za enako pavšalno mesečno vsoto, ne glede na dejansko število dni v posameznem mesecu oziroma količino opravljenih storitev? V kakšnem primeru in na podlagi katerih meril bo naročnik lahko zavrnil izstavljeni račun izvajalca?

ODGOVOR
Da. Naročnik bo zavrnil račun, če ta ne bo izstavljen v skladu s pogodbo.Datum objave: 28.05.2019   11:25
VPRAŠANJE
V čem je bistvena razlika med besedilom drugega in tretjega odstavka 11. člena Vzorca pogodbe?

ODGOVOR
Črta se tretji odstavek 11. člena:: »Vse možne spore bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno. V nasprotnem primeru bo spore reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.«Datum objave: 28.05.2019   11:36
VPRAŠANJE
V OBRAZCU 3a je zapisano: »Ponudnik je dolžan navesti ime in priimek ter ostale zahtevane podatke strokovnjakov, ki bodo dejansko delali pri naročniku in izpolnjujejo kadrovske pogoje, določene v razpisni dokumentaciji.«, nato sledi tabela z vpisanim besedilom »Podatki o strokovnjaku (ime in priimek)« v prvi vrstici, sledijo pa v naslednjih vrsticah tabele točke od 1. do 5.. Navodila so nam nerazumljiva. Prosimo za bolj natančno razlago, kako je treba izpolniti navedeno tabelo ali morda še bolje, nov, bolj podroben obrazec z novo tabelo in jasnim opisom posameznih rubrik tabele, ki jih je treba izpolniti.

ODGOVOR
Črta se: »ter ostale zahtevane podatke strokovnjakov«Datum objave: 28.05.2019   11:47
VPRAŠANJE
V prvem odstavku 11. člena Vzorca pogodbe je določeno: »Vsi dosedanji dogovori v zvezi z deli pod točko I te pogodbe, ki niso zajeti v pogodbi, so neveljavni.« Prosimo za pojasnilo, za katere dosedanje dogovore naj bi šlo. Ali se je naročnik že dogovarjal z določenim gospodarskim subjektom glede tega posla mimo postopka javnega naročanja?

ODGOVOR
Določilo v pogodbi pomeni, da so predmet pogodbe dela, ki so določena v 1. členu pogodbe.Datum objave: 28.05.2019   11:50
VPRAŠANJE
Iz dikcije pogodbenega določila o obveznostih izvajalca (5. člen): »Zagotavljati izvedbo storitev, ki so predmet te pogodbe v delovnem času in v prostorih naročnika, od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00 ure.« razumemo, da gre za obvezno prisotnost celotne strokovne ekipe izvajalca (5 članov) v prostorih naročnika (znanje, ki se ga zahteva, mora posedovati celotna ekipa). Ali ima naročnik zagotovljene tudi ustrezne delovne pogoje oziroma opremljena delovna mesta in prostore za te strokovnjake (med obveznostmi naročnika tega ne zasledimo)?

ODGOVOR
Ne, ker ne gre za delovno razmerje. Vse delovne pogoje in opremo mora članom ekipe zagotoviti izbrani izvajalec.Datum objave: 28.05.2019   11:52
VPRAŠANJE
Spoštovani, ne razumemo OBRAZCA 3a. Prosimo, če obrazložite, kako se ga izpolni. Hvala.

ODGOVOR
V obrazec se z imenom in priimkom navede vsakega strokovnjaka, ki ga gospodarski subjekt imenuje v ekipo in bo dejansko delal pri naročniku.Datum objave: 31.05.2019   12:01
VPRAŠANJE
V Razpisni dokumentaciji je v sklopu kadrovskih pogojev na str. 12 navedeno, da morajo vsi imenovani člani imeti izkušnje na področju upravljanja gospodarskih družb. Ali to pomeni, da morajo ti strokovnjaki imeti izkušnje direktorja, poslovodje, člana uprave, ipd.? Prosimo za podrobnejše pojasnilo, kaj ta zahteva pomeni.

ODGOVOR
Kadrovski pogoj: "- izkušnje na področju upravljanja gospodarskih družb", se črta iz razpisne dokumentacije.Datum objave: 31.05.2019   12:04
VPRAŠANJE
V Razpisni dokumentaciji je v sklopu kadrovskih pogojev navedeno, da morajo vsi imenovani člani imeti izkušnje:
- pri izvajanju nadzorne funkcije pri kompleksnih projektih informatizacije in digitalizacije (pomeni, da je pri posameznem naročniku izvajal nadzor nad več in po vsebini različnih projektih informatizacije, ki so med seboj prepleteni: prodaja, planiranje, nabava, kadri, obračun plač ...)
- na področju stanja in trendov razvoja digitalnih tehnologij;
- na področju upravljanja gospodarskih družb;
- na področju vodenja projektov in portfeljev projektov.

Ali pravilno razumemo navedeno dikcijo, da morajo navedene izkušnje izpolnjevati SKUPNO VSI imenovani člani multidisciplinarne skupine strokovnjakov z različnimi znanji in z izkušnjami, ne pa VSAK POSEBEJ?

ODGOVOR
Da, zahtevane izkušnje morajo izpolnjevati člani skupine skupno.Datum objave: 31.05.2019   12:06
VPRAŠANJE
Zahtevane reference kadrov:
1. domnevamo, da nebistvena odstopanja v številu zaposlenih (zahteva po več kot 1000 zaposlenih, referenčni naročnik ima trenutno 990 zaposlenih (številka variira, v obsegu odstotka do dveh) ne predstavljajo izločitvenega razloga oz. je takšna referenca prav tkao ustrezna?
2. zahtevane so reference pri izvajanju nadzorne funkcije pri kompleksnih informatizacijskih projektih. Ali bo naročnik štel kot ustrezne tudi reference faze načrtovanja oziroma sodelovanja pri pripravi tehničnih specifikacij in zahtev projektov (z vidika zahtevnosti takšni projekti zahtevajo še bolj zahtevno poznavanje tehnologij, procesov pri strankah, poznavanja trendov tehnologij, delovanja upravljana gospodarskih družb ter vodenja projektov, ki sicer ustrezajo ostalim navedenim zahtevam)?
3. domnevamo, da glede na maksimalno vrednost NMV ne zahtevate stalne 24-mesečne prisotnosti celotne projektne ekipe pri naročniku v režimu 8x5 (8 ur 5 dni v tednu), saj se stroški plač takih strokovnjakov v tem primeru niti ne pokrijejo (prisotnost je po potrebi glede na spremljanje in nadzor projektov) - ali to drži?

ODGOVOR
1. Neizpolnjevanje pogoja kadrovske sposobnosti tako kot je zapisan v razpisni dokumentaciji, je izločilni pogoj.
2. Ne, upoštevane bodo reference pridobljene pri izvajanju nadzorne funkcije pri kompleksnih projektih informatizacije in digitalizacije.
3. Da, kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.
Datum objave: 04.06.2019   08:48
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE:
Iz Razpisne dokumentacije in iz odgovorov naročnika na PJN je razumeti, da naroča storitve petih različnih strokovnjakov v delovnem času in v prostorih naročnika, od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00 ure za za celotno pogodbeno obdobje 24 mesecev. Torej skupni napor znese 19.200 čl/ur oziroma po 800 čl/ur mesečno. Ali je naše sklepanje pravilno?


ODGOVOR
Iz razpisne dokumentacije se črta: " - Zagotavljati izvedbo storitev, ki so predmet te pogodbe v delovnem času in v prostorih naročnika, od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00 ure.". Objavljen bo popravek.Datum objave: 04.06.2019   08:49
VPRAŠANJE

Z vašo razlago oziroma odgovorom na vprašanje enega od potencialnih ponudnikov, da v konkretnem primeru ne gre za prikrito delovno razmerje, se ne strinjamo. Odločitev o tem bomo prepustili delovni inšpekciji.


ODGOVOR
Iz razpisne dokumentacije se črta: " - Zagotavljati izvedbo storitev, ki so predmet te pogodbe v delovnem času in v prostorih naročnika, od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00 ure.". Objavljen bo popravek.
Datum objave: 04.06.2019   08:50
VPRAŠANJE
V zvezi z definicijo prikritega delovnega razmerja povzemamo glavne značilnosti: pri delovnem razmerju gre za razmerje med delavcem in delodajalcem, ki je prostovoljno; delavec se vključi v organiziran delovni proces delodajalca, delo opravlja za plačilo, osebno, nepretrgano in po navodilih ter pod nadzorom delodajalca. Poleg tega pa delavec opravlja delo v razmerju podrejenosti do delodajalca, medtem ko je podjetnik pri svojem delu neodvisen in samostojen.

Če so v razmerju med delodajalcem in delavcem navedeni elementi delovnega razmerja prisotni, gre za delovno razmerje, četudi morda med njima ni sklenjena pisna pogodba o zaposlitvi, ki je sicer pravilo.

Stališče FURS: »Pri ugotavljanju obstoja delovnega razmerja kakor tudi pri presoji pravilnosti davčne obravnave dohodkov so torej bistvene dejanske okoliščine, ki kažejo, kako se pogodbeno razmerje uresničuje v praksi. In ne poimenovanje razmerja s strani pogodbenih strank ali status pogodbenih strank.«.

Zaskrbljujoče je, da podjetje v večinski državni lasti zavestno krši predpise lastne države, torej svojega lastnika.

Glede na povedano pozivamo naročnika, da uskladi to javno naročilo z veljavnimi predpisi.


ODGOVOR
Iz razpisne dokumentacije se črta: " - Zagotavljati izvedbo storitev, ki so predmet te pogodbe v delovnem času in v prostorih naročnika, od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00 ure.". Objavljen bo popravek.
Datum objave: 04.06.2019   08:52
VPRAŠANJE
V odgovoru na vprašanje (Datum objave: 28.05.2019 11:50h) ste med drugim zapisali: »Vse delovne pogoje in opremo mora članom ekipe zagotoviti izbrani izvajalec.«, hkrati pa vztrajate na pogoju, da mora izvajalec »...zagotavljati izvedbo storitev, ki so predmet te pogodbe v delovnem času in V PROSTORIH NAROČNIKA, od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00 ure.«. Torej bo moral izvajalec najeti poslovne prostore pri naročniku. Prosimo, da sporočite stroške najema, da jih vkalkuliramo v našo ponudbo. Hvala.

ODGOVOR
Iz razpisne dokumentacije se črta: " - Zagotavljati izvedbo storitev, ki so predmet te pogodbe v delovnem času in v prostorih naročnika, od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00 ure.". Objavljen bo popravek.
Datum objave: 04.06.2019   08:55
VPRAŠANJE
Ali je stalna prisotnost strokovnjakov (pon-pet) od 8. do 16. ure obvezna ali je mišljeno, da se prisotnost opravlja po potrebi glede na spremljanja projektov in glede na potebe po nadzoru in spremljanju projektov, kot za potrebe nalog to oceni izvajalec?

ODGOVOR
Ne gre za stalno prisotnost. Iz razpisne dokumentacije se črta: " - Zagotavljati izvedbo storitev, ki so predmet te pogodbe v delovnem času in v prostorih naročnika, od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00 ure.". Objavljen bo popravek.
Datum objave: 04.06.2019   08:56
VPRAŠANJE
Iz RD, predvsem pa iz druge alineje drugega odstavka 5. člena Vzorca pogodbe sklepamo, da gre pri tem naročilu pravzaprav za prikrito delovno razmerje (prisotnost v delovnem času in v prostorih naročnika, od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00 ure), kar predstavlja kršitev veljavne delovnopravne zakonodaje, zato predlagamo naročniku, da to alinejo v celoti črta.

ODGOVOR
Iz razpisne dokumentacije se črta: " - Zagotavljati izvedbo storitev, ki so predmet te pogodbe v delovnem času in v prostorih naročnika, od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00 ure.". Objavljen bo popravek.