Dosje javnega naročila 003224/2019
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE, Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice
Blago: Zdravila
ZJN-3: Odprti postopek

JN003224/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.05.2019
JN003224/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.06.2019
JN003224/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.08.2019
JN003224/2019-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.08.2019
JN003224/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 26.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003224/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 097-233948
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE
Černelčeva cesta 15
8250
SI
Brežice
Slovenija
Rok Škvarč
rok.skvarc@sb-brezice.si
+386 74668100
+386 74668110

Internetni naslovi
http://www.sb-brezice.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/309448/Zdravila.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9544
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zdravila
Referenčna številka dokumenta: 410-4/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava zdravil
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Zdravila
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Brežice, bolnišnična lekarna, Černelčeva cesta 17, 8250 Brežice
II.2.4 Opis javnega naročila
Zdravila
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Da
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Da
Opis variant:
Paralele zdravil.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Zdravila iz krvi
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Brežice, bolnišnična lekarna, Černelčeva cesta 17, 8250 Brežice
II.2.4 Opis javnega naročila
Zdravila iz krvi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Da
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Da
Opis variant:
Paralele zdravil
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.06.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 21.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.06.2019   09:05
Kraj: Spletna aplikacija e-Oddaja


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.06.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:
1. ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,
2. ime naročnika,
3. oznako javnega naročila,
4. predmet javnega naročila,
5. očitane kršitve,
6. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,
7. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,
8. navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada.

Vlagatelj mora v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 71. člena ZPVPJN zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 4.000,00 EUR.

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802 izvrševanje proračuna RS. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajša od šestih znakov, se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0).

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočano s povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za javna naročila.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, se lahko vloži najpozneje osem delovnih dni po poteku roka za predložitev ponudb.

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE
Černelčeva cesta 15
8250
Brežice
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.05.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.05.2019   13:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zanima nas za kakšno obdobje se bo sklepala pogodba.
V razpisni dokumentaciji je navedeno 2 leti, medtem ko je v pogodbi navedeno, da se sklepa za 1 leto.

Hvala in lepo pozdravljeni,

ODGOVOR
Pogodba se bo sklenila za 1 leto. Prisšlo je do napake v razpisni dokumentaciji.
Datum objave: 23.05.2019   13:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zanima nas kakšna je vrednost finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:
v razpisni dokumentaciji (v točki 31.1) je navedeno da je 5%, v pogodbi (v 18. členu) pa 10% pogodbene vrednosti z DDV.

Hvala za odgovor,

ODGOVOR
Vrednost finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je 10%. Prišlo je do napake v razpisni dokumentaciji.Datum objave: 23.05.2019   13:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zanima nas ali je prišlo do napake pri Obrazcu št.12 - krovna izjava, saj je kot podpisnik naveden Izdajatelj menice.

Hvala in lepo pozdravljeni,

ODGOVOR
Napaka v razpisni dokumentaciji.
Napaka bo odpravljena.Datum objave: 24.05.2019   12:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pri obrazcu št.13 - vzorec menične izjave, je kot predmet javnega naročila naveden Kirurški šivalni material.

Prosimo za popravek.

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR
Razpisna dokumentacija bo popravljena.Datum objave: 24.05.2019   12:23
VPRAŠANJE
Pod zaporedno številko 794 je razpisano zdravilo "jopamidol-raztopina za injiciranje 370mg J/1ml, steklenička 400ml". Ker 400 ml ne ostaja, menimo da je prišlo do napake in bi morala biti steklenička 200 ml. Prosimo za popravek predračuna.

ODGOVOR
Prišlo je do napake.
Razpisna dokumentacija bo popravljena.Datum objave: 24.05.2019   12:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pod zaporednima številkama 1147 in 1148 sta razpisana:

Natrijev klorid, raztopina za izpiranje, 0,9g natrijevega klorida/100ml; plastenka z zamaškom na navoj 500 ml, ecotainer
Natrijev klorid, raztopina za izpiranje, 0,9g natrijevega klorida/100ml ; plastenka z zamaškom na navoj 1000 ml, ecotainer

Vprašanje: Ponujamo 0,9% NaCl za izpiranje, plastenka z zamaškom na navoj 500ml in 0,9% NaCl za izpiranje, plastenka z zamaškom na navoj 1000 ml. Ali lahko ponudimo omenjena produkta?

Hvala za odgovor,

ODGOVOR
Da.
Razpisna dokumentacija bo ustrezno popravljena oz. dopolnjena.Datum objave: 24.05.2019   12:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pod zaporedno številko 1159 je razpisan produkt: Natrijev klorid + kalijev klorid + kalcijev klorid dihidrat, raztopina za izpiranje, NaCl 8.6g, 0.3g KCl, 0.33 g CaCl2x2H2O/1000 ml, vrečka 500 ml a1.

Glede na to, da omenjen produkt za izpiranje v vrečki ni registriran v Republiki Sloveniji, ali lahko ponudimo ringer raztopino za infundiranje s 500 ml raztopine pakirane v vrečki, katero že uporabljate in katere glavne prednosti so: zaprt sistem brez tveganja za kontaminacijo iz zraka, minimalen volumen zraka, velik volumen dodatkov, majhen rezidualni volumen, zavzamejo veliko manj prostora pri shranjevanju, so manj obremenjujoče za okolje in ne potrebujejo odzračevanja?

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR
Da.Datum objave: 04.06.2019   10:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zastavljamo spodnja vprašanja za 1.sklop, zastavljena glede na zaporedno številko:

235: Ali lahko ponudimo pakiranje a10?
236: Ali lahko ponudimo pakiranje a10?
241: Ali lahko ponudimo pakiranje a10?
920: Ali lahko ponudimo pakiranje a5?
921: Ali lahko ponudimo pakiranje a5?
922: Ali lahko ponudimo pakiranje a5?
957: Ali lahko ponudimo zdravilo v drugem vsebniku z nacionalno šifro 147520?
1029: Ali lahko ponudimo pakiranje a10?
1092: Ali lahko ponudimo pakiranje a10?
1354: Ali lahko ponudimo pakiranje a5?
1647: Ali lahko ponudimo pakiranje a20?
1658: Ali lahko ponudimo pakiranje a10?

Zahvaljujemo se za odgovore in vas lepo pozdravljamo,

ODGOVOR:
zap. št. 235: Da
zap. št. 236: Da
zap. št. 241: Da
zap. št. 920: Da
zap. št. 921: Da
zap. št. 922: Da
zap. št. 957: Da
zap. št. 1029: Da
zap. št. 1092: Da
zap. št. 1354: Da
zap. št. 1647: Da
zap. št. 1658: Ne

Datum objave: 04.06.2019   10:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pod zaporedno številko 60 je v opisu zdravila aminokisline, glukoza; raztopina za intravensko infundiranje brez elektrolitov, (50 g + 120 g)/L dvoprekatna vreča
1500 ml navedeno pakiranje a6.
V Sloveniji zdravilo tržimo v pakiranju po 4 (4 x 1500 ml).
Ali lahko ponudimo zdravilo aminokisline, glukoza; raztopina za intravensko infundiranje brez elektrolitov, (50 g + 120 g)/l v dvoprekatni vreči 1500 ml in pakiranju po 4?

Hvala za odgovor,


ODGOVOR
Da.Datum objave: 04.06.2019   10:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pod zaporedno številko 362 je v opisu zdravila diklofenak + orfenadrinijev citrat; raztopina za intravensko infundiranje 75 mg diklofenaka + 30 mg orfenadrinijevega citrata/ 250 ml navedeno pakiranje po 1 stekleničko.
V Sloveniji tržimo to zdravilo v pakiranju po 10 (10 x 250 ml).
Ali lahko ponudimo zdravilo diklofenak + orfenadrinijev citrat; raztopina za intravensko infundiranje 75 mg diklofenaka + 30 mg orfenadrinijevega citrata/ 250 ml v pakiranju po 10?

Hvala,

ODGOVOR
Da.Datum objave: 04.06.2019   10:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pod zaporedno številko 380 je v opisu zdravila dopamin, koncentrat za pripravo raztopine za infundiranje 50 mg/5 ml navedeno pakiranje a1.
V Sloveniji omenjeno zdravilo tržimo v pakiranju po 10 (10 x 5 ml ampula).
Ali lahko ponudimo zdravilo dopamin, koncentrat za pripravo raztopine za infundiranje 50 mg/5 ml v pakiranju po 10?

Hvala,

ODGOVOR
Da.Datum objave: 10.06.2019   08:38
VPRAŠANJE
Naročnik je v točki 27.3 razpisne dokumentacije določil: »Za zdravila iz sklopa II. Zdravila iz krvi v skladu z Navodilom o preskrbi bolnišnic z zdravili z albumini ter zdravili z imunoglobulinom za intravensko uporabo, št. 167-4/2015-82, z dne 6.12.2016 , ki ga je izdalo Ministrstvo za zdravje, naročnik sklepa neposredne pogodbe za preskrbo z zdravili iz plazme, zbrane v RS. Naročnik bo predmetno razpisano zdravilo pričel naročati šele po počrpanju vseh količin zdravil iz slovenske plazme, predvidene za Splošno bolnišnico Brežice.«
Navodilo, na katerega se sklicuje naročnik, je bilo posredovano bolnišnicam pred sprejemom sodbe Sodišča EU, v kateri je sodišče odločilo, da je razlikovanje med zdravili glede na izvor plazme, iz katere so izdelana, nedopustno. Kot posledico odločitve Sodišča EU je v pripravi tudi predlog novele ZZdr-2 (https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/373278?disposition=attachment), s katero bo 71. točka 6. člena ZZdr-2 črtana. Zato vas pozivamo, da izpostavljeno določbo črtate iz razpisne dokumentacije, v nasprotnem primeru bomo zoper navedeno določbo vložili zahtevek za revizijo.


ODGOVOR
Naročnik bo v tem delu spremenil razpisno dokumentacijo.Datum objave: 10.06.2019   09:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

odgovornost naročnika je, da definira svoje potrebe za predmet razpisa - zdravila, na osnovi katerih ponudniki oddajo svoje zavezujoče ponudbe. Glede na to, da je razumljivo, da so natančne količine zdravil, za katere ustanova predvideva, da jih bo v določenem obdobju potrebovala, težje predvidljive, pozivamo naročnika, da določi dopustno odstopanje od razpisnih in s tem tudi zavezujočih količin do +/- 10% ali podobno. Za nemoteno preskrbo bolnišnice z zdravili je za ponudnike ta podatek nujen ter mora biti za naročnika zavezujoč, zato pozivamo naročnika, da ustrezno dopolni razpisno dokumentacijo. V nasprotnem primeru ni mogoče pričakovati, da bodo ponudniki lahko izpolnili svoje obveznosti po pogodbi in poskrbeli za nemoteno preskrbo bolnišnice z zdravili.

V kolikor pa smatrate, da je z vaše strani nemogoče predvideti potrebe za vašo ustanovo, je pa nerealno pričakovati, da bo za to skrbel ponudnik. Torej, v kolikor se ne morete ali ne želite zavezati k nakupu zavezujočih količin (z nekim razumnim odstopanjem) pa vas pozivamo da iz razpisnih pogojev izvzamete penaliziranje dobaviteljev (na primer kritni kup) za zamude v dobavah zdravil.

V poslovnem odnosu se pričakuje, da so obveznosti pogodbenih partnerjev, naročnika in ponudnika, uravnotežene.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik v tem delu ne bo spremijal razpisne dokumentacije.Datum objave: 10.06.2019   14:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisnem predračunu ste v sklopu 2 (Zdravila iz krvi), pod zaporedno številko 6 in 7 razpisali povpraševanje za zdravili

- humani polivalentni immunoglobulin: 10% raztopina za i.v. injiciranje, volumen 50 ml ali enakovredno Privigen ter
- humani polivalentni immunoglobulin: 10% raztopina za i.v. injiciranje, volumen 100 ml ali enakovredno Privigen.

Ali se na zgoraj razpisani zdravili lahko javimo z zdravili:
- Octagam 50 mg/ml (100ml) za zdravilo razpisano pod zaporedno številko 6 ter
- Octagam 50mg/ml (200ml) za zdravilo razpisano pod zaporedno številko 7.

Najlepša hvala in lep pozdrav!ODGOVOR
DaDatum objave: 13.06.2019   10:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali mora ponudnik predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo ponudbenih obveznosti (torej fin. zavarovanje predložimo že za resnost ponudbe) ali se predloži samo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (torej ob podpisu pogodbe).

Najlepša hvala in lp.

ODGOVOR
Finančnega zavarovanja za resnost ponudbe naročnik ne zahteva.Datum objave: 13.06.2019   10:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Glede na dosedanje odgovore, nas zanima kdaj bodo objavljeni popravki razpisne dokumentacije in obrazcev.

Hvala za razumevanje,

ODGOVOR
Končna razpisna dokumentacija s popravki bo objavljena 14.6.2019, ko se izteče rok za vprašanja.Datum objave: 14.06.2019   08:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v 22.členu pogodbe določate, da pogodba preneha veljati, če so po izvedenem centralnem javnem naročilu dosežene nižje cene.

Glede na to, da gre v tem javnem naročilu za nabor več zdravil nas zanima ali v tem primeru preneha celotna pogodba (tudi za zdravila, ki npr. niso na centralnem JN).

Predlagamo, da člen korigirate, da pogodba preneha v delu, ki se nanaša izbrana zdravila.


lp


ODGOVOR
Mišljeno je, da preneha pogodba veljati le za zdravila, ki bodo zajeta v centralnem JN, če bo le ta izveden. Za ostala zdravila pogodba ne bi prenehala veljati.
Naročnik bo sledil predlogu in v tem delu spremenil in dopolnol razpisno dokumentacijo.Datum objave: 14.06.2019   08:42
VPRAŠANJE
Da bomo ponudniki v ponudbenem predračunu lahko podali pravilne cene na enoto mere (EM), vas prosimo za pojasnilo kaj predstavlja pojem EM "kos".
Primer:
1487 spironolakton kapsula, trda100mg a20 kos 200
Pomeni, da razpisujete 200 sc ali 200 tablet?

Primer:
1517 tapentadol tablete s podaljšanim sproščanjem ,100 mg a60 kos 1
Pomeni, da razpisujete 1sc ali 1 tableto?

Prosimo za natančnejšo razlago pojma "kos"

ODGOVOR
Pri postavki 1026 in 1517 je prišlo do napake v količini.
Naročnik bo popravil razpisano količino in objavil nov obrazec predračuna.
1 KOS = ENOTA V PAKIRANJU (tableta, ampula, viala, steklenica, tuba, inhalator ).
Datum objave: 14.06.2019   08:45
Popravek v količini bo tudi pri postavkah: 1516, 1518, 1519 in 1520.

Datum objave: 14.06.2019   14:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vezano na sklop 1 vas prosimo za spodnja pojasnila:

Zaporedna številka 1185:
Ali na tej postavki želite zdravilo noradrenalin v ampuli s koncentracijo 2 mg/ml in volumnom 4 ml, a10?

Zaporedna številka 389:
Na tej postavki želite zdravilo efedrinijev klorid v ampuli z volumnom 1 ml in koncentracijo 50 mg/ml. Pred aplikacijo je omenjeno stekleno ampulo potrebno primerno razredčiti, kar je časovno zahtevno, hkrati pa je odmerek v ampuli večji od zahtevanega in prihaja do ostankov zdravila. Ali vam lahko na tej postavki ponudimo efedrinijev klorid za intravensko aplikacijo v polipropilenski ampuli s koncentracijo 3 mg/ml in volumnom 10 ml (30 mg/10 ml, a10), ki ustreza enkratni aplikaciji zdravila enemu bolniku in katere dodatna prednost je kompatibilnost z Luer Lock navojem na brizgi? Pri aplikaciji ni potrebe po uporabi injekcijske igle in torej ni možnosti vboda z iglo, ni ostankov steklenih delcev v ampuli kot pri steklenih ampulah in ni nevarnosti, da pride do ureznine na steklu pri odpiranju ampule.

Zaporedna številka 532:
Pri tej postavki želite zdravilo fenilefrinijev klorid v viali z volumnom 20 ml in koncentracijo 0,01%.
Namesto omenjenega pakiranja bi vam radi ponudili zdravilo fenilefrinijev klorid v polipropilenski ampuli za intravensko aplikacijo v koncentraciji 50 µg/ml in volumnom 10 ml (500µ/10 ml), katere dodatna prednost je kompatibilnost z Luer Lock navojem na brizgi. Pri aplikaciji ni potrebe po uporabi injekcijske igle in torej ni možnosti vboda z iglo, ni ostankov steklenih delcev v ampuli kot pri steklenih ampulah in ni nevarnosti, da pride do ureznine na steklu pri odpiranju ampule. Pri aplikaciji prav tako ni potrebe po uporabi vbodnih igel kot pri vialah, kar dodatno zmanjša strošek celotne aplikacije.
Pri shemi odmerjanja zdravila fenilefrin bolj ustrezajo manjši volumni (500µg v primerjavi z 2 mg), saj je manj ostanka v viali in manj zavrženega zdravila.
Ali vam lahko ponudimo omenjeno zdravilo?

Najlepša hvala za odgovore in lep pozdrav.


ODGOVOR
1. Zaporedna številka 1185 - DA
2. Zaporedna številka 389 - DA
3. Zaporedna številka 532 - DA


Datum objave: 14.06.2019   14:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za informacijo, ali lahko na posamezne postavke v 1. sklopu ponudimo tudi naslednja pakiranja:

418 in 419: Ali lahko ponudimo pakiranje a90?
625: Ali lahko ponudimo pakiranje a50?
650: Ali lahko ponudimo pakiranje a30?
681: Ali lahko ponudimo 30ml pakiranje?
828: Ali lahko ponudimo pakiranje a40?
851: Ali lahko ponudimo pakiranje a10?
888: Ali lahko ponudimo pakiranje a28?
929 - 934: Ali lahko ponudimo pakiranje a100?
957: Ali lahko ponudimo pakiranje a1?
1334: Ali lahko ponudimo pakiranje a56?
1451: Ali lahko ponudimo pakiranje s 120 odmerki?
1547: Ali lahko ponudimo pakiranje a90?
1582: Ali lahko ponudimo pakiranje a28?
1655 in 1656: Ali lahko ponudimo pakiranje a28?

Hvala za odgovore in lep pozdrav.

ODGOVOR

418 in 419: NE
625: Da
650: Da
681: Da
828: Da
851: Da
888: Da
929 - 934: Da
957: Da
1334: Da
1451: Da
1547: Da
1582: Da
1655 in 1656: Da


Datum objave: 18.06.2019   10:58
Obvestilo vsem potencialnim ponudnikom:
Dopolnjena in spremenjena razpisna dokumentacija je bila posredovana na Portal javnih naročil 14.6.2019.
Spremembe in dopolnitve so objavljene tudi na spletni strani naročnika: https://www.sb-brezice.si/javna-narocila.html