Dosje javnega naročila 003263/2019
Naročnik: OBČINA LENART, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slov. goricah
Gradnje: Nadzidava vmesnega trakta Zdravstvenega doma Lenart - DRUGA FAZA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 341.950,03 EUR

JN003263/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.05.2019
JN003263/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.05.2019
JN003263/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.06.2019
JN003263/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.09.2019
JN003263/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003263/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA LENART
Trg osvoboditve 7
2230
SI
Lenart v Slov. goricah
Slovenija
Jože Dukarič
obcina@lenart.si
+386 27291348
+386 27207352

Internetni naslovi
http://www.lenart.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/309736/Nadzidava_vmesnega_trakta_Zdravstvenega_doma_Lenart_-_DRUGA_FAZA.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9606
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nadzidava vmesnega trakta Zdravstvenega doma Lenart - DRUGA FAZA
Referenčna številka dokumenta: 170-3/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45215000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Projekt:Nadzidava vmesnega trakta Zdravstvenega doma Lenart -
DRUGA FAZA
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45215000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lenart v Slovenskih goricah, Maistrova ulica 22
II.2.4 Opis javnega naročila
Projekt: Nadzidava vmesnega trakta Zdravstvenega doma Lenart -
DRUGA FAZA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 15.06.2019
Konec: 30.09.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.06.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.06.2019   11:01
Kraj: Preko portala e-JN

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka preko Portala e-JN.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.06.2019   09:00

Dodatne informacije:
Ponudnik ponudbo odda na način, da v rubriki predračun posebej objavi samo OBR-1 v ponudbi, v ostali dokumentaciji pa celotno ponudbeno dokumentacijo skladno z Navodili.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do roka določenega v obvestilu o javnem naročilu. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Ocenjena vrednost naročila 257.754,44 EUR brez DDV.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.05.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.05.2019   07:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, v dokumentih, ki so na razpolago ni razpisne dokumentacije. Prosili bi, če jo lahko dodate. Lep pozdrav.


ODGOVOR

Razpisna dokumentacija je bila naložena na Portal javnih naročil, v kolikor je na povezavi niste morali sneti je na voljo tudi na naši uradni spletni strani www.lenart.si, pod rubriko razpis, spodaj je tudi direktna povezava.


https://www.lenart.si/index.php/sl/za-obcane/337-nadzidava-vmesnega-trakta-zdravstvenega-doma-lenart-druga-faza-zip

Datum objave: 22.05.2019   07:42
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Nikjer ne zasledimo razpisne dokumentacije. Lahko posredujete link??

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR


Razpisna dokumentacija je bila naložena na Portal javnih naročil, v kolikor je na povezavi niste morali sneti je na voljo tudi na naši uradni spletni strani www.lenart.si, pod rubriko razpis, spodaj je tudi direktna povezava.


https://www.lenart.si/index.php/sl/za-obcane/337-nadzidava-vmesnega-trakta-zdravstvenega-doma-lenart-druga-faza-zip

Datum objave: 23.05.2019   08:28
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo vas, da objavite razpisni dokumentacijo z obrazci. Objavljene imate popise in skice.
Lepo pozdravljeni!

ODGOVOR


Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/310045/Popravek_in_dopolnitev_z_razpisno_dokumentacijo.zip in https://www.lenart.si/index.php/sl/za-obcane/razpisi

Datum objave: 23.05.2019   13:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

1. V popisih imate UPRAVIČEN IN NEUPRAVIČEN PROGRAM. Kaj to pomeni in po katerem programu se sestavi ponudba.
2. Ni razpisne dokumentacije v word obliki pogoji in obrazci (ESPD, .....)
3. Je razpis narejen po sklopih ali ne

Lep pozdrav

ODGOVOR


1. V popisih imate UPRAVIČEN IN NEUPRAVIČEN PROGRAM. Kaj to pomeni in po katerem programu se sestavi ponudba.
PONUDNIK MORA PONUDITI VSE POSTAVKE, TOREJ UPRAVIČEN IN NEUPRAVIČEN PROGRAM.

2. Ni razpisne dokumentacije v word obliki pogoji in obrazci (ESPD, .....)
Razpisna dokumentacija je na voljo tudi v ».DOCX« obliki na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/310045/Popravek_in_dopolnitev_z_razpisno_dokumentacijo.zip in https://www.lenart.si/index.php/sl/za-obcane/razpisi

3. Je razpis narejen po sklopih ali ne
RAZPIS NI NAREJEN PO SKLOPIH, PONUDNIK MORA PONUDITI VSA DELA.


Datum objave: 27.05.2019   10:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosimo, da v OBR. 3 pod tretjo točko navedete pravilen datum izvedbe celotnega javnega naročila.
lp

ODGOVOR


Skladno z objavljeno razpisno dokumentacijo se pričakuje izvedba vseh gradbenih del najkasneje do 15.9.2019, kot je navedeno tudi v vzorcu pogodbe in v ostalem delu razpisne dokumentacije.
Naročnik s tem odgovorom na to vprašanje tudi popravlja očitno pisno pomoto navedenega roka na OBR 3, kot izhaja iz postavljenega vprašanja, ki glasi: Izjavljamo, da smo sposobni razpisana dela celovito izvesti do 24.12.2018« tako, da odslej pravilno glasi: » Izjavljamo, da smo sposobni razpisana dela celovito izvesti do 15.09.2019.

Datum objave: 31.05.2019   10:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosimo za spremembo garancijskega roka za garancijsko dobo iz petih na dve leti, kot to predvidevata
Obligacijski zakonik in Posebne gradbene uzance.
Lepo pozdravljeni!


ODGOVOR


Naročnik dolžine garancijskega roka ne bo spreminjal, saj je le ta pogodbeno določen v daljšem obdobju (5 let) in s tem dodatno varuje kvaliteto gradnje, kar je skladno z navedenima predpisoma, res je sicer, da je določen instrukcijski rok v gradbenih uzancah (2 leti), vendar je naročnik skladno z istim določilom določil daljši pogodbeni rok.

Datum objave: 05.06.2019   07:08
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Prosimo za pojasnitev pozicije B.1.9 pri krovsko kleparskih delih.
Prosimo za detajl izvedbe oz. navedbo proizvajalca zahtevanih lamel.
Nikjer ni navedeno ali so lamele ena do druge ali je med njimi razmik.
Tudi ni jasno ali so v enem okvirju ali za vsako okno posebej. Če prav
razumemo gre za 120 kom vertikalnih lamel višine 250 cm in r.š. 30
cm, ni pa znana oblika lamele.
lp

ODGOVOR


Izvedba je kot na priloženem shematičnem detajlu in opisu iz pozicije B.1.9.
Zahtevane lamele lahko 'spiga' tako podjetje Bučar kot tudi Meltal, zato radij ni podan (odvisno od tehnologije posameznega ponudnika)
Na kotnik se neta.
Medosni razmak lamel cca 20cm, da se izide v rastru, razvidnem iz fasade.
Lamele so v enem okvirju , za vsako okensko odprtino na južni fasadi posebej.
Razlika glede na popis je le pri poziciji na betonski fasadi tam podlaganje s fasadnim panelom ni potrebno, saj je sestava fasade drugačna. Okvirjev je 6kom na južni fasadi.
Pred montažo je potrebno pripraviti vzorčno lamelo.
Prikaz je objavljen na spletni strani Občine Lenart pri drugih dokumentih povezanih z tem javnim naročilom.

Datum objave: 05.06.2019   12:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V popisih za električarska dela ne množi neupravičenih stroškov.
Ali se v ponudbi upoštevajo samo upravičeni stroški?
lp

ODGOVOR


Upoštevat je potrebo vse stroške in izpolniti vse postavke. Na spletni strani https://www.lenart.si/index.php/sl/za-obcane/, bo objavljen tudi popravek tega dela popisa.