Dosje javnega naročila 003353/2019
Naročnik: UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE, Titov trg 4, 6000 Koper - Capodistria
Storitve: Nakup letalskih vozovnic in organizacija namestitvenih aranžmajev za potrebe Univerze na Primorskem (okvirni sporazum)
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.257.000,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN003353/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.05.2019
JN003353/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.07.2019
JN003353/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 17.09.2019
JN003353/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.09.2019
JN003353/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 18.09.2019
JN003353/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 18.09.2019
JN003353/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 18.09.2019
JN003353/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 18.09.2019
JN003353/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.01.2020
JN003353/2019-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 21.04.2020
JN003353/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.09.2020
JN003353/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.10.2020
JN003353/2019-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 22.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003353/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 100-242346
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE
Titov trg 4
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Denis Černjavski
denis.cernjavski@upr.si
+386 56117500
+386 56117530

Internetni naslovi
http://www.upr.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/309761/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9619
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup letalskih vozovnic in organizacija namestitvenih aranžmajev za potrebe Univerze na Primorskem (okvirni sporazum)
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
63000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je storitev nakupa letalskih vozovnic in organizacija namestitvenih aranžmajev za potrebe naročnika UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
63500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je storitev nakupa letalskih vozovnic in organizacija namestitvenih aranžmajev za potrebe naročnika UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.06.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 22.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.06.2019   10:01
Kraj: Na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.06.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen ZPVPJN.

V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojajo očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo prijave ali ponudbe.

Vlagatelj mora pred vložitvijo zahtevka za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije ali vsebino objave plačati takso v višini 4.000,00 EUR.

Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno upravo:
http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE
Titov trg 4
6000
Koper - Capodistria
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.05.2019   08:38
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Pri javnem razpisu za potrebe Primorske Univerze, "Nakup letalskih vozovnic in organizacija namestitvenih aranžmajev" me zanima koliko referenc je potrebno navesti? A bodo 3 reference dovolj? Ker toliko je prostora na obrazcu Referenčna lista ponudnika. Ali je omejena višina zneska posamezne reference? Zanima me tudi za katero datumsko obdobje naj referenco navedemo? Namreč v opisu POGOJ " ; Reference ni nič od tega navedeno / specificirano.

Hvala za vaš odgovor,


Hvala in lep pozdrav!
Thank you and best regards!

Elvira Treven
Bussines travel
Airpass d.o.o.
Vošnjakova 16, Ljubljana SI-1000 Slovenia
Office: +386 1 4307009  Fax: +386 1 430 7100 I Email: elvira@airpass.eu
Obiščite našo spletno stran: www.airpass.eu

ODGOVOR

Skladno s Pogojem 2 (Reference) v poglavju Tehnična in strokovna sposobnost morajo ponudniki izkazati najmanj tri reference (treh različnih referenčnih naročnikov), pri čemer je posamična pogodbena vrednost posamezne reference znašala najmanj 60.000,00 EUR (brez DDV). Upoštevajo se le reference v zadnjih treh letih, šteto do dneva objave tega javnega naročila na Portalu javnih naročil, tj. v obdobju med 23.5.2016 in 23.5.2019.


Datum objave: 29.05.2019   09:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zakaj pogoj 4 ne velja tudi za podizvajalce?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik je skladno z določili ZJN-3 določil Pogoj 4 (Bonitetna ocena), ki ga morajo obvezno izpolnjevati le ponudniki oz. v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed gospodarskih subjektov, ki sodeluje v skupini, ki oddaja skupno ponudbo. V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci pa ta pogoj nominirani podizvajalci ne potrebujejo izpolnjevati.

Lep pozdrav.

Datum objave: 07.06.2019   11:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

kakšen BON od AJPESA zahtevate, ker je več tipov bonitetnih ocen / več Bonov...

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani.

Skladno z zahtevo v pogoju št. 4 (Bonitetna ocena najmanj SB6) mora gospodarski subjekt predložiti ustrezen BON obrazec, ki ni starejši več kot trideset (30) dni od roka za oddajo ponudbe. Torej obrazec, iz katerega bo izhajalo izpolnjevanje pogoja (kot npr. S-BON-1/P ali S-BON-1).

Lep pozdrav.