Dosje javnega naročila 003327/2019
Naročnik: Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje
Storitve: Nadzor nad gradnjo poslovne stavbe
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003327/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.05.2019
JN003327/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 31.05.2019
JN003327/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.06.2019
JN003327/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003327/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Rožna ulica 39
1330
SI037
Kočevje
Slovenija
Robert Latin
robert.latin@gov.si
+386 82007100

Internetni naslovi
https://www.sidg.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/309819/Razpisna_dokumentacija_nadzor_nad_gradnjo_posl._stavbe_čistopis_za_objavo.pdf.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9636
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nadzor nad gradnjo poslovne stavbe
Referenčna številka dokumenta: GN SiDG 2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71520000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
izvajanje storitev nadzora po veljavni gradbeni zakonodaji, podzakonskih predpisih ter v skladu z zahtevami in navodili naročnika iz te pogodbe ter dokumentacije naročnika v zvezi z oddajo javnega naročila
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71520000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kočevje
II.2.4 Opis javnega naročila
izvajanje storitev nadzora po veljavni gradbeni zakonodaji, podzakonskih predpisih ter v skladu z zahtevami in navodili naročnika iz te pogodbe ter dokumentacije naročnika v zvezi z oddajo javnega naročila
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 16
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot opredeljeno v razpisni dokumentaciji. Glej razpisno dokumentacijo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.06.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.06.2019   10:05
Kraj: v sistemu eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.05.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.05.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.05.2019   14:45
VPRAŠANJE
prosimo za podajo ocenjene vrednosti GOI del in ocenjene vrednosti javnega naročila.

ODGOVOR
Naročnik ocenjene vrednosti ne bo razkrival, ker je ni dolžan.Datum objave: 29.05.2019   13:20
VPRAŠANJE
Ob pregledu objavljene razpisne dokumentacije je razvidno, da naročnik ne zahteva da ponudnik priloži izpolnjen ESPD obrazec, temveč je s strani naročnika predpripravljena lastna izjava. Kljub le-tej naročnik že v fazi oddaje ponudbe od ponudnika zahteva predložitev dokazil, ki se jih skladno z veljavno zakonodajo naj ne bi od ponudnikov zahtevalo že v fazi predložitve ponudbe, saj so nenazadnje povezani s stroški, temveč zgolj od ponudnika, ki je oddal ekonomsko najugodnejšo ponudbo.
Naročnika zato pozivamo, da opusti zahtevo po predložitvi bančnih potrdil oz. BON obrazca za dokazovanje ekonomskega in finančnega položaja, kakor tudi obrazca M1 ali pogodbe o zaposlitvi za dokazovanje opravljanja poklicne dejavnosti.

Prav tako naročnika pozivamo, da skladno z veljavno zakonodajo referenčna potrdila v fazi oddaje ponudbe zahteva zgolj za dokazovanje meril, saj v tem delu ponudb ni dovoljeno dopolnjevati, ne pa tudi za dokazovanje tehnične in strokovne sposobnosti tako za gospodarski subjekt kot pravno osebo, kot vodjo nadzora.


ODGOVOR
Kot izhaja iz razpisne dokumentacije, poglavje 13.1 na strani 36 naročnik zahteva, da se dokazila predložijo na poziv naročnika in ne zahteva, da ponudniki že do roka za prejem ponudb predložijo dokazila. V razpisni dokumentaciji so opredeljena dokazila z namenom, da se ponudnike seznani, katera dokazila naročnik zahteva in jih bo potrebno predložiti na poziv naročnika, ne zahteva pa, da se ta dokazila predložijo ob oddaji ponudbe. Opozarja pa naročnik, da bo moral ponudnik, kateremu bo nameraval oddati naročnik javno naročilo, predložiti dokazilo, ki bo ustrezne veljavnosti in bo izkazoval izpolnjevanje pogoja iz razpisne dokumentacije.Datum objave: 30.05.2019   14:52
VPRAŠANJE
Prosimo za razširitev objektov po klasifikaciji (sedaj samo 122), tudi na ostale objekte, npr. 126, saj s tem ne boste izgubili na kvaliteti storitev boste pa večjemu številu ponudnikov omogočili sodelovanje pri javnem naročilu

ODGOVOR

Naročnik spreminja referenčni pogoj v točki 8.2.4.1, tako da se ta po novem glasi:
Ponudnik mora predložiti:
- najmanj 2 referenci, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe izvajal storitev nadzora za objekt klasifikacije 122 Poslovne in upravne stavbe ali objekt klasifikacije 126 Stavbe splošnega družbenega pomena, katere neto površina je znašala najmanj 2.000 m2.
- najmanj 2 referenci, iz katerih izhaja, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe izvajal storitev nadzora za energetsko varčni objekt z leseno konstrukcijo, katerega neto površina je znašala najmanj 1.000 m2.

Naročnik spreminja tudi kadrovski referenčni pogoj v točki 8.2.4.2, tako da se ta po novem glasi:
Ponudnik mora imenovati vodjo nadzora, ki bo pri izvedbi javnega naročila izvajal funkcijo vodje nadzora po ZAID-u oziroma po GZ, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- opravljen mora imeti strokovni izpit za odgovornega nadzornika iz področja gradbeništva in biti vpisan v Imenik pooblaščenih inženirjev (poklicni naziv PI ali NI) del pri IZS,
- ima vsaj 10 let delovnih izkušenj s področja izvajanja nadzora pri gradnji;
- mora izpolnjevati pogoj, da lahko opravlja nadzor nad gradnjo zahtevnega, manj zahtevnega, nezahtevnega objekta in posameznimi deli ter vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta, vodenje posameznih del na zahtevnih in manj zahtevnih objektih, vodenje gradnje nezahtevnega objekta;
- najmanj 2 referenci, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe izvajal storitev nadzora za objekt klasifikacije 122 Poslovne in upravne stavbe ali objekt klasifikacije 126 Stavbe splošnega družbenega pomena, katere neto površina je znašala najmanj 2.000 m2,
- najmanj 2 referenci, iz katerih izhaja, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe izvajal storitev nadzora za energetsko varčni objekt z leseno konstrukcijo, katerega neto površina je znašala najmanj 1.000 m2.Datum objave: 30.05.2019   14:59
VPRAŠANJE
Ponudnik mora imenovati vodjo nadzora, ki bi moral izkazati reference iz preteklega izvajanja funkcije vodje nadzora (po ZAID-u oz. GZ), kar pa je nemogoče. Vodja nadzora je namreč povsem nov pojem, ki je bi vzpostavljen z uveljavitvijo novega Gradbenega zakona, vsled česar tovrstnih referenc posamezni kadri še nimajo in jih tudi naročniki zato ne morejo zahtevati od ponudnikov.

Verjetno pravilno razumemo razpisno dokumentacijo, in sicer da mora sedaj predvideni vodja nadzora imeti referenco, ko je bil v funkciji odgovornega nadzornika.ODGOVOR

Naročnik referenčnega pogoja kadra ne veže na izvajanje funkcije vodje nadzora, ampak, kot to izhaja iz točke 8.2.4.2 zahteva, da je imenovani kader v preteklosti (zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe) izvajal storitev nadzora, in sicer pri najmanj 2 objektih klasifikacije 122 Poslovne in upravne stavbe, katere neto površina je znašala najmanj 2.000 m2 in najmanj dveh energetsko varčnih objektih z leseno konstrukcijo, katerega neto površina je znašala najmanj 1.000 m2.


Datum objave: 30.05.2019   15:00
VPRAŠANJE
Naročnik zahteva da bo imel ponudnik ob sklenitvi pogodbe z naročnikom sklenjeno zavarovanje odgovornosti za škodo, v višini najmanj 300.000,00 EUR, kar je po našem mnenju absurd, glede na to, da se dela razpisujejo po postopku oddaje naročila male vrednosti, za katerega je znana zgornja omejitev možne ponudbene vrednosti in je le-ta bistveno manjša od zahtevane višine zavarovalne police.
Naročnika poziva k zmanjšanju vrednosti zahtevanega zavarovanja (npr. 150.000,00 EUR).


ODGOVOR

Višina zavarovalne vsote ni v ničemer povezana z vrsto postopka in ponudbeno ceno ampak s škodo, ki jo lahko utrpi naročnik v primeru napak oz. nekvalitetno izvedenega nadzora. Predmet nadzora je objekt, katerega vrednost je visoka in gradnja zahtevna, napake nadzora pa imajo lahko za posledico nastanek visoke škode, zato je zahteva po takšni zavarovalni vsoti upravičena in naročnik pri njej vztraja.


Datum objave: 30.05.2019   20:07
VPRAŠANJE
Prosimo, da pri vodji nadzora, kjer zahtevate, da mora imeti le-ta opravljen strokovni izpit in biti vpisan v IZS pod nazivom PI (pooblaščeni inženir) zahtevo ustrezno popravite oz. razširite na način kot je podano tolmačenje v zvezi z navedenim na spletni povezavi:

http://www.izs.si/izpostavljena-novica/odgovori-ministra-jureta-lebnana-vprasanja-o-nadzornih-inzenirjih-2446/

torej, da se za vodjo nadzora lahko izkaže tako kader, ki ima naziv PI ali NI.

V kolikor navedeno ne bo upoštevano, bomo na objavljeno razpisno dokumentacijo vložili zahtevek za revizijo.


ODGOVOR
Naročnik spreminja kadrovski pogoj iz točke 8.2.4.2, tako da se ta glasi:
Ponudnik mora imenovati vodjo nadzora, ki bo pri izvedbi javnega naročila izvajal funkcijo vodje nadzora po ZAID-u oziroma po GZ, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- opravljen mora imeti strokovni izpit za odgovornega nadzornika iz področja gradbeništva in biti vpisan v Imenik pooblaščenih inženirjev (poklicni naziv PI ali NI) del pri IZS,
- ima vsaj 10 let delovnih izkušenj s področja izvajanja nadzora pri gradnji;
- mora izpolnjevati pogoj, da lahko opravlja nadzor nad gradnjo zahtevnega, manj zahtevnega, nezahtevnega objekta in posameznimi deli ter vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta, vodenje posameznih del na zahtevnih in manj zahtevnih objektih, vodenje gradnje nezahtevnega objekta;
- najmanj 2 referenci, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe izvajal storitev nadzora za objekt klasifikacije 122 Poslovne in upravne stavbe ali 126 Stavbe splošnega družbenega pomena, katere neto površina je znašala najmanj 2.000 m2,
- najmanj 2 referenci, iz katerih izhaja, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe izvajal storitev nadzora za energetsko varčni objekt z leseno konstrukcijo, katerega neto površina je znašala najmanj 1.000 m2.


Datum objave: 31.05.2019   15:46
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za omilitev referenčnih pogojev za firmo in za vodjo nadzora n sicer predlagamo sledeče:

1. Za firmo:
Ponudnik mora predložiti;
- najmanj 1 referenco, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe izvajal storitev nadzora za objekt klasifikacije 122 (Poslovne in upravne stavbe) ali 126 (stavbe splošnega družbenega pomena) katera neto površina je znašala najmanj 2000 m2.
- najmanj 1 referenco iz katere izhaja da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe izvajal storitev nadzora za energetsko varčni objekt, katerega neto površine je znašala najmanj 1000 m2 ali izvajal storitev nadzora pri energetski sanaciji objekta, katerega neto površina je znašala najmanj 1000 m2.

2. Za Vodjo nadzora:
Ponudnik mora za predvidenega vodjo nadzora predložiti:
- najmanj 1 referenco, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe kot odgovorni nadzornik/vodja nadzora izvajal storitev nadzora za objekt klasifikacije 122 (Poslovne in upravne stavbe) ali 126 (stavbe splošnega družbenega pomena), katera neto površina je znašala najmanj 2000 m2.
- najmanj 1 referenco iz katere izhaja da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe kot odgovorni nadzornik/vodja nadzora izvajal storitev nadzora za energetsko varčni objekt, katerega neto površine je znašala najmanj 1000 m2 ali kot odgovorni nadzornik/vodja nadzora izvajal storitev nadzora pri energetski sanaciji objekta, katerega neto površina je znašala najmanj 1000 m2.

Naročnika prosimo za upoštevanje predloga, saj so zahteve kot trenutno zapisane v razpisni dokumentaciji praktično nemogoče za izpolnitev.ODGOVOR

Naročnik spreminja referenčni pogoj v točki 8.2.4.1, tako da se ta po novem glasi:
Ponudnik mora predložiti:
- najmanj 2 referenci, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe izvajal storitev nadzora za objekt klasifikacije 122 Poslovne in upravne stavbe ali objekt klasifikacije 126 Stavbe splošnega družbenega pomena, katere neto površina je znašala najmanj 2.000 m2.
- najmanj 2 referenci, iz katerih izhaja, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe izvajal storitev nadzora za energetsko varčni objekt z leseno konstrukcijo, katerega neto površina je znašala najmanj 1.000 m2 ali izvajal storitev nadzora pri energetski sanaciji objekta, katerega neto površina je znašala najmanj 1000 m2.

Naročnik spreminja tudi kadrovski referenčni pogoj v točki 8.2.4.2, tako da se ta po novem glasi:
Ponudnik mora imenovati vodjo nadzora, ki bo pri izvedbi javnega naročila izvajal funkcijo vodje nadzora po ZAID-u oziroma po GZ, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- opravljen mora imeti strokovni izpit za odgovornega nadzornika iz področja gradbeništva in biti vpisan v Imenik pooblaščenih inženirjev (poklicni naziv PI ali NI) del pri IZS,
- ima vsaj 10 let delovnih izkušenj s področja izvajanja nadzora pri gradnji;
- mora izpolnjevati pogoj, da lahko opravlja nadzor nad gradnjo zahtevnega, manj zahtevnega, nezahtevnega objekta in posameznimi deli ter vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta, vodenje posameznih del na zahtevnih in manj zahtevnih objektih, vodenje gradnje nezahtevnega objekta;
- najmanj 2 referenci, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe izvajal storitev nadzora za objekt klasifikacije 122 Poslovne in upravne stavbe ali objekt klasifikacije 126 Stavbe splošnega družbenega pomena, katere neto površina je znašala najmanj 2.000 m2,
- najmanj 2 referenci, iz katerih izhaja, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe izvajal storitev nadzora za energetsko varčni objekt z leseno konstrukcijo, katerega neto površina je znašala najmanj 1.000 m2 ali izvajal storitev nadzora pri energetski sanaciji objekta, katerega neto površina je znašala najmanj 1000 m2.
Datum objave: 31.05.2019   15:47
Naročnik je na svoji spletni strani objavil popravek št. 1 razpisne dokumetnacije, kjer so vse spremembe, ki jih je naročnik podal v okviru objavljenih odgovorov.