Dosje javnega naročila 003289/2019
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA NAKLO, Glavna cesta 47, 4202 Naklo
Storitve: Občasni avtobusni prevozi otrok
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003289/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.05.2019
JN003289/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.07.2019
JN003289/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 05.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003289/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA NAKLO
Glavna cesta 47
4202
SI
Naklo
Slovenija
Marjana Logar
marjana.logar@os-naklo.si
+386 42770143
+386 42770133

Internetni naslovi
https://www.os-naklo.si/
https://www.os-naklo.si/
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/309915/Razpsina_dokumentacija_avtobusi.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9610
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javni zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Občasni avtobusni prevozi otrok
Referenčna številka dokumenta: 430-2/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Občasni avtobusni prevozi otrok Osnovne šole Naklo in Vrtca
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Mini bus do 35 sedežev
Številka sklopa: Sklop št. 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Mini bus do 35 sedežev
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.08.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Standardni bus do 55 sedežev
Številka sklopa: Sklop št. 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Standardni bus do 55 sedežev
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.08.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Veliki bus do 60 sedežev
Številka sklopa: Sklop št. 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Veliki bus do 60 sedežev
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.08.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.06.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 15.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.06.2019   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.05.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.05.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.05.2019   09:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za naslednja pojasnila:

1) četrti odstavek 4. člena vzorca pogodbe določa, da so cene fiksne za šolsko leto 2019/2020, to je do 31. avgusta 2019. Predvidevamo, da bi bil pravilen zapis, da so cene fiksne do 31. avgusta 2020 - prosimo za pojasnilo.

Pojasnilo:

Cene so fiksne za šolsko leto 2019/2020, to je do 31. avgusta 2020. Popravi se četrti odstavek 4. člena vzorca pogodbe.

2) peti odstavek 4. člena vzorca pogodbe določa, da se cene lahko spremenijo na podlagi predloga ponudnika in soglasja naročnika. Predlagamo, da usklajevanje cene poteka avtomatično. Po trenutno opredeljenem načinu lahko namreč pride do tega, da se cena življenjskih stroškov dvigne, kar ponudnik naročniku ustrezno predstavi in utemelji, naročnik pa ne bo dal soglasja brez vsebinske utemeljitve. Navedeno povzroči, da ponudnik sam trpi dvig življenjskih stroškov, čeprav tega pri ponudbi ni vkalkuliral, kar posredno lahko privede do nižanja kvalitete prevozov. Predlagamo spremembo petega in šestega odstavka tako, da se glasita:
Po preteku navedenega obdobja se cena na podlagi pisnega obrazloženega predloga izbranega prevoznika spremeni. Osnova za usklajevanje je indeks rasti cen življenjskih potrebščin v skupini Izdelki in storitve povezani z delovanjem prometnih sredstev (december predhodnega leta julij tekočega leta), ki ga objavi Statistični urad RS. Cene se lahko spremenijo največ 1 x letno, konec meseca avgusta, z začetkom veljavnosti od 01. septembra.

Sprememba cene je mogoča samo v primeru predhodnega pisnega in obrazloženega obvestila s strani prevoznika. Spremembo cene bosta naročnik in prevoznik uredila z aneksom k tej pogodbi.

Pojasnilo:
Naročnik vztraja pri razpisni dokumentaciji.

3) v tretjem odstavku 8.člena vzorca pogodbe je zapisano, da bo prevoznik zagotovil občasne prevoze otrok v skladu s pisnim naročilom naročnika in sicer najmanj 7 dni pred opravljanjem storitve. V tehničnih specifikacijah pa je navedeno še, da za naročila posredovana manj kot 7 dni pred nameravanim prevozom, prevoznik zagotovi prevoz le, če bo imel proste kapacitete. Upoštevaje trenutne razmere na trgu predlagamo, da se prevozi naročajo vsa 30 dni v naprej oz. takoj ko naročnik načrtuje dogodek (npr. ko rezervira kulturni dogodek, rezervira istočasno tudi prevoz). Za prevoze, za katere se potreba izkaže v krajšem roku, pa naj velja določilo, da ponudnik zagotovi prevoz, če bo imel proste kapacitete.
Prav tako predlagamo, da se odpovedni rok 2 dni pred naročenim terminom spremeni v dva delovna dneva pred naročenim terminom.


Pojasnilo:
V praksi bo naročnik izbranemu prevozniku naročil prevoz takoj ko bo za to vedel in ne bo čakal na skrajni rok 7 dni pred nameravanim terminom.
Vendar se 8. člen vzorca pogodbe ne spremeni, prav tako ostajajo zahteve v tehnični specifikacijah, kjer je navedeno, da bo Naročnik izbranemu prevozniku naročil prevoz najmanj sedem (7) dni pred nameravanim terminom.
Odpovedni rok se spremeni v dva delovna dneva pred naročenim terminom.


4) Predlagamo, da se na koncu besedila 12. člena vzorca pogodbe doda besedilo, "...če je le ta utemeljena". Velikokrat so reklamacije tudi neutemeljene, vendar se je z njimi potrebno ukvarjati. Tako naročnik kot ponudnik za to porabita čas in energijo. Zato predlagamo, da se izrecno zapiše, da strošek reklamacije krije ponudnik le, če je reklamacija utemeljena.

Pojasnilo:
V 12. členu pogodbe se doda besedilo, da je stroške reklamacije krije ponudnik le v primeru, da je reklamacija utemeljena.


5) V 13. točki navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe je določeno, da mora izbrani ponudnik podpisati in vrniti pogodbo v roku 5 delovnih dni. Predlagamo da se rok zaradi različnih procedur podpisovanja in parafiranja pri ponudnikih podaljša na 10 delovnih dni.

Pojasnilo:
Spremeni se drugi odstavek 13 točke navodil ponudnikom in se tako glasi:
Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku pogodbo v roku 10 delovnih dni po prejemu s strani naročnika podpisane pogodbe.

6) V Izjavi o izpolnjevanju pogojev glede tehnične in strokovne sposobnosti, ki jo mora potrditi ponudnik je v zadnji točki navedeno da je odzivni čas največ 1 ura. Prosimo za natančnejšo opredelitev, kaj pomeni "odzivni čas" - ali to pomeni reakcijo naročnika, da prične ukrepati? Realno je npr. nadomestno vozilo možno zagotoviti v 1,5 do 2 urah, odvisno od časa in kraja, kjer okvara nastane.... Prosimo za pojasnilo.

Pojasnilo:
Prevoznik mora zagotoviti nadomestno vozilo v najkrajšem možnem času, vendar največ dve (2) uri od naročnikovega poziva.

Hvala.
ODGOVOR
Datum objave: 29.05.2019   09:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Predlagamo, da naročnik spremeni način fakturiranja iz mesečnega zbirnega računa, na izdajo računa za vsak dan prevoza posamično (5. člen vzorca pogodbe).

Pojasnilo:
Spremeni se prvi odstavek 5. člena vzorca pogodbe, ki se pravilno glasi:
Pogodbeni strani soglašata, da bo prevoznik naročniku izstavljal račune posamično za vsak prevoz posebej.

Vezano na ponudbeni predračun prosimo za dodatna pojasnila / spremembe:
- naročnik je v predračunih opredelil, da ponudniki ponudijo ceno za "poldnevni najem - do 6 ur in 125 km" ter ceno za "dnevni najem - nad 6 ur in 250 km", vendar na ceno najema ne vpliva zgolj dolžina najema ( npr. do 6 ur), pač pa tudi čas v okviru dneva, kot npr. cena od 7.00 do 13.00 ure je namreč drugačna kot npr. od 8.00 do 14.00 ure ali npr. od 10. do 16.00 ure, zato naj naročnik natančneje opredeli predvideni časovni okvir najema.

Pojasnilo:
Naročnik bo večji del prevozov naročal v dopoldanskem času.
Naročnik ostaja pri zahtevah iz razpisne dokumentacije.


- naročnik je naročilo razdelil na sklope glede na velikost avtobusov po številu sedežev. Sklop 2 predvideva velikost standardnega avtobusa do 55 sedežev, vendar prevozniki skorajda ne razpolagajo z 55 sedežnimi avtobusi, zato naj naročnik do 55 sedežne avtobuse nadomesti z do 51 sedežnimi avtobusi.


Pojasnilo:
Naročnik spremeni Sklop 2, tako da je velikost standardnega avtobusa 51 sedežev. Ponudniki naj oddajo ponudbo za Sklop 2 za kapaciteto 51 sedežnega avtobusa.

Hvala.


ODGOVOR