Dosje javnega naročila 003333/2019
Naročnik: OBČINA ŠKOFJA LOKA, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka
Gradnje: Črpališče Visoko
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 161.924,25 EUR

JN003333/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.05.2019
JN003333/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.07.2019
JN003333/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 28.08.2019
JN003333/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003333/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŠKOFJA LOKA
Mestni trg 15
4220
SI
Škofja Loka
Slovenija
Irma Tancek
irma.tancek@skofjaloka.si
+386 45112382
+386 45112301

Internetni naslovi
http://www.skofjaloka.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/310042/Dokumentacija_Obcina_Sk_Loka_JN_Crpalisce_Visoko.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9705
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Črpališče Visoko
Referenčna številka dokumenta: 430-13/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45232152
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izgradnja črpališča Visoko za pitno vodo.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45232152
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: lokacija črpališča Visoko
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izgradnja črpališča Visoko za pitno vodo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Izvedba naročila se lahko podaljša samo v primeru, da tako odloči naročnik in ne iz razlogov na strani izvajalca.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.06.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.06.2019   12:15
Kraj: Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.06.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.05.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.05.2019   14:38
Odgovor na vprašanje št. 1

Vprašanje ponudnika:

Pri pregledu dokumentacije smo ugotovili , da imamo nekaj vprašanj:
- Glede na to, da je to rekonstrukcija (nadgradnja) črpališča nas zanima ali boste za referenco upoštevali tudi rekonstrukcijo črpališča in ne samo gradnjo?
- Ali boste upoštevali tudi referenco za gradnjo (rekonstrukcijo) črpališča za vodo, ki ni pitna , pri čemer je bil delovni tlak višji od 9 bar in so bile uporabljene cevne povezave ter armature v tlačni stopnji 16 barov (v projektu Črpališče Visoko je projektirana tlačna stopnja 10 bar), skupna moč vgrajenih črpalk pa je več kot 150 kW ?
Predlagamo da v referenci izpustite besedo "pitna", saj obstajajo aplikacije, ki so za izvedbo vsaj toliko zahtevne, pa jih zaradi zahteve po pitni vodi ne moremo uporabiti.

Odgovor naročnika:

Naročnik bo kot ustrezno referenco štel tudi referenco, ki se nanaša na rekonstrukcijo črpališča za vodo.
Naročnik bo kot ustrezno referenco štel tudi referenco, ki se nanaša na črpališče za vodo, ki ni pitna.

Odgovor je postal sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Odgovor na vprašanje št. 2

Vprašanje ponudnika:

Prosimo za objavo tehničnega poročila.

Odgovor naročnika:

Tehnično poročilo je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila glej 3. del, točka 3.1.2.

naročnik
Občine Škofja Loka


Datum objave: 12.06.2019   16:32
Odgovor na vprašanje št. 3

Vprašanje ponudnika:

Prosimo za razlago zakaj boste zahtevali S.BON-1/P ali S.BON-1, saj se že iz S.BON2 vidi blokiranost računov za zadnjih 6 mesecev od izdaje S.BON2.

Odgovor naročnika:

Na dokazilo sta vezana Pogoj 10 in Pogoj 11. Dokazilo ni obvezna priloga ponudbi, kot to izhaja tudi iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (dokazilo se predloži na podlagi zahteve naročnika).

naročnik
Občina Škofja Loka

Odgovor na vprašanje št. 4

Vprašanje ponudnika:

V RD je zapisano:
Pogoj 14
»Oseba , ki jo ponudnik imenuje za vodjo gradnje mora biti pri ponudniku v rednem delovnem razmerju.«
Citirano iz gradbenega zakona GZ:
1.odstavek 14. člen GZ navaja:
Izvajalec, ki želi opravljati dejavnost gradbeništva, mora za opravljanje te dejavnosti, razen dejavnosti izvajanja zaključnih gradbenih del, ki pomembno ne vplivajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev, izpolnjevati naslednje pogoje:
imeti mora zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu z določbami drugega oziroma tretjega odstavka tega člena ter
imeti sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, z najmanj enim delavcem, ki izpolnjuje pogoje, določene v tem členu (v nadaljnjem besedilu: vodja del).

Pri pregledu Gradbenega zakona nam je padel v oči 1. odstavek 120. člena:
(1) Izvajalci, ki so do začetka uporabe tega zakona opravljali dejavnost gradbeništva in ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje dejavnosti po tem zakonu, se morajo uskladiti s 14. členom tega zakona v roku dveh let od začetka uporabe tega zakona.
Gradbeni zakon je začel veljati 1.6.2018, kar je tudi navedeno v 126. členu:
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. junija 2018.

Torej je implementacija 14. člena v celoti zahtevana šele od 1.6.2020.

Iz vsega zgoraj napisanega izhaja, da ni potrebno imeti zaposlenega odgovornega vodja del, dokler ta oseba izpolnjuje vse ostale zahteva iz gradbenega zakona in razpisne dokumentacije.
Prosimo da potrdite, da vodja del ni potrebno biti zaposlen v podjetju, ki se prijavlja na javni razpis.

Odgovor naročnika:

Naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ni določil, da bi morala biti oseba, ki jo ponudnik imenuje za vodjo gradnje redno zaposlena samo pri ponudniku, pač pa je določil, da mora biti oseba, ki jo ponudnik imenuje za vodjo gradnje redno zaposlena pri ponudniku, lahko pa je tudi pri soponudniku v primer skupne ponudbe ali pri podizvajalcu v primeru ponudbe s podizvajalci, kar je jasno navedeno tudi pri Pogoju 14.

naročnik
Občina Škofja Loka

Odgovor na vprašanje št. 5

Vprašanje ponudnika:

Glede na to, da ste napisali:
»Naročnik bo kot ustrezno referenco štel tudi referenco, ki se nanaša na rekonstrukcijo črpališča za vodo.
Naročnik bo kot ustrezno referenco štel tudi referenco, ki se nanaša na črpališče za vodo, ki ni pitna.«

Prosim potrdite, da se ta sprememba reference nanaša tudi na referenco za vodjo gradnje.

Odgovor naročnika:

Razširitev pogoja v zvezi z referencami, kot to izhaja iz odgovora na vprašanje št. 1, velja tako za zahtevane reference za osebo predlagano za vodjo gradnje (Pogoj 14), kot za zahtevane reference ponudnika (Pogoj 15).

naročnik
Občina Škofja Loka