Dosje javnega naročila 003371/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za potrebe preureditev prostorov v arhivske prostore z upoštevanjem okoljskih vidikov in izvajanje tehničnega svetovanja
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 28.487,00 EUR

JN003371/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.05.2019
JN003371/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.07.2019
JN003371/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 29.07.2019
JN003371/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003371/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
Župančičeva ulica 3
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
gp.mp@gov.si
+386 13695342

Internetni naslovi
http://www.mp.gov.si/si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/310202/Povabilo_navodila_priloge_4300_18_2019.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9776
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije za potrebe preureditev prostorov v arhivske prostore z upoštevanjem okoljskih vidikov in izvajanje tehničnega svetovanja
Referenčna številka dokumenta: 4300-18/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije za potrebe preureditev prostorov v arhivske prostore z upoštevanjem okoljskih vidikov in izvajanje tehničnega svetovanja.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
71310000
71320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije (PZI) za izvedbo GOI del s popisom opreme za preureditev prostorov v arhivske prostore za potrebe pravosodnih organov na naslednjih lokacijah: Okrožno sodišče v Kopru, Okrožno sodišče v Celju, Arhivski prostor na lokaciji Ljubljanska cesta 1a, Celje, Okrajno sodišče v Žalcu in Okrajno sodišče v Velenju. Predmet javnega naročila je tudi izvajanje tehničnega svetovanja v postopku izbire izvajalca GOI del in dobavitelja opreme za posamezno lokacijo.

Obseg in vsebina javnega naročila sta razvidna iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, tehničnih zahtev naročnika, ponudbenega predračuna, osnutka pogodbe in drugih dokumentov, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 82
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.06.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.06.2019   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.06.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.05.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.05.2019   10:02
VPRAŠANJA PONUDNIKA IN ODGOVORI NAROČNIKA:
(naročnik je vprašanja označil z oznako: V1, V2..., odgovore naročnika na posamezno vprašanje pa z oznako: O1, O2..., tako da je npr. O1 odgovor na V1.)


V1. V razpisu je med obsegom del tudi statična presoja tal prostorov (estriha in nosilne plošče), kjer je predvidena namestitev pomičnih arhivskih regalov.
Opozarjamo, da je za presojo potrebno imeti na razpolago projektno dokumentacijo konstrukcije in sestave plošč in estriha izvedenega stanja ali pa izvesti predhodne preiskave o primernosti. Ker s potrebno dokumentacijo ne razpolagate, velja vprašanje:
Ali je predmet ponudbe obvezna preiskava konstrukcijske sestave in na osnovi preiskav (stavba, laboratorij) izdelava presoje?

O1. Predmet ponudbe je statična presoja tal prostorov, pri čemer mora ponudnik upoštevati, da naročnik projektne dokumentacije za konstrukcijo in sestavo plošč nima.

V2. V razpisu niso definirane morebitne posebne zahteve za tovrstne prostore. Predvidevamo, da niso predmet razpisa. Vseeno pa sprašujemo in po potrebi z ozirom na pričakovanja pozivamo za opredelitev projektnih zahtev za inštalacije (npr. tehnična zaščita: vlom, videonadzor, kontrola pristopa), požarno varovanje, pogoji hlajenja in ogrevanja in klimatizacije, možnosti za namestitev potrebnih naprav izven predmetnih prostorov itd.). Če namreč ne boste podali specifikacij po objektih, kot ponudnik smatramo, da so predmet ponudbe zgolj osnovne inštalacije (mala elek. moč, razsvetljava, ogrevanje).

O2. Predmet ponudbe so zgolj osnovne inštalacije.

V3. Pri projektu preureditve arhiva v Žalcu je zahteva, da se uredi ločen prostor za toplotno podpostajo. A je predmet razpisa tudi urejanje toplotne postaje z vsemi inštalacijami in opremo ali zgolj gradbena priprava? Če je predmet tudi inštalacija (strojna, elektro) z opremo, naprošamo za več tehničnih podatkov o postaji (podatki o strojni opremi).

O3. Predmet javnega naročila ni urejanje toplotne podpostaje, temveč samo fizična ločitev s posebnim prostorom od prostora arhiva.

V4. Zaradi verjetno zahtevanih preiskav konstrukcije plošč in estrihov opozarjamo, da gre za sorazmerno drage storitve. Zato bi vprašali, ali za izbor ponudnika obstaja omejitev glede razpoložljivih sredstev in kolikšna so ta sredstva?

O4. Za izbor ponudnika razpoložljiva sredstva v vsakem javnem naročilu predstavljajo omejitev, tako je tudi v tem primeru. Ocenjena vrednost naročila je 42.000,00 EUR z DDV .

V5. Z razpoložljivimi sredstvi je povezano tudi vprašanje točke 15 navodil, kjer je omenjeno: "Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da zanj nima zagotovljenih sredstev."
Navedba je dokaj nenavadna. Ali to pomeni, da naročnik še nima zagotovljenih sredstev in da jih bo zagotavljal po oddanem naročilu?

O5. Navedba v 15. točki Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe je povzetek osmega odstavka 90. člena ZJN-3, in ne pomeni, da naročnik še nima zagotovljenih sredstev. Naročnik je finančna sredstva zagotovil in ustrezno dokumentiral.
Datum objave: 05.06.2019   13:32
VPRAŠANJE
Zanima nas ali je pri projektiranju glede na uredbo o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Uradni list RS, št. 42/17) - 33. člen (hramba dokumentarnega in arhivskega gradiva v arhivskih depojih) potrebno upoštevati alinejo (1) ali (2) tega člena

(1) Dokumentarno in arhivsko gradivo se hrani v arhivskih depojih z ustreznimi mikroklimatskimi pogoji. Ustrezne mikroklimatske razmere za posamezne vrste arhivskega gradiva so v prilogi 1, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.

(2) Dokumentarno in arhivsko gradivo, ki obsega manj kot 30 tekočih metrov, se lahko izjemoma hrani zunaj arhivskih depojev v zaklenjenih omarah na mestu, varnem red požarom in izlivom vode, s smiselno uporabo zahtev iz 32. člena te uredbe.

V primeru (1) iz priloge namreč sledijo mikroklimatski pogoji, ki jih lahko dosežemo le z zahtevnimi napravami (instalacijami).

Prosimo, da se natančno opredelite, kakšen režim je potreben za določeno lokacijo, koliko je arhivskega gradiva in kakšna je vrsta gradiva, ki se hrani (glede na prilogo)

ODGOVOR NAROČNIKA:
Kot že odgovorjeno dne 30. 5. 2019 na vprašanja potencialnega ponudnika so predmet ponudbe le osnovne inštalacije. Ostale zahteve se bodo urejale z drugimi napravami in organizacijskimi ukrepi.

Na lokacijah se hrani papirno dokumentarno in arhivsko gradivo pravosodnih organov.

Podatek, koliko gradiva je na lokaciji, ni relevanten za pripravo ponudbe.

Količino opreme po posameznem prostoru bo potrebno sprojektirati funkcionalno, skladno s predpisi in na tak način, da bo prostor v celoti izkoriščen.
Datum objave: 11.06.2019   09:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali naročnik šteje, da so potrjeni obrazci 9A, 9B in 9C iz istovrstnega JNMV (oznaka naročnika na obrazcih 4300-1/2019) ustrezni?

ODGOVOR NAROČNIKA:
Obrazci uporabljeni pri predhodnem postopku niso ustrezni.