Dosje javnega naročila 003494/2019
Naročnik: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana
Storitve: Strokovni nadzor pri projektu PPE-TOL
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.359.153,67 EUR

JN003494/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 28.05.2019
JN003494/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.06.2019
JN003494/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.06.2019
JN003494/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.06.2019
JN003494/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.07.2019
JN003494/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 07.08.2019
JN003494/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.08.2019
JN003494/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 12.10.2022
Zahtevek za revizijo

    JN003494/2019-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2019/S 103-250453
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Verovškova ulica 62
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sektor za javna naročila, Darko Pintarič
darko.pintaric@jhl.si
+386 14740857
+386 14740811

Internetni naslovi
http://www.jhl.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9791
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Proizvodnja, prenos ali distribucija plina in toplote


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Strokovni nadzor pri projektu PPE-TOL
Referenčna številka dokumenta: JPE-VOD-SP-167-19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71520000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je strokovni nadzor pri projektu PPE-TOL.

Predmet javnega naročila zajema:
storitev strokovnega nadzora na gradbišču, tudi z uporabo BIM modela (zagotavlja naročnik) - glavni nadzorni inženir in nadzorni inženirji po vseh strokah (elektro, strojna, gradbena), v kontekstu ZGO-1 in GZ;
storitev pridobivanja, urejanja in priprave dokumentacije za tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja in v okviru tega tudi izdelava Dokazila o zanesljivosti objekta;
organizacija in sodelovanje pri izvedbi tehničnega pregleda;
organizacija in sodelovanje pri postopku pridobitve uporabnega dovoljenja;
storitev pridobivanja, urejanja in priprave dokumentacije za interne tehnične preglede ter organizacija in sodelovanje pri izvedbi le-teh;
sodelovanje pri pripravi in izdelavi celovite strokovne ocene izvedenega projekta;
sodelovanje z naročnikom in njegovim inženirjem na projektu pri koordinaciji del z izvajalci na projektu z vidika izpolnjevanja obveznosti in n
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71520000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je strokovni nadzor pri projektu PPE-TOL.

Predmet javnega naročila zajema:
storitev strokovnega nadzora na gradbišču, tudi z uporabo BIM modela (zagotavlja naročnik) - glavni nadzorni inženir in nadzorni inženirji po vseh strokah (elektro, strojna, gradbena), v kontekstu ZGO-1 in GZ;
storitev pridobivanja, urejanja in priprave dokumentacije za tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja in v okviru tega tudi izdelava Dokazila o zanesljivosti objekta;
organizacija in sodelovanje pri izvedbi tehničnega pregleda;
organizacija in sodelovanje pri postopku pridobitve uporabnega dovoljenja;
storitev pridobivanja, urejanja in priprave dokumentacije za interne tehnične preglede ter organizacija in sodelovanje pri izvedbi le-teh;
sodelovanje pri pripravi in izdelavi celovite strokovne ocene izvedenega projekta;
sodelovanje z naročnikom in njegovim inženirjem na projektu pri koordinaciji del z izvajalci na projektu z vidika izpolnjevanja obveznosti in nalog nadzora pri gradnji;
koordinacija področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom v kontekstu ZVZD-1 in podzakonskih aktov;
izdelava varnostnega načrta za celotno gradbišče in obseg gradnje skladno z zahtevami veljavne zakonodaje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.06.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.06.2019   10:01
Kraj: Portal e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.06.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Verovškova ulica 62
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.05.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.05.2019   15:16
VPRAŠANJE
prosimo za pojasnilo, kje se nahaja razpisna dokumentacija, na objavljeni povezavi namreč ni naložena.

l.p.

ODGOVOR

Dostop do razpisne dokumentacije je omogočen na spletni strani naročnika

VPRAŠANJE
Spoštovani.

Na povezavi, ki ste jo objavili, razpisna dokumentacija ni na razpolago.
Prosimo za objavo razpisne dokumentacije.

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR

Dostop do razpisne dokumentacije je omogočen na spletni strani naročnikaDatum objave: 04.06.2019   13:36
SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Naročnik je dne 4. 6. 2019 na svoji spletni strani objavil spremenjeno razpisno dokumentacijo. Ponudniki morajo oddati ponudbo na obrazcih iz spremenjene razpisne dokumentacije z dne 4. 6. 2019. Spremembe razpisne dokumentacije so razvidne iz objavljene razpisne dokumentacije v pdf obliki z vidnimi spremembami

Datum objave: 14.06.2019   11:28
Spoštovani,

objavljamo odgovore na vprašanja gospodarskega/ih subjekta/ov za javno naročilo št. JPE-VOD-SP-167/19 Strokovni nadzor pri projektu PPE-TOL, ki smo ga/jih prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJE:
Spoštovani.
V skladu z razpisno dokumentacijo, točka 4.2 Finančno zavarovanje za resnost ponudbe, mora ponudnik k ponudbi predložiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe.
Zaradi dolgotrajnih postopkov pridobivanja teh dveh inštrumentov finančnega zavarovanja ter stroškov, ki so z njima povezani, prosimo, da dovolite, da ponudnik kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe predloži menično izjavo in bianco menice.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije v točki 4.2. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe, saj je javno naročilo objavljeno tudi v Uradnem listu Evropske unije.

VPRAŠANJE:
Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji se povsod pri pogojih za dokazovanje strokovne sposobnosti pri navajanju primerljivih objektov navajajo zahtevni elektroenergetski objekti (termoelektrarne ali hidroelektrarne ali nuklearne elektrarne), razen pri strokovnjakih strojne stroke (točka 3.2.3.1.3 in Priloga 16). Prosimo vas, da kot pri ostalih strokovnjakih, tudi pri strojnih strokovnjakih dovolite kot primerljive objekte hidroelektrarne moči nad 10MW.
Lep pozdrav

ODGOVOR:
Zahtevane reference pri strokovnjaku strojne stroke so tudi razdeljene glede na specifične zahteve področja, ki naj bi ga ta strokovnjak v okviru nadzora pokrival.
Ker gradnja zadeva plinsko parno enoto, je za nadzor zahtevan strokovnjak strojne stroke, ki ima nekaj znanja o področju, kjer bo nadziral izvajanje del, konkretno so zahtevane izkušnje tudi iz poznavanja področja plinskih turbin ter področja strojnih del, montaže kotla in opreme kotla, ki so specifične za plinsko termoelektrarno in jih posledično ni moč pridobiti v HE.

VPRAŠANJE:
Spoštovani.
v skladu s točko 3.2.3.1. Strokovna sposobnost, podtočka 3.3.3.1.3 Strojna stroka mora ponudnik razpolagati z najmanj 5 strokovnjaki strojne stroke. Glede na to, da lahko posamezen strokovnjak pokriva več področij hkrati, vas prosimo, da znižate zahtevano število strojnih strokovnjakov.
Lep pozdrav

ODGOVOR:
V razpisni dokumentaciji podtočka 3.3.3.1.3 ne obstaja.
Vsebinsko pa navedeno tematiko obravnava točka 3.2.3.1.3, ki v okviru iste točke dovoljuje oziroma zahteva tudi sledeče:

»Vsak od strokovnjakov bo moral izvajati dela na področju, za katero ima dejanske izkušnje in mora biti nominiran za to področje.

Za vsako zahtevano področje mora biti nominiran svoj strokovnjak. Isti strokovnjak je lahko nominiran za več področij samo v primeru, da dela na navedenih področjih ne potekajo istočasno oziroma lahko ponudnik dokaže, da lahko isti strokovnjak istočasno pokriva delo na več navedenih področjih. V tem primeru se prilagodi tudi število opravljenih ur posameznega strokovnjaka.«

Menimo, da je s tem omogočeno ustrezno znižanje števila strojnih strokovnjakov v kolikor ponudnik dokaže, kako bo izvedeno istočasno pokrivanje več področij z istim strokovnjakom.

VPRAŠANJE:
Spoštovani.
v skladu s točko 3.2.3.1. Strokovna sposobnost, podtočka 3.3.3.1.4 Gradbena stroka mora najmanj eden od strokovnjakov imeti znanje na področju okoljske zakonodaje, ki jo je potrebno obvladovati v času gradnje, kot dokazilo se šteje potrdilo o usposabljanju za področje okoljske zakonodaje, ki ni starejše več kot dve leti. Prosimo za pojasnilo, ali je ustrezno, da ponudnik v primeru pridobitve posla le to potrdilo priloži najkasneje do podpisa pogodbe?
Lep pozdrav

ODGOVOR:
V razpisni dokumentaciji podtočka 3.3.3.1.4 ne obstaja.
Vsebinsko navedeno tematiko obravnava točka 3.2.3.1.4.
Strokovnjak gradbene stroke z znanjem s področja okoljske zakonodaje je pogoj, ki ga mora ponudnik izpolniti ob oddaji ponudbe.
Zaradi navedenega je nedopustno, da se pogoj izpolnjuje po sprejemu odločitve o oddaji javnega naročila.

VPRAŠANJE:
Spoštovani.
v skladu s točko 3.2.3.1. Strokovna sposobnost, podtočka 3.3.3.1.3 Strojna stroka mora eden izmed strojnih strokovnjakov imeti izkušnje na področju izdelave in montaže jeklene gradbene konstrukcije in spremljajočih podkonstrukcij, antikorozivne zaščite in izolacij. Glede na vrsto del menimo, da bi lahko navedene izkušnje zagotavljal tudi ali še bolje strokovnjak gradbene stroke. Prosimo za proučitev te možnosti. V primeru pozitivnega odgovora bi vas prosili tudi za ustrezno zmanjšanje števila zahtevanih strojnih strokovnjakov
Lep pozdrav

ODGOVOR:
V razpisni dokumentaciji podtočka 3.2.3.1.3 ne obstaja.
Vsebinsko navedeno tematiko obravnava točka 3.2.3.1.3.

Navedeno področje lahko pokriva tudi strokovnjak gradbene stroke, ki ima zahtevane reference. V tem duhu se potem razume tudi določila razpisne dokumentacije za omenjena dela, kjer se strokovnjak strojne stroke ustrezno nadomesti s strokovnjakom gradbene stroke.

V primeru, da bi isti strokovnjak opravljal dela na dveh področjih velja tudi sledeče:
Za vsako zahtevano področje mora biti nominiran svoj strokovnjak. Isti strokovnjak je lahko nominiran za več področij samo v primeru, da dela na navedenih področjih ne potekajo istočasno oziroma lahko ponudnik dokaže, da lahko isti strokovnjak istočasno pokriva delo na več navedenih področjih. V tem primeru se prilagodi tudi število opravljenih ur posameznega strokovnjaka.


Datum objave: 14.06.2019   11:30
Spoštovani,

objavljamo odgovore na vprašanja gospodarskega/ih subjekta/ov za javno naročilo št. JPE-VOD-SP-167/19 Strokovni nadzor pri projektu PPE-TOL, ki smo ga/jih prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJE:
V točki 3.2.3.1 strokovna sposobnost je navedeno, da mora strokovnjak izkazovati skladnost zahteve z ZAID in biti vpisan v Imenik pooblaščenih inženirjev (pooblaščeni inženir ali nadzorni inženir) za zahtevne objekte ter da to dokazuje s potrdilom o vpisu v ustrezni imenik pooblaščenih inženirjev v Republiki Sloveniji, potrdilom zbornice o dovoljenju za stalno ali začasno opravljanje storitev, potrdilom zbornice, da je inženir aktivni član in da se zoper njega ne vodi disciplinski postopek.
Ali se kot ustrezno šteje natisnjena spletna stran (predmetnega imenika IZS), ki izkazuje vpis strokovnjaka v imenik, saj je ta mogoč zgolj ob obstoju prej navedenih dejstev/okoliščin (torej drugače pooblaščeni inženir ni vpisan v Imenik pooblaščenih inženirjev)?
ODGOVOR:
Da, izpis iz imenika pooblaščenih inženirjev na spletni strani IZS zadostuje za potrdilo, da je predmetni inženir ustrezno vpisan v imenik.
Naročnik si pridržuje pravico pri IZS oziroma drugih pristojnih organizacijah preveriti dejansko stanje.


Datum objave: 14.06.2019   14:32
Spoštovani,

objavljamo odgovore na vprašanja gospodarskega/ih subjekta/ov za javno naročilo št. JPE-VOD-SP-167/19 Strokovni nadzor pri projektu PPE-TOL, ki smo ga/jih prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJE:
Spoštovani,
za pripravo kvalitetne in popolne ponudbe za predmetno javno naročilu vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe vsaj za 14 dni od dneva predvidenega za oddajo in posledično tudi podaljšanja roka možnosti zastavljanja vprašanj, saj je za pripravo ponudbe potrebno pridobiti dosti dokumentov tretjih subjektov in opraviti obvezen ogled lokacije (seznanitev z novimi okoliščinami pri opravi obveznega ogleda lokacije, usklajevanje z bankami/zavarovalnicami, pridobivanje potrdil s strani različnih investitorjev, usklajevanje glede dokumentacije kooperantov, itd.).
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR:
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb do 1.7.2019 do 10:00 ure.
Posledično se spremenijo tudi naslednji roki oziroma datumi:
- rok za predhodni dogovor za ogled objektov s kontaktno osebo naročnika se podaljša do 20.6.2019,
- zadnji dan za ogled objekta je 21. 06. 2019 do 12. ure,
- nov rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj je 21.6.2019 do 22:00 ure,
- odpiranje ponudb se bo pričelo 1.7.2019 ob 10:01 uri.


Datum objave: 21.06.2019   11:28
Spoštovani,

objavljamo odgovore na vprašanja gospodarskega/ih subjekta/ov za javno naročilo št. JPE-VOD-SP-167/19 Strokovni nadzor pri projektu PPE-TOL, ki smo ga/jih prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJE:
Spoštovani,
v ponudbenem popisu del po izvedenih storitvah (7.3.3.) se zahteva, da je število ur enako skupnemu številu ur po strokovnjakih (7.3.1.). Nekatere storitve v popisu 7.3.3. bodo morali opravljati tudi strokovnjaki in osebje, ki ne izvaja nalog nadzora. Zato bi vas prosili, da ure za:
2. Obvladovanje, zbiranje, pregled, distribuiranje in vodenje dokumentacije in
3. Izvedba internih tehničnih pregledov in tehničnega pregleda

predvidite dodatno kvoto ur v popisu po strokovnjakih 7.3.1. vsaj v obsegu 10% vseh predvidenih ur.
ODGOVOR:
V ponudbenem predračunu so zajete vse dejavnosti strokovnega nadzora, predvidene v predmetnem razpisu.
Število ur po točkah 7.3.1, 7.3.2 in 7.3.3 mora biti enako.

VPRAŠANJE:
Spoštovani.
V excel tabeli, Ponudbeni popis del po strokovnjakih po posameznih delavcih, manjka mesec 16.
Prosimo za odgovor, ali lahko ponudnik manjkajoči mesec sam vstavi v tabelo.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Naročnik je popravljeno tabelo objavil na svoji spletni strani. Ponudnik sam ne sme spreminjati razpisne dokumentacije.


Datum objave: 21.06.2019   12:36
Spoštovani,

objavljamo odgovore na vprašanja gospodarskega/ih subjekta/ov za javno naročilo št. JPE-VOD-SP-167/19 Strokovni nadzor pri projektu PPE-TOL, ki smo ga/jih prejeli preko Portala javnih naročil.


VPRAŠANJE:
Spoštovani,
pri podrobnejšem pregledu razpisne dokumentacije smo opazili neskladje oz. nejasnost, in sicer med poglavjem 1.20 točka g) in 4. odstavkom 4. člena Vzorca pogodbe (Priloga 5), oboje v povezavi z zahtevo iz poglavja 7.2.1.2. Storitve v času gradnje, natančneje 12. alinej tega poglavja.

Namreč v 12. alineji je navedeno, da izvajalčeve storitve obsegajo:
»Sodelovanje pri koordinaciji in izvajanju kontrole kvalitete (QC) pri izdelavi opreme in izvajanju storitev pri dobaviteljih in na gradbišču, skladno z izdelanimi in potrjenimi programi in planom zagotavljanja kakovosti (QA) ter ugotovljenimi odstopanji med izvedbo strokovnega nadzora na gradbišču;«

Iz navedenega je razvidno, da je predvideno izvajanje kontrole kvalitete (QC) tudi pri dobavitelju, ki se lahko nahaja v tujini. Poglavje 1.20 točka g) opredeljuje, da ponudbena cena vključuje vse stroške za osebje na območju Republike Slovenije. V 4.členu vzorca pogodbe se navaja, da pogodbena vrednost in pogodbene cene vključujejo vse stroške za osebje, a je izpuščeno »na območju Republike Slovenije«.

Zanima nas ali se stroški iz tujine (npr. na podlagi 12. alineje poglavja 7.2.1.2.) obračunavajo posebej po dejanskih stroških iz tujine (npr.: potnih stroški in nastanitve, urna postavka kadra, dnevnica za tujino, itd), v kolikor naročnik pričakuje, da morajo ti biti zajeti v ceno, naj izrecno specificira države izvajalcev in predvideno število QC storitev pri dobavitelju, da se te lahko vključi v ceno na enoto?

ODGOVOR:
Menimo, da neskladja ni. Ni predvideno, da bi izvajalec nadzora po gradbeni zakonodaji izvajal QC kontrole tudi pri dobavitelju.

12. alineja poglavja 7.2.1.2 pomeni sledeče:
Izvajala se bo kontrola kvalitete (QC) pri izdelavi opreme in izvajanju storitev pri dobaviteljih in tudi na gradbišču, skladno z izdelanimi in potrjenimi programi in planom zagotavljanja kakovosti (QA).
Izvajalec strokovnega nadzora mora v okviru svoje vloge in ugotovitev med izvedbo strokovnega nadzora na gradbišču sodelovati pri koordinacijah glede izvajanja kontrole kvalitete in zagotavljanja kakovosti ter v okviru svoje vloge na gradbišču izvajati kontrolo kvalitete in zagotavljanje kakovosti.

Kot je zapisano v pogodbi, mora pogodbena cena vključevati vse stroške, potrebne za izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti.
Glede na to, da izvajalec strokovnega nadzora izvaja nadzor po gradbeni zakonodaji večinoma na gradbišču, v redkih primerih izven gradbišča, je to po vsebini dela omejeno na območje Republike Slovenije.


Datum objave: 21.06.2019   21:13
Spoštovani,

objavljamo pojasnilo v zvezi z razpisno dokumentacijo za javno naročilo št. JPE-VOD-SP-167/19 Strokovni nadzor pri projektu PPE-TOL, ki smo ga/jih prejeli preko Portala javnih naročil.


POJASNILO:
Spoštovani!

Naročnik dopolnjuje besedilo 14. člena Pogodbe, vezano na izvajanje skrbnosti »Duty of care«.
Ob tem pojasnjujemo, da bo izvajalec nadzora po obsegu del iz tega razpisa to storitev izvajal glede na ugotovitve v okviru svojega obsega dela, ki pa med drugim lahko vključuje tudi ugotovitve glede situacij.
Naročnik bo osnovno izvajanje storitve »Duty of care« vključno s potrjevanjem situacij zagotovil z izvajalcem nalog naročnikovega inženirja na projektu.

Dopolnjeno besedilo 14. člena pogodbe se glasi:

14. člen

Izvajalec bo storitve, povezane z nadzorom izvajanja projekta, izvajal s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, pri čemer bo to skrbnost (»duty of care«), pod odškodninsko odgovornostjo, zagotavljal tudi v razmerju do vseh bank upnic, ki bodo samostojno ali v okviru sindiciranega kredita zagotovile posojilo za izvedbo projekta PPE-TOL (vse skupaj »Banke«). V okviru navedene skrbnosti bo izvajalec vsa poročila, ki jih bo izdelal, in informacije, ki jih bo pridobil v okviru izvajanja nadzora nad projektom skladno s to pogodbo, v roku 8 dni posredoval tudi zastopniku Bank (»Agent«). Izvajalec bo na zahtevo Agenta, Agentu v roku 10 dni zagotovil tudi vsa potrebna pojasnila v zvezi s takšnim poročilom oziroma informacijami. V primeru kršitve izvajalčeve obveznosti iz tega odstavka, se izvajalec zavezuje Agentu za račun Bank plačati odškodnino za kršitev izvajalčeve obveznosti iz tega člena v pavšalnem znesku 10.000 EUR (»Pavšalna odškodnina«) v roku 15 dni od prejema utemeljene zahteve Agenta za plačilo odškodnine. Šteje se, da je zahteva utemeljena, če ji je predložena dokumentacija, iz katerih izhaja, da je izvajalec kršil obveznosti iz tega člena. Če škoda, ki nastane Bankam zaradi kršitve izvajalčeve obveznosti po tem členu, preseže višino Pavšalne odškodnine, se izvajalec zavezuje Bankam plačati tudi razliko med Pavšalno odškodnino in dejansko povzročeno škodo.


Datum objave: 24.06.2019   10:49
Spoštovani,

objavljamo odgovore na vprašanja gospodarskega/ih subjekta/ov za javno naročilo št. JPE-VOD-SP-167/19 Strokovni nadzor pri projektu PPE-TOL, ki smo ga/jih prejeli preko Portala javnih naročil.


VPRAŠANJE:
V točki 3.2.3.1.5. se za koordinatorja varnosti in zdravja pri delu zahteva, da je vpisan v Imenik pooblaščenih inženirjev in se zahtevajo izkušnje pri izvajanju nadzora na primerljivem projektu. Ali ni za tovrstna dela bolj smiselna zahteva, da je vpisan na Spisku koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu pri Inšpektoratu RS za delo in ima izkušnje s področja koordinacije varnosti in zdravja pri delu na primerljivem projektu in ali se ta opcija tudi smatra za ustrezno?

ODGOVOR:
Osnovne zahteve, ki jih mora Koordinator varnosti in zdravja pri delu izpolnjevati za opravljanje svojih nalog, so predpisane v 4. členu Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS št. 83/2005). Poleg predpisanih delovnih izkušenj in opravljenih strokovnih izpitov morajo imeti opravljeno tudi prvo usposabljanje in prvi preizkus strokovne usposobljenosti v skladu s Pravilnikom o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS štev. 31/2008). Posledično se strinjamo, da vpis v Imenik pooblaščenih inženirjev ni obvezen, tako da se dopolni besedilo točke 3.2.3.1.5 razpisne dokumentacije in priloge 18. Naročnik je na svoji spletni strani objavil navedene spremembe.