Dosje javnega naročila 003396/2019
Naročnik: OBČINA ŠKOFLJICA, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica
Gradnje: Igrišče na Orlah
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003396/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.05.2019
JN003396/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.07.2019

    JN003396/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŠKOFLJICA
Šmarska cesta 3
1291
SI
Škofljica
Slovenija
Gabrijela Golob
gabrijela.golob@obcina.skofljica.si
+386 13601627
+386 13601610

Internetni naslovi
http://www.skofljica.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/310338/Dokumentacija_Obcina_Skofljica_JN_igrisce_na_Orlah.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9803
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Igrišče na Orlah
Referenčna številka dokumenta: 43002-02/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45236210
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izgradnja igrišča na Orlah.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45236210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: naselje Orle v občini Škofljica
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izgradnja igrišča na Orlah.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Izvedba naročila se lahko podaljša samo, če tako odloči naročnik in ne iz razlogov na strani izvajalca.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.06.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.06.2019   12:15
Kraj: Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.05.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.05.2019   12:06
Odgovor na vprašanje št. 1

Vprašanje ponudnika:

Naročnika prosimo da razširi referenčne pogoje, da pridobi več konkurenčnih ponudb.

Odgovor naročnika:

Pogoj 13 (stran 19 od 81) se spremeni tako, da se glasi:
»Vodja gradnje mora imeti vsaj dve referenci, iz zadnjih petih let, šteto od roka za oddajo ponudb, ki se nanašata na vodjo del s področja inženirskih gradenj in sicer:
- se mora posamezna referenca nanašati na zaključeno gradnjo vsaj manj zahtevnega objekta, ki po klasifikaciji CC-SI sodi pod 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje (vsi objekti razen ograje, ograje za zaščito pred hrupom in protivetrne ograje), pri čemer mora vrednost vsakega od referenčnih del znašati vsaj 50.000,00 EUR brez DDV.
- naročnik bo upošteval tudi referenco, ki se nanaša na gradnjo večjega objekta, v sklopu katerega je bil izveden vsaj manj zahtevni objekt, ki po klasifikaciji CC-SI sodi pod 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje (vsi objekti razen ograje, ograje za zaščito pred hrupom in protivetrne ograje). Vrednost takega manj zahtevnega objekta (CC-SI 24205) mora znašati vsaj 50.000,00 EUR brez DDV.
Pri navedenih referenčnih delih je imenovana oseba izvedla dela, katera v smislu določb GZ pomenijo funkcijo vodje del ali vodje gradnje oziroma so v smislu določb ZGO 1 pomenile funkcijo odgovornega vodje del ali funkcijo odgovornega vodja gradbišča.«.

Pogoj 14 (stran 19 od 81) se spremeni tako, da se glasi:
»Ponudnik je moral v zadnjih petih letih, šteto od roka za oddajo ponudb, izvesti vsaj dve referenčni deli s področja gradbeno-inženirskih objektov, in sicer:
- se mora posamezna referenca nanašati na zaključeno gradnjo vsaj manj zahtevnega objekta, ki po klasifikaciji CC-SI sodi pod 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje (vsi objekti razen ograje, ograje za zaščito pred hrupom in protivetrne ograje), pri čemer mora vrednost vsakega od referenčnih del znašati vsaj 50.000,00 EUR brez DDV,
- naročnik bo upošteval tudi referenco, ki se nanaša na gradnjo večjega objekta, v sklopu katerega je bil izveden vsaj manj zahtevni objekt, ki po klasifikaciji CC-SI sodi pod 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje (vsi objekti razen ograje, ograje za zaščito pred hrupom in protivetrne ograje). Vrednost takega manj zahtevnega objekta (CC-SI 24205) mora znašati vsaj 50.000,00 EUR brez DDV.
Za vsako od podanih referenčnih del je imel ponudnik sklenjeno gradbeno pogodbo z investitorjem referenčnega dela.«.

Odgovor je postal sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

naročnik
Občina Škofljica

Odgovor na vprašanje št. 2

Vprašanje ponudnika:

V popisih del imate predvideno vgradnjo filterskega geosintetika v enoti mere m3? Običajno je enota mere m2? Ali je to pravilno?

Odgovor naročnika:

Kot navaja ponudnik je pravilna enota mere m2.

naročnik
Občina Škofljica

Odgovor na vprašanje št. 3

Vprašanje ponudnika:

Prosimo za objavo popisa del za prestavitev elektro droga.

Odgovor naročnika:
Elektro dela se nanašajo zgolj na izvedbo kabelske kanalizacije s pripadajočimi jaški in so zajeta v točki 5.2 druga dela. V tej fazi pokablitev ni predvidena.

Spremeni se opis v RD:
Str 31/81:
1. faza: izgradnja opornega zidu z ureditvijo odvodnjavanja in pokablitvijo elektro voda se spremeni v
1. faza: izgradnja opornega zidu z ureditvijo odvodnjavanja in izvedbo kabelske kanalizacije s pripadajočimi jaški.

naročnik
Občina Škofljica

Odgovor na vprašanje št. 4

Vprašanje ponudnika:

Prosimo za objavo popisa del za elektro instalacije.

Odgovor naročnika:

Elektro dela se nanašajo zgolj na izvedbo kabelske kanalizacije s pripadajočimi jaški in so zajeta v točki 5.2 druga dela. V tej fazi pokablitev ni predvidena.

naročnik
Občina Škofljica


Datum objave: 29.05.2019   19:22
Odgovor na vprašanje št. 5

Vprašanje ponudnika:

Ne razumemo kaj naročnik zahteva na referenčnem obrazcu pod NAMEMBNOST OBJEKTA. Prosimo za pojasnilo.

Odgovor naročnika:

V referenčnem obrazcu pod »Namembnost objekta« ponudnik vpiše npr. oporni zid ali npr. škarpa ali npr. stabilizacijski objekt za zadrževanje plazov.

naročnik
Občina Škofljica

Odgovor na vprašanje št. 6

Vprašanje ponudnika:

Katera dela naj potem pobudniki zajamejo pri postavki "Prestavitev elektro droga" če ne elektroinštalacijska? Prosimo da za to postavko naročnik postavi enotno oceno za ves ponudnike enako, ali pa jo briše iz popisa del.

Odgovor naročnika:

Odgovor je naročnik podal z odgovorom na vprašanje št. 3 in odgovorom na vprašanje št. 4.

naročnik
Občina Škofljica