Dosje javnega naročila 003439/2019
Naročnik: OBČINA ČRNOMELJ, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
Gradnje: Ekonomsko poslovna infrastruktura v Poslovni coni TRIS Kanižarica 2. del: ceste B1, G3 in G - gradnja
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 456.550,76 EUR

JN003439/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 27.05.2019
JN003439/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.06.2019
JN003439/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.07.2019
JN003439/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 19.08.2019
JN003439/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003439/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ČRNOMELJ
Trg svobode 3
8340
SI
Črnomelj
Slovenija
mag. Anita Jamšek
anita.jamsek@crnomelj.si
+386 73061100
+386 73061130

Internetni naslovi
http://www.crnomelj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.crnomelj.si/obcina-2/javni-razpisi-in-objave/javni-razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9835
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ekonomsko poslovna infrastruktura v Poslovni coni TRIS Kanižarica 2. del: ceste B1, G3 in G - gradnja
Referenčna številka dokumenta: 430-30/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet operacije je dokončanje ceste B1 v dolžini 195 m, novogradnja ceste G3 dolžine 100 m in sicer od priključka na cesto B1 do ceste G ter dokončanje ceste G v dolžini 180 m. Sočasno se uredi tudi meteorna kanalizacija (popravilo jaškov, izvedba pokrovov) in izvedba manjkajoče GJI vodovod, fekalna kanalizacija in javna razsvetljava. Meteorna kanalizacija je bila že izdelana, predvideni so le priklopi na meteorno kanalizacijo, popravilo obstoječih jaškov in izvedba vtočnih jaškov peskolovov. Na tem območju so 3 poslovni subjekti, ki imajo zelo slabe pogoje za razvoj svojih podjetij, predvsem zaradi neustrezne infrastrukture - dostopnosti in neurejene komunalne infrastrukture.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Poslovna cona TRIS Kanižarica, Črnomelj.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet operacije je dokončanje ceste B1 v dolžini 195 m, novogradnja ceste G3 dolžine 100 m in sicer od priključka na cesto B1 do ceste G ter dokončanje ceste G v dolžini 180 m. Sočasno se uredi tudi meteorna kanalizacija (popravilo jaškov, izvedba pokrovov) in izvedba manjkajoče GJI vodovod, fekalna kanalizacija in javna razsvetljava. Meteorna kanalizacija je bila že izdelana, predvideni so le priklopi na meteorno kanalizacijo, popravilo obstoječih jaškov in izvedba vtočnih jaškov peskolovov. Na tem območju so 3 poslovni subjekti, ki imajo zelo slabe pogoje za razvoj svojih podjetij, predvsem zaradi neustrezne infrastrukture - dostopnosti in neurejene komunalne infrastrukture.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z določili naročnikove razpisne dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.06.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.06.2019   09:01
Kraj: Prek spletne aplikacije e-Oddaja, ki je dosegljiva na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/portal/e-oddaja


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.06.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.06.2019   12:06
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da zniža pogoj bonitetne ocene iz SB6 na SB 7.

ODGOVOR

Spoštovani,

ponudnik mora izpolnjevati v razpisni dokumentaciji naveden pogoj najmanj SB6 izdano s strani AJPES, bonitetna ocena SB7 ni sprejemljiva.


Lep pozdrav!


Datum objave: 04.06.2019   12:07
VPRAŠANJE
NAROČNIKA PROSIMO, DA ZNIŽA POGOJ BINITETNE OCENE.

ODGOVOR

Spoštovani,

ponudnik mora izpolnjevati v razpisni dokumentaciji naveden pogoj najmanj SB6 izdano s strani AJPES, bonitetna ocena SB7 ni sprejemljiva.


Lep pozdrav!


Datum objave: 04.06.2019   12:09
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da drugače postavi pogoj glede neblokade. BON obrazci imajo podatke samo za 6 mesecev. Je dokazilo ustrezno, če izkazuje, da nismo imeli blokiranega TTR-ja 6 mesecev od dneva izdaje potrdila. Lahko namesto potrdil bank priložimo S.BON 1/S.BON1/P/BON2?

ODGOVOR
Pozdravljeni,

Naročnik ne bo spreminjal pogojev glede neblokade TRR. Iz potrdila banke ali iz BON obrazca/obrazcev mora biti razvidno,da ponudnik ni imel blokiranega nobenega poslovnega računa v obdobju zadnjih (6) mesecev od objave javnega naročila.

Lep pozdrav!Datum objave: 05.06.2019   08:45
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da zniža pogoj bonitetne ocene iz SB6 na SB 7.

ODGOVOR
Spoštovani,

ponudnik mora izpolnjevati v razpisni dokumentaciji naveden pogoj najmanj SB6 izdano s strani AJPES, bonitetna ocena SB7 ni sprejemljiva.


Lep pozdrav!Datum objave: 05.06.2019   08:46
VPRAŠANJE
Ali je lahko vodja del zaposlen pri podizvajalcu?

ODGOVOR

Spoštovani,

ne.

Lep pozdrav!


Datum objave: 05.06.2019   08:46
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da sproti odgovarja na vprašanja, da ponudniki lahko pripravimo ponudbo. Žalostno je, da v 6 dne od vprašanja ne dobimo odgovora.

ODGOVOR
Spoštovani,

Naročnik odgovarja na vprašanja v zakonskem roku.

Lep pozdrav!Datum objave: 05.06.2019   08:47
VPRAŠANJE
Ali lahko reference predložimo na že prej potrjenih obrazcih iz drugih javnih naročil. Iz teh obrazcev bo jasno izhajalo, da so izpolnjeni referenčni pogoji iz razpisne dokumentacije (a, b, c, d, e). Prosimo za potrditev. Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani,

Reference lahko predložite na že prej potrjenih obrazcih, v kolikor le ti po vsebini vsebujejo vse podatke iz obrazca razpisne dokumentacije za to javno naročilo.

Lep pozdrav!


Datum objave: 05.06.2019   08:47
VPRAŠANJE
Ali bo za reference upoštevano samo novogradnje ali tudi obnove (cesta, kanalizacija, vodovod)? Zelo malo je novogradenj cest in obnova ceste ni nič manj zahtevna od izgradnje/novogradnje. Enako velja za kanalizacijo in vodovod. Prosim da naročnik potrdi da veljajo tudi obnove. Za ponudnika in vodjo del.
Ali bo naročnik poleg pločnika kot enakovredno referenco štel tudi kolesarsko stezo? Gre za povsem primerljivo gradnjo in prosimo da potrdi da bo.

ODGOVOR
Spoštovani,

Naročnik bo upošteval reference za rekonstrukcije navedenih del (velja za ponudnika in vodjo gradnje). Referenca za gradnjo ali rekonstrukcijo kolesarske steze se bo upoštevala enakovredno kot referenca za pločnik.

Lep pozdrav!Datum objave: 05.06.2019   08:49
VPRAŠANJE
Za referenčni pogoj za vodjo del ste zapisali NOVOGRADNJE. Ali naročnik meni, da vodja del, ki je opravljal istovrstne (ali po obsegu in zneskih obsežnejše) OBNOVE, ni sposoben voditi tega projekta? S tem si naročnik zgolj oži konkurenčnost ponudb in nabor sicer kvalitetnih in sposobnih izvajalcev, kar z vidika porabe javnih sredstev (tudi evropskih! in proračunskih!) ni v skladu z načeli ZJN-3. Rekonstrukcije in obnove objektov, kot jih za reference želi naročnik so praviloma bistveno bolj zahtevne, saj gre za križanja z že obstoječimi komunalnimi vodi, delo pod prometom, organizacijo cestnih zapor, izvajanje provizorijev pri delih na že obstoječih vodovodih in kanalizacijah in podobno. Povsem jasno je, da so zaradi naštetega obnove bolj zahtevne in kdor je izvedel obnovo, bo še lažje izvedel novogradnjo. Zato naročnik MORA priznati tudi rekonstrukcije in ne le NOVOGRADENJ, sicer bomo pred DRK dokazali, da so obstoječi referenčni pogoji neskladni z zahtevami projekta in načeli javnega naročanja ter porabe javnih sredstev, naročnik pa bo najkasneje v tem postopku uspešno ali neuspešno dokazoval, da so zahteve po NOVOGRADNJAH nujne in da vodja del, ki mu je IZS izdala potrdilo, da lahko vodi gradnjo zahtevnih objektov in ki ima "zgolj" reference za OBNOVE ali REKONSTRUKCIJE, ni usposobljen voditi tega projekta.
Sklepamo, da pri pogoju 2 za ponudnika ni omejitev glede obnov. Če so, potem veljajo za pogoj 2 povsem enaki argumenti, kot smo jih podali zgoraj za vodjo del.
Prosimo, da potrdite, da boste za ponudnika in vodjo del upoštevali zahtevane reference tako za novogradnje, kot tudi za (še bolj zahtevne) obnove in rekonstrukcije.

ODGOVOR
Spoštovani,

Naročnik bo upošteval zahtevane reference obnov za ponudnika in za vodjo gradnje.

Lep pozdrav!Datum objave: 05.06.2019   08:54
VPRAŠANJE
Prosimo vas za spremembo zahteve referenc za vodjo del, in sicer da le-te niso starejše od šest let (namesto pet let) od roka za oddajo ponudbe.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik bo upošteval reference za vodjo gradnje, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

- ima strokovno izobrazbo s področja gradbeništva v skladu z Gradbenim zakonom,

- je vpisan v imenik pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS) kot pooblaščeni inženir ali kot vodja del,

- je zaposlen pri gospodarskemu subjektu (ponudnik ali partner), ki nastopa v ponudbi,

- je v zadnjih šestih letih pred rokom za oddajo ponudb kot vodja gradnje ali vodja del uspešno vodil vse spodaj navedene gradnje ali rekonstrukcije:

Popravek razpisne dokumentacije je objavljen na slpetnis trani naročnika:

http://www.crnomelj.si/item/6263-javno-narocilo-ekonomsko-poslovna-infrastruktura-v-poslovni-coni-tris-kanizarica-2-del-ceste-b1-g3-in-g-gradnja

Lep pozdrav!


Datum objave: 05.06.2019   08:54
VPRAŠANJE
Prosimo vas za spremembo zahteve referenc za vodjo del, in sicer da le-te niso starejše od šest let (namesto pet) od roka za oddajo ponudbe.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,

Naročnik bo upošteval reference za vodjo gradnje, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

- ima strokovno izobrazbo s področja gradbeništva v skladu z Gradbenim zakonom,

- je vpisan v imenik pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS) kot pooblaščeni inženir ali kot vodja del,

- je zaposlen pri gospodarskemu subjektu (ponudnik ali partner), ki nastopa v ponudbi,

- je v zadnjih šestih letih pred rokom za oddajo ponudb kot vodja gradnje ali vodja del uspešno vodil vse spodaj navedene gradnje ali rekonstrukcije:

Popravek razpisne dokumentacije je objavljen na slpetnis trani naročnika:

http://www.crnomelj.si/item/6263-javno-narocilo-ekonomsko-poslovna-infrastruktura-v-poslovni-coni-tris-kanizarica-2-del-ceste-b1-g3-in-g-gradnja

Lep pozdrav!Datum objave: 05.06.2019   08:58
VPRAŠANJE
Prosimo omogočite, da samo en partner izpolnjuje pogoj bonitetne ocene.

ODGOVOR

Spoštovani,

pogoji za partnerja v skupni ponudbi glede izpolnjevanja bonitene ocene ostajajo takšni kot so zapisani v razpisni dokumentaciji.

Lep pozdrav!


Datum objave: 05.06.2019   09:23
VPRAŠANJE
Pri pogoju 2 - Reference ponudnika imate navedeno, da je izpolnjevanje pogoja s partnerjem komulativno V kolikor poseduje reference partner v skupni ponudbi, mora le-ta dela, ki jih dokazuje, v predmetnem naročilu tudi izvajati.

Naročnika pozivamo, da umakne sporni pogoj. Dovolj je, da eden od partnerjev izpolnjuje referenčni pogoj. Dela lahko izvaja katerikoli partner.

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik ostaja pri navedbi, da mora ponudnik/partner/podizvajalec, ki izkazuje referenco, dela tudi izvesti. Z referenco ponudnik/partner v skupni ponudbi/podizvajalec izkazuje usposobljenost za izvedbo del, ker je v preteklosti ta dela že izvedel.

Lep pozdrav!


Datum objave: 05.06.2019   09:50
VPRAŠANJE
Za referenco zahtevate ločeno meteorno in fekalno kanalizacijo. Kam štejemo mešano kanalizacijo (kjer gre po isti cevi meteorna in odpadna voda)? Ali jo lahko štejemo med meteorno ali mešano?

ODGOVOR
Spoštovani,

Ponudnik naj se odloči, kje bo uveljavljal referenco. Možnost jo je uveljavljati ali pri točki c) meteorna kanalizacija ali pri točki d) fekalna kanalizacija.

Lep pozdrav!