Dosje javnega naročila 003500/2019
Naročnik: Biotehniški center Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo
Storitve: »Občasni avtobusni prevozi za dijake in študente za šolski leti 2019/20 in 2020/21«
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 80.475,93 EUR

JN003500/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 28.05.2019
JN003500/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.05.2019
JN003500/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.06.2019
JN003500/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.07.2019
JN003500/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.08.2019
JN003500/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003500/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Biotehniški center Naklo
Strahinj 99
4202
SI042
Naklo
Slovenija
Mira Poklukar, Irena Gril
razpisi@bc-naklo.si
+386 42772144 /+386 42772103

Internetni naslovi
http://www.bc-naklo.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.bc-naklo.si/o-centru/javna-narocila/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9889
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: »Občasni avtobusni prevozi za dijake in študente za šolski leti 2019/20 in 2020/21«
Referenčna številka dokumenta: NMV-0001/2019-S-POG
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
»Občasni avtobusni prevozi za dijake in študente za šolski leti 2019/20 in 2020/21«
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: BC Naklo, Strahinj99, 4202 Naklo
II.2.4 Opis javnega naročila
»Občasni avtobusni prevozi za dijake in študente za šolski leti 2019/20 in 2020/21«s sklenitvijo pogodbe za obdobje dveh let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.08.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.06.2019   11:30
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.06.2019   11:31


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.06.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.05.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.05.2019   15:27
VPRAŠANJE
Naročnika obveščamo, da pri javnem naročanju storitev iz prvega odstavka 67.a člena ZJN-3 naročnik naroča te storitve upoštevaje socialno odgovorno javno naročanje z vključitvijo meril, ki se nanašajo na socialne vidike, slednje pa pomeni, da cena v primeru storitev iz 67.a člena ZJN-3 (npr. čiščenje, varovanje, prevozi) ne sme biti edino merilo.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani!
Naročnik je v razpisno dokumentacijo vključil merila, ki se nanašajo na socialne vidike.
Naročnik zaradi spremembe dokumentacije ponovno objavlja celotno razpisno dokumentacijo in popravljeno ponudbeno dokumentacijo - obrazce. Dodatne spremembe so v razpisni dokumentaciji označene z rdečo barvo.
Popravek dokumentacije v zvezi z oddajo JN - 29.5.2019 je na: http://www.bc-naklo.si/o-centru/javna-narocila/

Datum objave: 04.06.2019   09:45
Spoštovani,

Prosimo za naslednja pojasnila razpisne dokumentacije:
1. Naročnik je v točki 1.12. navodil zapisal, da mora cena za notranji in mednarodni promet vsebovati tudi stroške dnevnic. Glede na to, da je naročnik v tehničnih specifikacijah opredelil, da za pomlad 2021 načrtuje mednarodni, večdnevni prevoz na Dunaj, prosimo za pojasnilo koliko časa naj bi trajalo potovanje na Dunaj, da ponudniki v ceno lahko vključijo tudi devizne dnevnice. Če podatek ni znan, predlagamo da naročnik zapiše, da dnevnice niso vsebovane v ponudbeni ceni in da jih izvajalec zaračuna v dejansko nastali višini (Npr. dodatno k opombi v obrazcu št. 3, kjer je opredeljeno tudi, da se stroški parkirnin in cestnin poračunajo po dejansko opravljenih stroških).

Pojasnilo:
Večdnevni najem avtobusa na Dunaj bo trajal 5 dni. Dopolni se zapis v poglavju 3. Tehnične specifikacije.

2. V točki 2.2. pri zahtevah za tehnično in strokovno sposobnost je naročnik zapisal, da bo izbranemu ponudniku po potrditvi delovnega načrta za 2019/20 pravočasno sporočil datume in relacije prevozov. Glede na to, da morajo tudi ponudniki planirati svoje kapacitete, prosimo za natančnejšo opredelitev termina »pravočasno« oz. konkretno navedbo datuma.

Pojasnilo:
Naročnik bo izbranemu ponudniku po potrditvi delovnega načrta do 15. oktobra za 2019/20 sporočil datume in relacije prevozov. Zapis »pravočasno« se nadomesti z datumom in sicer v tretjem odst. točke P8, v poglavju 3. Tehnične specifikacije in prvi alineji 5 člena pogodbe).

3. V 6. členu vzorca pogodbe je opredeljeno, da si naročnik pridržuje pravico naročilo pisno odpovedati najmanj 24 ur od ponedeljka do petka in 48 ur v primeru vikenda pred predvidenim opravljanjem storitve. Ker mora tudi izvajalec ustrezno in pravočasno planirati in razporediti svoje kapacitete, predlagamo, da se rok podaljša na 36 ur oz. v primeru vikenda na vsaj na 72 ur.

Pojasnilo:
Spremeni se 6. člen pogodbe in se tako glasi:
Naročnik si pridržuje pravico naročilo pisno odpovedati najmanj 36 ur od ponedeljka do petka in 72 ur v primeru vikenda pred predvidenim opravljanjem storitve, zaradi spremenjenih okoliščin (slabo vreme, odpoved prireditve in podobno) brez stroškov odpovedi.

4. V 6. členu vzorca pogodbe je opredeljeno tudi, da bo naročnik dodatne prevoze naročal najmanj 5 dni pred opravljanjem storitve. Zaradi istega razloga, kot je navedeno v predhodni alineji prosimo za podaljšanje roka vsaj na koledarskih 10 dni.

Pojasnilo: Naročnik vztraja pri zahtevah iz pogodbe.

5. Zaveza izvajalca, da mora imeti zavarovano prtljago v praksi ni običajna (četrta alineja 4. člena vzorca pogodbe). Zavarovalnice teh produktov sistemsko ne ponujajo, ker po veljavni zakonodaji te odgovornosti prevoznik ni dolžan zavarovati. Prevoznik je namreč za prtljago odgovoren skladno z zakonom o Prevoznih pogodbah in svojih Splošnih prevoznih pogojih. Predlagamo, da se določilo v pogodbi ustrezno spremni.
Pojasnilo:
Briše se četrta alineja 4. člena vzorca pogodbe.

Datum objave: 04.06.2019   10:03
1. Ponudnik prosi naročnika, da se črta 4. odstavek 8. člena pogodba, ki se glasi: »Po preteku 12 mesečnega obdobja lahko naročnik v primeru nižjih cen na trgu od ponudnika zahteva znižanje cene.« Usklajevanje cene je urejeno v prvih treh odstavkih 8. člena in velja tako za uskladitev cen navzgor, kot uskladitev cen navzdol. S tem je zagotovljena enakopravnost pogodbenih strank. Četrti odstavek 8. člena pa naročniku omogoča manipulacijo in nižanje pogodbene cene že s tem, da na trgu najde enega ponudnika, ki bo ponudil boljšo ceno kot izbrani ponudnik. Takšnega ponudnika bo naročnik na trgu zlahka našel v vsakem trenutku, saj ponudniku ne bo potrebno izkazati vseh standardov, ki jih naročnik zahteva v predmetnem razpisu, prav tako bo takšen novi ponudnik že seznanjen s konkretno ceno. To pa je bistvena prednost v primerjavi s ponudniki, ki bomo tekmovali v okviru razpisa, kjer so cene zakrite.

Pojasnilo: Naročnik vztraja pri zahtevah iz pogodbe.

2. Predlagamo, da se 8. člen vzorca pogodbe prilagodi tako, da se usklajevanje cene uveljavi samodejno in da se črta tiste dele besedila, ki nakazujejo na to, da je za uskladitev cene potrebno soglasje volje naročnika in ponudnika, saj to ustvarja potencialne konflikte. Vsled navedenega predlagamo črtanje besede lahko tako, da bi se prvi drugi odstavek 8. člena glasili: Po preteku 12 mesečnega obdobja, se cene usklajujejo z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, vendar ko ta kumulativno preseže 4%, pri čemer je izhodišče za izračun indeksa indeks, ki je uradno objavljen po preteku 12 mesecev od sklenitve pogodbe. (Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja, Uradni list RS, št. 1/04). Povišanje cene se spremeni največ v višini 80% izračunanega indeksa. V primeru, da je izvajalec upravičen do povišanja cen v skladu s predhodnimi navedbami, mora pred uvedbo spremembe cen naročniku predložiti zahtevo za spremembo cen z dokazili o upravičenosti predlagane spremembe.

Pojasnilo: Naročnik vztraja pri zahtevah iz pogodbe.

3. Predlagamo, da se spremeni 11. člen pogodbe tako, da se podrobneje uredi obveznost plačevanja računov v primeru reklamacij, saj v praksi vsaka reklamacija ni utemeljena. Zato predlagamo, da se spremeni četrti odstavek tako, da se glasi: »Če pride do pisne reklamacije računa s strani naročnika, ki jo mora podati v 5. dneh po prejemu le-tega, je naročnik dolžan nesporni del računa plačati v pogodbeno določnem roku, plačilo za del računa, na katerega se nanaša reklamacija, pa se zadrži do odprave reklamacije.«

Pojasnilo: Naročnik vztraja pri zahtevah iz pogodbe.

4. Zaradi hitrejše in učinkovitejše rešitve reklamacij predlagamo, da se določi rok za vložitev reklamacije tako, da se spremenjeni 1. odstavek 13. člena tako, da se glasi: Morebitne reklamacije ali druge ugovore v zvezi z izvedbo prevozov morata vsaka od strank čimprej po izvedbi posameznega prevoza pisno sporočiti nasprotni stranki, najkasneje v roku 8 dni od zaključka prevoza«.

4. Pojasnila: Spremeni se 1. odstavek 13. člena vzorca pogodbe in se glasi: Morebitne reklamacije ali druge ugovore v zvezi z izvedbo prevozov morata vsaka od strank pisno sporočiti nasprotni stranki, najkasneje v roku osem (8) dni od zaključka prevoza«.

5. Predlagamo, da se spremeni 3. odstavek 13. člena vzorca pogodbe, saj odpoved pogodbe v primeru enkratne kršitve ne pripomore k trajnemu pogodbenemu razmerju. Predlagamo, da se po vzoru Obligacijskega zakonika, določi, da mora izvajalec v roku 7 dni odpraviti kršitev, sicer lahko naročnik odpove pogodbe. Če odprava kršitev po naravi stvari ne more biti rešena v 7 dneh (npr. ne-prijazen voznik) pa lahko naročnik pogodbo odpove v primeru ponovitve istovrstne kršitve pogodbe v roku 6 mescev od prve kršitve.

Pojasnilo: V 3. odstavek 13. člena smo dodali besedo »hujših kršitev«. Sprememba vzorca pogodbe v 3. odstavku 13. člena se glasi: »Naročnik lahko v primeru hujših kršitev določenih s to pogodbo in razpisom odstopi od pogodbe.«

6. Hkrati predlagamo, da se v zadnjem stavku 13. člena vzorca pogodbe podaljša rok za rešitev reklamacije, saj je rok 2 delovnih dni nerealen in ne prispeva h konstruktivni rešitvi situacije. Predlagamo, da se rok za rešitev reklamacije spremeni na 7 dni.

Pojasnilo: Spremeni se zadnji stavek 13. člena vzorca pogodbe in se glasi: Nasprotna stran je dolžna rešiti reklamacijo oz. ugovor v roku pet (5) dni.

7. Predlagamo, da se zaradi razumevanja v 2. odstavku 17. člena vzorca pogodbe doda beseda hujša kršitev. Predlagamo tudi, se črta 6. alineja, saj je ravnanje in odstop od pogodbe v primeru reklamacij že opredeljeno v 13. členu vzorca pogodbe. Hkrati predlagamo še, da se kot hujša kršitev črta zadnja alineja, saj v praksi to pomeni, da je vsaka malenkostna kršitev pogodbe že hujša kršitev obveznosti, kar pa ne more biti namen tega člena.

Pojasnilo: V 2. odstavek 17. člena smo dodali besedo »hujša kršitev«. Sprememba vzorca pogodbe 2. odstavek 17. člena se glasi: »Kot hujšo kršitev se štejejo zlasti naslednje kršitve:«
Naročnik naštetih kršitev, ki so navedene v 2. odstavku 17. člena ne bo spreminjal.

Naročnik objavlja spremenjen vzorec pogodbe (Obrazec št. 11). Ponudbena dokumentacija, obrazci popravek 4.6.2019 je na: http://www.bc-naklo.si/o-centru/javna-narocila/