Dosje javnega naročila 003568/2019
Naročnik: OBČINA DOMŽALE, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale
Gradnje: OBNOVA KOPALIŠČA DOMŽALE
ZJN-3: Odprti postopek

JN003568/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 30.05.2019
JN003568/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.06.2019
JN003568/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.06.2019
JN003568/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003568/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA DOMŽALE
Ljubljanska cesta 69
1230
SI
Domžale
Slovenija
Oddelek za investicije, Sonja Spruk
sonja.spruk@domzale.si
+386 17220120
+386 17211736

Internetni naslovi
http://www.domzale.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.domzale.si/razpis/195202

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9950
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: OBNOVA KOPALIŠČA DOMŽALE
Referenčna številka dokumenta: 4301-15/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Obstoječe zunanje kopališče v Domžalah je dotrajano in zastarelo, zato ga želi investitor (Občina Domžale) prenoviti. V sklopu gradnje se odstranijo obstoječi objekti in nadomestijo z novimi. Tako je v sklopu novogradnje predvidena izgradnja velikega plavalnega bazena, malega bazena, vodna površina, tobogana, servisni objekt, spremljevalni prostori (gostinski lokal, garderobe, sanitarij) ter drugi manjši elementi v sklopu končne zunanje ureditve.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 3.240.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45110000
45200000
45300000
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kopališka cesta 4, 1230 Domžale
II.2.4 Opis javnega naročila
Obstoječe zunanje kopališče v Domžalah je dotrajano in zastarelo, zato ga želi investitor (Občina Domžale) prenoviti. V sklopu gradnje se odstranijo obstoječi objekti in nadomestijo z novimi. Tako je v sklopu novogradnje predvidena izgradnja velikega plavalnega bazena, malega bazena, vodna površina, tobogana, servisni objekt, spremljevalni prostori (gostinski lokal, garderobe, sanitarij) ter drugi manjši elementi v sklopu končne zunanje ureditve.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 3.240.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2019
Konec: 30.06.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.06.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 26.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.06.2019   09:10


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.06.2019   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA DOMŽALE
Ljubljanska cesta 69
1230
Domžale
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 31.05.2019   10:35
VPRAŠANJE
- najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 8 letih pred oddajo ponudbe izvedel GOI dela na bazenu ali drugem objektu za hrambo vode z minimalno prostornino 1.500,00 m3.

glede na zahtevano zgornjo referenco nas zanima ali bo naročnik dopustil referenco iz ene pogodbe pri kateri je ponudnik zgradil npr. 2 objekta za hrambo vode v skupni prostornini 1.500,00 m3?

ODGOVOR
Iz reference mora biti razvidno, da ima posamezen bazen oz. drug objekt za hrambo vode minimalno prostornino 1.500,00 m3.
Torej odgovor na vprašanje - NE.Datum objave: 03.06.2019   10:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo Vas, da dvignete zahtevo na vsaj SB4 boniteto oceno.
Lp

ODGOVOR
Razpisni pogoji ostajajo nespremenjeni.Datum objave: 06.06.2019   10:09
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V razpisni dokumentaciji od ponudnikov zahtevate, da imajo vsi gospodarski subjekti po bonitetni lestvici bonitetno oceno najmanj SB5. Ponudnik naročnika poziva k spremembi razpisne dokumentacije glede omenjenega pogoja, in sicer na način, da bo moč izkazovati ustrezno ekonomsko in finančno sposobnost (bonitetno oceno) tudi z bonitetno oceno SB6, saj je sporen pogoj diskriminatoren in določen prestrogo.

Zakon o javnem naročanju, govori o tem, da lahko naročnik od ponudnikov med drugim zahteva, kot dokaz o njegovem finančni sposobnosti tudi bonitetno oceno, pri čemer pa se mora upoštevati, da morajo biti pogoji v zvezi s tem, v povezavi in sorazmerju s predmetnim javnim naročilom. Pri postavitvi takih pogojev, pa mora upoštevati tudi temeljno načelo javnih naročil, to je enakopravne obravnave med ponudniki, kot določa 7. člen ZJN-3 v drugem odstavku. Namen bonitetne ocene je torej ugotavljanje finančne stabilnosti poslovanja ponudnika in s tem njegove finančne zmožnosti za izvedbo naročila, vendar pa mora biti zahtevana bonitetna ocena še vedno sorazmerna oziroma takšna, da se z njo zasleduje njen osnovni namen ugotavljanja finančne stabilnosti ponudnika.

Bonitetna ocena kot pogoj zgolj statistično predvideva finančno in ekonomsko sposobnost izvedbe javnega naročila. Bonitetna ocena zgolj kaže verjetnost, da na strani ponudnika ne bo nastopil dogodek insolventnosti v naslednjem letu. Bistven kriterij v tem primeru je gotovo povprečna ekonomska poslovna sposobnost, medtem ko je zahteva po nadpovprečni sposobnosti diskriminatorna in po prepričanju ponudnika favorizira ponudnike, ki nimajo osnovne dejavnosti gradbeništvo, saj je sektorski vpliv na izračun velik. Naročnik je z določitvijo zahteve po bonitetni oceni v sodelovanje za predmetni javni razpis vključil le tista podjetja, ki so dosegla nadpovprečno oceno v zvezi z določenimi finančnimi oziroma poslovnimi kazalniki in je s takšno zahtevo iz kroga potencialnih ponudnikov izločil vse tiste gospodarske subjekte, ki spadajo v razred plačnikov in npr. dosegajo povprečno bonitetno oceno. Pri tem pa naročnik ni izkazal, kako naj bi takšna bonitetna ocena predstavljalo zagotovilo, da bo izvajalec dejansko tudi sposoben naročilo (bolj kvalitetno) izvesti. Z bonitetno oceno se nedvomno izkazuje poslovno in finančno uspešnost podjetja, zato je razumljivo (in legitimno), da si želi naročnik pridobiti ponudnika, ki je pozitivno ocenjen, vendar pa glede na konkretni predmet javnega naročila ni mogoče najti razloga, ki bi opravičeval izključitev vseh tistih ponudnikov, ki so dosegli nižjo oceno (in bili še vedno pozitivno ocenjeni), torej tistih ponudnikov, ki so imeli v zadnjem bilančnem obdobju povprečno dober položaj na relevantnem tržišču.

Naročnik bi z znižanjem zahtevane bonitetne ocene sledil tudi načelu gospodarnosti javnega naročanja, s čimer zagotavlja porabo javnih sredstev. Omogočanje širšega kroga konkurence namreč onemogoča kakršnakoli njena izkrivljanja in s tem kršenje načel, ki veljajo za javno naročanje. V sled navedenemu naročnika pozivamo k upoštevanju predloga.

Glede na zgornje navedbe predlagamo, da naročnik spremeni pogoj iz razpisne dokumentacije. V kolikor naročnik ne bo sledil zgornjim navedbam in spremenil sporni pogoj, bomo vložili zahtevek za revizijo.

ODGOVOR
Pogoj bonitetne ocene SB5 ali boljša ostaja nespremenjen.Datum objave: 06.06.2019   10:11
VPRAŠANJE
Naročniku predlagamo, da se referenčna potrdila lahko nanašajo na celotno leto 2014 in novejše.
Hvala za odgovor!


ODGOVOR
Naročnik bo priznal vse reference za posle, zaključene po 01.01.2014.Datum objave: 06.06.2019   10:38
VPRAŠANJE
Spoštovani, s pogoji, ki ste jih navedli, ste pa zelo omejili konkurenco. Oziroma vse kar boste s prometom in visokimi referencami dosegli so španovine, partnerstva, ki so čisto nepotrebna oz. še slabša kot da dobite dobrega izvajalca. Promet v zadnjih letih? Zakaj tako visok, če je ocenjena vrednost dobre 3 mio ? Reference? Izgradili, ne obnovili, izgradili smo veliko večjih bazenov v zadnjih letih, pa ne moremo zadostiti vašim pogojem pod klasifikacijo 126? Prenavljate bazen, želite pa refence 126? Predlagamo vam, da vse skupaj malo ublažite, ker takole no...ste zelo omejili konkurenco ali pa nekomu pisali na kožo vse skupaj. Hvala

ODGOVOR

Naročnik spreminja prvi odstavek poglavja 1.5.2.3. Tehnična in strokovna sposobnost, ki po novem glasi:

Ponudnik mora predložiti:
- najmanj dve referenci, ki izkazujeta, da je od 01.01.2014 dalje izvajal gradnjo objekta visoke gradnje v investicijski vrednosti več kot 2.500.000,00 brez
DDV za vsak referenčni objekt, za katerega je že bilo pridobljeno uporabno dovoljenje

in
- najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 8 letih pred oddajo ponudbe izvedel GOI dela na bazenu ali drugem objektu za hrambo vode z minimalno
prostornino 1.500,00 m3.
Datum objave: 06.06.2019   10:39
VPRAŠANJE
Spoštovani, za gradnjo bazena zahtevate reference 126? Lahko prosim to določitev utemeljite? Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Naročnik spreminja prvi odstavek poglavja 1.5.2.3. Tehnična in strokovna sposobnost, ki po novem glasi:

Ponudnik mora predložiti:
- najmanj dve referenci, ki izkazujeta, da je od 01.01.2014 dalje izvajal gradnjo objekta visoke gradnje v investicijski vrednosti več kot 2.500.000,00 brez
DDV za vsak referenčni objekt, za katerega je že bilo pridobljeno uporabno dovoljenje

in

- najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 8 letih pred oddajo ponudbe izvedel GOI dela na bazenu ali drugem objektu za hrambo vode z minimalno
prostornino 1.500,00 m3.


Datum objave: 06.06.2019   10:42
VPRAŠANJE
Glede na to, da je večino investicij pri javnih gradnjah izvaja brez obrnjene davčne obveznosti in da imamo izvajalci referenčne liste že potrjene iz predhodnih javnih razpisov, predlagamo, da je vrednost referenčnih objektov »2,5 mio z DDV.«

ODGOVOR

Vrednost referenčnih objektov ostaja nespremenjena.


Datum objave: 06.06.2019   13:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Zmožnost gosporaskih družb za poravnavanje obveznosti v bonitetnem razredu SB6 je še vedno nadpovprečna in določena po pravilih BASEL II. Družba z bonitetno oceno SB6 dosega takšne vrednosti kazalnikov, ki odražajo dejavnike tveganja za nastop dogodka neplačila, da je modelsko ocenjena vrednost nastopa neplačila še vedno nižja kot v povprečju za vse slovenske družbe.
Zato pričakujemo, da se vaš zahtevek po bonitetni oceni zniža na SB6, s tem pa pridobite večjo konkurečnost za izbiro dobrega izvajalca.
Lp,

ODGOVOR

Pogoj bonitetne ocene SB5 ali boljša ostaja nespremenjen.


Datum objave: 07.06.2019   07:30
VPRAŠANJE
Spoštovani

Glede na kompleksnost razpisa in zahtevnosti samega projekta Vas lepo prosimo, da podaljšate rok za predajo ponudb.

Za tako obsežen in tehnološko zahteven projekt je zastavljen rok objektivno prekratek. Vemo, da ste v zakonskih okvirih, ampak gotovo si želite čimboljših in kvalitetnih ponudb in Vas zato naprošamo, da rok podaljšate.

V pričakovanju ugodne rešitve naše prošnje Vas lepo pozdravljamo

ODGOVOR

Rok za oddajo ponudbe ostaja nespremenjen.


Datum objave: 07.06.2019   08:24
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da omili pogoj glede bonitetne ocene na vsaj SB6.

ODGOVOR
Pogoj bonitetne ocene SB5 ali boljša ostaja nespremenjen.Datum objave: 07.06.2019   08:24
VPRAŠANJE
Zaradi zahtevnosti ponudbe vas prosimo, da podaljšate rok za oddajo ponudb.

ODGOVOR

Rok za oddajo ponudbe ostaja nespremenjen.


Datum objave: 10.06.2019   10:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika prosimo, da namesto Obrazca 5 - Podatki o referenčnem potrdilu iz razpisne dokumentacije, sprejme kot dokazila tudi referenčna potrdila, potrjena s strani Investitorjev iz drugih javnih naročil in vsebujejo zahtevane podatke iz vašega obrazca.

Hvala!

ODGOVOR

Naročnik bo kot dokazila upošteval tudi referenčna potrdila, potrjena s strani investitorjev iz drugih javnih naročil, če bodo vsebovala vse zahtevane podatke iz Obrazca 5 - podatki o referenčnem delu.


Datum objave: 10.06.2019   10:22
VPRAŠANJE

Spoštovani!

Glede na to, da gre za ''obnovo'' kopališča Domžale, imajo nekateri segmenti popisa že obstoječe dobavitelje/proizvajalce.
Zato naročnika prosimo, da navede obstoječe proizvajalce za naslednja segmente: Video domofon, Protivlomno varovanje ter SOS signalizacija.

Za odgovor se Vam v naprej iskreno zahvaljujemo


ODGOVOR

Ne glede na to, da gre za obnovo kopališča, gre za popolnoma nov objekt in svoj sistem in se sklopi domofona, varovanja in SOS-a nanašajo le na novogradnjo.
Na kopališču je sicer obstoječi objekt športnih organizacij (na severnem delu), ki pa instalacijsko ni povezan z novim.
Upošteva naj se postavke iz popisa.Datum objave: 11.06.2019   12:37
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Datotek "1867972_načrt odstranjevalnih del.docx" in "186813-NGGO_odpadki_bazen Domžale.docx" ni možno odpreti. Naročnika prosimo za ponovno objavo berljivih datotek!
Hvala!

ODGOVOR

Omenjeni datoteki sta brezpredmetni.
V okviru dokumentacije sta objavljeni tudi pdf datoteki PZI_načrt za odstranitev_Domzale in E1_NGGO_odpadki_bazen Domžale, ki sta normalno berljivi.Datum objave: 11.06.2019   12:56
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Pri pregledu ponudbenega predračuna smo zasledili matematične napake/nejasnosti na katere naročnika opozarjamo in pozivamo da jih odpravi s ponovno objavo popravljenih popisov:

1. Zavihek: GRADBENA DELA, vrstica: 220, izračun nepredvidenih del 5% nima vpisanega predvidenega območja za izračun procenta! Naročnika pozivamo, da v popise doda vsoto območja za izračun procenta!
2. Zavihek: GRADBENA DELA, vrstica: 300, seštevek poglavja ''ARMIRANOBETONSKA DELA'' ne zajema vrstice 267 (postavka 1)
3. Zavihek: GRADBENA DELA, vrstica 595, ni vpisane količine, naročnika pozivamo, da doda količino oziroma izbriše postavko iz popisa in ponovno objavi popravljene popise.
4. Zavihek: OBRTNIŠKA DELA, vrstica 290, seštevek poglavja ''STAVBNO POHIŠTVO'' ne zajema vrstic 259-249 (postavke 1-6)
5. Zavihek: OBRTNIŠKA DELA, vrstica 312, seštevek poglavja ''MIZARSKA DELA'' ne zajema vrstice 297 (postavka 1)
6. Zavihek: OBRTNIŠKA DELA, vrstica 365, seštevek poglavja ''KERAMIČARSKA DELA'' ne zajema vrstic 354-319 (postavke 1-7)
7. Zavihek: ZUNANJA UREDITEV, vrstica 298 in 343, vpisana je količina ''0'', naročnika pozivamo, da doda količino oziroma izbriše postavko iz popisa in ponovno objavi popravljene popise.
8. Zavihki: BAZENSKA TEHNIKA, BAZENSKA INŠTALACIJA, ELEKTRO INŠTALACIJE, STROJNE INŠTALACIJE, v celotnih zavihkih so v polja cene na enoto vpisane cene ''0''. Naročnika pozivamo, da iz polj, kamor mora ponudnik vpisati cene na enoto, izbriše obstoječa števila ter objavi popravljene popise.
9. Zavihek: STROJNE INŠTALACIJE, vrstica: 281, enačba za izračun zneska je vpisana v napačno vrstico, tako se cena na enoto ne množi s količino, ki je vpisana v vrstici 282 (torej pravilno bi bilo, če je enačba za znesek vpisana v vrstico 282).

Hvala!


ODGOVOR
Na spletni strani Občine Domžale bo objavljen popravljen popis "Prenova kopališča Domžale - popis - popravljen" z upoštevanimi smiselnimi pripombami in korigiranimi šiframi.
Odgovori so spodaj.

1. Zavihek: GRADBENA DELA, vrstica: 220, izračun nepredvidenih del 5% nima vpisanega predvidenega območja za izračun procenta! Naročnika pozivamo, da v popise doda vsoto območja za izračun procenta!
O: urejeno

2. Zavihek: GRADBENA DELA, vrstica: 300, seštevek poglavja ''ARMIRANOBETONSKA DELA'' ne zajema vrstice 267 (postavka 1)
O: urejeno

3. Zavihek: GRADBENA DELA, vrstica 595, ni vpisane količine, naročnika pozivamo, da doda količino oziroma izbriše postavko iz popisa in ponovno objavi popravljene popise.
O: urejeno

4. Zavihek: OBRTNIŠKA DELA, vrstica 290, seštevek poglavja ''STAVBNO POHIŠTVO'' ne zajema vrstic 259-249 (postavke 1-6)
5. Zavihek: OBRTNIŠKA DELA, vrstica 312, seštevek poglavja ''MIZARSKA DELA'' ne zajema vrstice 297 (postavka 1)
6. Zavihek: OBRTNIŠKA DELA, vrstica 365, seštevek poglavja ''KERAMIČARSKA DELA'' ne zajema vrstic 354-319 (postavke 1-7)
O: urejeno v točkah 4.,5.,6

7. Zavihek: ZUNANJA UREDITEV, vrstica 298 in 343, vpisana je količina ''0'', naročnika pozivamo, da doda količino oziroma izbriše postavko iz popisa in ponovno objavi popravljene popise.
O: formule so med seboj povezane, smiselno. Pri brisanju postavke se cel koncept podira, zato tega segmenta ne spreminjam. Ostane količina 0,00; pri obeh postavkah je opomba, da je upoštevano pri zemeljskih delih zunanje ureditve.

8. Zavihki: BAZENSKA TEHNIKA, BAZENSKA INŠTALACIJA, ELEKTRO INŠTALACIJE, STROJNE INŠTALACIJE, v celotnih zavihkih so v polja cene na enoto vpisane cene ''0''. Naročnika pozivamo, da iz polj, kamor mora ponudnik vpisati cene na enoto, izbriše obstoječa števila ter objavi popravljene popise.
O: urejeno, ničle, ki so jih navajali projektanti instalacij so zbrisane, ponudniki naj normalno vpisujejo cene.

9. Zavihek: STROJNE INŠTALACIJE, vrstica: 281, enačba za izračun zneska je vpisana v napačno vrstico, tako se cena na enoto ne množi s količino, ki je vpisana v vrstici 282 (torej pravilno bi bilo, če je enačba za znesek vpisana v vrstico 282).
O: urejeno in popravljeno.
Datum objave: 13.06.2019   07:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kaj je v referenci mišljeno hramba vode 1500m3? Ali to pomeni, da je volumen bazena 1500m3 ali velikost kompenzacisjkega bazena 1500m3? Hvala za hiter odgovor.

ODGOVOR

Iz reference mora biti razvidno, da je ponudnik v zadnjih osmih letih pred oddajo ponudbe izvedel GOI dela na kopalnem bazenu ali drugem objektu za hrambo vode (kompenzacijskem bazenu, vodohramu, bazenu požarne vode, čistilni napravi...) z minimalno prostornino 1.500,00 m3.


Datum objave: 13.06.2019   10:54
VPRAŠANJE
B. OBRTNIŠKA DELA - OPREMA OKREPČEVALNICE - ŠANK:

poz. 20 TOČILNA NAPRAVA ZA PIVO - Vprašanje : Z ozirom, na to, da točilno napravo običajno nudi distribituer pijač vas sprašujemo, ali jo ponudimo ali jo izločimo iz ponudbe ? V kolikor jo moramo ponuditi, prosimo še za dodaten tehnični opis ?

poz. 25. KAVNI APARAT - 2 ročke - Vprašanje : Z ozirom, na to, da kavni aparat običajno nudi distribituer kave vas sprašujemo, ali ga ponudimo ali ga izločimo iz ponudbe ? V kolikor ga moramo ponuditi, prosimo še za dodaten tehnični opis ?

poz. 26. MLINČEK ZA KAVO- Vprašanje : Z ozirom, na to, da mlinček za kavo običajno nudi distribituer kave vas sprašujemo, ali ga ponudimo ali ga izločimo iz ponudbe ? V kolikor ga moramo ponuditi, prosimo še za dodaten tehnični opis ?

ODGOVOR

poz. 20 TOČILNA NAPRAVA ZA PIVO - Vprašanje : Z ozirom, na to, da točilno napravo običajno nudi distribituer pijač vas sprašujemo, ali jo ponudimo ali jo izločimo iz ponudbe ? V kolikor jo moramo ponuditi, prosimo še za dodaten tehnični opis ?
POSTAVKA SE IZLOČI IZ PONUDBE (nudi izbran distributer).

poz. 25. KAVNI APARAT - 2 ročke - Vprašanje : Z ozirom, na to, da kavni aparat običajno nudi distribituer kave vas sprašujemo, ali ga ponudimo ali ga izločimo iz ponudbe ? V kolikor ga moramo ponuditi, prosimo še za dodaten tehnični opis ?
POSTAVKA SE IZLOČI IZ PONUDBE (nudi izbran distributer).

poz. 26. MLINČEK ZA KAVO- Vprašanje : Z ozirom, na to, da mlinček za kavo običajno nudi distribituer kave vas sprašujemo, ali ga ponudimo ali ga izločimo iz ponudbe ? V kolikor ga moramo ponuditi, prosimo še za dodaten tehnični opis ?
POSTAVKA SE IZLOČI IZ PONUDBE (nudi izbran distributer).
Datum objave: 13.06.2019   10:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Poz.13 hlajen pult - saladeta:
ali lahko ponudimo saladeta dimenzije 900x700x950 mm s priključno mojčjo 0,15 kW s tem, da ostale karekteristike ustrezajo zahtevanim tehničnim karekteristikam?

Poz. 20 točilna naprava za pivo:
ali je potrebno ponuditi tudi točilno napravo za pivo, s tem, da jo ponavadi ponudi distributer pijač? Če je odgovor pritrdilen, bi potrebovali več tehničnih podatkov.

Poz. 25, 26 kavni aparat in kavni mlinček:
ali je potrebno ponuditi kavni aparat in kavni mlinček, s tem, da jo ponavadi ponudi distributer pijač?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Poz.13 hlajen pult - saladeta:
ali lahko ponudimo saladeta dimenzije 900x700x950 mm s priključno mojčjo 0,15 kW s tem, da ostale karekteristike ustrezajo zahtevanim tehničnim karekteristikam?
ZAMENJAVA JE USTREZNA IN DOVOLJENA.

Poz. 20 točilna naprava za pivo:
ali je potrebno ponuditi tudi točilno napravo za pivo, s tem, da jo ponavadi ponudi distributer pijač? Če je odgovor pritrdilen, bi potrebovali več tehničnih podatkov.
POSTAVKA SE IZLOČI IZ PONUDBE (nudi izbran distributer).


Poz. 25, 26 kavni aparat in kavni mlinček:
ali je potrebno ponuditi kavni aparat in kavni mlinček, s tem, da jo ponavadi ponudi distributer pijač?
POSTAVKA SE IZLOČI IZ PONUDBE (nudi izbran distributer).
Datum objave: 13.06.2019   13:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V razpisni dokumentaciji manjka celoten načrt elektroinstalacij bazenske tehnike.
V Mapi 5, Načrt Tehnologije Bazenska tehnika, je le pavšalen popis (opis) elektroinstalacij.
Natančne ponudbe ni možno izdelati.

Projektant v popisu stran 62 navaja:
V ceno je potrebno zajeti tudi stroške izdelave potrebne dokumentacije za izvedbo elektroinstlacij za potrebe delovanja vgrajenih strojnih naprav BT po funkcionalnih shemah, ter karakteristikah dejansko dobavljenih naprav in opreme.

in s tem potrjuje mojo navedbo.

Pričakuje se, da se projektna dokumentacija ustrezno tehnično dopolne (primerljivo nivoju strojnega dela) s PZI načrtom elektroinstalacij bazenske tehnike:
- tehnično poročilo,
- izračuni,
- načrt elektroomare,
- elektrovezlne sheme,
- trase polic za kabliranje opreme,
- popis materiala in del (specifikacija elementov elektroomare, instalacijski elektro materil, priklopi, krmilniški in programski del,)
-
kateri je del Mape 5 Načrt Tehnologije.


ODGOVOR

Elekro instalacije za bazensko tehniko so navedene v popisu del in opreme, z opombo, da je potrebno izdelati dokumentacijo za izvedbo - delavniško dokumentacijo. Gre za sklop specifične tehnologije strojnih instalacij, pri katerem je elektro oprema popolnoma odvisna od točno dobavljenih SI naprav in opreme. Ponudnik tehnologije lahko na osnovi popisa in opreme, ki jo ponuja, določi vrednost postavke.
Datum objave: 13.06.2019   15:16
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da podaljša rok za oddajo ponudbe. V tako kratkem roku je nemogoče pripraviti korektno ponudbo. Tudi potencialni podizvajalci potrebujejo določen čas, da pridobijo ponudbe svojih dobaviteljev. Hvala.

ODGOVOR
Rok za oddajo ponudbe se podaljša in sicer na 03.07.2019 do 9.00 ure.
Odpiranje ponudb bo 03.07.2019 ob 9.10.

Sprememba razpisne dokumentacije bo objavljena na spletni strani Občine Domžale in na portalu javnih naročil.

Datum objave: 13.06.2019   15:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zaradi zahtevnosti ponudbe in vmesnega prazničnega časa prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe.
HvalaODGOVOR
Rok za oddajo ponudbe se podaljša in sicer na 03.07.2019 do 9.00 ure.
Odpiranje ponudb bo 03.07.2019 ob 9.10.

Sprememba razpisne dokumentacije bo objavljena na spletni strani Občine Domžale in na portalu javnih naročil.


Datum objave: 13.06.2019   15:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zaradi zahtevnosti ponudbe in želji po oddaji konkurenčne ponudbe vas prosimo, da podaljšate rok za oddajo ponudb.

Hvala.ODGOVOR
Rok za oddajo ponudbe se podaljša in sicer na 03.07.2019 do 9.00 ure.
Odpiranje ponudb bo 03.07.2019 ob 9.10.

Sprememba razpisne dokumentacije bo objavljena na spletni strani Občine Domžale in na portalu javnih naročil.Datum objave: 13.06.2019   15:18
VPRAŠANJE
Prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe zaradi korektne izdelave zaradi velikega obsega.
Hvala

ODGOVOR
Rok za oddajo ponudbe se podaljša in sicer na 03.07.2019 do 9.00 ure.
Odpiranje ponudb bo 03.07.2019 ob 9.10.

Sprememba razpisne dokumentacije bo objavljena na spletni strani Občine Domžale in na portalu javnih naročil.Datum objave: 13.06.2019   15:28
VPRAŠANJE
Ponudnik naročnika poziva k spremembi razpisne dokumentacije glede pogoja za izkazovanje Ekonomsko-finančne sposobnosti (1.5.2.2. EKONOMSKO FINANČNA SPOSOBNOST), in sicer v delu »Gospodarski subjekt ima bonitetno oceno najmanj SB 5 ali boljšo «, in sicer na način, da bo moč izkazovati ustrezno ekonomsko in finančno sposobnost (bonitetno oceno) tudi z bonitetno oceno SB6, saj je sporen pogoj diskriminatoren, kot bomo pojasnili v nadaljevanju.

ZJN-3 v 76.členu, pogoji za sodelovanje, govori o tem, da lahko naročnik od ponudnikov med drugim zahteva dokaze o njegovem finančnem položaju, pri čemer pa se mora upoštevati drugi odstavek tega člena, ki govori, da morajo biti pogoji v zvezi s tem, v povezavi in sorazmerju s predmetnim javnim naročilom. Zakonodajalec v Zakonu ne predvideva, da lahko naročnik uporabi bonitetno oceno kot minimalen pogoj, predvideva, da se uporabijo drugi kazalniki, kot so promet, razmerje med sredstvi, itd. Pri postavitvi takih pogojev, pa mora upoštevati tudi temeljno načelo javnih naročil, to je enakopravne obravnave med ponudniki. Natančneje 7. člen ZJN-3 v drugem odstavku določa: »Naročnik mora zagotoviti, da ne ustvarja okoliščin ki pomenijo krajevno, stvarno ali osebno diskriminacijo med ponudniki, diskriminacijo, ki izvira iz klasifikacije dejavnosti, ki jo opravlja ponudnik, ali drugo diskriminacijo.« 
Kljub temu, da ZJN-3 ne predvideva uporabe bonitetne ocene kot pogoja, pa naj pojasnimo, da je namen bonitetne ocene ugotavljanje finančne stabilnosti poslovanja ponudnika in s tem njegove finančne zmožnosti za izvedbo naročila, vendar pa mora biti zahtevana bonitetna ocena še vedno sorazmerna oziroma takšna, da se z njo zasleduje njen osnovni namen ugotavljanja finančne stabilnosti ponudnika, ne pa omejevanje konkurence.

Po vpogledu v dokument Metodologija za določanje bonitetnih ocen poslovnih subjektov (gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov), Kratek opis metodologije, Ljubljana, maj 2014 (vir: http://www.ajpes.si/) in glede na odgovor, ki smo ga kot ponudnik prejeli s strani agencije AJPES (št. Dokumenta 408-168/2015-2, z dne 28.09.2015), ugotavljamo, da na bonitetno oceno vpliva več različnih dejavnikov, ki jih lahko razdelimo v tri skupine:
- podatki iz letnega poročila za leto 2015;
- relativni položaj podjetja v sektorski podskupini, kamor je uvrščeno glede na glavno dejavnost. Poleg računovodskih izkazov na ocenjeno verjetnost neplačila vpliva tudi sektorska podskupina v katero je glede na registrirano glavno dejavnost uvrščeno podjetje ter relativni položaj podjetja v okviru sektorske podskupine. Ker se tveganja oziroma pojavnost dogodka neplačila po posameznih sektorskih podskupinah razlikujejo, se tudi te razlike upoštevajo pri oceni verjetnosti neplačila in posledično pri pripisu bonitetne ocene za posamezni ocenjevani poslovni subjekt;
- relativni položaj posamezne sektorske podskupine v primerjavi z drugimi sektorskimi podskupinami.
V dokumentu št.408-168/2015-2 je med drugim tudi zapisano: »Hipotetično je sicer mogoče da bi podjetje, ki bi na dan 31.12. imelo registrirano drugo glavno dejavnost imelo drugačno bonitetno oceno, saj je uspešnost poslovanja odvisna od okolja, v katerem podjetje deluje. Pojavnost insolventnega dogodka je zaradi narave poslovanja podjetij po gospodarskih panogah bistveno različna. V letih gospodarske krize so se te razlike med panogami še povečale, zato njihovo upoštevanje prispeva k bolj natančni oceni verjetnosti za nastop insolventnega postopka.«

Po pregledu Razpisne dokumentacije ugotavljamo tudi, da se lahko na predmetno javno naročilo prijavijo podjetja z različnimi registriranimi glavnimi dejavnostmi, kar pomeni, da je sporen pogoj diskriminatoren, saj je lahko podjetje z registrirano glavno dejavnostjo F 41.200 - Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb v slabšem položaju kot na primer podjetje z registrirano glavno dejavnostjo M71.129 Druge in inženirske dejavnosti. To dejstvo pa ZJN-3 izrecno prepoveduje v 7. členu. Kršenje tega člena pa ne predstavlja prednosti za naročnika, saj je kot bomo pojasnili v nadaljevanju bonitetna ocena SB6, popolnoma sprejemljiva. 

Povzeto po »Metodologija za določanje bonitetnih ocen poslovnih subjektov (gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov), Kratek opis metodologije, Ljubljana, maj 2014 (vir: http://www.ajpes.si/): Povprečna napovedana verjetnost neplačila za gospodarske družbe oziroma samostojne podjetnike v sedmem bonitetnem razredu (bonitetna ocena SB7) je približno enaka povprečni napovedani verjetnosti neplačila kot velja za vse slovenske gospodarske družbe oziroma vse slovenske samostojne podjetnike. Družba z bonitetno oceno SB7 dosega takšne vrednosti kazalnikov, ki odražajo dejavnike tveganja za nastop dogodka neplačila, da modelsko ocenjena verjetnost nastopa dogodka neplačila ne odstopa bistveno od povprečja za vse slovenske družbe. Skladno z navedenim je tako bonitetna ocena SB7, ki jo predlagamo, povprečna, sprejemljiva in sorazmerna s predmetom javnega naročanja, saj, upoštevaje predmet, načelo sorazmernosti in načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, povprečna bonitetna ocena (SB7) v polnosti zadostuje zahtevam za izkazovanje ustrezne ekonomske sposobnosti ponudnika. Specifike predmetnega javnega naročila namreč niso take, ki bi zahtevale drugačno, boljšo ekonomsko sposobnost ponudnikov. To toliko bolj velja za predmetno javno naročilo, ki bi lahko glede na registracijo glavne dejavnosti spadalo pod tip vrste dejavnosti F 41.200 - Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb. Ta pa glede na metodologijo AJPES imajo ponderirano slabšo bonitetno oceno.

Izračunana bonitetna ocena upošteva sektorsko specifiko, zato so podjetja, ki imajo primarno dejavnost Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb, št. F42.200, so v slabšem položaju kot podjetja z drugačno registrirano glavno dejavnostjo, ki tudi lahko konkurirajo na predmetnem javnem razpisu. V prid naši trditvi govori tudi pojasnilo Ajpes št. 408-125/2014 z dne 04.07.2014, ki je bilo poslano proračunskim uporabnikom. Iz pojasnila izhaja, da podjetja, ki imajo gradbeništvo kot osnovno dejavnost so bolj tvegana, vendar ne po krivdi samega podjetja, ampak celotne panoge, kar pa je v luči javnega naročanja, diskriminatorno. 

Naj pojasnimo tudi, da je predvidena bonitetna ocena nesorazmerna z predmetom javnega naročila tudi zato, ker AJPES-ova bonitetna ocena uporablja zastarele podatke; bilance iz leta 2017, Javno naročilo pa se izvaja v letu 2019-2020. Nove bonitetne ocene bodo objavljene maja 2019, na podlagi podatkov iz bilančnega leta 2018.

Kakor navaja Državna revizijska komisija v njenih odločitvah (glej prakso 018-228/2015), mora imetei naročnik razlog, da postavi strožji pogoj od povprečja, ki je po navedbah AJPES-a SB6 oz. SB7. Naročnik v predmetnem javnem naročilu ni izkazal posebnih razlogov za tako odločitev. Predmetno javnoi naročilo, ni financirano s strani EU sredstev, niti ne predstavlja izven običajnih vrednosti oz. nima neobičajne časovnice (gradnja bo trajala skoraj eno leto).

Ponudnik tudi ugotavlja, da naročnik Občina Domžale ne dosega take bonitetne ocean, kakor to zahteva od ponudnikov. Iz letnega poročila je razbrati, da je poslovala z primanjkljajem 6 mio eur v letu 2018. Kljub temu, da je za pokritje tega črpala lastna sredstva, ta podatek slabo upliva na bonitetno oceno. Temu v sled, ne razumemo naročnika, zakaj zahteva tako ostre pogoje za ponudnika, če pa sam ne mora dosegati tako visokih standardov. Veliko večji razpisi na državni ravni zahtevajo bonitetno oceno SB6 ali boljšo.

Naročnika zato pozivamo, da spremeni sporni pogoj in popravi razpisno dokumentacijo. V kolikor naročnik ne bo spremenil pogoja, bomo prisiljeni vložiti revizijski zahtevek.ODGOVOR
V razpisni dokumentaciji se spremeni drugi odstavek v segmentu 1.5.2.2. Ekonomsko - finančna sposobnost in po novem glasi:
Gospodarski subjekt ima bonitetno oceno najmanj SB6 ali boljšo, določeno z modelom S.BON AJPES ali enakovrednim modelom. Pogoj morajo izpolniti ponudnik, vsi partnerji v skupni ponudbi in vsi nominirani podizvajalci v ponudbi, ki bodo izkazovali reference.

Sprememba razpisne dokumentacije bo objavljena na spletni strani Občine Domžale in na portalu javnih naročil.


Datum objave: 14.06.2019   11:35
VPRAŠANJE
pozdravljeni,

Je izdelava PID dokumentacije predmet izvajalca ?

ODGOVOR
Ne.
Predmet izvajalca je sprotno beleženje vseh sprememb, nastalih med izvedbo, z vrisovanjem v PZI načrt, kar je zajeto v enotnih cenah.


Datum objave: 17.06.2019   07:40
VPRAŠANJE
V popisu del je predvideno 11 kom ponikovalnic iz betonskih cevi fi 300 cm globine 7m, kar pomeni 77 tm cevi. Na slovenskem trgu ne poznamo proizvajalca takih cevi, tudi najbližji v Avstriji izdeluje perforirane cevi samo do premera fi 250 cm. Poleg tega bo dobava teh cevi v kategoriji "IZREDNI PREVOZ", kar bo močno povečalo stroške in ceno po enoti ponikovalnice. Naročnika prosimo, da nam posreduje podatek o proizvajalcu zahtevanih cevi ali pa ustrezno korigira projekt.

ODGOVOR
Preverili smo podane volumne, ponikovalnim zahtevam ustrezajo tudi betonske cevi fi 250 cm.
Ponudniki naj upoštevajo popravek. Ostale dimenzije ter število cevi ostajajo nespremenjene.Datum objave: 17.06.2019   09:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali lahko tehnično dokumentacijo za ponujene izdelke predložimo samo za aparate, za nevtralno opremo, ki se izdeluje po meri pa podamo izjavo, da bo izdelana v skladu z zahtevanimi tehničnimi karekteristikami iz popisa?

Hvala za odgovor in lep pozdrav

ODGOVOR
Za po meri izvedeno opremo zadostuje izjava, da bo oprema izdelana skladno z zahtevanimi tehničnimi karakteristikami iz popisa.
Datum objave: 17.06.2019   13:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Za referenco "GOI dela na bazenu ali drugem objektu za hrambo vode z minimalno prostornino 1500,00 m3" želimo pojasnilo.
Ali se potrdi referenčno delo nominiranemu podizvajalcu za referenco, ki ima izvedena dela na bazenski tehniki "Izgradnja bazenske tehnike strojno, elektro dela za novogradnjo koplaišča. Referenca je potrjena s strani investitorja, na referenci pa ne piše da so to GOI dela.

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Da, če referenca sicer ustreza razpisnim pogojem (minimalna prostornina bazena 1.500,00 m3).Datum objave: 17.06.2019   13:25
VPRAŠANJE
Ali predvidene kadre za vodjo gradnje in vodjo del vpišemo samo v vzorec pogodbe, ker za ta namen ni priložen ustrezen obrazec?

ODGOVOR
Predvidene kadre ponudnik navede v pogodbi in ESPD obrazcu.Datum objave: 18.06.2019   06:24
VPRAŠANJE
V popisu del za zunanjo ureditev je predvidena tudi postavka: "Izdelava vodotesnih drenažnih jaškov globine od 0 do 2 m iz betonske cevi fi 500 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtoka v jašek ter z vgraditvijo vodotesnega "slepega" betonskega pokrova s tesnenjem fi 40 cm razreda B125;"! Predvidevamo, da je premer cevi napaka, zato prosimo za pravilen podatek.

ODGOVOR
Prišlo je do napake v meri.
Pravilen podatek je: jašek je širok 50 cm (500mm).Datum objave: 18.06.2019   10:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Iz razpisnega popisa navedite sklop specifične tehnologije strojnih instalacij, pri katerem je elektro oprema popolnoma odvisna od točno dobavljenih SI naprav in opreme.

Opozarjamo, da je načrt bazenske tehnike pomankljiv in manjka celoten elektro del načrta, pričakuje se dopolnitev načrta.

Strojni del načrta je izdelan dosledno in ni nikakeršnega vzroka, da bi lahko specifičnost tehnologije onemogočalo izdelavo elektro načrta, oprema je splošno dostopna na trgu in med seboj primerljiva pri različnih proizvajalcih. Zaradi morebitnih min. odstopanj pa obstaja izdelava PID načrta.

V celotnem projektu, bi se eventuelno lahko debatiralo o specifičnosti pri montažni bazenski školjki, katera pa je v načrtih detaljno obdelana.


ODGOVOR
Pod postavko Elekro oprema za bazensko tehniko je navedena opomba, da je potrebno v ceno zajeti tudi stroške izdelave dokumentacije za izvedbo elektroinstlacij za potrebe delovanja vgrajenih strojnih naprav BT po funkcionalnih shemah, ter karakteristikah dejansko dobavljenih naprav in opreme - gre za 'delavniško dokumentacijo' (odvisno od točno dobavljene opreme).
Ponudnik tehnologije lahko na osnovi popisa in opreme, ki jo ponuja, določi vrednost postavke.
Datum objave: 19.06.2019   07:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

z odgovorom ste podaljšali rok za oddajo ponudbe na 3.7.2019 do 9.00 ure in rok za odpiranje ponudb na 3.7.2019 ob 9.10., v popravku pa ste navedli, da je rok odpiranja ponudb17.06.2019 ob 9.01.
Prosimo, da uskladite razpisno dokumentacijo z objavami.

Hvala.


ODGOVOR
Prišlo je do pomote.
Popravek bo objavljen na portalu javnih naročil.Datum objave: 19.06.2019   07:53
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
na obrazcu 1 piše, da je veljavnost ponudbe 1.10.2019, na zavarovanju za resnost ponudbe pa piše veljavnost: 26.9.2019.
Koliko časa mora veljati zavarovanje za resnost ponudbe?
Hvala za odgovor.


ODGOVOR
Rok veljavnosti ponudbe je 01.10.2019.
Do 01.10.2019 mora veljati tudi zavarovanje za resnost ponudbe.Datum objave: 19.06.2019   08:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Kljub temu, da ste malce podaljšali rok za oddajo ponudbe, vas naprošamo še za dodatno podaljšanje zaradi zelo zahtevnega projekta in popisa del - bazenska tehnika, inštalacije ....

ODGOVOR
Rok za oddajo ponudb ostaja 03.07.2019 do 9.00 ure.Datum objave: 19.06.2019   08:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na to, da ste šele 13.6.2019 omogočili oddajo ponudbe vsem ponudnikom, ki zaradi vaših neupravičenih pogojev prej niso mogli oddati, prosimo,da v skladu z ZJN enakopravno obravnavate vse ponudnike in vsem omogočite primeren rok za kvalitetno pripravo ponudbe.
To je, da rok ustrezno podaljšate vsaj za 14 dni.
Hvala, lep pozdrav.

ODGOVOR
Rok za oddajo ponudb ostaja nespremenjen.Datum objave: 19.06.2019   08:52
VPRAŠANJE
Zdravo,
zanima nas ali je potrebno zavarovanje za resnot ponudbe poslati po pošti ali se ga predloži na portal.
Lp,


ODGOVOR
Zavarovanje za resnost ponudbe se predloži v informacijski sistem e-JN, skupaj z ostalo ponudbeno dokumentacijo.Datum objave: 19.06.2019   08:57
VPRAŠANJE
Ali se zavarovanje za resnost ponudbe pošljepo pošti?
Lp,

ODGOVOR
Ne, zavarovanje za resnost ponudbe se predloži v informacijski sistem e-JN, skupaj z ostalo ponudbeno dokumentacijo.Datum objave: 19.06.2019   09:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V poglavju »bazenska instalacija« so na začetku demontažna dela (obstoječi filtri, črpalke, cevovodi).
Zaradi velikosti določenih gabaritov in teže vas sprašujem, ali je v fazi izdelave ponudbe možen ogled obstoječe bazenske strojnice. S predhodnim ogledom bi lažje in korektnejše določili vrednost demontažnih del.

Hvala za odgovor,


ODGOVOR
Ogled obstoječe bazenske strojnice je mogoč.
Za termin ogleda se dogovorite z direktorjem Zavoda za šport, g.Urošem Križaničem (tel.št. 051 660 459).Datum objave: 19.06.2019   13:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Ali obstaja načrt zunanjih igral oziroma podrobnejši opis.

Hvala lepa

ODGOVOR

Igrala so vrisana v situaciji oz. zunanji ureditvi, imamo dva igrišča z igrali; enega z velikim plezalnim igralom in igrišče za manjše otroke ob terasi kavarne,
predvidene so še tri fitnes naprave.

V postavki 72 012 popisa zunanje ureditve naj se upošteva sledeče:

VELIKO PLEZALO: 1 kpl
Kombinirano plezalno igralo kot velika plezalna struktura iz robinije, dim. ca. 28,8m x 10,7 m (varnostne cone 265,5 m2), maksimalne višine do 290 cm, maksimalna višina padca je več kot 300 cm. Namenjeno je otrokom starostne skupine od 6-12 let in vključuje mreže in kompozicije hlodov za plezanje ter razne vaje za ravnotežje; (kot npr. climbing structure 04, proizvajalca Richter)
1 kpl

MALA IGRALA ob terasi:
PIRAMIDA
lesena piramida, lesena piramidasta struktura iz organske robinije dim. ca. 4x4 m, (varnostne cone dim. ca 7x7 m),
višine do 150 cm, namenjeno je otrokom starostne skupine od 4-12 let, kot npr. igralo NRO826, proizvajalca Kompan)
1 kom

DVOJNA GUGALNICA
leseno dvojno vzmetno stoječe gugalo, iz organske robinije dim. 20x96 cm, (varnostne cone dim. ca 2,2x3,5 m),
namenjeno je otrokom starostne skupine od 3-8 let, (kot npr. igralo NRO103, proizvajalca Kompan)
1 kom

ENOJNA GUGALNICA
leseno enojno vzmetno stoječe gugalo 'mula', iz organske robinije dim. 44x75 cm, (varnostne cone dim. ca 2,2x3,1 m),
namenjeno je otrokom starostne skupine od 3-8 let, (kot npr. igralo NRO101, proizvajalca Kompan)
2 kom

GREDA ZA LOVLJENJE RAVNOTEŽJA
lesena nizka greda za lovljenje ravnotežja - dvojna, struktura iz organske robinije dim. 4,9x2,3 m, (varnostne cone dim. ca 7,9x5,3 m),
namenjeno je otrokom starostne skupine od 3-12 let, (kot npr. igralo NRO803, proizvajalca Kompan)
1 kom


FITNESS NA PROSTEM:
Nabava, dobava in namestitev fitness orodja po izbiri arhitekta: predvidena so tri različna kombinirana telovadna orodja, ki so nameščena radialno, glej postavitev v PZI načrtu:
- telovadno orodje 'parallel bars', dimenzij 1,06x3,9 m, maksimalne višine 334cm, (kot npr. FAZ 10400 proizvajalca Kompan).
1 kom
- telovadno orodje 'pul up bars', dimenzij 1,8x3,9 m, maksimalne višine 334cm, (kot npr. FAZ 10300 proizvajalca Kompan).
1 kom
- telovadno orodje 'core twist', dimenzij 1,06x3,9 m, maksimalne višine 334cm, (kot npr. FAZ 10500 proizvajalca Kompan).
1 kom

Temeljenje, sestava in montaža se izvedejo po navodilih in predpisih proizvajalca in jih je potrebno vključiti v ceno.

Datum objave: 19.06.2019   14:04
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik

Nikakor se ne moremo strinjati z Vašim odgovorom z dne 17.6.2019

Datum objave: 17.06.2019 13:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Za referenco "GOI dela na bazenu ali drugem objektu za hrambo vode z minimalno prostornino 1500,00 m3" želimo pojasnilo.
Ali se potrdi referenčno delo nominiranemu podizvajalcu za referenco, ki ima izvedena dela na bazenski tehniki "Izgradnja bazenske tehnike strojno, elektro dela za novogradnjo koplaišča. Referenca je potrjena s strani investitorja, na referenci pa ne piše da so to GOI dela.

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Da, če referenca sicer ustreza razpisnim pogojem (minimalna prostornina bazena 1.500,00 m3).

Nekdo ki je bil pri projektu le izvajalec bazenske tehnike vsekakor ne more biti nosilec reference za izvedbo GOI del ?!?
Referenca se prizna tistemu, kateri garantira za celoten posel v celoti... nekdo, kateri je izvajal le bazensko tehniko in le za bazensko tehniko ima garancijo vsekakor ne more biti nosilec reference za GOI dela!!!

Prosimo, da omenjeni odgovor zavržete, oziroma objavite popravek!

Lep pozdrav

ODGOVOR
Prvotni odgovor ostaja nespremenjen.Datum objave: 19.06.2019   14:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

13.6.2019 ste spremenili bonitetno oceno na SB6, posledično ste s tem omogočili oddajo ponudbo večjemu krogu ponudnikov, zato vas prosimo da omogočite vsem oddajo konkurenčne in pravilne ponudbe.

Hvala.ODGOVOR
Roki za oddajo in odpiranje ponudb ostajajo nespremenjeni.Datum objave: 21.06.2019   09:12
VPRAŠANJE
Ali lahko za vodjo gradnje in vodjo del imenujemo isto osebo, v kolikor izpolnjuje pogoje 14.člena GZ ?

ODGOVOR
Lahko, če to dovoljuje področna zakonodaja.Datum objave: 26.06.2019   07:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo, da za postavko:
VGRADNJA BAZENSKE TEHNIKE - GRADBENA POMOČ:
"- vbetoniranje vseh priključnih cevi v dno in zidove bazenske školjke bazena,
- vbetoniranje vseh priključnih cevi v kompenzacijski bazen,
- vbetoniranje vseh cevi strojnih instalacij bazenske tehnike v tla strojnice,
- vbetoniranje vseh priključnih cevi in inštalacij za vodne efekte,
- vbetoniranje ohišij vpihovalnih plošč za zračne masaže v sedala klopi bazena,
- izdelava, poglobitev pri vseh sesalnih rešetkah za črpalke vodnih efektov,
- izdelava betonskih podpor za bazenske instalacije, ki potekajo nad tlemi strojnice ali ob bazenu,
- izdelava betonskih temeljev za vse črpalke in puhala,
- izdelava betonskih temeljev za komandne omare."
navedete število potrebnih ur in materiala oz. določite fiksni znesek.
Le tako bodo ponudbe med sabo primerljive.

Hvala!

ODGOVOR
pod postavko št 57. VGRADNJA BAZENSKE TEHNIKE - GRADBENA POMOČ
v poglavju VI. ZIDARSKA DELA pri GRADBENIH DELIH naj se upošteva
fiksni znesek 16.000 .