Dosje javnega naročila 004901/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: D-089/19; Izdelava idejnih rešitev za študijo variant za DPN obvoznice Volče
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004901/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.07.2019
JN004901/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.10.2019
JN004901/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004901/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Zvonka Planinec
jn.drsi@gov.si
+386 14788337

Internetni naslovi
http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11227
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: D-089/19; Izdelava idejnih rešitev za študijo variant za DPN obvoznice Volče
Referenčna številka dokumenta: 43001-178/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava idejnih rešitev za študijo variant za DPN obvoznice Volče
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava idejnih rešitev za študijo variant za DPN obvoznice Volče
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 16
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.08.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.08.2019   11:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.07.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.07.2019   07:03
VPRAŠANJE
1. Cestna razsvetljava
V projektni nalogi je omenjena CR novih prometnih površin. V specifikaciji naročila zanjo ni ločene postavke. Zbirnik vseh komunalnih vodov lahko izdela gradbenik, zato menimo, da je za razsvetljavo smiseln oz. potreben ločen načrt, ker je to delo za elektro stroko. Prosimo za pojasnilo in dopolnitev specifikacije naročila.
2. Prepusti
V projektni nalogi je v dveh variantah omenjen prepust čez potok Gunjač, v tretji pa prepust čez potok Hotevlje. V specifikaciji naročila zanje ni ločene postavke. Prosimo za pojasnilo.
3. Roki
Roki v vzorcu pogodbe so nerealno kratki. V zadnjem letu so vsi projektanti prezasedeni, zato prosimo za bistveno podaljšanje.


ODGOVOR


1. Cestna razsvetljava

Idejne rešitve so namenjene izdelavi variant in izbiri optimalne rešitve predvidene gradnje. Uporabljajo se pri izdelavi variant in izbiri optimalne rešitve v zgodnji fazi načrtovanja. V fazi idejnih rešitev se načrti razvijejo tako, da nudijo opcije in rešitve na stopnji, ki omogoča določitev osnovnih oblik in shematskih tlorisov predvidene gradnje. V tej fazi izdelave ŠV ločen načrt cestne razsvetljave ni predviden. Cestna razsvetljava se prikaže v skupnem načrtu komunalnih vodov. Pri pripravi načrta pa mora sodelovati tudi PI elektro stroke.

2.Prepusti

V fazi idejnih rešitev se načrti razvijejo tako, da nudijo opcije in rešitve na stopnji, ki omogoča določitev osnovnih oblik in shematskih tlorisov predvidene gradnje. V tej fazi izdelave ŠV ni predvidenih ločenih načrtov za propuste, zato tudi ni ločenih postavk v specifikaciji naročila.

3.Roki
Naročnik ne bo spreminjal pogodbenih obveznosti.
Datum objave: 25.07.2019   07:04
VPRAŠANJE
Navedba iz razpisne dokumentacije:

Za izdelavo načrta predora mora biti zagotovljen pooblaščeni inženir s področja gradbeništva ali rudarstva in geotehnologije, ki izpolnjuje naslednje zahteve: v zadnjih desetih letih pred rokom za oddajo ponudb je kot pooblaščeni inženir (projektant načrta po ZGO-1) izdelal vsaj:
- en načrt predora dolžine vsaj 15 m.

Vprašanje:
Ali za ustrezno referenco velja izvedbeni projekt rekonstrukcije železniškega predora dolžine nad 15 m?
Ali za ustrezno referenco velja projekt PZI rekonstrukcije cestnega predora dolžine nad 15 m?


ODGOVOR

Ali za ustrezno referenco velja izvedbeni projekt rekonstrukcije železniškega predora dolžine nad 15 m?
NE
Ali za ustrezno referenco velja projekt PZI rekonstrukcije cestnega predora dolžine nad 15 m?
NEDatum objave: 25.07.2019   07:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V točki 7.2.5 PN je predvideno, da mora ponudnik variante obvoznice obdelati skladno s Prilogo 4 Splošnih smernic s področja upravljanja z vodami (DRSV).
Priloga 4 (Navodilo za pripravo strokovne podlage za fazo primerjave variant v zvezi z območji, ogroženimi zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, v postopkih priprave državnih prostorskih načrtov za linijske objekte gospodarske
javne infrastrukture) navaja, da je kot osnovo za izdelavo strokovne podlage za fazo primerjave variant potrebno upoštevati najmanj naslednje podatkovne vire, ki so na razpolago v vodnem katastru:
- integralna karta poplavne nevarnosti (zbirka podatkov ogroženih območij)
- integralna karta razredov poplavne nevarnosti,
- integralna karta globin pri Q100,
- hidrografija
- opozorilna karta poplav (vključno z evidenco preteklih poplavnih dogodkov) in rezultate modeliranj za oceno poplavne nevarnosti (izdelava poenostavljenega hidrološko - hidravličnega modela po metodi neposredne aplikacije padavin na 2D računsko mrežo) za območje obravnave ki jih za ta namen zagotovi Direkcija Republike Slovenije za vode, če še niso vključeni v opozorilno karto poplav.
Glede na to, da je na tangiranem območju od predhodno navedenih podatkovnih virov na voljo le hidrografija (ki pa ne poda nobenih informaciji o poplavnosti območja temveč le lokacije vodotokov), prosimo naročnika za pojasnilo, na kakšen način predvideva izdelavo strokovne podlage s področja voda in z njimi povezane erozije?

V primeru, da naročnik pričakuje izdelavo strokovne podlage skladno s Prilogo 4 Splošnih smernic, bi želeli preveriti, ali ima naročnik mogoče informacijo, da na DRSV že obstajajo podatki padavinskega modela oz. aktualna opozorilna karta poplav tangiranega območja, ki je potrebna podlaga za izdelavo strokovnega mnenja za študijo variant in ki bo na voljo izdelovalcu ob uvedbi v delo? V kolikor podatki še niso na voljo oz. ne bodo na voljo ob uvedbi v delo, pričakujemo od naročnika, da bo dopolnil vzorec pogodbe z novimi roki izdelave strokovnih podlag oz. po potrebi celotne dokumentacije, ki bodo prilagojeni dinamiki pridobivanja podatkov s strani DRSV.

Druga možnost je, da se naročnik odloči, da mora strokovna podlaga s področja voda temeljiti na poplavnih in erozijskih kartah izdelanih skladno s Pravilnikom o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti. V tem primeru je potrebno za izdelavo teh vsebin v sklopu PN predvideti izmero prerezov vodotokov, ki definirajo vodni režim na območju variant tras obvoznice, predvideti hidrološko in hidravlično analizo območja ter glede na specifičnost Čiginjskega polja pozornost posvetiti tudi zalednim vodam, ki tangirajo proti glavni cesti oz. se kopičijo na ravnicah (npr. analiza s padavinskim modelom). V primeru izdelave strokovnih podlag skladno s Pravilnikom predlagamo naročniku, da rok izdelave podaljša na vsaj 90 dni od uvedbe v delo.

Glede na navedeno, prosimo naročnika za natančnejše definiranje vsebin in načina obdelave, ki mora biti vključen v strokovno podlago s področja hidrotehnike.

Najlepša hvala za odgovor in lep pozdrav.ODGOVOR

Naročnik zahteva izdelavo strokovne podlage skladno z razpisno dokumentacijo izdelano skladno s Prilogo 4 Splošnih smernic, ki jih je izdal DRSV.
Datum objave: 26.07.2019   10:51
VPRAŠANJE
Ocenjujemo, da na podlagi zgolj podrobnega geološkega kartiranja, ki je predvideno s PN (ter ne glede na nizko stopnjo obdelave), ni možno podati korektna izhodišča za nadaljnje faze projektiranja oziroma načrtovanja obsega in tipa geomehanskih raziskav kot primerne pred-investicijske zasnove.
Varianta 3 (predlog krajanov) poteka najverjetneje po fosilnem plazu oziroma deluvialnem nanosu, zato bi za grobo oceno smiselno načrtovanih ukrepov nadaljnjih raziskav že v tej fazi potrebovali min 2 geomehanski vrtini globine cca 20 m.
Varianti 1 in 2 vključujeta predor in viadukt (vsak dolg približno 200 m) v potresno aktivnem območju, kjer poteka izrazita tektonska cona v smeri vzhod - zahod in menjavanje bolj mehkih flišnih kamnin in volčanskega apnenca. Za natančnejšo oceno potrebnih nadaljnjih raziskav predora bi v območju stika fliša in volčanskega apnenca potrebovali vsaj eno 30-40 m dolgo vrtino
Na podlagi zgoraj navedenih dejstev pozivamo investitorja, naj razmisli o razpisu dodatnih GM preiskav že v tej fazi, da se izogne izbiri morebitne predrage variante (primer Rebrnice).


ODGOVOR


Geološko geotehničini elaborat je namenjen izdelavi variant in izbiri optimalne rešitve v fazi ŠV. Idejne rešitve so projektna podlaga za izdelavo predinvesticijske študije in ŠV . Vsebina Geološko geotehničinega elaborata je definirana s projektno nalogo.
Naročnik razpisnih pogojev ne bo spreminjal.Datum objave: 26.07.2019   10:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zahtevani referenčni pogoji za ponudnika in pooblaščenega inženirja (tudi v merilih) za izdelavo idejnih rešitev viadukta dolžine cca 200m so izredno nizki (razpon 15m). Referenca namreč pomeni, da je določen pooblaščeni inženir istovrstno delo že uspešno in dobro izvedel. Konkretno to pomeni, da bi morali ponudniki dokazati, da so že uspešno izvedli enakovrsten premostitveni objekt, in ne kakršen koli premostitveni objekt, posebej še v začetni faze Idejne rešitve, ko so izkušnje pri zasnovi zahtevnih objektov še posebej pomembne.
Navedena zahteva ni skladna z načelom sorazmernosti (8. člen ZJN-3) ter načelom enakopravne obravnave ponudnikov (7. člen ZJN-3). ZJN-3 namreč določa, da morajo biti zahteve in pogoji javnega naročnika, sorazmerne predmetu javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev, zahtev in meril, ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročanja. Slednje pa v konkretnem primeru ni upoštevano.
Pri tem vas obveščamo, da navedeno vprašanje oz. poziv k spremembi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila štejte kot opozorilo k očitani kršitvi skladno s 5. odstavkom 5.člena ZPVPJN in vas obveščamo, da bomo, v kolikor do spremembe v tem delu ne bo prišlo, primorani vložiti zahtevek za revizijo


ODGOVOR

Skladno z ZJN-3 naročnik lahko, ne pa mora, določi objektivna pravila in pogoje za sodelovanja za tehnično in strokovno usposobljenost. S postavljenimi pogoji je naročnik upošteval načelo sorazmernosti, tako glede izbire, določitve in uporabe pogojev, zahtev in merili, saj so smiselno povezana s predmetom javnega naročila. S postavljenimi pogoji naročnik enako obravnava ponudnike in s tem ne krši niti načela enake obravnave ponudnikov, zato naročnik pogoja ne bo spreminjal pogoja.

Glede na Uredbo o razvrščanju objektov (Ur. list RS št. 37/18), so po Prilogi 1 zahtevni objekti vsi mostovi, viadukti, predori, podhodi z nosilnim razponom nad 15 metrov.

Javno naročilo zadostuje pogojem 7. in 8. člena ZJN-3:
- Načelo enakopravne obravnave ponudnikov: Z referenčnim pogojem »en načrt premostitvenega objekta dolžine nad 15 m« je nabor možnih ponudnikov širok, zagotavlja pa se tudi njihovo enakopravno obravnavo.
Ob postavitvi tega pogoja je Naročnik upošteval tudi razmere na trgu v obdobju zadnjih 10 let, ki je tudi zahtevano referenčno obdobje.
- Načelo sorazmernosti: zahteve in pogoji v razpisni dokumentaciji se nanašajo izključno na predmet javnega naročanja (cesta, predor, premostitveni objekt) in so smiselno povezane s predmetom javnega naročanja.