Dosje javnega naročila 003738/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: Izdelava analize zemljine in tolčenca na območju ureditve vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko
ZJN-3: Odprti postopek

JN003738/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.06.2019
JN003738/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.06.2019
JN003738/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003738/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 107-261300
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Saša de Witt Skutnik
sasa.dewitt-skutnik@gov.si
+386 22349370

Internetni naslovi
http://www.di.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10017
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Infrastruktura


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava analize zemljine in tolčenca na območju ureditve vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko
Referenčna številka dokumenta: 43001-223/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Za pridobitev okoljevarstvenega soglasja za ureditev vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko je za oceno vplivov posega na okolje potrebno opraviti analizo zemljine in tolčenca na celotnem območju nameravanega posega.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 355.920,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vzorčenje se bo opravilo na petih vzorčnih poljih: krak Pragersko-Ormož, krat Pragersko-Zidani Most, železniška postaja Pragersko, triangel na območju vozlišča, krak Pragersko-Šentilj.
II.2.4 Opis javnega naročila
Za pridobitev okoljevarstvenega soglasja za ureditev vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko je za oceno vplivov posega na okolje potrebno opraviti analizo zemljine in tolčenca na celotnem območju nameravanega posega.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 355.920,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in jo prevzema v ponudbi.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
- registriran za opravljanje dejavnosti,
- v zadnjih treh poslovnih letih (če posluje manj kot 3 leta povprečni čisti letni prihodek vsaj v višini 400.000,00 EUR,
- na dan oddaje ponudbe nima blokiranega nobenega transakcijskega računa v zadnjih 180 dneh več kot 20 zaporednih dni,
- strokovna sposobnost - izkazano mora biti s strani Agencije Republike Slovenije za okolje dano pooblastilo (tako ob oddaji ponudbe kot tudi ves čas izvajanja pogodbe) za: izvajanje obratovalnega monitoringa stanja tal, izdelavo ocene odpadka pred odlaganjem na odlagališču , izvajanje obratovalnega monitoringa za izdelavo ocene nevarnih odpadkov, pred sežiganjem ali sosežiganjem.


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.07.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.07.2019   10:05
Kraj: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10017


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.06.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
31.05.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.06.2019   10:38
1. VPRAŠANJE
Spoštovani,

razpisne dokumentacije ni na linku, ki ste ga zapisali. Prosimo, da jo naložite.

1. ODGOVOR

Razpisna dokumentacija je dostopna na spodnji povezavi

http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-19-300111/narocilo.html

Lep pozdrav!

Datum objave: 10.06.2019   10:39
2. VPRAŠANJE
Smo italijansko podjetje, ki se ukvarja s predstrojenjem in raziskovanjem onesnaženih zemljišč.
Za tender JN003738 / 2019 imamo pomisleke:
V členu 2.6.1 imamo pomisleke. Resnost ponujenega zavarovanja

za zagotovitev resnosti ponudbe, ponudnika (v primeru skupne ponudbe, če je skupna), po modelu v razpisni dokumentaciji, za znesek 10.000 evrov in zadnjič pri ponudbi rok 130 dni po obdobju veljavnosti bančne garancije ali finančnega jamstva v obliki poroštev.
Finančna garancija za resnost ponudbe se uporabi, če je ponudnik plačan:
prekliče ponudbo po roku za oddajo ponudb,
ne izda izvršilne pogodbe ob določenem času,
ne zagotavlja finančnih jamstev za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti v skladu s pogodbo.

Ali člen 2.6.1 pokriva zavarovalna polica italijanske zavarovalnice?
hvala za odgovor

2. ODGOVOR

Kot izhaja iz točke 2. 6. 1 Navodila za pripravo ponudbe naročnik kot zavarovanje za resnost ponudbe zahteva finančno zavarovanje v obliki bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja. Slednjega lahko na podlagi točke 2. 6 Navodil izda le zavarovalnica v državi naročnika ali tuja zavarovalnica preko korespondenčne zavarovalnice v državi naročnika.

Lep pozdrav!
Datum objave: 21.06.2019   09:33
3. VPRAŠANJE
Spoštovani

V razpisni dokumentaciji je zapisano, da mora ponudnik že v ponudbi priložiti opravljene strpokovne ocene zemljine.

Opozarjamo, da so izdelane strokovne ocene last naročnika, ki jih je naročil, zato jih ni mogoče kar prilagati k ponudbam.

Predlagamo spremembo zahteve.

3. ODGOVOR

Ponudnik mora že v ponudbi priložiti kopijo tistega dela referenčne strokovne ocene zemljine, iz katerega je razvidna vsebina, izdelovalec, naročnik in datum izdelave strokovne ocene. V delu meril naknadno dopolnjevanje ali pojasnjevanje ni mogoče.

Lep pozdrav.