Dosje javnega naročila 003721/2019
Naročnik: Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana
Gradnje: Prenova kuhinje Dijaškega doma Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 370.662,02 EUR

JN003721/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.06.2019
JN003721/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.07.2019
JN003721/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.08.2019
JN003721/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003721/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Dijaški dom Bežigrad Ljubljana
Kardeljeva ploščad 28
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
mag. Nataša Erjavec
info@ddb.si
+386 15342867
+386 15342864

Internetni naslovi
http://www.ddb.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/311323/RD_na_PJN_DD_Bezigrad-prenova_kuhinje_2019.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/311323/espd/ESPD_DD_Bezigrad_prenova_kuhinje.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10127
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prenova kuhinje Dijaškega doma Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana
Referenčna številka dokumenta: 430-1/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212500
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega razpisa po postopku oddaje naročila male vrednosti je prenova kuhinje Dijaškega doma Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
45212500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega razpisa po postopku oddaje naročila male vrednosti je Prenova kuhinje Dijaškega doma Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana, z rokom začetka del 22.7.2019 in zaključkom najkasneje 27.8.2019 z opravljenim pregledom, odpravljenimi vsemi pripombami in podpisanim zapisnikom o uspešno izvedeni primopredaji del.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 22.07.2019
Konec: 27.08.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.06.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.11.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.06.2019   12:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.06.2019   12:00

Dodatne informacije:
Tehnični del razpisne dokumentacije je priloga k tej razpisni dokumentaciji in je njen sestavni del, objavljena pa je na naročnikovi spletni strani http://www.ddb.si/uradni-podatki/29-javna-narocila/93-prenova-kuhinje.
Naročnik je predvidel obvezen ogled lokacije izvedbe predmeta javnega naročila, kjer so na vpogled tudi načrti, tlorisi, objekta. Ogled lokacije/objekta je obvezen po predhodni najavi pri g. Martinu A. Grabnarju, gsm 031 734 548. Naročnik bo potencialnim ponudnikom, ki bodo prišli na obvezen ogled lokacije/objekta izročil potrdilo, katerega morajo potencialni ponudniki priložiti k svoji ponudbi.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.06.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.06.2019   11:46
1. VPRAŠANJE
Spoštovani!
Prosimo za podatek kje so objavljeni popisi.

1. ODGOVOR
Kot že navedeno v razpisni dokumentaciji in v obvestilu o naročilu je popis del objavljen na naročnikovi spletni strani: http://www.ddb.si/uradni-podatki/29-javna-narocila/93-prenova-kuhinjeDatum objave: 12.06.2019   10:47
2. SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE, ki jo naročniki upoštevajo pri pripravi ponudbe

Naročnik ponudnike obvešča, da se razpisna dokumentacija spremeni in dopolni, in sicer:
- v točki 5.3.: Ekonomska in/ali finančna sposobnost, 5.3.1, kjer se besedilo po spremembi razpisne dokumentacije sedaj glasi:
"Ponudnik mora izkazovati, da je finančno in poslovno sposoben da ponudnikov/i transakcijski račun/i v zadnjih treh (3) mesecih pred dnevom odpiranja ponudb nismo ni/so bil/i blokiran/i. Ponudnik mora izkazati, da ima potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila, in sicer, da je znašal povprečni čisti letni prihodek v zadnjih treh poslovnih letih (oziroma v obdobju poslovanja, v kolikor je ponudnik ustanovljen manj kot tri poslovna leta) 500.000,00 EUR. Boniteta mora biti minimalno ali boljše SB 5.«.
- v točki 5.9: Izpolnjevanje referenc, kjer se besedilo po spremembi razpisne dokumentacije sedaj glasi:
»Ponudnik mora obvezno predložiti reference, kot je določeno v nadaljevanju. Reference so določene kot pogoj.
Reference ponudnika in njegovih soponudnikov/podizvajalcev se seštevajo in morajo izkazovati, da je v obdobju petih (5) let pred potekom roka za oddajo ponudb dalje kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbenimi določili, uspešno zaključil vsaj en (1) posel izvedbe strojnih instalacij s kuhinjo kuhinje v javnem objektu, pri čemer je posamezen posel bil izveden v vrednosti najmanj 200.000,00 EUR brez DDV.«
Enako se besedilo spremeni na razpisnem obrazcu 13.
- doda se 6. odstavek v 9. členu pogodbe (razpisni obrazec 9), ki se glasi: »Rok je za naročnika bistvena sestavina pogodbe. Izvajalec se obvezuje, da bo v primeru zamude z zaključkom del do 27. 8. 2019, na svoj strošek moral zagotavljati in dostavljati vse obroke hrane, ki jih naročnik zagotavlja svojim varovancem/dijakom. Gre za približno 1600 obrokov, in sicer zajtrk, šolska malica, kosilo in večerja. Točno število obrokov ter način in ure dostave bosta pogodbeni stranki opredelili v dodatku k tej pogodbi v primeru, da bo prišlo do zamude zaključka del.«


Datum objave: 13.06.2019   07:42
3. VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Vrata (prostor za vodjo kuhinje dim. 70/200) v popisu jih ni. Ostanejo obstoječa?
Hvala. Lp

3. ODGOVOR
V načrtu pod N06 se nahajajo nova vrata dim. 90/210, prav tako v popisu B2 pod poz. V1.Datum objave: 13.06.2019   07:44
4. VPRAŠANJE
Pozdravjeni.
a) Iz popisa: izdelava, dobava in montaža notranjih avtomatskih drsnih vrat (vhod v kuhinjo z jedilnice).
V načrtu, katerega je možno vdeti na ogledu objekta teh vrat ni. Na vhodu iz jedilnice v kuhinjo so enokrilna vrata V2?
b) V popisu piše: glej splošne opombe in shemo vrat.
V splošnih opombah vrata niso defnirana - material ... kje se nahajajo sheme vrat?

4. ODGOVOR
a) Drsna vrata so pod B2, poz. VA1.
b) Sheme vrat se nahajajo pod N06 in v popisih pod B2.Datum objave: 13.06.2019   07:45
5. VPRAŠANJE
a) V popisu pod splošne opombe je naveden stavek : "pred oddajo ponudbe in pričetkom del je treba vse opise, mere, količine in obdelave kontrolirati po zadnje veljavnih načrtih, opisih in detajlih.
b) KJE SE NAHAJAJO NAČRTI?

5. ODGOVOR
a) V praksi je potrebno zaradi zahtevnosti del in kratkega roka izvedbe objekt pred oddajo ponudbe obvezno pregledati.
b) Načrti so v vpogled na sedežu naročnika.
Datum objave: 13.06.2019   13:56
6. VPRAŠANJE
Glede na objavo JN z dne 04.06.2019 ni pošteno, da en teden pred oddajo ponudbe spreminjate razpisne pogoje! Prosim za upoštevanje razpisnih pogojev, kateri so bili objavljeni v razpisni dokumentaciji z dne 04.06.2019!

6. ODGOVOR
Naročnik vztraja pri svojih spremembah, saj so le-te potrebne glede na predmet javnega naročila ter njegovo zahtevnost izvedbe.