Dosje javnega naročila 003703/2019
Naročnik: OBČINA TRŽIČ, Trg svobode 18, 4290 Tržič
Gradnje: Sanacija po ujmi 2018 Slap - Jelendol
ZJN-3: Odprti postopek

JN003703/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.06.2019

    JN003703/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA TRŽIČ
Trg svobode 18
4290
SI
Tržič
Slovenija
Tajništvo občine, Mag. Borut Sajovic, župan
obcina.trzic@trzic.si
+386 45971510
+386 45971513

Internetni naslovi
http://www.trzic.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.trzic.si/obcina/javni-razpisi-in-objave/javno-narocilo-gradbenih-del-sanacije-po-ujmi-2018-slap-jelendol.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10078
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija po ujmi 2018 Slap - Jelendol
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Občina Tržič namerava izvesti sanacijska dela po ujmi s poplavami v oktobru 2018 na odseku Slap - Jelendol. Izvedba sanacije je razdeljena na 11 odsekov, ki se bodo izvajali v okviru zagotovljenih sredstev po prioritetnem vrstnem redu, skladno z določili v tej razpisni dokumentaciji.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 2.600.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45262620
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Občina Tržič namerava izvesti sanacijska dela po ujmi s poplavami v oktobru 2018 na odseku Slap - Jelendol. Izvedba sanacije je razdeljena na 11 odsekov, ki se bodo izvajali v okviru zagotovljenih sredstev po prioritetnem vrstnem redu, skladno z določili v tej razpisni dokumentaciji. V oktobrskem neurju 2018 so hudourniške vode Tržiške Bistrice in njenih pritokov močno poškodovale občinsko kategorizirano cesto LC428 031 Slap Jelendol v dolžini 6 km. Narasle vode so močno poškodovale podporne zidove ceste, ploščate prepuste, mostove, nasipne brežine ter vozišče. V sklopu intervencijskih del so bila v preteklem letu na najbolj kritičnih odsekih že izvedena zaščitna dela za zagotovitev prevoznosti, v okviru tega naročila pa je predvidena celovita sanacija ceste z rekonstrukcijo premostitvenih objektov, izgradnjo podpornih zidov ceste ter izvedbo obrežnih zavarovanj in ureditve struge. V sklopu sanacije je predvidena tudi sanacija pešpoti na geološko učni poti ter rekonstrukcija brvi preko struge Tržiške Bistrice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 2.600.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za izvajanje del zaradi ravnanja tretjih oseb ali naročnika, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica ravnanja izvajalca ter utemeljenih razlogov po 42. členu Posebnih gradbenih uzanc.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Pogoji za udeležbo so razvidni iz priložene razpisne dokumentacije.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Pogoji so razvidni iz priložene razpisne dokumentacije.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.06.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 90 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.06.2019   09:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.06.2019   08:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA TRŽIČ
Trg svobode 18
4290
Tržič
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.06.2019   11:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
glede na to, da naročnik oddaja javno naročilo po odprtem postopku, opozarjamo naročnika na zakonsko določene roke za prejem ponudb. Splošni minimalni rok za prejem ponudb v odprtem postopku je 35 dni od datuma, ko je bilo poslano v objavo obvestilo o javnem naročilu. Naročnik mora pri določanju roka upoštevati tudi kompleksnost javnega naročila in čas, potreben za pripravo ponudb, pri tem pa ne sme posegati v minimalne roke, ki jih določa ZJN-3. Glede na obsežnost ponudbe, prosimo naročnika, da podaljša rok za prejem ponudb v skladu z ZJN-3.

ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik pri določanju roka za oddajo ponudb ni posegal v zakonsko določen minimalni rok, saj lahko naročnik za javno naročilo, katerega ocenjena vrednost ne presega vrednostnega pragu za objavo na t.i. evropskem portalu, določi krajši rok za prejem ponudb. Naročnik ocenjuje, da zainteresirani ponudniki lahko pripravite ponudbo v roku, kot je določen za to naročilo.
Lepo pozdravljeni!Datum objave: 07.06.2019   12:35
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da spremeni pogoje glede vodje gradnje tako, da ni potrebna zaposlitev pri vodilnem partnerju. GZ namreč določa prehodno obdobje za ureditev zahtev 14. člena GZ. Glede na to, se vodilni partner lahko sklicuje na zmogljivosti drugega partnerja. Prosimo, da naročnik o tem razmisli.
Hvala, lp

ODGOVOR
Spoštovani,
prehodno obdobje, določeno v 120. členu GZ, se nanaša na pogoje za opravljanje dejavnosti za izvajalca, med katerimi je res zahtevana tudi sklenjena pogodba o zaposlitvi z najmanj enim vodjem del, medtem ko obveznost zagotovitve vodje gradnje ne sodi med te pogoje za opravljanje dejavnosti. Ker pa hkrati novi GZ opredeljuje tudi vodilnega pogodbenika, ki ga naročnik določi s sklepom, je naročnik v razpisni dokumentaciji opredelil, kdo bo vodilni pogodbenik v smislu GZ (glejte poglavje 3.4 Skupna ponudba), ta pa mora skladno z GZ imeti zaposlenega vodjo gradnje. Zaradi navedenega naročnik ne dopušča sklicevanje na zmogljivosti drugih subjektov za kader vodja gradnje, medtem ko za glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca gradenj ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami dopušča uporabo zmogljivosti drugih subjektov kot je navedeno v razpisni dokumentaciji, seveda le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti.
Lepo pozdravljeni!
Datum objave: 07.06.2019   12:53
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
če si prav razlagamo razpisno dokumentacijo, morajo imeti gospodarski subjekti ob oddaji ponudbe ustrezno zavarovanje odgovornosti škode v skladu z GZ, torej najmanj v višini 50.000,00 EUR. Najugodnejši ponudnik pa bo moral kot pogoj veljavnosti pogodbe predložiti kopijo zavarovalne police v višini 400.000,00 EUR oz 100.000,00 EUR za podizvajalce. Nesmotrno bi bilo, da bi naročnik kot pogoj za dopustno ponudbo zahteval od vseh potencialnih ponudnikov, da si uredijo zavarovanje v zahtevani višini in jim tako povzročal nepotrebne stroške. Lepo prosimo za jasen odgovor. Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,
Naročnik od ponudnikov kot dokaz za izpolnjevanje pogoja 7 zahteva izpolnjen obrazec ESPD v delu IV, Oddelek B: Zavarovanje poklicne odgovornosti, ki predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, pogodba z izbranim ponudnikom pa bo sklenjena pod odložnim pogojem predložitve dokazila o zahtevanem zavarovanju vseh izvajalcev (kopija zavarovalne pogodbe oz. potrdilo, da zavarovalnica nudi kritje v zahtevani višini).
Lepo pozdravljeni!
Datum objave: 07.06.2019   13:31
VPRAŠANJE
Naročnik naj na vprašanje glede nujnosti zavarovalne police - ali morajo imeti ponudniki to polico v višini 400.000 EUR že ob podaji ponudbe odgovori jasno z da ali ne.

Hvala

ODGOVOR
Spoštovani,
V prejšnjem odgovoru je naročnik pojasnil kot sledi: »Naročnik od PONUDNIKOV kot dokaz za izpolnjevanje pogoja 7 zahteva izpolnjen obrazec ESPD, pogodba Z IZBRANIM PONUDNIKOM pa bo sklenjena pod odložnim pogojem predložitve dokazila o zahtevanem zavarovanju«, kar pomeni, da naročnik od zainteresiranih ponudnikov v času oddaje ponudbe ne zahteva zavarovanja odgovornosti z zahtevano letno zavarovalno vsoto (400.000 oz. 100.000), pač pa to predstavlja odložni pogoj za sklenitev okvirnega sporazuma. Ponudnike opozarjamo, da nesklenitev okvirnega sporazuma, kar hkrati predstavlja tudi nepredložitev zahtevanih zavarovanj, ki so opredeljena kot odložni pogoj, predstavlja razlog za unovčenje finančnega zavarovanja za resnost ponudbe. Seveda pa morajo vsi ponudniki ob predložitvi ponudbe izpolnjevati predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti, kot pravilno ugotavlja zainteresirani ponudnik v prejšnjem vprašanju (»morajo imeti gospodarski subjekti ob oddaji ponudbe ustrezno zavarovanje odgovornosti škode v skladu z GZ, torej najmanj v višini 50.000,00 EUR«). V kolikor pa zainteresirani ponudniki že ob oddaji ponudbe razpolagajo s posameznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev, pa je zaželeno, da ta dokazila priložijo že ob oddaji ponudbe, kar bo naročniku omogočalo hitrejšo obdelavo ponudb.
Lepo pozdravljeni!
Datum objave: 10.06.2019   08:06
VPRAŠANJE
Ali naročnik akceptira vodjo gradnje, ki je prokurist podjetja na podlagi pogodbe, hkrati pa je upokojitvi (torej ima vse pravice zastopanja podjetja) ter s tem smatra, da je v zaposlitvenem razmerju.

LP, Darja


ODGOVOR
Spoštovana,
naročnik upokojenega kadra ne bo upošteval kot ustreznega za nominacijo vodje gradnje, pač pa bo za nominacijo vodje gradnje kot ustreznega, ob izpolnjevanju ostalih pogojev, upošteval le kader, ki je skladno z GZ zaposlen pri vodilnemu izvajalcu (pogodbeniku).
Lepo pozdravljeni!
Datum objave: 10.06.2019   08:39
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Glede na podane reference za ponudnika in vodjo gradnje pozivamo naročnika, da omili reference oziroma zniža pogoje za vodjo gradnje. Iz tega je mogoče razbrati, da je javno naročilo "prilagojeno" za večja gradbena podjetja, kar pomeni omejevanje enakopravne konkurence, kar je v nasprotju z zagotavljanjem enakopravnosti ponudnikov. Na podlagi navedenega pozivamo naročnik, da spremeni referenčne zahteve tako, da bo omogočen širši krog ponudnikov.

Hvala

ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik je zahtevane reference kot pogoj za sodelovanje oblikoval sorazmerno z naravo, zahtevnostjo in obsegom predmeta naročila in za naročnika pomenijo zadostne izkušnje o strokovni sposobnosti izvesti konkretno naročilo. Naročnik z oblikovanimi pogoji za sodelovanje nikakor ne omejuje konkurence, saj razpisni pogoji omogočajo nastop ponudnika s samostojno ponudbo, s partnerji v skupni ponudbi, skupaj s podizvajalci, pri čemer naročnik v določenih primerih dopušča tudi sklicevanje zna zmogljivosti drugih. Vsekakor pa naročnik v smislu upoštevanja načel gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti zahteva določeno stopnjo usposobljenosti, znanja in izkušenj, ki so potrebne za izvedbo konkretnega naročila.
Lepo pozdravljeni!
Datum objave: 10.06.2019   13:41
VPRAŠANJE
Ali naročnik za vodjo del za izvedbo premostitvenih objektov (brv) prizna kot ustreznega vodja del z drugo dokončano izobrazbo, ne z izobrazbo s področja gradbeništva, z opravljenim izpitom za vodjo del po ZGO-1 in dolgoletnimi izkušnjami na premostitvenih objektih. Gre za usposobljenega vodjo del.
Hvala

ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik bo skladno s predpisi priznal vodjo del, ki ima pridobljen poklicni naziv vodje del in je vpisan v imenik aktivnih vodij del za strokovno področje G gradbeništvo (v tem primeru ne bo posegal v pridobljene pravice ne glede na področje izobrazbe).
Lepo pozdravljeni!


VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji je na strani 21 navedeno sledeče:
"V primeru, da je navedeni strokovni kader upokojen, bo naročnik tak kader obravnaval kot lasten kader ponudnika, s katerim pa mora ponudnik s pooblaščenim posameznikom imeti sklenjeno ustrezno podlago za sodelovanje (npr. podjemno pogodbo)."
Naročnik naj, glede na prejšnji odgovor glede upokojenega kadra pojasni ali velja določba razpisne dokumentacije ali ne.
Hvala

ODGOVOR
Spoštovani,
določba razpisne dokumentacije, ki jo citirate v zaprosilu za pojasnilo, velja. Naročnik je v navodilu o izpolnjevanju pogoja 10 opredelil zahteve glede nominacije celotnega strokovnega kadra, hkrati pa je posebej za nominiranje kadra na funkcijo vodje gradnje pod isto točko razpisne dokumentacije nižje v besedilu posebej navedeno sledeče:
»Gospodarske subjekte še posebej opozarjamo, da se za kader vodja gradnje ni dovoljeno sklicevati na uporabo zmogljivosti drugih subjektov. Vodja gradnje mora biti zaposlen pri vodilnemu izvajalcu skladno z Gradbenim zakonom.
Gospodarski subjekt mora skladno z določili Gradbenega zakona za vodenje gradnje določiti vodjo del, ki glede na vrsto del prevladuje (v nadaljnjem besedilu: vodja gradnje) in ki je zaposlen pri njem. Vodja gradnje vodilnemu izvajalcu pri gradnji odgovarja za uskladitev del na gradbišču, za skladnost izvajanja del s projektno dokumentacijo, za varnost in zdravje pri delu na gradbišču in vodi gradbišče.« Za nominacijo kadra na funkcijo vodje gradnje torej velja, da naročnik skladno z GZ zahteva zaposlitev.
Lepo pozdravljeni!


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo, da poleg bančne garancije, ki jo kot zavarovanje za dobro izvedbo in odpravo napak določate v razpisni dokumentaciji, dopustite tudi predložitev kavcijskega zavarovanja. Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik kot ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo del in finančno zavarovanje za odpravo napak dopušča tudi predložitev kavcijskega zavarovanja, v kolikor le-to v celoti upošteva pogoje iz razpisne dokumentacije, ki jih je naročnik specificiral v zahtevi za predložitev bančne garancije, vse kot je opredeljeno v Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.
Lepo pozdravljeni!Datum objave: 12.06.2019   16:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
po preučitvi razpisne dokumentacije ugotavljamo, da je naročnik postavil prestroge zahteve glede referenc ponudnika in vodje del. Državna revizijska komisija je že večkrat navedla, da stališča, da bi moral biti referenčni posel popolnoma identičen s predmetom naročila, ni mogoče sprejeti. S tem, ko naročnik zahteva kot referenčni pogoj izgradnja premostitvenega objekta viseča brv svetle razpetine nad 20m, poleg reference sanacije, obnove, rekonstrukcije ali izgradnje premostitvenega objekta svetle razpetine nad 10m, obe referenci po enotni klasifikaciji objektov CC-Si - 214, naročnik očitno krši načelo sorazmernosti. Načelo sorazmernosti je potrebno uporabiti tudi pri določanju števila referenc, naročnik pa v predmetnem naročilu zahteva dve referenci po isti klasifikaciji (Mostovi, viadukti, predori in podhodi), s čimer onemogoča enakopravno obravnavo ponudnikov in pošteno konkurenco med njimi. Na podlagi dejstva, da je ponudnik vsaj enkrat že uspešno izvedel sanacijo, obnovo, rekonstrukcijo ali izgradnjo premostitvenega objekta po enotni klasifikaciji objektov CC-Si 214 (mostovi, viadukti, predori in prehodi), ima tak ponudnik ustrezno znanje, opremo in izkušnje tudi za izgradnjo viseče brvi. Naročnika pozivamo, da spremeni pogoje za tehnično in strokovno sposobnost, tako da referenčni pogoj ponudnika in vodje del ( d) točka Pogoja 9 in druga alineja b) točke Pogoja 11) izgradnje viseče brvi povsem črta in oblikuje razpisne pogoje v skladu z določbami ZJN-3, saj je očitno, da so referenčni pogoji nesorazmerni in prilagojeni določenim gospodarskim subjektom. V nasprotnem primeru opozarjamo naročnika, da bomo primorani vložiti zahtevek za revizijo.


ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik sprejema vašo argumetacijo, da ima ponudnik, ki je vsaj enkrat že uspešno izvedel sanacijo, obnovo, rekonstrukcijo ali izgradnjo premostitvenega objekta po enotni klasifikaciji objektov CC-Si 214 (mostovi, viadukti, predori in prehodi) izkazano ustrezno znanje tudi za izgradnjo viseče brvi, zato umika zahtevo po izpolnjevanju pogoja 9 v točki d (za zahtevane reference za gospodarski subjekt) in posledično umika tudi zahtevo po izpolnjevanju pogoja 11 v točki b, druga alineja (zahtevane reference kadrov). V obeh primerih je torej izvzeta zahteva referenčnega pogoja, ki se nanaša na izgradnjo premostitvenega objekta viseče brvi svetle razpetine nad 20m. Ponudnike pa opozarjamo, da je s projektno dokumentacijo predvidena izdelava brvi povezana s specifično opremo, znanji in tehnologijami, saj gre za sidrano konstrukcijo z sidri dolžine nad 8m, ki se izvaja v alpinističnem pristopu brez možnosti uporabe klasičnih vrtalnih garnitur, kar morajo ponudniki skladno z razpisnimi določili upoštevati pri pripravi ponudbe.
Lepo pozdravljeni!