Dosje javnega naročila 003073/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: C-9/19: Elaborat pasivne protihrupne zaščite ob cesti R2-441/1298 Murska Sobota Gederovci od km 0,000 do km 3,264
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 101.992,00 EUR

JN003073/2019-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 15.05.2019
JN003073/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 04.06.2019
JN003073/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.06.2019
JN003073/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 19.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003073/2019-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Martina Kokalj
martina.kokalj@gov.si
+386 014788336

Internetni naslovi
http://dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: C-9/19: Elaborat pasivne protihrupne zaščite ob cesti R2-441/1298 Murska Sobota Gederovci od km 0,000 do km 3,264
Referenčna številka dokumenta: 43001-506/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Elaborat pasivne protihrupne zaščite ob cesti R2-441/1298 Murska Sobota Gederovci od km 0,000 do km 3,264
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 83.600,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Elaborat pasivne protihrupne zaščite ob cesti R2-441/1298 Murska Sobota Gederovci od km 0,000 do km 3,264
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga: zaščita izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine

Razlaga:
V letu 2013 je bil izveden Obratovalni monitoring hrupa za ceste z več kot 3 milijoni prevozov vozil letno, ki so v upravljanju Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo (JV Epi Spektrum d.o.o. & PNZ d.o.o. & A-Projekt d.o.o., št. 2012-008/MONI, september 2013 dopolnjeno december 2013), v okviru katerega je bilo ugotovljeno, da obravnavan cestni odsek sodi med s hrupom bolj obremenjene odseke. V skladu s sprejetim Operativnim programom varstva pred hrupom (35400-2/2018/11, z dne 01.03.2018) je v obdobju veljave potrebno izvesti ukrepe na območju odseka R2-441/1298 MS Gederovci. V okviru izdelave projektne dokumentacije je bila izdelana Študija obremenitve s hrupom s predlogom protihrupnih ukrepov za cesto R2/441-1298 MS Gederovci (A - Projekt d.o.o., Aprojekt 19/2018, maj 2018), v kateri je predvidena preveritev potrebnosti po ukrepih pasivne zaščite za 118 stavb. Ob izgradnji izvennivojskega križanja z železniško progo št. 41 Hodoš Ormož je bila izvedena pasivna protihrupna zaščita nekaterih stavb, ki so v predmetni študiji predvidene za preveritev potrebnosti po izvedbi pasivne protihrupne zaščite. Na območju obravnave je 7 stavb, na katerih je bila izvedena pasivna zaščita varovanih prostorov. Rezultati Prvega ocenjevanja hrupa za izvennivojsko križanje na regionalni cesti R2-441/1298 Murska Sobota Gederovci v Murski Soboti (Epi Spektrum d.o.o., 2016-039/MEHR, februar 2017) kažejo, da dodatni ukrepi zaščite pred hrupom na teh stavbah niso potrebni.

Predmet naročila je izdelava elaborata pasivne protihrupne zaščite za skupno 111 stavb, ki bo podlaga za razpis in izvedbo ustreznih ukrepov zaščite pred hrupom.
Ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje in ponudba je skladna s formalnimi zahtevami za postopek javnega naročanja, vendar bistveno presega ocenjeno vrednost naročila oz. presega naročnikova zagotovljena sredstva.

Naročnik bo skladno s Poročilom o pregledu in oceni ponudb predhodnega postopka z dne 20.02.2019 izvedel nov postopek oddaje JN in sicer konkurenčni postopek s pogajanji, na podlagi B točke 1. odstavka 44. člena ZJN-3.


IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN003073/2019-L01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 15.05.2019
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
04.06.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
EPI SPEKTRUM varstvo okolja, informacijski sistemi in storitve d.o.o.
Strossmayerjeva ulica 11
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
A - PROJEKT, ekologija, projektiranje in inženiring, d.o.o.
Vinarje 110B
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 35.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 83.600,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.06.2019