Dosje javnega naročila 003723/2019
Naročnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana
Storitve: Revidiranje računovodskih izkazov in namenskega premoženja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada za obdobje 2019-2021, skladno z Zakonom o računovodstvu in Zakonom o javnih skladih
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003723/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.06.2019
JN003723/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003723/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Bleiweisova cesta 30
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
NEVENKA MATEJA UDOVČ
NUDOVC@EKOSKLAD.SI
+386 12414850

Internetni naslovi
https://www.ekosklad.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/311475/4_RD_-NMV_Navodila_ponudnikom_ZUNANJ.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10084
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Revidiranje računovodskih izkazov in namenskega premoženja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada za obdobje 2019-2021, skladno z Zakonom o računovodstvu in Zakonom o javnih skladih
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79212000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvajanje storitev revidiranja računovodskih izkazov in namenskega premoženja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada za poslovna leta 2019, 2020 in 2021.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79212000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: LJUBLJANA
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvajanje storitev revidiranja računovodskih izkazov in namenskega premoženja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada za poslovna leta 2019, 2020 in 2021.
Predmet revidiranja za vsako poslovno leto so:

Letni računovodski izkazi, pripravljeni skladno z Zakonom o računovodstvu; bilanca stanja, izkaz prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja, gibanje namenskega premoženja in priloge s členitvami in pojasnili k izkazom,
Pregled skladnosti letnega poročila z revidiranimi računovodskimi izkazi, ki so sestavni del letnega poročila.

Izbrani ponudnik bo kot izvajalec naročniku tudi predal poročilo o revidiranju računovodskih izkazov, sestavljenih v skladu z zakonom o računovodstvu, ter poročilo o revidiranju letnega poročila v skladu z 44. členom ZJS-1 glede:

skladnosti naložb premoženja s 26. in 28. členom ZJS-1,
skladnosti prevzetih obveznosti z 29. in 37. členom ZJS-1,
oblikovanju rezervacij skladno s 36. členom tega zakona,
izpolnjevanja pravil o obvladovanju kreditnih tveganj.

Revizija bo predvidoma potekala v februarju vsako leto, ponudnik bo poročilo za poslovno leto, ki se zaključi 31. 12. preteklega leta, predal naročniku do 31. 3..

Izvajalec bo za poslovno leto izdelal tudi pismo poslovodstvu, v katerem bo poslovodstvo seznanil s kršitvami predpisov, ki bi jih ugotovil v postopku revizije, s pomanjkljivostmi, ugotovljenimi v zasnovi in delovanju sistema notranjih kontrol, ki bi lahko vplivale na oblikovane računovodske izkaze ter z drugimi nepravilnostmi, ki po naravi in vrednosti ne predstavljajo omejitve za izraženo strokovno mnenje, njihova odprava pa bi prispevala k boljšemu delu naročnika.

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Ponudnik mora zagotoviti sodelovanje vsaj enega pooblaščenega revizorja, ki je uvrščen v Register pooblaščenih revizorjev, ki ga vodi Agencija za javni nadzor nad revidiranjem.
Ponudnik je v zadnjih desetih letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, uspešno izvedel vsaj tri revizije revidiranja računovodskih izkazov posrednih proračunskih uporabnikov.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.06.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.06.2019   10:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.06.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.06.2019