Dosje javnega naročila 003756/2019
Naročnik: RAČUNSKO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE, Slovenska cesta 50, 1000 Ljubljana
Storitve: Storitve fizičnega in tehničnega varovanja v poslovni stavbi Slovenska c. 50, Ljubljana
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003756/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.06.2019
JN003756/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003756/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
RAČUNSKO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
Slovenska cesta 50
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Luka Strehovec
sloaud@rs-rs.si
+386 14785800
+386 14785891

Internetni naslovi
http://www.rs-rs.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.rs-rs.si/javnost-in-mediji/javne-objave/javna-narocila/
ESPD: http://www.rs-rs.si/fileadmin/user_upload/Datoteke/Javna_narocila/2019-06-varovanje/ESPD_Varovanje_RSRS.xml
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10146
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve fizičnega in tehničnega varovanja v poslovni stavbi Slovenska c. 50, Ljubljana
Referenčna številka dokumenta: 120-7/2019/3
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79710000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila so storitve fizičnega in tehničnega varovanja v poslovni stavbi Slovenska c. 50, Ljubljana.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79710000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve fizičnega in tehničnega varovanja v poslovni stavbi Slovenska c. 50, Ljubljana za obdobje 36 mesecev. Predvideni začetek izvajanja storitve je po pravnomočnosti odločitve in podpisu pogodbe oziroma najkasneje 1. 9. 2019. Ogled objekta ni obvezen, je pa priporočljiv.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.06.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.06.2019   10:02


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.06.2019   12:00

Dodatne informacije:
Pred oddajo ponudbe bo naročnik za zainteresirane ponudnike organiziral ogled objekta, kjer se bodo storitve izvajale. Ogled bo izveden za vse ponudnike hkrati, in sicer dne 10. 6. 2019, ob 11. uri. Ponudniki se morajo obvezno predhodno najaviti preko elektronske pošte sloaud@rs-rs.si. Ogled objekta ni pogoj za sodelovanje.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.06.2019



   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.06.2019   09:06
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Na strani 11 razpisne dokumentacije imate pod poglavjem "dokazilo" v 1.odstavku navedeno, da mora ponudnik predložiti pred pristojnim organom zahtevane overjene izjave. Zanima nas kdo je ta pristojni organ?

V obrazložitvi obrazca ESPD je navedeno:
"Gospodarski subjekt je lahko izključen iz postopka javnega naročanja ali kazensko odgovarja na podlagi nacionalne zakonodaje, kadar predloži resne zavajajoče razlage pri oddaji ESPD ali na splošno pri predložitvi informacij, ki so potrebne za preverjanje, da ni razlogov za izključitev in da so izpolnjeni pogoji za sodelovanje, ali kadar se takšne informacije ne razkrijejo ali gospodarski subjekt ne more predložiti dokazil."

V ESPD obrazcu, katerega je prav tako potrebno predložiti v ponudbi je tudi potrditveno polje, ki govori o nekaznovanosti pravne in fizične osebe. Ne razumemo zakaj se ta del podvaja še z dodatno overitvijo, glede na to, da je ESPD tudi kazensko zavezujoč dokument. Na ta način naročniki nam ponudnikom, zaradi dodatnih birokratskih postopkov, le nalagate dodatne finančne stroške.

Za vaše pojasnilo se vnaprej zahvaljujemo.

ODGOVOR

Spoštovani,

izpolnjen in podpisan obrazec ESPD ni zadosten dokaz za neobstoj razlogov za izključitev ponudnika iz razlogov, navedenih v točki 11.1.1.1 razpisne dokumentacije, zato je zahtevana še izjava, skladno s tretjim in četrtim odstavkom 77. člena ZJN-3. Naročnik bo kot dokazilo sprejel npr. izjavo, katere podpis bo overjen pri notarju ali upravni enoti.

Tretji in četrti odstavek 77. člena ZJN-3:
(3) Kot zadosten dokaz, da ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena tega zakona, naročnik sprejme naslednja dokazila:
a) v zvezi s prvim odstavkom 75. člena tega zakona izpis iz ustreznega registra, kakršen je sodni register, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev;
b) v zvezi z drugim odstavkom 75. člena tega zakona in b) točko šestega odstavka 75. člena tega zakona potrdilo, ki ga izda pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi;
c) v zvezi z b) točko četrtega odstavka 75. člena tega zakona izpis iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jo vodi pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi.
(4) Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil iz prejšnjega odstavka ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega in drugega odstavka ter b) točke četrtega in b) točke šestega odstavka 75. člena tega zakona, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.





Datum objave: 10.06.2019   09:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Ali se v obrazec ponudba pod stolpca "vrednost brez DDV" in "vrednost z DDV" vpisujejo 36 mesečne vrednosti?

Lep vikend.

ODGOVOR

Spoštovani,

v točki 13.2.1 na strani 16 razpisne dokumentacije je zapisano, kakšne količine se upoštevajo za obdobje 36 mesecev, enako so količine zapisane v obrazcu Ponudba, in sicer:
skupno okvirno število delovnih ur za 36 mesecev je 8964 ur,
dvakrat letno prisotnost za vikend, torej 3 delovne dni v soboto (skupaj 36 ur) in tri delovne dni v nedeljo (skupaj 36 ur),
okvirno število ur preko polnega delovnega časa (t. j. podaljšanje na zahtevo naročnika po 18.45 uri) je 20,
okvirno število posredovanj - intervencij za obdobje 36 mesecev je 6.

V postavki Tehnično varovanje (storitve VNC) je enota mesec, pri izračunu za vrednost brez DDV upoštevate 36 mesecev.




Datum objave: 10.06.2019   14:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

V skladu z Zakonom o zasebnem varovanju mora varnostno podjetje imeti licenco za varovanje ljudi in premoženja. Te licence podjetje ne more pridobiti v kolikor nima zagotovljenega lastnega ali s pogodbo zagotovljenega varnostno nadzornega centra (VNC). V točki 11.1.3.2 zahtevate lasten VNC. Ali to pomeni, da s pogodbeno zagotovljenim VNC ponudnik ne more oddati ustrezne ponudbe?
V kolikor tega pogoja ne boste izvzeli iz razpisne dokumentacije bomo vložili predlog za revizijski postopek na razpisne pogoje, zaradi omejevanja konkurence (3. člen ZJN-3).

Lep pozdrav.



ODGOVOR

Spoštovani,

lasten (primarni) VNC je izrecna zahteva solastnika objekta, zato pogojev za sodelovanje ne spreminjamo.

Naročnik je pred objavo javnega naročila male vrednosti preveril stanje na trgu ter opravil vpogled v javno dostopne podatke na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve (http://www.mnz.gov.si/si/mnz_za_vas/zasebno_varovanje_detektivi/zasebno_varovanje/evidence_vloge_in_obrazci/ in ugotovil, da je ponudnikov, ki izpolnjujejo pogoje, dovolj, da pri pogojih za sodelovanje ne gre za omejevanje konkurence.




Datum objave: 12.06.2019   14:46
VPRAŠANJE
Merilo št. 3- M3 je povprečna mesečna bruto plača varnostnika-receptorja. Ker nam varnostniki, ki bodo izvajali dela na razpisanem objektu ne dajo soglasja za obdelavo osebnih podatkov sprašujemo ali zadošča, če na pisnem obračunu plač navedemo le začetnico imena in identifikacijsko številko delavca, na osnovi katere je mogoče ugotoviti, da je dejansko zaposlen v podjetju ponudnika?

ODGOVOR

Spoštovani,

dokazilo (kot je navedeno v razpisni dokumentaciji) je potrebno za preveritev navedbe o povprečni bruto plači za zadnje tri mesece (feb-apr 2019) varnostnega osebja, ki bodo izvajali storitve na objektu, katere višino ponudnik navede v obrazcu "Ponudba" za namen pridobitve dodatnih točk po merilu št. 3. Če iz priloženih dokazil ne bo mogoče preveriti navedb na obrazcu Ponudba, bo posamezni ponudnik v tem primeru za merilo št. 3 prejel nič (0) točk.

Začetnica imena in identifikacijska številka delavca na pisnem obračunu plač ni zadosten dokaz, saj naročniku ne omogoča enolične identifikacije delavca.