Dosje javnega naročila 003764/2019
Naročnik: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
Blago: Poslovni najem (operativni leasing) osebnega vozila z nizkimi emisijami
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 38.579,10 EUR

JN003764/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.06.2019
JN003764/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.06.2019
JN003764/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.06.2019
JN003764/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.07.2019
JN003764/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 15.07.2019
JN003764/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003764/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.
Davčna ulica 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Petra Skočir
petra.skocir@dutb.eu
+386 14293882
+386 14293859

Internetni naslovi
http://www.dutb.eu

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/311620/Končna_RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10137
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Prestrukturiranje bank sistemskega pomena


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Poslovni najem (operativni leasing) osebnega vozila z nizkimi emisijami
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60171000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Poslovni najem (operativni leasing) osebnega vozila z nizkimi emisijami
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60170000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Poslovni najem (operativni leasing) osebnega vozila z nizkimi emisijami
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 40
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.06.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.06.2019   12:01
Kraj: eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.06.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.06.2019   14:42
1. VPRAŠANJE
V tehnični dokumentaciji ste navedli, da mora avto imeti naslednjo dodatno opremo in sicer dekorativne elemente iz aluminija in masažno funkcijo za voznikov sedež.

Prosimo za obrazložitev čemu služijo dekorativni elementi iz aluminija, saj vemo da ZJN-3 predpisuje, da morajo biti tehnične specifikacije določene v smislu zahtev glede delovanja ali funkcionalnosti predmeta javnega naročila.

Zanima nas, ali lahko ponudnik ponudi vozilo, ki nima dekorativnih elementov iz aluminija in voznikov sedež brez masažne funkcije, saj vemo, da je avto namenjen transportu in ne nudenju masaže. Hkrati pa je navedeno, da bo naročnik letno prevozil 30.000 km, kar je na dnevnem nivoju v povprečju 115 km.

ODGOVOR
Naročnik je pri pripravi razpisne dokumentacije popolnoma svoboden, torej ima diskrecijsko pravico pri oblikovanju predmeta naročila vsled česar je določil tudi tehnične zahteve, ki omogočajo sodelovanje velikemu krogu zainteresiranih ponudnikov, ki so pripravljeni izvajati predmetno javno naročilo. Poudariti pa je potrebno, da enakopravnosti ponudnikov ni mogoče razumeti kot absolutne, saj ta namreč ne pomeni, da je treba vsem ponudnikom omogočiti dejansko enak položaj. Nasprotno, pravo praviloma ne sme neposredno vplivati na razmerja na trgu z ukrepi, ki bi povzročala ekonomsko in dejansko enakost. Zaradi različnih ekonomskih, tehničnih, kadrovskih in tudi naravnih danosti je dejanski položaj ponudnikov in njihovih ponudb različen.

Naročnik je zahtevo za dovoljeno doseženo število kilometrov na leto in sicer 30.000km, določil na podlagi pogodbe o zaposlitvi za uporabnika vozila, s katero so urejena določila, da uporabniku pripada službeno vozilo za službene (pot v/iz službe in službene poti v tujino) in privatne namene.

Naročnik bo objavil Dodatek št. 1 s katerim bo spremenil tehnične specifikacije in izbrisal zahtevi za dekorativne elemente iz aluminija in masažno funkcijo za voznikov sedež.

Datum objave: 17.06.2019   12:59
2. VPRAŠANE
Vezano na JN003764/2019-W01 in popravek JN003764/2019-K01, prosimo za dodatna pojasnila in odgovore na vprašanja:

1. Prosimo za pojasnilo ali se tudi odgovori naročnika na pravočasno postavljena vprašanja ponudnikov upoštevajo pri presoji pogodbenega razmerja?
ODGOVOR:
Odgovori naročnika na vprašanja potencialnih ponudnikov ter vsi objavljeni Dodatki so del razpisne dokumentacije.

2. Ali je ponudnik, ki je oddal ponudbo upravičen brez pravnih posledic zanj, zavrniti zahtevo naročnika za podaljšanje veljavnosti ponudb za obdobje, ki je daljše od 90 dni?
ODGOVOR:
Da.

3. Domnevamo, da je v točki 2.2.3.1 napačno navedeno obdobje od 21.06.2019 do 21.06.2019, zato prosimo da navedete relevantno obdobje.
ODGOVOR:
Prišlo je to tiskarske napake. Naročnik bo objavil Dodatek št. 2 v katerem bo popravil zahtevo in sicer pridobljene reference v obdobju od 21.6.2016 do 21.6.2019.

4. Ali je dopustno, da v dokaz obstoja referenc predložimo podpisan dokument s strani stranke, ki ne bo na obrazcu, ki je del razpisa?
ODGOVOR:
Naročnik je na IV. 'Obrazcu Referenca POGOJ' navedel, da lahko ponudniki predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni formi, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki.

5. Kot izhaja iz razpisne dokumentacije, se bo najemna pogodba sklenila za določen čas do 31.12.2022, pri čemer pa iz razpisne dokumentacije ne izhaja kdaj bo pogodba sklenjena, oziroma tega v tej fazi postopka niti ni možno določiti, pri čemer je pričakovati, da bo najem trajal oziroma se bo začel z dnem primopredaje vozila naročniku. To pa pomeni da ponudniku ob pripravi ponudbe ni in ne more biti znano koliko časa bo najem trajal, kar ima za posledico, da ponudbe ni možno pripraviti, ker je višina najemnine posameznih obrokov odvisna od pričakovanega ostanka vrednosti vozila, kar pa je neposredno povezano s časom trajanja najema. Glede na navedeno predlagamo, da se razpis spremeni, oziroma dopolni, tako da bo možno vnaprej oceniti kolikšna bo doba najema (v mesecih, v letih).
ODGOVOR:
Naročnik v danem trenutku ne more določiti datum začetka trajanja pogodbe, ker to ni v moči naročnika. Naročnik skladno z ZJN-3 nima pravne podlage, da sklene pogodbo preden je postopek oddaje javnega naročila zaključen in pravnomočen, zato ni možno, da bi spreminjal razpisno dokumentacijo.

Naročnik prav tako navaja, da vozilo potrebuje takoj, drugače javnega naročila niti ne bi objavil. Naročnik prav tako navaja, da bo pogodba sklenjena takoj, ko bo odločitev o oddaji javnega naročila pravnomočna in pričel s plačevanjem najemnine takoj, ko bo vozilo prevzeto v uporabo.Glede poračunavanja prevoženih kilometrov zaprošamo za sledeča pojasnila:

6. Ali je dopustno, da se poračun manj / več prevoženih kilometrov glede na pogodbeno določeno število kilometrov izvede ob izteku pogodbenega razmerja in ne vsako leto posebej?
ODGOVOR:
Skladno z razpisno dokumentacijo in osnutkom pogodbe bo naročnik poračun kilometrov izvajal ob koncu vsakega leta.

7. Ali se poračun manj / več prevoženih kilometrov v smislu 6. člena pogodba uporablja v primeru redne in predčasne odpovedi pogodbe pogodbe?
ODGOVOR:
Da.

8. Ali se pri poračunu kilometrov upoštevajo tudi kilometri prevoženi z vozilom, ki je predmet pogodbe do trenutka, ko pride do totalke ali kraje vozila?
ODGOVOR:
V tem primeru, se seštejejo kilometri najetega vozila in nadomestnega vozila.

9. Glede na navedbo na str. 19 razpisa, da je rok dobave 1 mesec od podpisa pogodbe v čl. 3 pogodbe pa se navaja rok dobave 7 dni od podpisa prosimo za pojasnilo glede navedene nejasnosti.
ODGOVOR:
Prišlo je to tiskarske napake. Naročnik bo objavil dodatek št. 2 v katerem bo popravil zahtevo v 3. členu osnutka pogodbe in sicer predviden rok za dobavo je 1 mesec od podpisa pogodbe.

10. Ali je izbrani ponudnik dolžan zagotavljati nadomestno vozilo za čas popravila vozila, ki je predmet pogodbe, ko je popravilo posledica predhodnega premalo skrbnega ravnanja naročnika z vozilom (npr. uporaba vozila v nasprotju z navodili proizvajalca), (čl. 10/2 pogodbe namreč določa, da izvajalec v teh primerih po potrebi zagotovi nadomestno vozilo)?
ODGOVOR:
Da.

11. Ali se zagotovitev nadomestnega vozila v situacijah iz prejšnje alineje zaračunava posebej, torej poleg najemnine?
ODGOVOR:
Cena nadomestnega vozila mora biti všteta v ceno najema.

12. V zvezi z naštevanjem stroškov, ki jih nosi naročnik (str. 22 razpisa) zaprošamo za pojasnilo ali naročnik, nosi tudi stroške povezane s plačilom glob oziroma kazni, stroškov povezanih z dodajanjem tekočine AdBlue, stroške povezane z dolivanjem olja izven izvedbe rednih servisov vozila?
ODGOVOR:
Da. Te stroške nosi naročnik.

13. V primeru kraje ali totalke mora ponudnik zagotoviti naročniku novo nadomestno vozilo. Ali je lahko nadomestno vozilo rabljeno ekvivalentno vozilo (šteje se osnovna oprema), saj v kolikor pride do omenjene situacije tik pred iztekom najema, ponudnik ne more zagotoviti novega vozila, saj mogoče takšno vozilo takrat ne bo dobavljivo, na kar kot ponudnik nimamo vpliva?
ODGOVOR:
Da.

14. Ali je izbrani ponudnik v primeru predčasne prekinitve pogodbe s strani naročnika na podlagi čl. 4 upravičen do odškodnine iz naslova pozitivnega pogodbenega interesa?
ODGOVOR:
Ne. Naročnik je to okoliščino navedel v razpisno dokumentacijo, da jo lahko vsi potencialni ponudniki upoštevajo pri oblikovanju svoje ponudbene cene.

15. Na kakšen način se odškodnina izračuna?
ODGOVOR:
Ker je odgovor na prejšnje vprašanje negativen, je to vprašanje brezpredmetno.

16. Ali se v tem primeru opravi poračun prevoženih kilometrov sorazmerno s trajanjem časa pogodbe?
ODGOVOR:
Da.

17. Ali dovoljen limit kilometrov + - 5.000 km ostaja enak ne glede na dejanski čas trajanja najemne pogodbe?
ODGOVOR:
Da.

18. V zvezi z čl. 5/5, prva alineja, zaprošamo za pojasnilo kateri so primeri odpovedi pogodbe, ki dopuščajo dogovor o spremembi mesečne najemnine.
ODGOVOR:
Naročnik navaja, da se mesečna najemnina vozila v času trajanja pogodbe ne bo spremenila. Prilagodi se le znesek poračuna km ob koncu leta.

Naročnik bo objavil Dodatek št. 2 v katerem bo izbrisal 5. odstavek 5. člena osnutka pogodbe.

19. Prosimo za pojasnilo kdaj lahko stranki pogodbo odpovesta v smislu čl. 6 pogodbe?
ODGOVOR:
Naročnik bo objavil Dodatek št. 2 v katerem bo izbrisal 4. alinejo, 2. odstavka, 6. člena osnutka pogodbe.

20. Ali je naročnik v primeru odpovedi pogodbe s strani ponudnika (npr. zaradi neplačevanja obveznosti ponudnika) upravičen zaračunati škodo v višini vseh še neplačanih obrokov najemnine, oziroma na kakšen način se njegova škoda obračuna?
ODGOVOR:
Naročnik zastavljenega vprašanja ne razume popolnoma. Naročnik potencialnim ponudnikom sporoča, da svoje obveznosti redno poravnava.
Strošek najemnine se obračunava po dejanski uporabi vozila oziroma za čas dejanskega najema vozila.

21. Ali je naročnik do povračila nedoseženih kilometrov upravičen tudi če do odpovedi pogodbe pride iz razlogov na njegovi strani (npr. ker naročnik odpove pogodbo skladno s 4. Členom, ker izbrani ponudnik odpove zaradi kršitev pogodbenih obveznosti naročnika,)?
ODGOVOR:
Da.

22. Kako se razume določba, da v primeru prekoračitve kilometrov izbrani ponudnik ne more izstaviti računa, temveč se prenese višek v naslednje obračunsko obdobje, glede na to, da čl. 6 govori o situacijah, ko pride do odpovedi pogodbe, oziroma ali ureditev v čl. 6 velja za poračun tudi v primeru trajanja pogodbe?
ODGOVOR:
Naročnik bo objavil Dodatek št. 2 v katerem bo izbrisal 5. odstavek, 6. člena osnutka pogodbe.

23. Ali se v primeru odstopa od pogodbe naročnika skladno s čl. 21 poračunajo več prevoženi kilometri?
ODGOVOR:
Da.

24. Ali je izbrani ponudnik upravičen do plačila najemnine v višini dogovorjene najemnine do vrnitve vozil?
ODGOVOR:
Da. V višini sorazmernega deleža.

25. Ali je izbrani ponudnik v tem primeru kakorkoli odškodninsko odgovoren naročniku?
ODGOVOR:
Naročnik iz zastavljenega vprašanja ne more razbrati, na kateri vsebinski del RD se vprašanje nanaša.

26. Ali je naročnik v primeru totalke, kraje ali uničenja vozila dolžan nositi morebitni razliko med zneskom še neodplačane glavnice po pogodbi in izplačano zavarovalnino s strani zavarovalnice, oziroma če ta ni izplačana, nosil breme celotne škode nastale izbranemu ponudniku?
ODGOVOR:
Ne. Vozilo mora biti zavarovano skladno z 11. členom osnutka pogodbe. Naročnik ne nosi nobenih dodatnih stroškov.

27. Na kakšen način se v tem primeru škoda zaračunava oziroma ali je enaka znesku zavarovalnine, ki bi jo izplačala zavarovalnica v primeru 100 % priznavanja zahtevka za izplačilo tako po temelju, kot tudi po višini?
ODGOVOR:
Vozilo mora biti zavarovano skladno z 11. členom osnutka pogodbe. Naročnik ne nosi nobenih dodatnih stroškov.