Dosje javnega naročila 004576/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: A-67/19; DGD in PZI sanacije premostitvenega objekta LJ0109 in gradnjo novega objekta čez Kamniško Bistrico v Godiču na R1-225/1083 v km 3,380 po BIM pristopu
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 299.735,52 EUR

JN004576/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 01.07.2019
JN004576/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.08.2019
JN004576/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.11.2019
JN004576/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 07.01.2020
JN004576/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.01.2020
JN004576/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 06.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004576/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 125-305844
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Martina Kokalj
jn.drsi@gov.si
+386 014788336

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10889
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-67/19; DGD in PZI sanacije premostitvenega objekta LJ0109 in gradnjo novega objekta čez Kamniško Bistrico v Godiču na R1-225/1083 v km 3,380 po BIM pristopu
Referenčna številka dokumenta: 43001-131/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
DGD in PZI sanacije premostitvenega objekta LJ0109 in gradnjo novega objekta čez Kamniško Bistrico v Godiču na R1-225/1083 v km 3,380 po BIM pristopu
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DGD in PZI sanacije premostitvenega objekta LJ0109 in gradnjo novega objekta čez Kamniško Bistrico v Godiču na R1-225/1083 v km 3,380 po BIM pristopu
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 560
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.08.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.08.2019   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.07.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.07.2019   10:02
VPRAŠANJE
Naročnik zahteva, da se pri projektiranju uporabi BIM pristop, kar je zapisano tudi v samem predmetu naročila. Glede na to, da je za tak pristop potrebno precej razvoja in znanj s tega področja nas čudi, da naročnik ni zahteval nobene reference s tega področja. Reference so namreč dokazila, da je ponudnik sposoben takšna dela tudi opraviti, zato ne razumemo naročnika, da za področje BIM-a ne potrebuje nobenih dokazil.
Naročniku predlagamo, da dopolni razpisno dokumentacijo z zahtevo po omenjenih referencah, saj bo le na tak način lahko dobil ustrezne in med seboj primerljive ponudbe in hkrati zagotovila, da bodo ta dela izvedena skladno z njegovimi pričakovanji.

ODGOVOR
Naročnik se zaveda, da je za implementacijo BIM-pristopa na projekt potrebno dodatno znanje in razvoj s tega področja, ter da bi bila dodatna dokazila, da je ponudnik sposoben opraviti projekt dobrodošla, vendar je Naročnik ocenil, da bi takšna referenca v tem času preveč omejila izbiro ponudnikov.
Drugače pa je Naročnik v prilogi Smernice za izdelavo digitalnega projekta natančno definiral zahteve, ki jih mora Projektant izpolniti za uspešno izvedbo projekta, ter tako ponudnikom omogočil pogoje za pripravo primerljivih ponudb, možnost, da sami ocenijo raven svojega znanja in zmožnost dokončanja projekta, ter s tem odločitev o oddaji ponudbe.
Datum objave: 29.07.2019   09:57
VPRAŠANJE
Spoštovani, vezano na postavljeno vprašanje z dne 16.07.2019 v zvezi s predmetno objavo javnega naročila in nadaljnje odgovore menimo, da je naročnikovo stališče nepravilno.
Zato upoštevaje 3. odst. 16. čl. ZPVPJN podajamo opozorilo naročniku, da je z objavljeno razpisno dokumentacijo kršil veljavne predpise in prakso s področja javnega naročanja.
Naročnik v okviru javnega naročila zahteva, da se v sklopu izvedbe javnega naročila pri projektiranju uporabi BIM PRISTOP, vendar pa hkrati ne zahteva, da ponudniki izkažejo svojo usposobljenost za izvedbo projektiranja z uporabo navedenega pristopa s predložitvijo reference. Naročnik meni, da je dodatno znanje in razvoj s tega področja sicer zaželen, vendar pa bi zahteva po taki referenci preveč omejila izbiro ponudnikov.
Takšno stališče naročnika je v nasprotju s temeljnimi načeli javnega naročanja - načelom gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti javnega naročanja, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti.
Res je, da mora naročnik zagotoviti nediskriminatorno obravnavo ponudnikov in s tem večjo dostopnost javnega naročila gospodarskim subjektom, vendar pa mora v javnem interesu izvesti javno naročanje tako, da z njim zagotovi gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev in uspešno doseže cilje svojega delovanja, določene skladno s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih in drugih javnih sredstev.
S postavitvijo zahteve po predložitvi referenc naročnik ugotovi, ali je ponudnik usposobljen za izvedbo posla. Referenca je po svoji naravi dokazilo, da je ponudnik sposoben izvesti javno naročilo v zahtevanem obsegu in kakovosti, saj z njo dokazuje, da je storitev v preteklosti že uspešno izvedel. Bistvena značilnost reference je torej ta, da izkazuje, da je posamezni ponudnik že opravljal istovrstni posel. Pri referencah je pomembno to, da ima ponudnik izkušnje s primerljivimi storitvami, kot jih naroča naročnik. Ker referenčni posel dokazuje sposobnost ponudnika, da izvede predmet javnega naročila v vsem njegovem obsegu in težavnosti, je sposobnost za izvedbo javnega naročila lahko priznana samo ponudniku, ki je istovrstni obseg del že izvajal v preteklosti, saj bi bil pridobljeni posel sicer prvi posel v zahtevanem obsegu, težavnosti in kakovosti. Naročniki pa imajo pravico, da javno naročilo oddajo ponudniku, ki je za izvedbo posla v celoti usposobljen, in ne nekomu, ki bi se na javnem naročilu šele učil na lastnih napakah.
(Povzeto stališče iz članka »Reference v pravo javnih naročil«, mag. Maja Potočnik)
S tem, ko bi naročnik v okviru javnega naročila od ponudnikov zahteval, da s predložitvijo reference izkažejo, da so v preteklosti pri projektiranju že uspešno uporabili BIM pristop, nikakor ne bi omejil izbire ponudnikov v nasprotju z zavezujočimi predpisi. Prav nasprotno bi s tem naročnik kot dober gospodar v imenu javnega interesa zagotovil, da bo posel izvedel ponudnik, ki ima iz tega področja ustrezno znanje in izkušnje, na podlagi česar bi zagotovil, da bo posel izveden kakovostno in strokovno in da bodo posledično javna sredstva gospodarno in učinkovito porabljena. V primeru, da bo javno naročilo dodeljeno ponudniku, ki nima nobenih izkušenj z uporabo BIM pristopa pri projektiranju, naročnik nima nobene garancije, da bo posel izveden kakovostno ter v zahtevanem obsegu in težavnosti. Upoštevaje navedeno je stališče naročnika nerazumno.
Z zahtevo po predložitvi take reference tudi ne bi bilo kršeno načelo sorazmernosti, saj bi bil tak postavljen referenčni pogoj sorazmeren glede na razpisani posel. S predložitvijo take zahtevane reference bi ponudniki izkazali, da so v preteklosti pri projektiranju uporabljali isti pristop, kot se zahteva za projektiranje v okviru predmeta tega javnega naročila. Do dvoma v nesorazmernost postavljenega referenčnega pogoja bi prišlo šele, če bi naročnik zahteval, da ponudniki predložijo večje število takih referenc ali da bi bile zahteve iz razpisne dokumentacije nesorazmerne s predmetom javnega naročila (bi naročnik npr. zahteval, da se izkaže, da je ponudnik že projektiral z uporabo BIM pristopa, v okviru razpisanega posla pa uporaba BIM pristopa ne bi bila zahtevana).
Prav tako v primeru zahteve po predložitvi take reference ne bi šlo za omejitev izbire ponudnikov, saj ima kar nekaj ponudnikov na območju RS tako referenco, poleg tega pa je potrebno upoštevati, da se lahko na razpis prijavijo ponudniki iz drugih držav EU, ki prav tako razpolagajo s takimi referencami.
V sled vsega navedenega pričakujemo, da bo naročnik dopolnil svoje zahteve v okviru razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila tako, da bo zahteval, da ponudniki s predložitvijo reference izkažejo, da so pri projektiranju v preteklosti že uporabili BIM pristop.
V nasprotnem primeru bomo primorani zaradi naročnikove kršitve vložiti revizijski zahtevek v zvezi z razpisno dokumentacijo.

ODGOVOR
Naročnik bo objavil spremembo Navodil za pripravo ponudb, katera bodo vključevala tudi reference s BIM področja.


VPRAŠANJE
Na vprašanje glede referenc s področja BIM-a ste odgovorili, da bi takšna referenca v tem času preveč omejila izbiro ponudnikov in da je Naročnik v prilogi Smernice za izdelavo digitalnega projekta natančno definiral zahteve, ki jih mora Projektant izpolniti za uspešno izvedbo projekta, ter tako ponudnikom omogočil pogoje za pripravo primerljivih ponudb in možnost, da sami ocenijo raven svojega znanja in zmožnost dokončanja projekta. Naročnika sprašujemo, kako je mogoče, da lahko ponudniki na omenjenem bistvenem področju tega projekta sami ocenijo svoje znanje, za vsa ostala pomembna področja pa so reference zahtevane. Predlagamo naročniku, da še enkrat razmisli o svojem odgovoru, saj s takšnim pristopom krši načela zapisana v ZJN in sicer gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti. S tem pa ima tudi Naročnik veliko možnosti, da bo prišel v težave, ker bo mogoče moral izbrati ponudnika, ki ne bo dovolj usposobljen za izvedbo te naloge.

ODGOVOR
Naročnik bo objavil spremembo Navodil za pripravo ponudb, katera bodo vključevala tudi reference s BIM področja.