Dosje javnega naročila 003884/2019
Naročnik: PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11B, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup zemeljskega plina za potrebe lastne rabe ter nakup in/ali prodaja zemeljskega plina za potrebe uravnoteženja prenosnega sistema zemeljskega plina za obdobje plinskega leta
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.806.000,00 EUR

JN003884/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 07.06.2019
JN003884/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.08.2019
JN003884/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 05.09.2019
JN003884/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003884/2019-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2019/S 110-270176
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 11B
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Oddelek za javna naročila, Matic Wallas
matic.wallas@plinovodi.si
+386 15820728
+386 15820701

Internetni naslovi
http://www.plinovodi.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.plinovodi.si/sl/drugo/javna-naročila/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10159
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Proizvodnja, prenos ali distribucija plina in toplote


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup zemeljskega plina za potrebe lastne rabe ter nakup in/ali prodaja zemeljskega plina za potrebe uravnoteženja prenosnega sistema zemeljskega plina za obdobje plinskega leta
Referenčna številka dokumenta: P/JN/03/2019/PD-ES
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nakup zemeljskega plina za potrebe lastne rabe ter nakup in/ali prodaja zemeljskega plina za potrebe uravnoteženja prenosnega sistema zemeljskega plina za obdobje plinskega leta od 1. 10. 2019 (6:00) do 1. 10. 2020 (6:00).
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 2.300.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09120000
09121200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nakup zemeljskega plina za potrebe lastne rabe ter nakup in/ali prodaja zemeljskega plina za potrebe uravnoteženja prenosnega sistema zemeljskega plina za obdobje plinskega leta od 1. 10. 2019 (6:00) do 1. 10. 2020 (6:00).

Z nakupom plina za lastno rabo si operater prenosnega sistema zagotovi dostop do plina za potrebe lastne rabe, ki obsega kondicioniranje zemeljskega plina v merilno-regulacijskih postajah in postajah, kjer se izvaja tudi ogrevanje objektov, pogon kompresorjev v kompresorskih postajah Kidričevo in Ajdovščina, pogon naprav SPTE, izpihan plin pri izvajanju vzdrževalnih del na prenosnem sistemu, za potrebe operativnega izravnalnega računa na meji, za potrebe sistemskih razlik, za potrebe osnovnega polnjenja novozgrajenih plinovodnih odsekov; nadalje za potrebe operaterja prenosnega sistema na lokaciji sedeža družbe v Ljubljani, in za druge namene.

Operater prenosnega sistema je skladno z energetsko zakonodajo dolžan uravnavati pretočno-tlačne razmere v prenosnem sistemu na način, da zagotavlja varno in zanesljivo obratovanje sistema. V ta namen mora imeti operater prenosnega sistema zagotovljene pogoje s ponudnikom zemeljskega plina, izbranim prek javnega naročila, da bo glede na dejanske pretočno-tlačne razmere v prenosnem sistemu in glede na napovedi po potrebi zemeljski plin operaterju prenosnega sistema prodajal oziroma ga od njega odkupoval.

Operater prenosnega sistema v skladu z 98. členom SON uporablja sistemsko storitev izravnave za uravnoteženje prenosnega sistema, za kar sklene pogodbo za uravnoteženje preko odkupa ali prodaje zemeljskega plina na povezovalni in/ali virtualni točki. Naročilo za nabavo sistemske storitve izravnave za uravnoteženje mora operater prenosnega sistema oddati na podlagi izvedbe preglednega in nediskriminatornega razpisa ob upoštevanju tehničnih in ekonomskih meril (98. člen SON). Pri vsakodnevnem uravnoteževanju prenosnega sistema mora nato:
a) dajati prednost uporabi kratkoročnih standardiziranih produktov pred uporabo sistemske storitve izravnave,
b) uporabljati sistemsko storitev izravnave, če je stroškovno učinkovitejša od kratkoročnih standardiziranih produktov na izravnalnem trgu.

Sistemska storitev izravnave za uravnoteženje bo nujno potrebna tudi v primeru slabše likvidnosti izravnalnega trga ali ob pomanjkanju zemeljskega plina, saj bo v tem primeru zagotavljala tudi informacijo o ceni zemeljskega plina za uravnoteženje.

Zato namerava operater prenosnega sistema za zagotovitev kvalitetnega in uravnoteženega delovanja prenosnega sistema skleniti pogodbo za nakup zemeljskega plina za potrebe lastne rabe ter za sistemsko storitev izravnave za uravnoteženje prenosnega sistema za obdobje plinskega leta od 1. 10. 2019 (6:00) do 1. 10. 2020 (6:00).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Cena za nakup fiksnega dela količin zemeljskega plina za potrebe lastne rabe30
Cena za nakup variabilnega dela količin zemeljskega plina za potrebe lastne rabe50
Cena za nakup in/ali prodajo zemeljskega plina za potrebe uravnoteženja prenosnega sistema20

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 2.300.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
Predvideno najmanjše število: 1
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Glej razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Glej razpisno dokumentacijo.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Glej razpisno dokumentacijo.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Glej razpisno dokumentacijo.

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Glej razpisno dokumentacijo.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Glej razpisno dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.07.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.06.2019   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 11B
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.06.2019   15:19
VPRAŠANJE
Prosimo za dopolnitev obrazca garancije za resnost ponudbe (na strani 27 razpisne dokumentacije) in sicer tako, da se glasi (dopolnjen stavek je zapisan z velikimi tiskanimi črkami):

Garant se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezuje, da bo Upravičencu na njegov prvi pisni poziv, ki mu bo priložena pisna izjava Upravičenca, da je upravičen do unovčitve garancije bodisi:

a) ker je Naročnik garancije umaknil ali spremenil ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi, bodisi
b) ker je Naročnik garancije, ki ga je Upravičenec v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe, zavrnil sklenitev pogodbe v nasprotju s pogoji Razpisa, bodisi
c) ker Naročnik garancije, ki ga je Upravičenec v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe, ni predložil ali je zavrnil predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji Razpisa,

PLAČAL VSAK UNOVČENI ZNESEK DO GARANCIJE.

Z vsakim delnim plačilom po tej garanciji, se obveznost Garanta ustrezno zmanjša za izplačani znesek.ODGOVOR

Naročnik soglaša s predlogom in potencialnim prijaviteljem sporoča, da se vzorec bančne garancije za resnost ponudbe (PRILOGA 6) v predlaganem delu lahko dopolni z naslednjo vsebino: »plačal vsak znesek do najvišjega zneska garancije«.


Datum objave: 28.06.2019   13:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v nadaljevanju pošiljamo vprašanja.

1. V 3. odstavku točke 2.4. oz. drugje v razpisni dokumentaciji ni definirano kaj naj bi bile ''minimalne zahteve''. Prosimo za pojasnilo.
2. Predlagamo, da se kot relevantni cenovni indeks za soboto in nedeljo uporablja vrednost ''WEEKEND'', kot je objavljena na portalu CEGH pod zavihkom DAY AHEAD.
3. Predlagamo popravek v 3. točki razpisne dokumentacije pri opisu načina točkovanja. Za vrednotenje oz. točkovanje so relevantni le pribitki na indeks in ne cene .
4. v zadnji alineji podtočke 4.1. v točki 4.4. je bilančna odgovornost dobavitelja le za količine dobavljene v prenosni sistem za potrebe uravnoteženja, ali se to nanaša tudi na količine, ki jih dobavitelj v okviru uravnoteženja prevzame od operaterja.
5. V podtočki 5. točke 4.4. druga alineja ne predstavlja obveznosti dobavitelja pač pa obveznost oz. zagotovila operaterja prenosnega sistema ter zaradi tega predlagamo, da se prestavi. Enako velja tudi za drugo alinejo točke 5 priloge 2.
6. V zadnjem stavku točke 5.1. predlagamo korekcijo in sicer tako, da se glasi: ''spremeni obseg glede na razpoložljiva finančna sredstva.'', pri čemer pa je zadevno določilo brezpredmetno, saj ima operater za zadevno obdobje že potrjene tarife.
7. V 3. členu osnutka pogodbe v zadnji alineji pod obveznostmi dobavitelja dejansko ne gre za obveznost dobavitelja pač pa za obveznost operaterja prenosnega sistema, da za namen izvajanja uravnoteženja rezervira določen obseg prenosnih zmogljivosti, ki jih lahko nato po potrebi zakupi dobavitelj.
8. Kakšna je skupna pogodbena vrednost, ki v pogodbi (niti v dokumentaciji) ni navedena?
9. V 10. členu pogodbe je predvidena le možnost zavarovanja v obliki bančne garancije ne pa tudi v obliki kavcijskega zavarovanja, ki je tudi možna glede na ostalo razpisno dokumentacijo.
10. Prosimo za pojasnilo katere osebne podatke naj bi dobavitelj obdeloval. Smo mnenja, da pri izvajanju same pogodbe do obdelave osebnih podatkov, ki bi zahtevala opredelitev dobavitelja kot obdelovalca ne bi smelo priti, ter za to predlagamo, da se črtata 6. in 7. odstavek 16. člena.
11. V 17. členu predlagamo črtanje besedice ''OKROŽNO'', saj se lahko stranki dogovorita le o krajevni pristojnosti sodišča.
12. V 18. členu pogodbe predlagamo črtanje 3. odstavka o odpovedi pogodbe.

Hvala in lepo pozdravljeni.


ODGOVOR

1. V 3. odstavku točke 2.4. oz. drugje v razpisni dokumentaciji ni definirano kaj naj bi bile ''minimalne zahteve''. Prosimo za pojasnilo.

ODGOVOR: Minimalne zahteve so vsi pogoji (splošni in tehnični) ter značilnosti, ki jih mora v skladu z Razpisno dokumentacijo izpolnjevati vsaka prijava/ponudba, da se zagotovi, da lahko naročnik odda javno naročilo v skladu z merili za oddajo naročila. Prijavitelj/ponudnik mora v skladu z Razpisno dokumentacijo izpolnjevati najmanj vse zahteve in pogoje, ki so definirane od strani 4 do vključno strani 11 Razpisne dokumentacije. Te minimalne zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije niso predmet pogajanj.


Naročnik pa zgolj v pojasnilo posreduje še naslednjo razlago:

Naročnik je v Razpisni dokumentaciji navedel, da se bo pogajal o najnižjem ponudbenem pribitku od izbranega cenovnega indeksa, ločeno za nakup fiksnega dela in variabilnega dela količin zemeljskega plina za potrebe lastne rabe in o najnižjem ponudbenem pribitku od izbranega cenovnega indeksa za nakup in/ali prodajo zemeljskega plina za potrebe uravnoteženja prenosnega sistema zemeljskega plina.

2. Predlagamo, da se kot relevantni cenovni indeks za soboto in nedeljo uporablja vrednost ''WEEKEND'', kot je objavljena na portalu CEGH pod zavihkom DAY AHEAD.

ODGOVOR: Naročnik Razpisne dokumentacije v predlaganem delu ne bo spreminjal.

3. Predlagamo popravek v 3. točki razpisne dokumentacije pri opisu načina točkovanja. Za vrednotenje oz. točkovanje so relevantni le pribitki na indeks in ne cene .

ODGOVOR: Naročnik je na strani 6 v točki 3. Razpisne dokumentacije navedel merila za oddajo javnega naročila. Iz vseh 3 (treh) formul je razvidno, da se pri vrednotenju ponudb upoštevajo le pribitki na izbrani cenovni indeks.

4. v zadnji alineji podtočke 4.1. v točki 4.4. je bilančna odgovornost dobavitelja le za količine dobavljene v prenosni sistem za potrebe uravnoteženja, ali se to nanaša tudi na količine, ki jih dobavitelj v okviru uravnoteženja prevzame od operaterja.

ODGOVOR: Naročnik spreminja zadnjo alinejo v podtočki 4.1 na strani 7 Razpisne dokumentacije tako, da se glasi: »dobavitelj nosi bilančno odgovornost za količine, dobavljene v prenosni sistem in prevzete iz prenosnega sistema za potrebe uravnoteženja prenosnega sistema.«

5. V podtočki 5. točke 4.4. druga alineja ne predstavlja obveznosti dobavitelja pač pa obveznost oz. zagotovila operaterja prenosnega sistema ter zaradi tega predlagamo, da se prestavi. Enako velja tudi za drugo alinejo točke 5 priloge 2.

ODGOVOR: Naročnik Razpisne dokumentacije v predlaganem delu ne bo spreminjal. Naročnik potencialnim ponudnikom sporoča, da je splošna tehnična zahteva predstavljena v drugi alineji v podtočki 5. Razpisne dokumentacije skladna z veljavnim regulatornim okvirom v RS in hkrati opredeljuje obveznost dobaviteljev v RS.

6. V zadnjem stavku točke 5.1. predlagamo korekcijo in sicer tako, da se glasi: ''spremeni obseg glede na razpoložljiva finančna sredstva.'', pri čemer pa je zadevno določilo brezpredmetno, saj ima operater za zadevno obdobje že potrjene tarife.

ODGOVOR: Naročnik spreminja zadnji stavek v točki 5.1 Razpisne dokumentacije tako, da se glasi: "Naročnik si pridržuje pravico, da lahko spremeni obseg razpisanega naročila glede na razpoložljiva finančna sredstva."

7. V 3. členu osnutka pogodbe v zadnji alineji pod obveznostmi dobavitelja dejansko ne gre za obveznost dobavitelja pač pa za obveznost operaterja prenosnega sistema, da za namen izvajanja uravnoteženja rezervira določen obseg prenosnih zmogljivosti, ki jih lahko nato po potrebi zakupi dobavitelj.

ODGOVOR: Zakup ustrezne višine prenosnih zmogljivosti je obveznost dobavitelja. Operater prenosnega sistema le zagotavlja, da bo dobavitelju omogočil možnost zakupa ustrezne višine prenosnih zmogljivosti za potrebe dobave zemeljskega plina po pogodbi z dobaviteljem. Naročnik na predlog potencialnega prijavitelja/ponudnika spreminja Razpisno dokumentacijo tako, da se zadnja alineja iz prvega odstavka 3. člena vzorca pogodbe premakne v drugi odstavek 3. člena vzorca pogodbe. Drugi odstavek 3. člena vzorca pogodbe se tako glasi:

»Naročnik se obvezuje, da bo:
Sodeloval z dobaviteljem z namenom, da se blago preda pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo.
Tekoče obveščal dobavitelja o vseh spremembah in nastopu okoliščin, ki bi lahko vplivale na dobavo blaga.
Kot operater prenosnega sistema v skladu z navedbo 4. odstavka 98. člena SON na mejnih vstopnih/izstopnih točkah rezerviral zadostne zmogljivosti za morebitne potrebe dobavitelja po zakupu zmogljivosti za uravnoteženje.«

Navedena sprememba bo upoštevana v pogodbi z dobaviteljem.

8. Kakšna je skupna pogodbena vrednost, ki v pogodbi (niti v dokumentaciji) ni navedena?

ODGOVOR: Naročnik bo sklenil pogodbo največ do ocenjene vrednosti javnega naročila. Ocenjena vrednost je navedena v obvestilu o naročilu in znaša 2.300.000,00 EUR (brez davščin, dajatev predpisanih s strani države in DDV.)

9. V 10. členu pogodbe je predvidena le možnost zavarovanja v obliki bančne garancije ne pa tudi v obliki kavcijskega zavarovanja, ki je tudi možna glede na ostalo razpisno dokumentacijo.

ODGOVOR: Naročnik pojasnjuje, da je v skladu z Razpisno dokumentacijo mogoče predložiti kavcijska zavarovanja. V skladu s tem naročnik spreminja 10. člen vzorca pogodbe tako, da se glasi:

»Dobavitelj se zavezuje izročiti naročniku v roku 15 (petnajst) dni od podpisa pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, ustrezno bančno/kavcijsko zavarovanje po vzorcu iz razpisne dokumentacije, in sicer v višini 100.000,00 EUR brez DDV. Minimalni rok veljavnosti bančne garancije/kavcijskega zavarovanja je do vključno 31. 12. 2020.

Naročnik bo predložil bančno garancijo/kavcijsko zavarovanje na unovčenje v primeru nepravočasne dobave zemeljskega plina po tej pogodbi.«

Navedena sprememba bo upoštevana v pogodbi z dobaviteljem.

10. Prosimo za pojasnilo katere osebne podatke naj bi dobavitelj obdeloval. Smo mnenja, da pri izvajanju same pogodbe do obdelave osebnih podatkov, ki bi zahtevala opredelitev dobavitelja kot obdelovalca ne bi smelo priti, ter za to predlagamo, da se črtata 6. in 7. odstavek 16. člena.

ODGOVOR: Naročnik na predlog potencialnega prijavitelja/ponudnika spreminja Razpisno dokumentacijo tako, da se črtata 6. in 7. odstavek 16. člena vzorca pogodbe. Navedena sprememba bo upoštevana v pogodbi z dobaviteljem.

11. V 17. členu predlagamo črtanje besedice ''OKROŽNO'', saj se lahko stranki dogovorita le o krajevni pristojnosti sodišča.

ODGOVOR: Naročnik na predlog potencialnega prijavitelja/ponudnika spreminja Razpisno dokumentacijo tako, da se črta beseda »okrožno« iz 17. člena vzorca pogodbe. Navedena sprememba bo upoštevana v pogodbi z dobaviteljem.

12. V 18. členu pogodbe predlagamo črtanje 3. odstavka o odpovedi pogodbe.

ODGOVOR: Naročnik Razpisne dokumentacije v predlaganem delu ne bo spreminjal.