Dosje javnega naročila 003873/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
Gradnje: Projektiranje in postavitev slovenskega paviljona na EXPO 2020 Dubaj.
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.450.000,00 EUR

JN003873/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 07.06.2019
JN003873/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.06.2019
JN003873/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.06.2019
JN003873/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.07.2019
JN003873/2019-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.07.2019
JN003873/2019-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.07.2019
JN003873/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.08.2019
JN003873/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 15.10.2019
JN003873/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.12.2019
JN003873/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 12.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN003873/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
Kotnikova ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.mgrt@gov.si
gp.mgrt@gov.si
+386 14003313

Internetni naslovi
http://www.mgrt.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/311664/razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10234
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gospodarske in finančne zadeve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Projektiranje in postavitev slovenskega paviljona na EXPO 2020 Dubaj.
Referenčna številka dokumenta: 430-12/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45220000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Projektiranje in postavitev slovenskega paviljona na EXPO 2020 Dubaj.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71220000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Projektiranje in postavitev slovenskega paviljona na EXPO 2020 Dubaj.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 2.490.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.07.2019   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.07.2019   14:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.06.2019   00:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
Kotnikova ulica 5
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.06.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.06.2019   13:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V razpisni dokumentacij smo zasledili neskladje v zvezi z zahtevano višino bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v 1. poglavju, na strani 17 govorite o višini 10% pogodbene vrednosti brez DDV, v posebnih pogojih in Osnutku pogodbe pa o višini 5% pogodbene vrednosti brez DDV. kateri procent upoštevamo?

Kar se tiče podčlena 18.3. Posebnih pogojev pogodbe nas zanima, ali je navedeni znesek maksimalnega kritja za vse dogodke v višini 222.500.000,00 EUR res zahtevan ali je morda prišlo tu do tipkarske napake? Zdi se nam namreč nesorazmerno visok glede na vrednost projekta. Prosimo za pojasnilo.

Hvala in lep pozdrav.
ODGOVOR
Izbrani ponudnik bo dolžan predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti brez DDV, kot je to navedeno v osnutku pogodbe.

Naročnik sporoča, da spreminja razpisno dokumentacijo v dokumentu EXPO-P1., POGLAVJE 1: NAVODILA PONUDNIKU ZA IZDELAVO PONUDBE, in sicer tako, da se:

Podčlen 30.1 namesto:
»Uspešni ponudnik mora v roku 10 delovnih dni po prejemu sklenjene pogodbe dostaviti naročniku Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v znesku 10% pogodbene vrednosti del (brez DDV). Uporabi se oblika Garancije, ki je navedena v Poglavju 8 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.«

Podčlen 30.1 pravilno glasi:
»Uspešni ponudnik mora v roku 10 delovnih dni po prejemu sklenjene pogodbe dostaviti naročniku Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v znesku 5% pogodbene vrednosti del (brez DDV). Uporabi se oblika Garancije, ki je navedena v Poglavju 8 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.«

Pri znesku maksimalnega kritja za vse dogodke v višini 222.500.000,00 EUR ne gre za tipkarsko napako. Znesek za posamezni škodni dogodek je določen v skladu z zahtevami organizatorja, podanimi v okviru Poglavja 4, v dokumentu »Insurance guide«. Maksimalno kritje za vse dogodke je določeno v višini 5 dogodkov.

Naročnik objavlja spremembo v priloženem dokumentu EXPO-P1., POGLAVJE 1: NAVODILA PONUDNIKU ZA IZDELAVO PONUDBE SPREMEMBA 1.


Datum objave: 12.06.2019   13:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali je dovolj, da se garancija za resnost ponudbe predloži le na portal za elektronsko oddajo, ali želite, da vam original bančne garancije predložimo tudi na vaš naslov do zahtevanega roka?

LP

ODGOVOR
Garancijo za resnost ponudbe se skladno z določilom podčlena 12.1/3 Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe predloži le v .pdf obliki v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Drugi dokumenti«.Datum objave: 21.06.2019   11:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v Poglavju 4.- Posebne zahteve za izvedbo ste zapisali, da boste vse spodaj navedene priponke priložili v ločenih datotekah.

...poleg slovenske zakonodaje pri pridobivanju dovoljenj, soglasij in izvajanju del na prizorišču Expa 2020 v Dubaju (Združeni Arabski Emirati) je potrebno upoštevati zahteve organizatorja in zakonodajo države organizatorke.

Posebne zahteve organizatorja so podane v naslednjih dokumentih, ki so objavljeni v angleškem jeziku:

Expo 2020 Guides:

1. Self-built
2. Self-built delivery guide
3. Logistics and Customs Guide
4. Insurance guide

Assurance standard documents:

1. Health and Safety minimum standards
2. Workers Welfare minimum standards
3. Environment minimum standards

Navedene dokumente naročnik objavlja v okviru Poglavja 4 v ločenih datotekah.

Teh ločenih datotek ne najdemo...

lp,ODGOVOR
Naročnik v dokumentu EXPO-P1, POGLAVJE 1: NAVODILA PONUDNIKU ZA IZDELAVO PONUDBE, v poglavju B. DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA, pod točko 8.2, navaja:

Ponudniku je na voljo dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila na Portalu javnih naročil, razen Poglavja 4 in Poglavja 9, ki je dostopno ponudnikom v elektronski obliki na Portalu naročnika.

Ponudniki lahko dostopajo do navedene dokumentacije na spletnem naslovu:

http://www.mgrt.gov.si/si/razpisi/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1189
Datum objave: 21.06.2019   15:21
VPRAŠANJE
Glede na zahtevnost priprave ponudbe, prosimo naročnika, da podaljša rok za oddajo ponudbe za 14dni. Hvala.

ODGOVOR

Naročnik sporoča vsem potencialnim ponudnikom, da podaljšuje rok za oddajo ponudbe in odpiranje ponudb za 14 dni, to je do 22.7.2019. Rok za prejem vprašanj potencialnih ponudnikov se podaljša do 12.7.2019.

Ponudbe, brez kakršnihkoli popravkov ponudbenih cen ostanejo v veljavi 90 dni od dneva, določenega za odpiranje ponudb.

Garancija za resnost ponudbe mora biti v veljavi do izteka roka veljavnosti ponudbe.Datum objave: 28.06.2019   11:04
VPRAŠANJE
Naročnika sprašujemo, kaj bo naredil, če bodo vse prispele ponudbe presegle postavljeno mejo 2.490.000eur brez DDV?

ODGOVOR
Naročnik bo pregled in ocenjevanje ponudb izvedel skladno z določili Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) ter skladno z določili dokumentacije v postopku oddaje javnega naročila.Datum objave: 28.06.2019   11:13
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da spremeni podčlen 18.3., saj s strani nam znanih slovenskih zavarovalnic, ne moremo pridobiti tako velikega zneska zavarovanja za dela v Dubaju. Glede na izreden primer javnega naročila in namena le-tega, prosimo naročnika, da sam zagotovi tako zavarovanje, saj ima večje možnosti in kapacitete Naročnik lahko zavaruje gradbišče oz. sklene gradbeno zavarovanje. To je tudi praksa zasebnih investitorjev pri večjih investicijah. Hvala.

ODGOVOR
Glede zahteve po zavarovanju gre za pogoj, kot je običajen pri izvajanju gradenj. Znesek je določen v skladu z zahtevami organizatorja, podanimi v okviru Poglavja 4 in sicer v dokumentu »Insurance guide«.Datum objave: 28.06.2019   11:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosimo vas za pojasnitev vaše zahteve po neobičajno veliki zavarovalni vsoti, katere odgovornost prelagate na izvajalca del.

Zapisali ste: Pri znesku maksimalnega kritja za vse dogodke v višini 222.500.000,00 EUR ne gre za tipkarsko napako. Znesek za posamezni škodni dogodek je določen v skladu z zahtevami organizatorja, podanimi v okviru Poglavja 4, v dokumentu »Insurance guide«. Maksimalno kritje za vse dogodke je določeno v višini 5 dogodkov.

1.Prosimo za priložitev dokumenta "Isurance guide".
2. Podčlen 18.3 Zavarovanje za primer poškodbe oseb in škode na premoženju
V Podčlenu se drugi stavek drugega odstavka nadomesti z:
»To zavarovanje je omejeno za posamezni primer na znesek, ki ni manjši od 44.500.000,00 EUR, pri čemer maksimalno kritje za vse dogodke skupaj znaša 222.500.000,00 EUR.«

Glede na preložitev vse odgovornosti za primer poškodbe oseb in škode na premoženju na izvajalca del ( čigar ponudbo ste finančno omejili na zgolj 2.490.000 EUR), po drugi strani pa strošek le-tega SPET prenašate na izvajalca del, vas sprašujemo:
Kako zagovarjate prenos odgovornosti in stroškov na izvajalca? Glede na navedeni znesek je nemogoče dobiti zavarovalnico katero bo prevzela zgoraj navedeni pogoj? To pomeni, da očitno že imate preferiranega izvajalca? Kateri ima že vnaprej dogovorjene zahteve?
Zakaj potem ne objavite javnega naročila zgolj za zavarovalniško kritje, glede na zahtevano vrednost? Pa tudi njim določite limitirano vrednost ponudbe? Verjetno boste dobili zelo veliko konkurenčnih ponudb. Po načelu dobrega gospodarja.
Verjetno pa tudi obstaja (cenejše) zavarovanje, katerega ponuja organizator? V sklopu celotnega projekta. Kakor je to običajno...

Lepo pozdravljeni,

ODGOVOR
Ad. 1: Dokument "Isurance guide" je objavljen v sklopu Poglavja 4 na Portalu naročnika, kot je to pojasnjeno v Navodilih ponudniku in v odgovoru na vprašanje 6.

Ad. 2: V Poglavju 3 Posebni pogoji pogodbe je na prvi strani navedeno: Pogoji Pogodbe vsebujejo Splošne pogoje, s katerimi tvorijo Pogoje Pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev Prva izdaja 1999 izdane od Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC) in v nadaljevanju navedene Posebne pogoje, ki zajemajo dopolnitve in spremembe Splošnih pogojev.

Iz prvega odstavka podčlena 18.3 Splošnih pogojev pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec (FIDIC RUMENA KNJIGA; prva izdaja 1999) je razvidno, da gre tu za zavarovanje odgovornost za vsakršno izgubo, škodo, smrt ali telesno poškodbo tretjih oseb, ki izvira iz izvajalčevega izvajanja Pogodbe in se zgodi še pred izdajo Potrdila o izvedbi.

Gre torej za zavarovanje odgovornosti izvajalca iz naslova izvajanja pogodbe na lokaciji, kjer bo organiziran EXPO 2020. Zahtevana višina zavarovanja je določena glede na zahteve organizatorja EXPO.
Datum objave: 28.06.2019   11:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v razpisni dokumentaciji je navedeno

"Garancija za resnost ponudbe mora biti izdana od:
(a) banke v državi naročnika ali
(b) tuje banke preko korespondenčne banke v državi naročnika. "

Torej garancija zavarovalnice (kavcijsko zavarovanje) ni ustrezno?

ODGOVOR
Ne. Zahteva naročnika je, da je garancija za resnost ponudbe izdana od banke v državi naročnika ali tuje banke preko korespondenčne banke v državi naročnikaDatum objave: 28.06.2019   11:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosimo vas za podaljšanje roka izvedbe del na lokaciji EXPO 2020.
V razpisni dokumentaciji ste zapisali, da je potrebno vsa dela, ki so potrebna za dokončanje objekta na lokaciji EXPO 2020 izvršiti v roku 4 mesecev po uvedbi v delo. Uvedba v delo je predvidena v roku 7 dni po predaji dokumentacije, popravljene po pripombah, naročniku. Pomeni, da bo potrebno šele od dneva predaje dokumentacije in potrditve s strani naročnika pripraviti vse izvedbene načrte, detajle, itd. V tem ekstremno kratkem roku je vključen tudi ladijski prevoz (za ves material), za katerega je znano da nam lahko vzame tudi kakšen mesec.
Zaradi tega prosimo naročnika, za podaljšanje roka izvedbe na realnih 7 mesecev.

lp,


ODGOVOR
Rok izvedbe del je določen na podlagi zahtev organizatorja in ga ni možno podaljšati. Izbrani izvajalec bo dolžan izdelati in naročniku predati v potrditev projektno dokumentacijo (za pridobitev gradbenega dovoljenja v državi organizatorki (Dubaj) ter za izvedbo) v roku 45 dni po sklenitvi pogodbe. Po potrditvi projektne dokumentacije, ki vključuje tudi izvedbene načrte, bo izbrani ponudnik uveden v delo za izvedbo ostalih del potrebnih za dokončanje objekta.Datum objave: 28.06.2019   11:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zanima nas koliko je sredstev, zagotovljenih za izvedbo tega projekta (projektiranje in postavitev paviljona).

s spoštovanjem,

ODGOVOR
Zagotovljena sredstva naročnika so v okviru dopustne vrednosti ponudb za projektiranje in postavitev paviljona, kot je objavljena v Navodilih ponudniku za izdelavo ponudbe.Datum objave: 28.06.2019   11:22
VPRAŠANJE
Iz javnih občil smo zasledili da ste za izdelavo idejne zasnove izbrali podjetje Magnet Design.
Glede na to, da projektanti za to zasnovo niso dobili plačila, se poraja vprašanje-koliko nam bo projektant zaračunal ta avtorski projekt, oziroma v kolikor je projektant že dogovorjen z izvajalcem (ve se, da je bila oddaja tega idejnega projekta ekstremno kratka) in nam tega projekta sploh ne bo hotel predati, kaj storiti v tem primeru?
Investicijo ste limitirali na 2.490.000 EUR vključujoč tudi projektanta, na čigar ceno ne moremo vplivati. Koliko ste vi, kot naročnik planirali ta strošek?

lp,

ODGOVOR
Kot izhaja iz 8. člena vzorca pogodbe - Poglavje 7 dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila, je naročnik dolžan pred pričetkom izvajanja del izročiti izvajalcu en izvod idejne zasnove (v tiskani in elektronski obliki). Na celotni izdelani dokumentaciji ter na vseh avtorskih delih, ki jih je izvajalec izdelal sam ali jih dal izdelati za naročnika, v okviru pogodbe za pripravo idejne zasnove za paviljon in vsebinsko predstavitev Slovenije na EXPO Dubaj 2020, je naročnik pridobil vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja, kot je določeno v 9. členu omenjene pogodbe. Naročnik lahko materialne in druge pravice avtorja, ki jih je pridobil po prej navedeni pogodbi, prenese naprej na tretjo osebo.

Idejno zasnovo v tiskani in elektronski obliki bo torej izbranemu izvajalcu po sklenitvi pogodbe izročil naročnik. Izbira izdelovalca projektne dokumentacije, ki jo bo potrebno izdelati v okviru predmetnega javnega naročila, je tako v celoti prepuščena ponudnikom samim
Datum objave: 02.07.2019   13:58
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V poglavju 4. ste navedli, da so dokumenti iz EXPO 2020 Guida priloženi v ločenih datotekah . Ugotavljamo, da teh datotek ni bilo priloženih. Vroismo Vas za objavo:

Expo 2020 Guides:

1. Self-built
2. Self-built delivery guide
3. Logistics and Customs Guide
4. Insurance guide

Assurance standard documents:

1. Health and Safety minimum standards
2. Workers Welfare minimum standards
3. Environment minimum standards

Se zahvaljujemo.

ODGOVOR

Odgovor na predmetno vprašanje je bil že podan v prejšnjem odgovoru, in sicer:
Naročnik v dokumentu EXPO-P1, POGLAVJE 1: NAVODILA PONUDNIKU ZA IZDELAVO PONUDBE, v poglavju B. DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA, pod točko 8.2, navaja:

Ponudniku je na voljo dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila na Portalu javnih naročil, razen Poglavja 4 in Poglavja 9, ki je dostopno ponudnikom v elektronski obliki na Portalu naročnika.

Ponudniki lahko dostopajo do navedene dokumentacije na spletnem naslovu:

http://www.mgrt.gov.si/si/razpisi/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1189Datum objave: 02.07.2019   14:00
VPRAŠANJE
Glede na to, da naročnik zahteva referenčne objekte, ki so bili izvedeni izven EU, prosimo naročnika, da objavi dokumentacijo v angleškem jeziku. Najmanj kar pa mora objaviti obrazce o referenčnih delih v angleškem jeziku. Zelo velika verjetnost je, da naročniki izven EU ne govorijo slovensko.

ODGOVOR
Naročnik dokumentacije ne bo objavljal v angleškem jeziku. Postopek oddaje javnega naročila se izvaja v slovenskem jeziku.Datum objave: 02.07.2019   14:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zahtevani znesek zavarovana je zaveden v Insurance Guide (katerega tudi vi navajate) 225.000.000 AED.
Vi pa ste ga v razpisni dokumentaciji (kar tako) določili v 225.000.000 EUR.
?!??!
Razlika je očitna... (skoraj 4x-na!!!!).
Predlagamo, da si vsaj preberete osnovne podatke v Insurance Guide, preden karkoli objavite.

ODGOVOR
Odgovor na predmetno vprašanje je že bil podan v odgovoru št. 1 ter odgovoru št. 7., in sicer:

Pri znesku maksimalnega kritja za vse dogodke v višini 222.500.000,00 EUR ne gre za tipkarsko napako. Znesek za posamezni škodni dogodek je določen v skladu z zahtevami organizatorja, podanimi v okviru Poglavja 4, v dokumentu »Insurance guide«. Maksimalno kritje za vse dogodke je določeno v višini 5 dogodkov.

Ad. 1: Dokument "Isurance guide" je objavljen v sklopu Poglavja 4 na Portalu naročnika, kot je to pojasnjeno v Navodilih ponudniku in v odgovoru na vprašanje 6.
Ad. 2: V Poglavju 3 Posebni pogoji pogodbe je na prvi strani navedeno: Pogoji Pogodbe vsebujejo Splošne pogoje, s katerimi tvorijo Pogoje Pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev Prva izdaja 1999 izdane od Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC) in v nadaljevanju navedene Posebne pogoje, ki zajemajo dopolnitve in spremembe Splošnih pogojev.
Iz prvega odstavka podčlena 18.3 Splošnih pogojev pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec (FIDIC RUMENA KNJIGA; prva izdaja 1999) je razvidno, da gre tu za zavarovanje odgovornost za vsakršno izgubo, škodo, smrt ali telesno poškodbo tretjih oseb, ki izvira iz izvajalčevega izvajanja Pogodbe in se zgodi še pred izdajo Potrdila o izvedbi.
Gre torej za zavarovanje odgovornosti izvajalca iz naslova izvajanja pogodbe na lokaciji, kjer bo organiziran EXPO 2020. Zahtevana višina zavarovanja je določena glede na zahteve organizatorja EXPO.
Datum objave: 02.07.2019   14:06
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da nedvoumno odgovori na vprašanje: "Kaj bo storil, če vse ponudbe presežejo razpoložljiva sredstva 2.450.000eur?". Odgovor z dne objave: 28.06.2019 ob 11:04 je nejasen, saj RD, kot tudi ZJN-3 ne predvideva, kaj bo naročnik naredil. ZJN-3 dopušča zgolj možnost pogajanj. Naročnika prosimo, da nedvoumno odgovori; prvič ali je predvidel pogajanja v takem primeru, ali bo razveljavil razpis, ali ima zagotovljenih več sredstev kakor je objavil?

ODGOVOR
Kot izhaja iz Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe, točka 3.1, bo naročnik ponudbe, katerih višina bo brez DDV presegala vrednost 2.490.000,00 EUR, pred razvrstitvijo glede na merila ocenil kot nedopustne in jih naročnik ne bo upošteval v postopku ugotavljanja najugodnejšega ponudnika.

V primeru, da bo naročnik prejel ponudbe, ki vse presegajo dopustno vrednost ponudb, bo postopal v skladu ZJN-3, ki mu v tem primeru daje na voljo več možnosti, ne le možnost izvedbe pogajanj.
Naročnik ni predvidel in se v tem trenutku tudi še ne bo opredeljeval, kako bi postopal v takšnem primeru, saj gre za bodoče negotovo dejstvo.
Datum objave: 02.07.2019   15:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika prosimo, da objavi:
- geotehnično poročilo,
- situcijo priključkov (voda, elektrika, kanalizacija, hidrant),
- karakteristike priključkov (moč, pretok,itd)

naročnika tudi prosimo, da predvidi in podaljša roke izvedbe. Po navedbah naročnika je organizator postavil časovne omejitve, kar ponudnik razume. Organizator pa ni postavil časovnih omejitev za predpripravo, zato naročnika prosimo, da predvidi tudi 4 mesečni rok za predpripravo. Po naših informacijah naročnik zamuja z objavo razpisa za izvedbo, posledično je predvidel zelo kratek rok izvedbe. Menimo, da je to nekorektno in neprofesionalno, zato prosimo, da se rok izvedbe podaljša na 11-12 mesecev (3 meseci projektiranje, 1 mesec potrditev s strani naročnika+usklajevanja, 4 meseci predpriprava, 4 meseci izvedba na lokaciji, 14 dni primopredaja).

Hvala.

ODGOVOR
Dokumenta Geotehnično poročilo (Priloga 9) in Situacija priključkov s karakteristikami (Priloga 10) sta objavljeni na spletni strani naročnika pod predmetnim javnim naročilom.

http://www.mgrt.gov.si/si/razpisi/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1189

Naročnik ne bo spreminjal rokov dokončanja del.
Datum objave: 03.07.2019   10:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika prosimo, da spremeni referenčni pogoj 4.2.(d), ki se glasi: "vsaj 2 naročili: - zgradil montažni objekt bruto površine najmanj 1.000 m2 ter vrednosti najmanj 2 MIO EUR brez DDV. Posamezni referenčni objekt je moral biti izdelan v EU in zgrajen izven območja EU.
Vsaj en izmed referenčnih objektov je bil izveden kot leseni montažni objekt.
Vsaj eno izmed izvedenih referenčnih naročil je moralo vključevati ladijski kontejnerski prevoz blaga."

in sicer tako:
vsaj 1 naročilo:
- zgradil montažni objekt bruto površine najmanj 1.000 m2 ter vrednosti najmanj 2 MIO EUR brez DDV. Posamezni referenčni objekt je moral biti izdelan v EU .
Vsaj en izmed referenčnih objektov je bil izveden kot leseni montažni objekt."

Naj pojasnim:
1. to, da je bil zgrajen izven EU, še ne predstavlja nikakršne posebne sposobnosti. Gradnja paviljona za EXPO pa glede na posebne pogoje, ki jih nudi organizator dogodka (kot npr. prostorski akti, delavna dovoljenja, itd.), ne predstavlja dejstva, da bi moral imeti ponudnik izkušnje z gradnjo izven EU.
2. glede na to, da ponudnik išče vsaj en lesen montažni objekt, je ponudniku nerazumljivo zakaj pa zahteva dva montažna objekta. Dejstvo je, da če ima ponudnik izkušnje z izvedbo enega montažnega lesenega objekta, je sposoben izvesti predmetno javno naročilo
3. pogoj, da je moralo eno naročilo vključevati ladijski kontejnerski prevoz je popolnoma nepomembno za predmetno naročilo v smislu referenčnega pogoja. Nedvoumno mora imeti ponudnik zadostno znanje in kapacitete za organizirati ladijski prevoz blaga, nikakor pa ne sme naročnik to omejevati na referenčne pogoje, ki so omejeni že z zgornjimi kriteriji. Naj pojasnim: Konstrukcijo bo potrebno zložiti v kontejnerje, le tej pa bodo najprej naloženi na tovornjak in na to na ladjo ter ponovno na tovornjak. Ključno je, da je konstrukcija taka, da jo je možno zložiti v kontejner, ne pa to, da je prevozno sredstvo ladja.

poleg tega pozivamo naročnika, da spremeni pogoj 4.2.(e) glede strokovnega kadra. V tujini, zunaj EU, ne poznajo termina Vodja del, po ZGO oz GZ, torej tak kader, ki ima reference v tujini, ne mora imeti take reference. Lahko je bil kot vodja montaže, nikakor pa ni relevantna dikcija, skladno z GZ oz ZGO, ker če je kader izvedel projekt v Dubaju, je indijski inženir, nima pogojev skladnih z GZ, je pa usposobljen za delo v Dubaju.

Hvala za razumevanje.

ODGOVOR
Naročnik podaja spremembo referenčnega pogoja iz d) odstavka poglavja 4.2. »Pogoji za sodelovanje« tako, da glasi:

"Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih petih (5) letih pred objavo predmetnega javnega naročila izvedel vsaj 1 naročilo, v okviru katerega je zgradil lesen montažni objekt bruto površine najmanj 1.000 m2 ter vrednosti najmanj 2 MIO EUR brez DDV. Referenčni objekt je moral biti izdelan v EU in zgrajen izven območja EU.

Naročnik bo upošteval le referenčna dela, ki so dokončana. Kot datum dokončanja bo naročnik upošteval datum izdaje potrdila o prevzemu ali enakovrednega potrdila, ki izkazuje datum sprejema in izročitve referenčnega dela.

Za dokazovanje navedenih pogojev mora ponudnik izpolniti obrazec 4.2 (d) v poglavju 10 - Sposobnost Seznam najpomembnejših opravljenih referenčnih del.

Ponudnik mora seznamu priložiti potrdila naročnikov del, ki jih navaja v seznamu. Potrdilo naročnika naj bo pripravljeno na obrazcu, ki je podano v Poglavju 10 - Sposobnost kot PRILOGA št. 1. V kolikor potrdila ne bodo izdana na navedenih obrazcih, mora vsebina priloženih potrdil vsebovati vse podatke, kot so za posamezno vrsto del opredeljeni v PRILOGI št. 1.

Naročnik si pridržuje pravico, da za posamezno referenčno delo od ponudnika naknadno zahteva dodatna dokazila (npr. kopijo pogodbe o izvedbi navedenega referenčnega dela ipd.) oz. navedbe preveri neposredno pri investitorju."

V zvezi s pogojem v podčlenu 4.2.(e) glede strokovnega kadra naročnik pojasnjuje, da je v referenčnih zahtevah navedeno, da mora vodja projekta oz. vodja gradnje izkazati referenco » kot kader, ki je izvedel dela, ki v smislu določb GZ pomenijo funkcijo vodje del ali vodje gradnje oz. so v smislu določb ZGO 1 pomenile funkcijo odgovornega vodje del ali funkcijo odgovornega vodja gradbišča«

Iz navedenega torej ne izhaja, da mora izkazati referenco, pridobljeno skladno z GZ oz. ZGO-1, temveč je na takšen način naročnik opisal dela oz. odgovornost, ki jih je kader v okviru referenčnega posla opravljal oz. jih prevzemal.

Naročnik hkrati podaja tudi spremembo poimenovanja kadra iz druge točke e) odstavka poglavja 4.2 »Pogoji za sodelovanje« in pogojev, ki jih mora izpolnjevati, in sicer tako, da se glasi:

"2. oseba, odgovorna za vodenje in koordinacijo projekta (Project manager):
imeti izobrazbo gradbene smeri,
imeti vsaj eno referenco pri izvedbi gradnje lesenega montažnega objekta v vrednosti najmanj 2 MIO EUR brez DDV, in sicer kot kader, ki je izvedel dela, ki v smislu določb GZ pomenijo funkcijo vodje del ali vodje gradnje oz. so v smislu določb ZGO 1 pomenile funkcijo odgovornega vodje del ali funkcijo odgovornega vodja gradbišča. Posamezni referenčni objekt je moral biti proizveden v EU in zgrajen izven območja EU."

Na podlagi sprememb razpisne dokumentacije naročnik spreminja tudi Prilogo - 1 »Potrdilo o referenčnem delu« v dokumentu EXPO-P10.
Datum objave: 03.07.2019   10:52
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da odgovori na vprašanja postavljena dne 17.6. in dne 19.6. Do danes odgovorov še ni objavljenih, zato potencialni ponudnik še vedno ne ve ali sploh lahko sodeluje na javnem naročilu ali ne, posledično bo imel veliko manj časa za pripravo kvalitetne ponudbe. Naročnika prosimo za razumevanje in čimprejšnji odgovor.

ODGOVOR
Naročnik je objavil vse odgovore na prejeta vprašanja.Datum objave: 03.07.2019   14:33
VPRAŠANJE

Naročnika prosimo, da spremeni RD v točki 4.2. Pogoji za sodelovanje, pogoj d) in e), in sicer, da črta dikcijo -Posamezni referenčni objekt je moral biti izdelan v EU in zgrajen izven območja EU. Menimo, da naročnik ni pojasnil, zakaj mora referenčni pogoj to pogojevati. Namreč držav izven EU je veliko, verjetno vsaka s svojo specifiko. Kot potencialni ponudnik pa ne vidimo razloga za tehnično pogojevanje izvedbe izven EU. Namen postavljanja referenčnih pogojev je izakazovanje tehnične sposobnosti, ne pa znanja o izvozu.

76.člen ZJN-3 namreč govori: Glede tehnične in strokovne sposobnosti lahko naročnik določi zahteve, s katerimi zagotovi, da imajo gospodarski subjekti potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti. Naročnik lahko zahteva zlasti, da imajo gospodarski subjekti zadostne izkušnje, ki jih izkažejo z ustreznimi referencami iz prejšnjih naročil. ter dalje Pri javnem naročanju gradenj, storitev ali blaga, za katero je treba izvesti namestitvena ali inštalacijska dela, lahko naročnik strokovno sposobnost gospodarskih subjektov, da izvedejo gradnje, storitve ali inštalacijska dela, oceni glede na njihove veščine, učinkovitost, izkušnje in zanesljivost.. Smiselno bi bilo, da bi naročnik postavil pogoj, da mora imeti izkušnje s projektiranjem izven EU projektant (konkretno v državi izvedbe javnega naročila), saj bi moral biti seznanjen z lokalnimi predpisi, pa tega naročnik ni zahteval. Menimo, da izkušnje s postavitvijo objekta EU niso relevantne v smislu tehnične sposobnosti. Pogojno bi lahko bile, če bi naročnik zahteval izkušnje z gradnjo v državi dejanske izvedbe javnega naročila, z obrazložitvijo, da mora imeti izvajalec izkušnje in znanje lokalnih predpisov, pa tega ni zahteval.

V sled zgornjim navedbam prosimo naročnika, da črta dikcijo: -Posamezni referenčni objekt je moral biti izdelan v EU in zgrajen izven območja EU.

LP


ODGOVOR
Zahteva je postavljena z namenom, da naročnik pridobi izvajalca z izkušnjami za izvedbo del na drugih trgih izven EU, saj to od izvajalca terja večjo angažiranost za uspešno izvedbo posla zaradi potrebe po poznavanju lokalnih predpisov in dovoljenj. Obveza izbranega ponudnika v predmetnem postopku je tudi, da predloži naročniku vsa dovoljenja, ki jih potrebuje za izvedbo del v državi organizatorja, torej v skladu s predpisi, ki veljajo izven EU. Naročnik je referenčne pogoje za sodelovanje tako oblikoval sorazmerno s predmetom naročila ter skladno z ZJN-3, zato naročnik pogojev ne bo spreminjal.Datum objave: 03.07.2019   14:34
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da objavi bolj natačne projekte nadstropja-Gozd in VIP nadstropja. Iz priloženega projekta ni jasno razvidno, kje so pregradne stene. Namreč v nekaterih osemkotnikih so narisana vrata, nekje pa ne?

ODGOVOR
Naročnik razpolaga zgolj s projektom nivoja obdelave IDZ. Natančnejše tehnične rešitve je v okviru projektiranja, ki je tudi predmet naročila dolžan pripraviti izbrani izvajalec del.Datum objave: 03.07.2019   14:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika prosimo, da specificira ali je potrebno v ponudbi zajeti tudi pohištveno in kuhinjsko opremo?

kakšne zahteve so glede premične opreme (števila stolov, tip omaric, tip kuhinjske opreme, kapaciteta kuhinje, tip jedi, ki se bodo pripravljale, kapaciteta hladilnikov, število kurišč, tip vetrin, tip miz, itd.)

ODGOVOR
Pohištvena, kuhinjska in premična oprema niso predmet razpisa.Datum objave: 09.07.2019   14:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Skladno s točko 4.2 (e) je podana zahteva za kader in sicer za vodjo projekta, ki mora imeti referenco pri izdelavi projektne dokumentacije nivoja PZI za gradnjo lesenih montažnih objektov, skupne bruto površine najmanj 1.000 m2 in sicer kot kader, ki je izvedel dela, ki v smislu določb ZAID pomenijo funkcijo vodje projekta oz. so v smislu določb ZGO 1 pomenile funkcijo odgovornega vodje projekta.

Naročniku predlagamo, da spremeni referenčni pogoj in sicer; mora imeti referenco pri izdelavi projektne dokumentacije nivoja PZI za gradnjo lesenih montažnih objektov, skupne bruto površine najmanj 1.000 m2 in sicer kot kader, ki je izvedel dela, ki v smislu določb ZAID pomenijo funkcijo pooblaščenega arhitekta oziroma so v smislu določb ZGO 1 pomenile funkcijo odgovornega projektanta.

Obrazložitev: ker se je gradbeni zakon (GZ) pričel uporabljati šele s 1. 6. 2018, s katerim so podane zahteve, da mora biti skladno z 12. členom GZ vodja projekta pooblaščeni arhitekt ali pooblaščeni inženir iz stroke, ki glede na namen gradnje prevladuje. Ker je minilo šele leto dni od uveljavitve novega zakona, zaključeni referenčni projekti pa so se izvajali po ZGO 1, kjer tovrstne zahteve ni bilo, načrt arhitekture pa je bil kljub temu prevladujoči del, naročniku predlagamo, da spremeni referenčni pogoj kot navedeno.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik zahteve iz podčlena 4.2 (e) Navodil za vodjo projekta ne bo spreminjal.Datum objave: 09.07.2019   14:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,

menimo, da postavljena zahteva "Referenčni objekt je moral biti izdelan v EU in zgrajen izven območja EU" ni sorazmerna s predmetnim javnim naročilom. Ponudnik se sicer z naročnikomn strinja, da je potrebna dodatna angažiranost pri izvedbi objekta na tujih trgih. Vendar je postavljen pogoj nesorazmeren z predmetnim javnim naročilom, saj je stopnja angažiranosti izvedbe del v Bosni ali v Črni Gori povsem neprimerljiva s stopnjo anagžiranosti v Angliji (ki pa je znotraj EU, vsaj za enkrat). Torej je tak pogoj povsem neprimeren za to javno naročilo.

Drugič menimo, da so vaše navedbe neutemeljene, saj je izvedba paviljonov na območju EXPO, pod drugačnim režimom kakor je izvedba zgradbe na prostem trgu. Naj navedemo primer: Po vaši teoriji je podjetje iz Dubaja, ki je izvajalo paviljon za Expo v Evropi povsem neprimerno za izvedbo predmetnega javnega naročila. Menimo, da je za dokazovanje sposobnosti pomembno recimo, da ima ponudnik odprto predstavništvo v Emiratih.

Naročnika zato prosimo, da spremeni referenčni pogoj tako:

"Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih petih (5) letih pred objavo predmetnega javnega naročila izvedel vsaj 1 naročilo, v okviru katerega je: - zgradil montažni objekt bruto površine najmanj 1.000 m2 ter vrednosti najmanj 2 MIO EUR brez DDV. Ter, da ima izkušnje z gradnjo objektov in je izvedel vsaj en projekt izven EU s kontejnerskim prevozom v katerikoli vrednosti in velikosti."

ODGOVOR
Naročnik zahteve iz podčlena 4.2 (d) Navodil ne bo spreminjal.Datum objave: 15.07.2019   15:16
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosim vas za naslednje odgovore:

Ali MGRT nastopa v vlogi Participanta, ki bo imel:
1. EXPO 2020 licenco,
2. pridobljeno carinsko kodo
3. Bo davčno številko ter bo dejanski uvoznik gradnikov v UAE?
4. Prosimo za pojasnilo poteka plačevanja gradnje ter storitve projektiranja med MGRT ter izbranim ponudnikom?
a. (SLO storitev, slovenski DDV,
b. UAE carine ter dajatve, DDV
c. UAE storitve ter dajatve, DDV

5. Projekt mora biti zasnovan kot demontažni. Ali je se v ponudbi upošteva tudi stroške demontaže?

6. Ali bo izvoz iz SLO kot začasen (ATA CARNET) ali bo trajen?

7. V sklopu EXPA je zagotovljeno skladiščenje opreme ter gradbenega materiala. Prosimo vas da sporočite kapacitete skladišča

8. V razdelku zavarovanja, 2.4.1.6 poglavja 4 je navedeno, da ima participant možnost uporabe zavarovalne police organizatorja. Zakaj tega MGRT ne koristi? ( v dokumentaciji ni navedeno, da mora izvajalec skleniti zavarovanje, temveč je to obveza participanta (razstavljalec MGRT)) . Ali je možno zavarovati tudi škodo proti tretjim osebam po tem konceptu?

9. Rok izvedbe 4 mesece po potrditvi PZI projektov je neizvedljiv. Prosimo za podaljšanje vsaj na 6 mesecev.

10. Les kot konstrukcijski material strešne konstrukcije je za Dubai po našemu mnenju neprimeren (vpliv vetra s peskom, vročina, velike dnevne temperaturne amplitude, idr) predlagamo izvedbo strešne jeklene konstrukcije z lesenimi sekundarnimi profili.

11. Delovna dovoljenja za Slovenske delavce. Naročnika prosimo, da zagotovi delovna dovoljenja za slovenske delavce, ki bodo sodelovali pri gradnji paviljona.

Se zahvaljujemo.

ODGOVOR
Ali MGRT nastopa v vlogi Participanta, ki bo imel:
1. EXPO 2020 licenco
DA
2. pridobljeno carinsko kodo
DA
3. Bo davčno številko ter bo dejanski uvoznik gradnikov v UAE?
DA

4. Prosimo za pojasnilo poteka plačevanja gradnje ter storitve projektiranja med MGRT ter izbranim ponudnikom?
a. SLO storitev, slovenski DDV,
b. UAE carine ter dajatve, DDV
c. UAE storitve ter dajatve, DDV

Pojasnjeno v poglavju 7 - vzorec pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije

5. Projekt mora biti zasnovan kot demontažni. Ali je se v ponudbi upošteva tudi stroške demontaže?
NE

6. Ali bo izvoz iz SLO kot začasen (ATA CARNET) ali bo trajen?
Izvoz iz Slovenije bo trajen.

7. V sklopu EXPA je zagotovljeno skladiščenje opreme ter gradbenega materiala. Prosimo vas da sporočite kapacitete skladišča.

Skladiščenje opreme in materiala je odgovornost izvajalca del, ki bo po podpisu pogodbe uradno imenovan za izvajlaca slovenskega paviljona in bo lahko koristil skladiščne prostore namenjene za države udeleženke EXPO 2020 DUBAJ. vsaka država udeleženka ima. na voljo odkrit prostor za skladiščenje v velikosti 60 odstotkov velikosti parcele za paviljon (velikost parcele:1550 m2).

8. V razdelku zavarovanja, 2.4.1.6 poglavja 4 je navedeno, da ima participant možnost uporabe zavarovalne police organizatorja. Zakaj tega MGRT ne koristi? ( v dokumentaciji ni navedeno, da mora izvajalec skleniti zavarovanje, temveč je to obveza participanta (razstavljalec MGRT)) . Ali je možno zavarovati tudi škodo proti tretjim osebam po tem konceptu?

Izbrani izvajalec bo dolžan zagotoviti zavarovanje za tretje osebe po opciji, kot je opisano v točki 2.4.2 v dokumentu »Insurance guide«. Naročnik podaja spremembo zahteve po višini zavarovanja v dokumentu EXPO-P3 v podčlenu 18.3 Posebnih pogojev pogodbe kot sledi:

»To zavarovanje je omejeno za posamezni primer na znesek, ki ni manjši od 55.000.000,00 AED, pri čemer maksimalno kritje za vse dogodke skupaj znaša 275.000.000,00 AED.«

Glede na navedeno se ustrezno spremeni tudi dokument EXPO-P5 Ponudba Dodatek k ponudbi.

9. Rok izvedbe 4 mesece po potrditvi PZI projektov je neizvedljiv. Prosimo za podaljšanje vsaj na 6 mesecev.

Zaradi rokov postavljenih s strani organizatorja EXPO 2020 DUBAJ, roka izvedbe ni možno podaljšati.

10. Les kot konstrukcijski material strešne konstrukcije je za Dubai po našemu mnenju neprimeren (vpliv vetra s peskom, vročina, velike dnevne temperaturne amplitude, idr) predlagamo izvedbo strešne jeklene konstrukcije z lesenimi sekundarnimi profili.

IDZ, ki je osnova za izdelavo PZI, določa les kot konstrukcijski material za strešno konstrukcijo (parasol).

11. Delovna dovoljenja za Slovenske delavce. Naročnika prosimo, da zagotovi delovna dovoljenja za slovenske delavce, ki bodo sodelovali pri gradnji paviljona.

Naročnik bo zagotovil vso potrebno asistenco za pridobitev delovnih dovoljenj za slovenske delavce.
Datum objave: 15.07.2019   15:17
VPRAŠANJE
Ali lahko izkažemo sposobnost za izvedbo objekta tako, da predložimo dva referenčna objekta:
- 1 naročilo, v okviru katerega je bil izveden lesen montažni objekt bruto površine najmanj 1.000 m2 ter vrednosti najmanj 2 MIO EUR brez DDV, ki je bil izveden v EU in
- 1 naročilo, lesen montažni objekt velikosti 1.000m2, vrednosti 1 mio EUR, ki je bil izdelan v EU in zgrajen izven območja EU.

Naročnik je s tem ko je združil tri zahteve v isti pogoj zelo zožal krog potencialnih ponudnikov.

Hvala.

ODGOVOR
Iz zahteve v podčlenu 4.2 (d) Navodil je razvidno, da (d) mora ponudnik izkazati, da je v zadnjih petih (5) letih pred objavo predmetnega javnega naročila izvedel vsaj 1 naročilo, v okviru katerega je -zgradil lesen montažni objekt bruto površine najmanj 1.000 m2 ter vrednosti najmanj 2 MIO EUR brez DDV. Referenčni objekt je moral biti izdelan v EU in zgrajen izven območja EU.Datum objave: 15.07.2019   15:17
VPRAŠANJE
Naročnik zahteva, da je prijavljen kader vpisan v slovensko zbornico IZS, ali mora biti vpisan tudi v UAE Society Of Engineers? Kakor je nam znano IZS in SOEUAE nimata podpisanega sporazuma o priznavanju klasifikacij.

ODGOVOR
Kot je razvidno iz spremembe dokumentacije, objavljene 3.7.2019, je v podčlenu 4.2 e) Navodil zahtevan za vodjo projekta le vpis v imenik ZAPS v skladu z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZAID) za poklicni naziv PA-Pooblaščeni arhitekt.Datum objave: 15.07.2019   15:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika prosimo, da nam pojasni, kje konkretno je v dokumentu 4. Insurance guide navedeno, da je izvajalec odgovoren oz. dolžen priskrbeti zavarovanje za vse dogodke v višini 222.500.000,00 EUR?

Kot je navedeno v poglavju 4. Insurance guide v točki 2.4.1.2 Insured amount bo organizator sklenil OCIP zavarovanje, v točki 2.4.1.6 pa je navedeno, da ima participant (udeleženec oz. razstavljalec - kar ni izvajalec del) možnost uporabe OCIP zavarovalne police organizatorja za kar se organizatorju povrnejo stroški s strani participanta. Zgoraj navedeno OCIP zavarovanje krije tudi škodo prti tretjim osebam in sicer v višini 183.750.000 AED.

Naročnika prosimo, da si prebere razlago OCIP zavarovanja na voljo tukaj:

https://www.trustedchoice.com/business-insurance/industry-types/construction/ocip-insurance/

V kolikor bo naročnik še naprej vztrajal, da mora potencialni ponudnik zagotoviti zavarovanje v višini kot navedeno v prvem odstavku bomo primorani uporabiti vsa razpoložliva pravna sredstva.

Hvala za odgovor,

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Izbrani izvajalec bo dolžan zagotoviti zavarovanje za tretje osebe po opciji, kot je opisano v točki 2.4.2 v dokumentu »Insurance guide«. Naročnik podaja spremembo zahteve po višini zavarovanja v dokumentu EXPO-P3 v podčlenu 18.3 Posebnih pogojev pogodbe kot sledi:

»To zavarovanje je omejeno za posamezni primer na znesek, ki ni manjši od 55.000.000,00 AED, pri čemer maksimalno kritje za vse dogodke skupaj znaša 275.000.000,00 AED.«

Glede na navedeno se ustrezno spremeni tudi dokument EXPO-P5 Ponudba Dodatek k ponudbi.
Datum objave: 15.07.2019   15:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali bo naročnik priznal sposobnost vodji del, ki je izvedel projekt izven EU, nima pa licence IZS? Gre za tujega vodjo del, ki ima izkušnje z delom v tujini. Vaša RD je nekako kontradiktorna, saj zahtevate reference izven EU, hkrati pa licence za Slovenijo.

Hvala.

ODGOVOR
Kot je razvidno iz spremembe dokumentacije, objavljene 3. 7. 2019, v podčlenu 4.2 e) Navodil za strokovnjaka pod št. 2 - oseba odgovorna za vodenje in koordinacijo projekta (Project manager) ni zahtevan vpis v IZS.Datum objave: 15.07.2019   15:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ad.1
naročnika prosimo, da spremeni dokument "EXPO-P3", točko 18.3. "Minimalni znesek za zavarovanje za tretje osebe", kjer je zapisal, da zahteva zavarovanje "44.500.000,00 EURna dogodek do max skupnega kritja 222.500.000,00 EUR", saj je ta zahteva v nasprotju z navodili, ki jih je objavil v datoteki "Insurance guide".

Naročnika opozarjamo, da je napačno uporabil valute, pri določanju višine zavarovanja. V razpisni dokumentaciji namreč pišejo EUR, v dokumentu "Insurance guide" pa AED. AED je lokalna valuta Združenih arabskih emiratov, ki je po trenutni menjavi cca. 0,24eur , kar znaša, da mora biti kritje 54 mil eur, ne pa 222 mil eur.

Poleg tega je naročnik napačno ugotovil, da je potreben znesek zavarovanja 222 miljonov, namreč ponudniki imajo več opcij zavarovanj, če sami poiščejo zavarovanje je ta znesek drugačen. (glej opcijo 2, v dokumentu "insurance guide"

Ad.2
Uvodoma naj opozorimo, da je 8.člen pogodbe v nasprotju s 1.2. razpisne dokumentacije, v delu termina "uvedba v delo". Naročnika tudi prosimo, da spremeni pogodbo v delu, ki se nanaša na uvedbo v delo. Namreč iz dokumenta "Insurence guide" je jasno razvidno, da lahko izvajalec pridobi zavarovanje organizatorja. To lahko pridobi na podlagi izdelanega projekta, ki pa ne bo izdelan še s podpisom pogodbe, ampak po obdobju projektiranja in potrditve s strani naročnika. V pogodbi je določeno, da mora izvajalec predložiti zavarovanje najkasneje z dnem uvedbe v delo, ker pa je uvedba v delo določena z dnem, ko izvajalec začne izpolnjevati pogodbena dela, torej tudi projektiranje, hkrati pa projekta nima in ne more pridobiti zavarovanja s strani Organizatorja EXPO. Termini v pogodbi so napačno in netočno zapisani, zato zahtevamo od naročnika, da natančno določi roke in obveznosti. Če tudi, je bila uvedba v delo drugače mišljena, mora naročnik dopustiti zadosten časovni okvir za pridobitev zavarovanja, saj to ne more biti 1 teden po podpisu pogodbe, ko naj bi bila verjetno izvedena uvedba v delo (za začetek projektiranja, kakor je zapisano v pogodbi).

Ad. 3
Glede na ugotovljeno, dokazujemo, da refrenčni pogoj, da mora imeti ponudnik izkušnje z gradnjo objekta izven EU, neustrezen. Dotični primer dokazuje, da je sposobnost organiziranja projekta izven EU nevezana na to, ali je naročnik tehnično spsooben izvesti projekt. Naročnik sposobnosti organiziranja, ne more vezati na izkušnjo izvedbe podobnega objekta, v kolikor temu ne bi bilo tako, potencialni ponudnik najbrž ne bi razumel dokumenta "insurance guide".

Vaš pogoj glede izkušenj gradnje izven EU je neutemeljen tudi zato, ker navodila "Self Build Pavilion Delivery Guide" v točki 1.3.2. določajo, da mora imeti podjetje licenco za gradnjo v ZAE, ne pa izkušnje izven EU. Posledično je vaš pogoj nesorazmeren s predmetnim javnim naročilom. Kot je zapisano: "Participants are required to appoint a locally licenced and registered consultant", posledično je ponudnik, ki ima to pridobljeno sploh sposoben to izvest, ne pa tisti, ki ima referenco "izven EU". (beri stran 8. C-122, C-12.3, točko 1.4 in poglavje 10).

V sled zgornjim navedbam zahtevamo, da naročnik popravi RD v delu zavarovanj (višine in roka predložitve), ter, da črta dikcijo -Posamezni referenčni objekt je moral biti izdelan v EU in zgrajen izven območja EU. v vseh delih RD. V kolikor naročnik ne bo spremenil zahtev, bomo vložili revizijski zahtevek, saj bomo razumeli, da naročnik preferira že v naprej znanega izvajalca, saj s tako strogimi in nesorazmernimi pogoji omejuje sodelovanje konkurenčnih podjetij.

ODGOVOR
Ad. 1
Izbrani izvajalec bo dolžan zagotoviti zavarovanje za tretje osebe po opciji, kot je opisano v točki 2.4.2 v dokumentu »Insurance guide«.

Naročnik podaja spremembo zahteve po višini zavarovanja v dokumentu EXPO-P3 v podčlenu 18.3 Posebnih pogojev pogodbe kot sledi:

»To zavarovanje je omejeno za posamezni primer na znesek, ki ni manjši od 55.000.000,00 AED, pri čemer maksimalno kritje za vse dogodke skupaj znaša 275.000.000,00 AED.«

Glede na navedeno se ustrezno spremeni tudi dokument EXPO-P5 Ponudba Dodatek k ponudbi.

Ad. 2
Očitane neusklajenosti med vzorcem pogodbe in navodili ni. Ne drži namreč, da je uvedba v delo določena z dnem, ko izvajalec začne izpolnjevati pogodbena dela, torej tudi projektiranje.
Kot izhaja iz določila podčlena 8.1 Posebnih pogojev pogodbe izvajalec prične z izdelavo projektne dokumentacije takoj po sklenitvi pogodbe. Z deli, ki so potrebna za dokončanje objekta na lokaciji EXPO 2020 prične izvajalec takoj, ko je uveden v delo. Enako izhaja iz določila podčlena 1.2 Navodil ponudniku in 12. člena vzorca pogodbe. Uvedba v delo bo torej izvedena le za dela, ki so potrebna za dokončanje objekta na lokaciji EXPO 2020.

Ad. 3
Naročnik ne bo spreminjal referenčne zahteve iz podčlena 4.2 (d) Navodil ponudniku, kot je podana v objavljeni spremembi z dne 2.7.2019. Naročnik je z objavo spremembe spremenil zahtevo Podčlena 18.3 Posebnih pogojev pogodbe.
Datum objave: 15.07.2019   15:20
VPRAŠANJE
Ker naročnik še ni odgovoril na vsa postavljena vprašanja, prosimo naeročnika za podaljšanje roka oddaje ponudbe za vsaj 14 dni.

ODGOVOR
Naročnik roka ne bo podaljševal. Skladno z ZJN-3 je rok za odgovor na vprašanja najkasneje 6 dni pred rokom za oddajo ponudb.