Dosje javnega naročila 003785/2019
Naročnik: OBČINA LENART, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slov. goricah
Gradnje: Širitev poslovno industrijske cone v Lenartu
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 306.392,72 EUR

JN003785/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 06.06.2019
JN003785/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.06.2019
JN003785/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.07.2019
JN003785/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.07.2019
JN003785/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003785/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA LENART
Trg osvoboditve 7
2230
SI
Lenart v Slov. goricah
Slovenija
Martin Breznik
obcina@lenart.si
+386 27291348
+386 27207352

Internetni naslovi
http://www.lenart.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/311726/Popravek_in_dopolnitev_z_razpisno_dokumentacijo.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10177
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Širitev poslovno industrijske cone v Lenartu
Referenčna številka dokumenta: 354-32/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Projekt: Širitev poslovne industrijske cone v Lenartu
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Lenart - naselje Selce, cesta JP 703301 in okolica
II.2.4 Opis javnega naročila
Projekt: Sanacija plazu cesta Selce JP 703301 -pod odložnim pogojem odobritve sofinanciranja odprave posledic zaradi neurja s poplavami med 4. in 6. Majem 2018

Sanacija plazu, AB zid in sanacija ustrojev ceste
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.07.2019
Konec: 15.10.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.06.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.06.2019   09:01
Kraj: e-JN

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odiranje poteka preko e-JN.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.06.2019   13:00

Dodatne informacije:
Ponudnik ponudbo odda na način, da v rubriki predračun posebej objavi samo OBR-1 v ponudbi, v ostali dokumentaciji pa celotno ponudbeno dokumentacijo skladno z Navodili.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do roka določenega v obvestilu o javnem naročilu. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Ocenjena vrednost naročila 257.754,44 EUR brez DDV.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.06.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.06.2019   10:19
VPRAŠANJE
Razpisna dokumentacija je za Zdravstveni dom in ne navedeno naročilo. Prosimo, da naročnik to uredi.

Hvala

ODGOVOR


Popravek razpisne dokumentacije bo objavljen.