Dosje javnega naročila 003989/2019
Naročnik: JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb, Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava polielektrolitov za potrebe tehnološkega procesa čiščenja odpadnih vod iz MBO
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.586.000,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN003989/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 11.06.2019
JN003989/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.07.2019
JN003989/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.07.2019
JN003989/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 04.09.2019
JN003989/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.09.2019
JN003989/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 31.10.2019
JN003989/2019-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 03.02.2020
JN003989/2019-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.04.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003989/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 111-271480
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb
Verovškova ulica 70
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sektor za javna naročila, Jaka Klavs
jaka.klavs@jhl.si
+386 14740879
+386 14740880

Internetni naslovi
http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10250
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava polielektrolitov za potrebe tehnološkega procesa čiščenja odpadnih vod iz MBO
Referenčna številka dokumenta: VKS-4/19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
24000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava polielektrolitov (koagulant in flokulant) za potrebe tehnološkega procesa čiščenja odpadnih vod iz MBO
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
24300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava polielektrolitov (koagulant in flokulant) za potrebe tehnološkega procesa čiščenja odpadnih vod iz MBO, ki deluje v okviru JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Naročnik javnega naročila je JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana, ki je na podlagi pooblastila, prenesel izvedbo postopka oddaje predmetnega javnega naročila na JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.07.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.07.2019   10:15
Kraj: Preko sistema e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.07.2019   10:00

Dodatne informacije:
Naročnik opozarja potencialne ponudnike na točki 2.3.2. »Neobvezen pregled dokumentacije, ogled predčiščenja vode iz MBO, odvzem vzorcev odpadne vode iz MBO« in 2.3.3. »Obvezno industrijsko testiranje« predmetne razpisne dokumentacije, ki predvidevata obvezni predhodni prijavi s skrajnimi roki.

Odgovori oziroma pojasnila bodo objavljeni na spletnem naslovu podjetja JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij) na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija ter na Portalu javnih naročil, najkasneje (vključno) sedem (7) koledarskih dni pred rokom za oddajo ponudbe, pod pogojem, da bo zahteva posredovana pravočasno. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila ali vprašanja naročnik ni dolžan odgovoriti.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb
Verovškova ulica 70
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.06.2019   09:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
glede finančnih zavarovanj sprašujemo zakaj so zahtevane bančne garancije možne le s strani bank, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji?
V primeru ponudnikov s sedežem firm v tujini to ni možno.
Glede na to, da je bilo JN objavljeno tudi na EU portalu, vas prosimo da predlagate dodatno rešitev. Običajno zahtevana zavarovanja tuji ponudniki pridobijo pri svojih poslovnih bankah v državi, kjer so registrirani.
Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR
Naročnik spreminja poglavje 4 razpisne dokumentacije na način, da so lahko bančne garancije izdane tudi s strani tujih bank oziroma s strani banke, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, ter v tujem jeziku, pri čemer mora ponudnik v tem primeru na lastne stroške (tj. stroške ponudnika) predložiti uradni prevod predmetne bančne garancije v slovenski jezik s strani sodnega tolmača za slovenski jezik.

Ostale zahteve glede finančnih zavarovanj ostanejo nespremenjene, torej morajo biti tudi bančne garancije izdane s strani tujih bank (oz. ki nima sedeža v Republiki Sloveniji) nepreklicne, brezpogojne in plačljive na prvi poziv in morajo biti izdane po vzorcih iz razpisne dokumentacije, zanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, ter morajo izpolnjevati tudi vse ostale zahteve glede finančnih zavarovanj iz razpisne dokumentacije.


Odgovori oz. pojasnila naročnika (ki so sestavni del razpisne dokumentacije) so objavljeni tudi na naročnikovi spletni strani na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija. Ponudniki naj pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevajo odgovore oz. pojasnila naročnika.

Lepo pozdravljeni.
JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.
Sektor za javna naročila
Datum objave: 28.06.2019   09:34
Datum: 28.6.2019

ZADEVA: Pojasnilo oz. obvestilo naročnika v zvezi z javnim naročilom št. VKS-4/19

1) POJASNILO OZ. OBVESTILO NAROČNIKA O UMIKU ZAHTEVE IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE:

Naročnik obvešča ponudnike, da po ponovnem pregledu razpisne dokumentacije, umika sledečo zahtevo/pogoj razpisne dokumentacije iz točke 3.2.2.2. Strokovna/kadrovska sposobnost:
»Ponudnik mora v ponudbi navesti pooblaščenca za ravnanje z nevarnimi kemikalijami, ki bo sodeloval pri izvedbi predmeta javnega naročila in ima opravljen preizkus ravnanja z nevarnimi kemikalijami, ter navesti številko opravljenega preizkusa. Ponudnik mora k prilogi priložiti tudi fotokopijo veljavnega potrdila za pooblaščenca za ravnanje z nevarnimi kemikalijami.«

Posledično kot dokazilo ni potrebno priložiti izpolnjene in podpisane Priloge 12 (»Strokovna sposobnost«) skupaj s fotokopijo veljavnega potrdila za pooblaščenca za ravnanje z nevarnimi kemikalijami.
Ponudniki naj pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevajo navedene spremembe (umik zahteve/pogoja).

2) PODALJŠANJE ROKA ZA VPRAŠANJA:
Naročnik podaljšuje rok za vprašanja oziroma dodatna pojasnila o javnem naročilu oziroma razpisni dokumentaciji, ki jih ponudniki lahko zahtevajo preko Portala javnih naročil, in sicer najkasneje do 5.7.2019 do 12:00 ure. Ostali roki ostajajo nespremenjeni.


V skladu z ZJN-3 in določili razpisne dokumentacije, so sestavni del razpisne dokumentacije tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve in popravki razpisne dokumentacije ter pojasnila in odgovori na vprašanja ponudnikov s strani naročnika. Odgovori oz. pojasnila naročnika (ki so sestavni del razpisne dokumentacije) so objavljeni tudi na naročnikovi spletni strani na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija. Ponudniki naj pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevajo odgovore oz. pojasnila naročnika.

Lepo pozdravljeni.
JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.
Sektor za javna naročila