Dosje javnega naročila 004032/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA KRANJ, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
Gradnje: Izgradnja komunalne infrastrukture Britof - Predoslje in Mlaka pri Kranju druga ponovitev - Sklop št. 2: Mlaka pri Kranju
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 4.646.502,64 EUR

JN004032/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 12.06.2019
JN004032/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.07.2019
JN004032/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 19.09.2019
JN004032/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.09.2019
JN004032/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 10.12.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004032/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 112-274101
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1
4000
SI042
Kranj
Slovenija
Tajništvo PP, Dejan Dragaš
dejan.dragas@kranj.si
+386 42373199
+386 42373106

Internetni naslovi
http://www.kranj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.kranj.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10224
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja komunalne infrastrukture Britof - Predoslje in Mlaka pri Kranju druga ponovitev - Sklop št. 2: Mlaka pri Kranju
Referenčna številka dokumenta: 430-18/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izgradnja komunalne infrastrukture Mlaka pri Kranju v okviru operacije: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju kranjskega in sorškega polja 2. sklop (2. faza).
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 4.024.557,52 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45232000
45232100
45232400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Naselje Mlaka pri Kranju v Mestni občini Kranj
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba izgradnje komunalne infrastrukture Mlaka pri Kranju v okviru operacije »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja 2.sklop (2. faza)«.
Predmet javnega naročila zajema izvedbo vseh del, navedenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v zvezi z oddajo javnega naročila, popisih del in Pogodbi.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 4.024.557,52 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 365
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročilo je možno podaljšati v primeru nepredvidenih okoliščin.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacija: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju kranjskega in sorškega polja 2.sklop (2. faza). Podrobni podatki so v dokumentaciji v zvezi z oddajo.
II.2.14 Dodatne informacije
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Bolj podrobni podatki so navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Vsebovano v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila objavljeni na spletni strani naročnika.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Vsebovano v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila objavljeni na spletni strani naročnika.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Vsebovano v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila objavljeni na spletni strani naročnika.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Vsebovano v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila objavljeni na spletni strani naročnika.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.07.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.06.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.07.2019   12:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da

Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom (za sklop št 2):

Številka objave na portalu JN: JN005789/2017-B01, dne 08.06.2017,
Številka objave na portalu JN: JN002183/2018-B01, dne 29.03.2018.

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.06.2019   14:00

Dodatne informacije:
Celoten naziv javnega naročila se glasi:
Izgradnja komunalne infrastrukture Britof -Predoslje in Mlaka pri Kranju druga ponovitev - Sklop št. 2: Mlaka pri Kranju
(Operacija: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju kranjskega in sorškega polja 2.sklop (2. faza))


Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Postopek revizije oziroma pravno varstvo ureja Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 s spremembami, v nadaljevanju: ZPVPJN).
Pravno varstvo poteka v:
- predrevizijskem postopku, ki poteka pred naročnikom in
- revizijskem postopku, ki poteka pred Državno revizijsko komisijo za revizijo oddaje javnih naročil.
Pravno varstvo v predrevizijskem in revizijskem postopku se uveljavlja z vložitvijo zahtevka za revizijo pri naročniku, v primeru sodnega postopka pa z vložitvijo tožbe pri sodišču.
Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo (oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila), ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano krši-tev, pa te možnosti ni uporabil.
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo (oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila), se vloži v 10 delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji, vloži v 10 delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.
Zahtevka za revizijo iz prejšnjega odstavka ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je naročnik v postopku javnega naročanja določil rok za prejem ponudb, ki je krajši od 10 delovnih dni.
Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen. Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku, kopijo revizijskega zahtevka pa mora poslati Ministrstvu za finance. Zahtevek za revizijo je treba vročiti po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom.
Zahtevek za revizijo mora vsebovati vsebine iz 1. in 2. odstavka 15. člena ZPVPJN.
Kadar zahtevek za revizijo ne prestane predhodnega preizkusa iz 26. člena ZPVPJN, naročnik zahtevek za revizijo zavrže. V nasprotnem primeru naročnik očitke iz zahtevka za revizijo obravnava vsebinsko in zahtevek za revizijo zavrne ali mu ugodi. Predhodni preizkus mora naročnik izvesti v treh delovnih dneh, odločitev o zahtevku za revizijo pa mora sprejeti v osmih delovnih dneh od prejema popolnega zahtevka za revizijo oziroma v osmih dneh od poteka roka, ki ga ima za izjasnitev glede zahtevka za revizijo izbrani ponudnik. V skladu s tretjim odstavkom 3. člena ZPVPJN se namreč postopkov pravnega varstva lahko udeležuje tudi izbrani ponudnik.
V primeru, da naročnik zahtevek za revizijo zavrne, se postopek pravnega varstva avtomatično nadaljuje pred Državno revizijsko komisijo, vlagatelj pa lahko v skladu z 18. členom ZPVPJN svoj zahtevek umakne.
Vlagatelj plača takso za predrevizijski in revizijski postopek le enkrat, in sicer pred vložitvijo zahtevka za revizijo pri naročniku. Višino takse določa 71. člen ZPVPJN.
Taksa za vložitev zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila v odprtem postopku oddaje naročila znaša 4.000,00 EUR.

Taksa za vložitev zahtevka za revizijo, ki se nanaša na odločitev o oddaji javnega naročila znaša 2 % od vrednosti izbrane (najugodnejše popolne oz. dopustne) ponudbe, vključno z DDV (vendar ne več kot 25.000 EUR in ne manj kot 500 EUR).
Znesek vrednosti taks za druge primere je razviden iz drugega, tretjega in četrtega odstavka 71. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 s spremembami.VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1
4000
Kranj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.06.2019   08:23
VPRAŠANJE
Ali morajo neobstoj razlogov za izključitev izkazati tudi nadaljnji podizvajalci v verigi?


ODGOVOR
Da.Datum objave: 19.06.2019   14:25
VPRAŠANJE
ALI PODIZVAJALEC NE RABI BITI REGISTRIRAN ZA DELA, KI JIH OPRAVLJA? V RD IMATE NAVEDENO, DA MORA POGOJ IZPOLNITI PONUDNIK IN PARTNER.

ODGOVOR
Naročnik po dodatni preučitvi spreminja zahtevo glede referenčnih zahtev (točka 8.2.2 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila) na način, da morajo biti tudi podizvajalci registrirani za opravljanje dejavnosti.
Skladno z zgoraj navedenim tako zahteve glede registracije za dejavnost na straneh 37 in 67 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila veljajo tudi za podizvajalce (oz. jih morajo izpolniti).
Odgovor je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in so ga ponudniki dolžni upoštevati pri oddaji ponudbe.
Datum objave: 19.06.2019   14:26
VPRAŠANJE
Ponudnik ne sme dati v podizvajanje 100% celotnega javnega naročila. Ali je tukaj mišljeno 100% glede na vrsto del iz popisa?

ODGOVOR
Mišljeno je 100% vseh ponudbenih del.Datum objave: 19.06.2019   15:37
VPRAŠANJE
Ni logično, da policoza zavarovanje odgovornosti sklepamo posebej za ta objekt. Upoštevat morate tudi polico za zavarovanje odgovornosti, katera velja za vse objekte, ki jih izvaja ponudnik. Taka vrsta police je enakovredna.

ODGOVOR
Naročnik vztraja na zastavljenih zahtevah glede zavarovanja odgovornosti.
Naročnik je zahteve po predmetnih zavarovalnih policah oblikoval preudarno in na način, da v čim večji meri zmanjša tveganja pri izvedbi gradnje za celoten čas izvajanja del.
Prav tako so zahteve oblikovane ob upoštevanju naročnikovih predhodnih negativnih izkušenj pri večjih projektih (težave pri uveljavljanju škod).
Generalna polica za zavarovanje odgovornosti naročniku ne nudi enakega kritja kot zavarovanje za konkreten objekt, tako zavarovana polica za zavarovanje odgovornosti za vse objekte nikakor ni enakovredna polici za konkreten objekt.
Generalne police so omejene z letni agregatom, kar pomeni, da naročniku nikakor ne nudijo enake varnosti kot zavarovanje sklenjeno za konkretni objekt.
Naročnik ne more vedeti koliko ima izvajalec škod na drugih objektih, niti koliko jih bo še imel in torej ne more vedeti ali je na generalni polici še kaj kritja za tekoče leto.
Individualna zavarovalna polica za naročnika pomeni absolutno večjo varnost, prav tako se s tem naročnik izogne tveganju, da ima izvajalec v nekem trenutku toliko škod, da je njegova generalna polica že brez kritja.
Kot že zgoraj navedeno bo z zahtevanimi zavarovalnimi policami imel naročnik ves čas trajanja izvajanja del nedvoumno zagotovljeno ustrezno kritje in varnost.