Dosje javnega naročila 003927/2019
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota
Blago: Koronarni stenti in ostali material za interventno kardiologijo
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 136.067,64 EUR

JN003927/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.06.2019
JN003927/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.06.2019
JN003927/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.07.2019
JN003927/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.08.2019
JN003927/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.07.2020
JN003927/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 29.07.2020
JN003927/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 29.07.2020
JN003927/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 29.07.2020
JN003927/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 29.07.2020
JN003927/2019-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 29.07.2020
JN003927/2019-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 29.07.2020
JN003927/2019-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 29.07.2020
JN003927/2019-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 29.07.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003927/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA
Ulica dr. Vrbnjaka 6
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija
Nabavna služba, Staša Horvat
stasa.horvat@sb-ms.si
+386 25123895
+386 25123821

Internetni naslovi
http:///www.sb-ms.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/311878/RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10315
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Koronarni stenti in ostali material za interventno kardiologijo
Referenčna številka dokumenta: NMV017/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
I. Sklop: KORONARNI STENTI (1 podsklop, ki je odprt - 4 posamezne razpisane vrste blaga)
II. Sklop: OSTALI MATERIAL ZA INTERVENTNO KARDIOLOGIJO (vsebuje 19 zaprtih podsklopov , vsi so zaprti)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Koronarni stenti
Številka sklopa: I. sklop
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: SB Murska Sobota
II.2.4 Opis javnega naročila
KORONARNI STENTI (podsklop je odprt - pri odprtih podsklopih lahko ponudnik poda ponudbo za eno ali več razpisanih vrst blaga/storitev. Odprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga (OBR-5) označeni z oznako »ODPRT«. V primeru zaprtih podsklopov gre za oddajo naročila po vrstah blaga).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Ostali material za interventno kardiologijo (19 podsklopov; vsi so zaprti)
Številka sklopa: II. sklop
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: SB Murska Sobota
II.2.4 Opis javnega naročila
OSTALI MATERIAL ZA INTERVENTNO KARDIOLOGIJO (vsebuje 19 zaprtih podsklopov - pri zaprtih podsklopih mora ponudnik ponuditi 100% razpisanih vrst blaga/storitev, v nasprotnem primeru se ponudba izloči. Zaprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga (OBR-5) označeni z oznako »ZAPRT«. V primeru zaprtih podsklopov gre za oddajo naročila po podsklopih).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.06.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.06.2019   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.06.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.06.2019   10:52
VPRAŠANJE
v javnem naročilu je navedeno: "Trajanje javnega naročila: predvidoma 3 mesece -do izpeljave odprtega postopka št. JN01/2019 oz. morebitnega skupnega naročila preko MZ/MJU (velja za I. sklop Koronarni stenti in II. sklop ostali material za interventno kardiologijo)."

Ali to pomeni, da bo izbrani ponudnik na tokratnem NMV sklenil pogodbo samo za 3 mesece?

ODGOVOR: Da.

Ali bo naročnik čez 3 mesec objavil novo javno naročilo?

ODGOVOR: V tem času bomo objavili novi razpis.


VPRAŠANJE
V obrazcu OBR-5 Predračun (excelova datoteka) v zavihku NAVODILA navajate:

NAVODILA ZA IZPOLNITEV PREDRAČUNA SEZNAMA RAZPISANEGA BLAGA (OBR-5)2. Ponudnik k ponudbi predloži Predračun - Seznam razpisanega blaga (lastni natis izpolnjenega predračuna iz OBR-5) v pisni in obvezno tudi v elektronski obliki - na CD-ju ali USB ključku (v primeru enostavnega postopka ob elektronski oddaji ponudbe ponudniki dajo xls. datoteko in scan natisnjene verzije - pdf datoteko kot priponko k elektronski ponudbi).


4. Ponudnik mora obvezno izpolniti tudi delovni list: »Podatki o ponudniku«.

Vprašanje1:
Glede točke 2 predvidevamo, da jo lahko zanemarimo, saj oddajamo preko e-JN. Prosimo za potrditev.

ODGOVOR: Ob elektronski oddaji ponudbe ponudniki dajo xls. datoteko in scan natisnjene verzije - pdf datoteko kot priponko k elektronski ponudbi.

Vprašanje2:
Glede točke 4 nas zanima, ali tudi to zanemarimo, saj zavihka oz. delovnega lista: »Podatki o ponudniku« ni.

Hvala za pojasnila.

ODGOVOR: Iz predračuna se bodo izbrisali podatki o ponudniku. Objavljen po popravek predračuna.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali je potrebno k ponudbi predložiti tudi izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe?

ODGOVOR: Da.


VPRAŠANJE
Ali mora podjetje, ki ni registrirano v EU, že ob oddaji vloge predložiti sledeča dokazila, da:
- ponudnik nima 50 EUR ali več neplačanih davčnih zapadlih obveznosti
- ima na dan oddaje ponudbe ali prijave predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave
- mu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb, ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo
- Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.
Ali lahko ob oddaji ponudbe samo podpiše obrazec 3 in se izpolnjevanje pogoje preverja kasneje v postopku izbora ponudnika?

ODGOVOR: Da lahko.

V kolikor je potrebno predložiti navedena dokazila že ob oddaji ponudbe, potem prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe, saj vseh teh dokazil ni mogoče pridobiti in prevesti v slovenščino v roku 14 dni.


VPRAŠANJE
V prilogi "ORB-5 Pradračun" na zavihku "NAVODILA" je navedeno "4. Ponudnik mora obvezno izpolniti tudi delovni list: »Podatki o ponudniku«". Prosim, da naročnik preveri navodila in po potrebi naloži novo excelovo priponko.

Na istem excelovem zavihku je tudi navedeno, da ponudnik predloži priponko "OBR-5 Predračun" na CD-ju ali USB ključku. Namen vzpostavitve spletnega portala eJN je v prehodu na elektronsko oddajo vseh dokumentov, torej se dokumenti ne posredujejo preko CD-ja ali USB ključka

ODGOVOR: Ob elektronski oddaji ponudbe ponudniki dajo xls. datoteko in scan natisnjene verzije - pdf datoteko kot priponko k elektronski ponudbi. Objavljen po popravek predračuna.


VPRAŠANJE
Ali mora podjetje, ki ni registrirano v Sloveniji, predložiti dokazila o ustanovitvi podjetja, o registrirani dejavnosti, itd že ob oddaji ponudbe... ali lahko ob oddaji ponudbe samo podpiše obrazec 3. Izpolnjevanje pogojev pa se ugotavlja kasneje v samem postopku izobra najbolj ugodnega ponudnika?

ODGOVOR: Lahko se podpiše samo obrazec 3.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali lahko EAN kode priložimo naknadno v primeru podpisa pogodbe?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR: Da.


VPRAŠANJE
V poglavju "3. Ponudbena dokumentacija" je navedeno, da mora ponudnik predložiti "CE certifikat". Prosimo, da naročnik ponovno premisli, o smiselnosti oddaje "CE certifikata" že ob oddaji ponudbe. Dosedanje izkušnje kažejo, da ponudniki predložijo "CE certifikat" v primeru poziv naročnika (v kolikor gre za nov in nepoznan izdelek).

Ali je potrebno pripraviti tudi ESPD obrazec? V kolikor DA, potem prosimo za predložitev naročnikovega ESPD obrazca na spletni portal eJN.

ODGOVOR: Ne.


VPRAŠANJE
3.1 Ponudba mora vsebovati vse spodaj naštete ustrezno izpolnjene obrazce in ostale zahtevane dokumente


- Ponudnik preko sistema eJN priloži priloge k »Izjavi o izpolnjevanju pogojev« v razdelek »Druge priloge« in sicer:

- Ponudnik preko sistema eJN priloži priloge k »Izjavi o izpolnjevanju pogojev« v razdelek »Druge priloge« in sicer:
o CE certifikat.


V alineji Ponudnik preko sistema eJN priloži priloge k »Izjavi o izpolnjevanju pogojev« v razdelek »Druge priloge« in sicer: tekst ni dokončan. Ali ga zanemarimo, ker se ponovi v naslednji alineji (mišljeni so CE certifikati) ali pa želite še kakšne priloge, ki so izpadle iz teksta

ODGOVOR: CE certifikate.


VPRAŠANJE
V navodilih ste navedli:

3.1 Ponudba mora vsebovati vse spodaj naštete ustrezno izpolnjene obrazce in ostale zahtevane dokumente

¬- Ponudnik izpolni, podpiše in žigosa celotno ponudbo ter preko sistema eJN skeniranega v pdf. obliki predloži v razdelek »Druge priloge«.


V naslednjih alinejah pa dodatno navajate, katere dokumente in izpolnjene obrazce moramo priložiti v razdelek Druge priloge. Sprašujemo kaj točno zahtevate-ali zadostuje, da skeniramo celotni ponudbo in jo priložimo v Druge priloge in to zadostuje ali pa zahtevate, da prilagamo celotno skenirano ponudbo in še dodatno skenirane obrazce vsakega posebej poimenovanujemo in prilagamo (npr. vzorec pogodbe, Izjavo o izpolnjevanju pogojev, itd)

ODGOVOR: Lahko skenirate celotno ponudbo ali pa vsaki obrazec posebej. Dokumenti morajo biti žigosani in podpisani(parafirani).


VPRAŠANJE
V navodilih navajate
3.1 Ponudba mora vsebovati vse spodaj naštete ustrezno izpolnjene obrazce in ostale zahtevane dokumente


- Ponudnik izpolni in podpiše obrazec »Predračun« (OBR-4) ter preko sistema eJN skeniranega v pdf. obliki predloži v razdelek »Predračun«.

- Ponudnik pripravi lasten »Predračun« - ter ga preko sistema eJN skeniranega v pdf. obliki priloži v razdelek »Druge priloge«.

Vprašanje 1: Navajate, da je Predračun« (OBR-4), vendar je predračun označen kot OBR-5. Ali je torej mišleno OBR-5?

ODGOVOR: OBR-5.

Vprašanje 2:Dokument v razdelku »Predračun«, ki je viden ostalim ponudnikom. Ponavadi naročniki pripravijo rekapitulacijo po sklopih, kjer je vidna samo ponudbena cena sklopa ( v primeru zaprtih sklopov) oz. cena artikla v primeru odprtih sklopov, ne a tudi podatki o proizvajalcih, kodah,

ODGOVOR: Bomo pripravili rekapitulacijo. Objavljen po popravek predračuna.


Vprašanje 3: Ponudnik pripravi lasten »Predračun« - ter ga preko sistema eJN skeniranega v pdf. obliki priloži v razdelek »Druge priloge«.
Kakšen lasten predračun naj vam pripravimo? Ali ne zadostuje, da izpolnimo obraze OBR-5 PREDRAČUN v excelu ter natisnjeni verziji in to priložimo v razdelek »Druge priloge«. Kaj torej želite kot naš lasten predračun?

ODGOVOR: Zadostuje izpolnjen OBR-5 Predračun v excelu.
Datum objave: 14.06.2019   10:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

se za dotični NMV resnično sklepa samo 3 mesečna pogodba?
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR: Da.
Datum objave: 14.06.2019   10:55
VPRAŠANJE
Spoštovani


Ena izmed zahtev v predračunu je da mora ponudnik obvezno izpolniti tudi delovni list: »Podatki o ponudniku«. Tega delovnega lista ni.
Prosim za odgovor.

Lep pozdrav


ODGOVOR: Iz predračuna se bodo izbrisali podatki o ponudniku. Objavljen po popravek predračuna.
Datum objave: 14.06.2019   14:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na dejstvo, da so se letni dopusti že začeli in je veliko kontaktnih oseb na strani dobaviteljev odsotnih vas iskreno prosimo za podaljšanje roka za vprašanja in roka za oddajo za vsaj 1 teden.

Za razumevanje se vam zahvaljujemo vnaprej.

Lep pozdrav!

ODGOVOR: Ne bomo podaljšali roka za oddajo ponudb.
Datum objave: 14.06.2019   14:04
VPRAŠANJE
Ali lahko priložimo CE certifikate naknadno na vaš poziv (torej za artikle za katere bomo najugodnejši) S tem nam boste olajšali delo pri pripravi ponudbe.

ODGOVOR: Ne.
Datum objave: 19.06.2019   11:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika sprašujemo ali lahko v sklopu I, 1. podsklop, pod zaporedno št. 4 ponudimo ustrezen DES stent nove generacije z izsledki ene multicentrične, randomizirane primerjalne raziskave z drugim stentom s spremljanjem kliničnih opazovanih dogodkov v obdobju dveh leti, ki je bila pravkar predstavljena na letnem srečanju EuroPCR2019 v Parizu 21.-24.maja 2019?

Lep pozdrav.

ODGOVOR: Razpisni pogoji ostajajo enaki. Predstavitev na kongresu ni enakovredna objavi v znanstveni literaturi in ne omogoča celostne analize podatkov.


VPRAŠANJE
V skladu z razpisno dokumentacijo moramo ponudniki v razdelek »Predračun« naložiti izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Predračun (Rekapitulacija) v scan (pdf.) obliki, ki po odpiranju ponudb postane del zapisnika o odpiranju in je v skladu z zakonom na vpogled vsem sodelujočim ponudnikom. Glede na to, da je naročnik v skladu z 88. členom ZJN-3 dolžan zagotoviti zapisnik o odpiranju nas zanima, kako bo naročnik ukrepal v primeru, da ponudnik v ta razdelek (bodisi po pomoti, bodisi načrtno) naloži napačen dokument (npr. drug obrazec) ali dokument na katerem zaradi slabe kakovosti scana ne bodo vidni podatki ali pa spremenjen dokument, na tak način, ki ga naročnik ni predhodno odobril (npr. prekriti določeni podatki ali navedba samo nekaterih podatkov, torej ne v celoti izpolnjen predračun), kar se po dosedanji praksi pogosto dogaja?

1. Ali bo naročnik takega ponudnika kot neustreznega izločil ali pozval k dopolnitvi in oddaji pravilnega dokumenta, kot je bil le-ta zahtevan v razpisni dokumentaciji?
2. V primeru poziva k dopolnitvi, kako bo naročnik pravilen dokument posredoval drugim ponudnikom?
3. V primeru poziva k dopolnitvi, ali bo naročnik ponudnika, ki ne bo dopolnil ponudbe kot neustreznega izločil?
4. V primeru poziva k dopolnitvi, v katerih časovnih rokih bo naročnik ponudnika pozval k dopolnitvi in v kakšnem roku bo dokument posredoval ostalim sodelujočim ponudnikom?


ODGOVOR: Naročnik bo ravnal v skladu z 88. in 89. členom ZJN-3.


VPRAŠANJE
1. Glede na to da je prospektni material in tehnična dokumentacija narejena original s strani proizvajalca v angleškem jeziku, naročnika prosimo za potrditev, da zadostuje za pregledovanje in ocenjevanje ponudb opis blaga v slovenskem jeziku ter prospektni material v angleškem jeziku. V kolikor bi se naknadno izkazalo, da naročnik vseeno potrebuje prospektni material in tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku, pa bi jih na lastne stroške prevedli in predložili na naročnikov poziv?

ODGOVOR: Da.

2. Ali pravilno razumemo da je potrebno ponudbi za I. Sklop predložiti CE certifikate, za II. Sklop pa predložitev na poziv naročnika?

ODGOVOR: Ne, certifikate predložiti ponudbi za vse sklope.

3. Vezano na naročnikovo zahtevo, da je potrebno za proizvode ponujene v I. Sklopu I: Koronarni stenti priložiti Izjavo o skladnosti v slovenskem jeziku, naročnika prosimo, da iz razloga, ker so proizvajalci iz tujine ter so posredovane izjave o skladnosti v angleškem jeziku dovoli predložitev Izjave o skladnosti v angleškem jeziku, saj bi prevod pomenil dodatne stroške.

ODGOVOR: Da.


VPRAŠANJE
I. KORONARNI STENTI
Podsklop.1. zaporedna številka 1.
Ali lahko ponudimo DES 2-3. generacije z biokompatibilno neresorbilno polimero in zdravilom iz skupine limus dimenzij od 2.0-4.0 mm z IFU postdilatacijo do 5.5.mm?

ODGOVOR: Razpisni pogoji ostajajo enaki.

Podsklop 1. Zaporedna številka 3.
Ali lahko ponudimo DES stent z zdravilom iz skupine limus, ki omogoča, da se DAPT po 1 mesecu ustavi? Ima CE certifikat in prisotnost kliničnih študij, ki kažejo na ustreznost produkta? Dimenzije od 2,25 4.0 mm

ODGOVOR: Da.

II. OSTALI MATERIALI ZA INTERVENTNO RADIOLOGIJO
Podsklop 1. Zaporedne številke 1,2,3,.
Ali lahko ponudimo ustrezna žilna uvajal a 5F,6F,7F v setu z uvajalno žico?

ODGOVOR: Da.

Podsklop .7. zaporedna št. 1.
Ali lahko ponudimo set za inflacijo 20ml volumna in 30 atm?

ODGOVOR: Da.

Podsklop 11. Zaporedna številka 1.
Ali lahko ponudimo mikrokateter z distalnim premerom katetra 0,72mm in z nizkim vstopnim profilom 0,50mm konične konice katetra ter integriranimi markerji za gladko prečenje lezij?

ODGOVOR: Da.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnik zahteva: opise blaga v slovenskem jeziku; prospektni material/katalogi proizvajalca/tehnična dokumentacija v slovenskem jeziku (če je v angleškem zraven prevod) iz katerih bodo jasno razvidne vse strokovno tehnične karakteristike ponujenega blaga, ki izhajajo iz naročnikovih strokovnih zahtev.

Prosimo za potrditev, da s predložitvijo prospektov v angleškem jeziku in opisi artiklov v slovenskem jeziku, zadostimo naročnikov pogoj po izpolnitvi tehnične in strokovne sposobnosti.

Hvala.


ODGOVOR: Da.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Vljudno vas naprošamo, da bolj natančno opredelite krivine, ki jih zahtevate v sklopu II., podsklop 4, zap. št. 1 in 2.

ODGOVOR: JL 3.0/3.5/4/4.5/5/6
JR 3.5/4/5/6
AL 1/2
AR 1/2/MOD
Multiporpose 1/2
LIMA
Pigtail

2. Ali je pri sklopu II., podsklop 4, zap. št. 1 prišlo do napake v opisu pod Lastnostjo 1 in zahtevate pretok najmanj 30 ml/s pri 1200PSI pri 5F katetru in ne 6F?

ODGOVOR: Da.

3. Vljudno vas naprošamo, da bolj natančno opredelite krivine, ki jih zahtevate v sklopu II., podsklop 5, zap. št. 1 in 2.

ODGOVOR: JL 3.0/3.5/4/4.5/5/6
JR 3.5/4/5/6
AL 1/2
AR 1/2/MOD
Multiporpose 1/2
LIMA
Pigtail
Tiger


4. Ali je pri sklopu II., podsklop 5, zap. št. 1 prišlo do napake v opisu pod Lastnostjo 1 in zahtevate pretok najmanj 30 ml/s pri 1200PSI pri 5F katetru in ne 6F?

ODGOVOR: Da.

5. Ali vam lahko v sklopu II., podsklop 9, zap. št.1 ponudimo semikompliantni koronarni dilatacijski balonski kateter, dolžine 10-30mm, premera 1.50-4.00mm, ki ustreza vsem ostalim tehničnim zahtevam?

ODGOVOR: Razpisni pogoji ostajajo enaki.

6. Ali vam lahko v sklopu II., podsklop 11, zap.št. 1 ponudimo 2.5F mikrokateter, ki ustreza vsem ostalim tehničnim zahtevam?


ODGOVOR: Da.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

1) Naročnik navaja, da je potrebno izpolniti prilogo predračuna, kar zadeva tudi stolpec EAN. Prosimo, da omogoči, da EAN črtne kode posredujejo zgolj izbrani ponudniki ob podpisu pogodbe za dobljene artikle.
Prosimo za potrditev, da v ponudbi ni potrebno podati EAN črtnih kod in jih lahko posredujemo ob podpisu pogodbe.

ODGOVOR: EAN kode lahko predložite v primeru podpisa pogodbe.

2) Naročnika prosimo za potrditev, da ponudniku ni potrebno hkrati s ponudbo predložiti CE certifikatov, skladno z navodili 9. točke na stani 10 razpisne dokumentacije, pač pa na poziv naročnika.

ODGOVOR: Ne, certifikate predložiti ponudbi za vse sklope.

3) Prosimo za natančno specificiran zahtevan lasten predračun v 3.1 točki na strani 4 razpisne dokumentacije.

Zahvaljujemo se vam za odgovore.

ODGOVOR: Zadostuje izpolnjen OBR-5 Predračun v excelu.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Naročnika sprašujemo ali lahko v sklopu II Ostali material za interventno kardiologijo, 3. podsklop ponudimo izmenjalne žice s konico J 3mm?

ODGOVOR: Razpisni pogoji ostajajo enaki.

2. Naročnika sprašujemo ali lahko v sklopu II Ostali material za interventno kardiologijo, 8. podsklop ponudimo le žice trdote 0,5 g, 0,7 g in 0,8 g, ki v vsem ustrezajo ostalim naročnikovim zahtevam?

Razpisni pogoji ostajajo enaki.

3. Naročnika sprašujemo ali lahko v sklopu II Ostali material za interventno kardiologijo, 19. podsklop ponudimo vodilno žico iz nerjavečega jekla, s kompozitnim jedrom, premera 0,014'', distalno zožena na 0,09" oz. 0,010", radiopačna v dolžini 16 cm, konica žice ravna, dolžine 190 in 300 cm, trdote 0,6 g, 0,8 g in 1,0 g?

Zahvaljujemo se vam za odgovor.

ODGOVOR: Razpisni pogoji ostajajo enaki.
Datum objave: 27.06.2019   10:37
Naročnik podaja dodatno pojasnilo glede izpolnjevanja obrazca OBR-5 Predračun_p - list "Rekapitulacija".

V listu "Rekapitulacija" lahko naročnik pusti polja, ki se nanašajo na "Ceno brez DDV" in "Ceno z DDV" prazna.
Izpolnijo se polja "vrednost brez DDV" in "Vrednost z DDV".