Dosje javnega naročila 003980/2019
Naročnik: LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper - Capodistria
Storitve: IZBIRA IZVAJALCEV STORITEV NA TERMINALU ZA AVTOMOBILE
ZJN-3: Odprti postopek

JN003980/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 11.06.2019
JN003980/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.07.2019
JN003980/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.08.2019
JN003980/2019-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.08.2019
JN003980/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 27.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003980/2019-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2019/S 111-273769
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Mara Žerjal
mara.zerjal@luka-kp.si
+386 31772876

Internetni naslovi
http://www.luka-kp.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.luka-kp.si/slo/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9939
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Pristaniške dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZBIRA IZVAJALCEV STORITEV NA TERMINALU ZA AVTOMOBILE
Referenčna številka dokumenta: JN 813/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je IZBIRA IZVAJALCEV STORITEV NA TERMINALU ZA AVTOMOBILE
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Luka Koper d.d., Vojkovo nabrežje 38, Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je IZBIRA IZVAJALCEV STORITEV NA TERMINALU ZA AVTOMOBILE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 365
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Glej razpisno dokumentacijo
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Glej razpisno dokumentacijo
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Glej razpisno dokumentacijo

Najnižje ravni morebitnih standardov:
Glej razpisno dokumentacijo

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Glej razpisno dokumentacijo

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Glej razpisno dokumentacijo

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Glej razpisno dokumentacijo

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Glej razpisno dokumentacijo

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Glej razpisno dokumentacijo

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.07.2019   14:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.11.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.07.2019   14:01
Kraj: Glej razpisno dokumentacijo

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Glej razpisno dokumentacijoOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.07.2019   07:00

Dodatne informacije:
Glej razpisno dokumentacijo
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
Koper - Capodistria
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.06.2019   09:13
Zaradi lažjega izpolnjevanja obrazcev naročnik podaja pojasnilo glede objav, ki jih je potrebno navesti v obrazcih.

Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 11.06.2019 pod št. objave JN003980/2019-E01 in v Uradnem listu EU pod številko objave 2019/S 111-273769 z dne 12.06.2019.


Datum objave: 20.06.2019   09:21
Pozdravljeni.

Povzemamo zahteve iz razpisne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila vezane na dokumente, ki jih je potrebno predložiti za podizvajalce in sicer:
- OBR-3 in OBR-3/A
- OBR-5,
- OBR-7 in OBR 7/A
- Dokazilo glede izpolnjevanja Pogoj 2: prvi odstavek b) alineja 76. člena ZJN-3: Ekonomski in finančni položaj (BON obrazci Ajpes)
- ESPD
- V kolikor se glede zmogljivosti pnudnik sklicuje na podizvajalca tudi OBR-6


Datum objave: 20.06.2019   15:26
VPRAŠANJE
1. PODIZVAJALCI BODO SAMOSTOJNI PODJETNIKI, KATERI ŽE SEDAJ OPRAVLJAJO DELO PRETOVORA, VENDAR SO NEKATERI MANJ KOT 6 MESECEV - KAKO JE Z REFERENCAMI V TEH PRIMERIH?

2. REFERENCE V LUKI KOPER - NA KOGA NASLOVIMO OZ. NA KOGA SE OBRNEMO ZA POTRDITEV REFERENC?

3. V KOLIKOR POTEM KO/ČE BOMO IZBRANI ŽELIMO DODAT PODIZVAJALCE, VENDAR PRI PRIJAVI PODAMO SAMOSTOJNO PONUDBO (ZATO DA PODIZVAJALCI NE NAROČAJO IN PLAČUJEJO NPR. S-BONA-a, AMPAK V KOLIKOR BOMO SPREJETI, GA POTEM PRIDOBIJO IN JIH DAMO V SEZNAM IN PREVERBO IN ČAKAMO POTRDITEV) JE TO KAKORKOLI SPORNO?ODGOVOR
1. Upošteva se, da Pogoja 3 ( reference) tak podizvajalec ne izpolnjuje.
2. Na terminal za avtomobile oz. na tistega, ki vam je storitve naročal.
3. Da to ni sprejemljivo. V kolikor boste nastopali s poizvajalci je potrebno pri oddaji ponudbe navesti vsaj enega podizvajalca, ne morete označiti, da podajate ponudbo samostojno. Izbrani ponudnik lahko del naročila odda v podizvajanje podizvajalcu/em, vendar ne več kot 40% javnega naročila, ki mu je oddano. Podizvajalec mora izpolnjevati zahteve iz te razpisne dokumentacije.
Datum objave: 21.06.2019   15:55
V razpisni dokumentaciji v zvezi z izvedbo javnega naročila je prišlo do tipkarske napake pri navajanju zagotovljenih sredstev v poglavju 12.

Pravilno se tekst glasi:

Naročnik ima zagotovljena sredstva do naslednjih zneskov na uro storitve ali pa zneskov na posamezni kos (na vozilo), brez vključenega DDV, za katerega bo storitev izvedena po storitvah, ki so predmet tega razpisa in sicer:
- za storitev premika vozil na skladiščnih površinah ali med skladiščnimi površinami na terminalu za avtomobile: zagotovljena sredstva za 1 skupino izvajalcev za izvajanje storitev do višine 95,81 EUR /uro storitve,
- za storitve nakladanja/razkladanja ladje: zagotovljena sredstva za 1 skupino izvajalcev za izvajanje storitev do višine 101,36 EUR/uro storitve,
- za storitev označevanja in evidentiranja: zagotovljena sredstva za 1 izvajalca do višine 13,65 EUR/uro storitve,
- za storitev pričvrščevanja vozil na ladji: zagotovljena sredstva v višini 1,31 EUR/kos (to je za pričvrstitev enega vozila),
- za storitev odčvrščevanja vozil na ladji: zagotovljena sredstva 0,54 EUR/kos (to je za 1 odčvrstitev enega vozila).

Naročnik bo pripravil čistopis razpisne dokumentacije


Datum objave: 26.06.2019   15:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ker bomo kot ponudnik v času izvajanja pogodbe zagotovo pridobili eno ali več osebnih vozil in kombijev, ki ustrezajo zahtevam naročnika, nas zanima, ali lahko v fazi oddaje ponudbe podamo izjavo, da smo se odločili za najem kombijev in osebnih vozil. Te bi v začetni fazi izvajanja tudi najeli pri naročniku za obdobje, dokler v fazi izvajanja ne bi zagotovili lastnih kombijev in osebnih vozil. Torej bi želeli kombiniran model: najprej bi jih najemali, nato pa v določenem trenutku, če uspemo zagotoviti financiranje nabave kombijev in vozil, zagotavljali storitve z lastnimi kombiji in osebnimi vozili.

Prosimo naročnika za potrditev, da je predstavljen kombiniran model dopusten pod pogojem, da ponudnik v fazi izvajanja pogodbe predloži vse listine, ki so bile za vozila zahtevane že v fazi javnega naročila.

Za odgovor se zahvaljujemo.

ODGOVOR
Da, lahko, kot sami navajate, ob pogoju predložitve dokazil.
Datum objave: 26.06.2019   15:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo naročnika za pojasnilo, ali bo v primeru, da ima ponudnik vozila zagotovljena preko operativnega ali finančnega leasinga, štel, da ima ponudnik zagotovljene lastne kapacitete ali da je leasing hiša subjekt, ki ponudniku skladno z 81. členom ZJN-3 zagotavlja zmogljivosti. Na navedeno se namreč nanaša vprašanje pravilnosti izpolnitve ponudbene dokumentacije.

Za odgovor se zahvaljujemo.

ODGOVOR
Operativni ali finančni lizing pomenita, da lahko lizingojemalec predmet lizinga uporablja pri svoji dejavnosti, lizingodajalec pa je še vedno lastnik predmeta lizinga (kar bo razvidno iz prometnih dovoljenj). Lizing hiša ni upoštevana kot subjekt po 81.čl. ZJN-3.Datum objave: 26.06.2019   15:22
VPRAŠANJE
1. Če se na razpis prijavimo s skupno ponudbo ali priloži bianco menico samo glavni ponudnik, ali tudi partnerji iz skupne ponudbe?
2. V primeru, da je ponudnik izbran je potrebno dali bančno garancijo v vrednosti 60.000 eur - to garancijo da samo glavni ponudnik ali tudi posamezen partner iz skupne ponudbe?

Hvala za odgovore
Lep pozdrav

ODGOVOR
Obe zavarovanji je potrebno dati enkrat in samo eno na eno ponudbo (skupna ponudba je ena ponudba) : torej 1 original menice z menično izjavo in pooblastilom za izpolnitev in eno original bančne garancije.Datum objave: 26.06.2019   15:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v primeru, da se prijavimo na razpis s skupno ponudbo, katere obrazce morajo predložiti ponudniki iz skupne ponudbe - iste kot podizvajalci ali vse kot glavni ponudnik?

ODGOVOR

Na vsakem obrazcu v razpisni dokumentaciji je pod črto na spodnji strani obrazca določeno, kdo ga mora predložiti.


Datum objave: 26.06.2019   15:49
Pozdravljeni.

Naročnik bo spremenil del razpisne dokumentacije, ki se nanaša na Pogoj 2: prvi odstavek b) alineja 76. člena ZJN-3: Ekonomski in finančni položaj:

Pogoj se po novem glasi:

Pogoj 2: prvi odstavek b) alineja 76. člena ZJN-3: Ekonomski in finančni položaj:

Ponudnikova bonitetna ocena, bonitetna ocena vsakega podizvajalca in bonitetna ocena vsakega partnerja v skupni ponudbi, mora biti najmanj SB7 ali boljša.

Bonitetna ocena ponudnika in bonitetna ocena vsakega partnerja v skupni ponudbi, je razvidna iz predloženega S.BON-1/P (S.BON-1 za samostojnega podjetnika), izdelanega pri AJPES, ki ne sme biti starejši od 30 dni od dneva oddaje ponudbe.

Ponudnik ali partner v skupni ponudbi s sedežem izven RS izpolnjevanje tega pogoja izkazuje z bonitetno oceno ene od naslednjih bonitetnih hiš: Standard & Poor`s, Fitch Ratings ali Moody`s. Bonitetno oceno, izdelano s strani ene od navedenih bonitetnih hiš: Standard & Poor`s, Fitch Ratings ali Moody`s, bo naročnik pretvoril v AJPES oceno z uporabo javno objavljene pretvorbene tabele na spletni strani AJPES:
https://www.ajpes.si/bonitetne_storitve/s.bon_ajpes/bonitetna_lestvica.
V kolikor ponudnik predloži bonitetno oceno bonitetne hiše, katere ni možno pretvoriti v AJPES oceno z uporabo javno objavljene pretvorbene tabele na spletni strani AJPES, kot predhodno navedeno, bo naročnik takemu ponudniku naložil, da v roku 10 dni naročniku na svoje stroške predloži potrditev ene od institucij: AJPES, Standard & Poor`s, Fitch Ratings ali Moody`s, da bonitetna ocena ustreza najmanj bonitetni oceni SB7 ali boljši oz. takšni oceni, ki po uporabi pretvorbene tabele AJPES pomeni bonitetno oceno SB7 ali boljšo.

V primeru, da je partner v skupni ponudbi ali podizvajalec organiziran kot d.o.o. ali s.p. ko ni zavezanec za predložitev letnega poročila na AJPES (t.i. normiranec), naročnik za tak gospodarski subjekt ne zahteva bonitetne ocene, temveč je potrebno prijavi predložiti naslednje:
za s.p. ali d.o.o., ki so normiranci in IMAJO odprt poslovni račun, je potrebno predložiti BON-2 in izpis e-kartice,
za s.p., ki je normiranec in NIMA odprtega poslovnega računa, je potrebno treba predložiti zadnji Davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti in izpis e-kartice.
Ob predložitvi BON-2 ali Davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti in izpisa e-kartice bo naročnik upošteval, da je pogoj bonitetne ocene izpolnjen v vseh primerih razen v primeru, če bo iz predloženih dokazil razvidno, da je imel poslovni subjekt v zadnjih 6 mesecih dospele neporavnane obveznosti 5 ali več dni.


Dokazilo: - S.BON-1/P oz. S.BON-1 za samostojnega podjetnika oz. pod zgoraj navedenim pogoji BON-2 ali Davčni obračun akontacije
dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti in izpis e-kartice in sicer za ponudnika, vsakega
podizvajalca in vsakega partnerja v skupni ponudbi, ki ne sme biti starejši od 30
dni od dneva oddaje prijave (časovna omejitev 30 dni ne velja za Davčni obračun
akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti),
- ponudnik, podizvajalec ali partner v skupni ponudbi s sedežem izven Slovenije
predloži bonitetno oceno, izdelano pri eni od naslednjih bonitetnih hiš: Standard &
Poor`s, Fitch Ratings ali Moody`s.


Datum objave: 26.06.2019   16:36
VPRAŠANJE
Pogoj, da morajo tuja podjetja za dokazilo o bonitetni oceni pridobiti oceno, ki jo izdela ena od naslednjih bonitetnih hiš Standard & Poor`s, Fitch Ratings ali Moody`s, se nam zdi prestroga in tudi diskriminatorna. Ta podjetja namreč v glavnem ocenjujejo državne in velike finančne institucije in le redko mala podjetja, ker pomeni, da nam take ocene po predhodno pridobljenih osnovnih informacijah, zagotovo ne bo uspelo pridobiti v podanem roku. Poleg tega je cena priprave takega poročila s strani navedenih podjetjih, v primerjavi s ceno, ki jo bodo plačala Slovenska podjetja večkrat višja od cene za poročila S.BON -1/P. Navedeno pomeni, da je pogoj bonitetne ocene zapisan v razpisu za tuja podjetja diskriminatoren, ker tuje ponudnike postavlja v neenakopraven položaj v razmerju do slovenskih ponudnikov, katerim takšne bonitetne ocene ni potrebno pridobiti. Izhajajoč iz zapisanega postavljamo vprašanje ali je nosilec razpisa pripravljen sprejeti bonitetno oceno na primer FinStat (https://www.finstat.sk), CRIF www.crif.com, Bisnode www.bisnode.com ali Creditreform www.creditreform.com, ki izdelujejo bonitetne ocene podjetij v Republiki Slovaški in so enakovredne bonitetni oceni AJPES.

Damijan Knap

Damada s.r.o.

ODGOVOR
Ne drži vaša navedba o diskriminatorni obravnavi tujih ponudnikov, saj je razlog zakaj so predlagane navedene tuje bonitetne hiše utemeljen in sicer je to možnost pretvorbe z njihove strani podane bonitetne ocene v Ajpesovo bonitetno oceno.

Sicer pa je že v razpisni dokumentaciji določeno, da bo naročnik bo pozval ponudnika, da v roku 10 dni naročniku dostavi potrditev ene od institucij : AJPES, Standard & Poor`s, Fitch Ratings ali Moody`s, da predložena bonitetna ocena ustreza bonitetni oceni SB7 ali boljši oz. takšni oceni, ki po uporabi pretvorbene tabele AJPES pomeni bonitetno oceno SB7 ali boljšo. Lahko torej predložite bonitetno poročilo ene od bonitetnih hiš, ki jih navajate, če ob tem zagotovite tudi pretvorbeno uradno tabelo v bonitetno oceno AJPES, Standard & Poor`s, Fitch Ratings ali Moody`s.
Datum objave: 02.07.2019   17:21
VPRAŠANJE
1. PODIZVAJALCI BODO SAMOSTOJNI PODJETNIKI, KATERI ŽE SEDAJ OPRAVLJAJO DELO PRETOVORA, VENDAR SO NEKATERI MANJ KOT 6 MESECEV - KAKO JE Z REFERENCAMI V TEH PRIMERIH?

2. REFERENCE V LUKI KOPER - NA KOGA NASLOVIMO OZ. NA KOGA SE OBRNEMO ZA POTRDITEV REFERENC?

3. V KOLIKOR POTEM KO/ČE BOMO IZBRANI ŽELIMO DODAT PODIZVAJALCE, VENDAR PRI PRIJAVI PODAMO SAMOSTOJNO PONUDBO (ZATO DA PODIZVAJALCI NE NAROČAJO IN PLAČUJEJO NPR. S-BONA-a, AMPAK V KOLIKOR BOMO SPREJETI, GA POTEM PRIDOBIJO IN JIH DAMO V SEZNAM IN PREVERBO IN ČAKAMO POTRDITEV) JE TO KAKORKOLI SPORNO?ODGOVOR

Podajamo nov spremenjen odgovor na 3. vprašanje (predhoidni odgovor objavljen 20.06.2019 15:26 se ne upošteva

3. Če bo kandidat oz. ponudnik, izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi navesti vse podizvajalce in predložiti ustrezne dokumente v skladu z ZJN-3 in razpisno dokumentacijo. Če kandidat oz. ponudnik ob oddaji ponudbe meni, da bo naročilo izvajal sam, odda ponudbo kot samostojno ponudbo. V tem primeru mora sam izpolniti vse pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije. Če se tekom izvajanja naročila pokaže, da ponudnik oz. izvajalec potrebuje v izvedbo vključiti podizvajalce lahko to stori z upoštevanjem 3. odstavka 94. člena ZJN-3 in določil razpisne dokumentacije. Če kandidat oz. ponudnik ob oddaji ponudbe že ve, da bo v izvedbo vključil podizvajalce, jih mora navesti v ponudbi in predložiti ustrezne dokumente v skladu z ZJN-3 oz. določili razpisne dokumentacije.

Datum objave: 02.07.2019   18:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V razpisni dokumentaciji (16. stran) smo zasledili, da je navedena poraba goriva po vaši statistiki v letu 2018 za kombi 1,4 EUR/H, za avtomobil pa 0,70 EUR/H. Po opravljeni simulaciji dela na terenu smo opazili, da je dejanska poraba krepko višja od navedene. Je možno, da je prišlo pri objavi do napake? Točen izračun porabe goriva lahko namreč bistveno vpliva na končno ceno storitve.

ODGOVOR
Pozdravljeni.

Pri izračunu ni prišlo do napake upoštevane so bile letne količine.

Lep pozdravDatum objave: 02.07.2019   18:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali bo naročnik v primeru skupne ponudbe v glavi posameznega obrazca kot pravilno štel izpolnitev na način, da bo kot ponudnik naveden vodilni partner? Pri nekaterih naročnikih je praksa, da zahtevajo navedbo ponudnika na način: "JV ponudnik X + ponudnik Y." Prosimo za potrditev, da zadostuje navedba samo vodilnega partnerja.ODGOVOR

- zadostuje samo navedba vodilnega partnerja.


Datum objave: 02.07.2019   19:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Vprašanja:
1. Po kakšnem vrstnem redu bo naročnik oddajal naročila (dnevno), ker bo izbranih 6 izvajalcev?
2."Čakanje" plača naročnik. V primeru če delavci čakajo na vlak pri transportni poti (cca.20 min), se ta obračuna naknadno?
3. V primeru da naročnik naroči storitev in kasneje zaradi izrednih razmer (burja..), stornira je tudi plačano ali ne?
4. Vodja delovnega procesa na ladji je luški zaposlen?
5.Eno ladjo dela eden izvajalec?
6. V primeru da naročnik naroči storitev katera se bo delala 12 ur in se ta skrajša denimo na 9, ali naročnik plača prvotno naročeno storitev ali pa dejansko oddelano storitev?
7.Kako bo to v praksi, ker avtomobili so po celi luki, in kako bo kombi pobiral te ljudi saj se bo čas dela podaljšal.Dokler pride iz enega skladišča na drugo?
8.Napisali ste da ko bo naročnik zahteval bomo morali imeti delavce za pričvrščevanje vozil. Kaj to pomeni? Ko bomo imeli 30 voznikov na ladji bo med njimi cca 12 takih kateri pričvrščujejo? In kdo bo potem razložil ladjo?

9. V javnem naročilu so dovoljeni podizvajalci, kaj ne govorimo potem o posredovanju delovne sile od enega podizvajalca k drugemu?
10. Cena? Naslednjo leto se bo dvignila minimalna plača, in ta cena katera je zdaj ne bo pokrivala niti minimalne plače. Kaj pomeni da bo naročnik se prilagodil glede tega?

Hvala za odgovore.
Lep pozdrav


ODGOVOR
zap. št. 1. :Pravila naročanja oz. oddaja posameznih naročil so določena v razpisni dokumentaciji: v 3. točki Sklenitev okvirnega sporazuma in oddaja posameznih naročil (str. 33) ter v Okvirnem sporazumu.

Zap. št. 2: Čakanje na vlak pri transportni poti se ne bo obravnavalo kot "čakanje" ampak normalno opravljanje storitve.

zap. št. 3. : V primeru, da je bilo naročilo stornirano - v takšnem primeru čakanje ne nastopi.

zap. št. 4: vodja delovnega provesa izvajalca storitev na terminalu za avtomobile na ladji ni luški zaposlen, temveč ga zagotovi izvajalcec

zap. št. 5.: Storitve na eni ladji lahko izvaja več izvajalcev. Praviloma bo storitev izvajal en izvajalec.

zap. št. 6.: Naročnik plača dejansko opravljene ure storitev.

zap. št. 7.: Vprašanje ni razumljivo. Kombi bo sledil voznikom v avtomobilih, ki se premikajo.

zap. št. 8: Da, prav ste razumeli. Če bo potrebno bo na ladji več izvajalcev.

zap. št. 9.: ZJN-3 dopušča izvajanje javnega naročila s podizvajalci in ob upoštevanju konkretnega izvajanja storitev niso podani elementi posredovanja delovne sile,
zap. št. 10: Ponudniki naj pri podajanju ponudbe upoštevajo predviden dvig minimalne plače, spremembe cen niso predvidene.
Datum objave: 02.07.2019   19:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V razpisni dokumentaciji (16. stran) smo zasledili, da je navedena poraba goriva po vaši statistiki v letu 2018 za kombi 1,4 EUR/H, za avtomobil pa 0,70 EUR/H. Po opravljeni simulaciji dela na terenu smo opazili, da je dejanska poraba krepko višja od navedene. Je možno, da je prišlo pri objavi do napake? Točen izračun porabe goriva lahko namreč bistveno vpliva na končno ceno storitve.

ODGOVOR

Glej predhodni odgovor


Datum objave: 02.07.2019   19:04
VPRAŠANJE
Vprašanje

Kje se v dokumentaciji nahaja obrazec ESPD ?

ODGOVOR

ESPD se nahaja na naši spletni strani ob ostali dokumentaciji

https://luka-kp.si/slo/javna-narocila/single/izbira-izvajalcev-storitev-na-terminalu-za-avtomob-28625Datum objave: 02.07.2019   19:06
VPRAŠANJE
Kakšna dokazila poleg e-kartice predloži kot podizvajalec normiranec ki je odprl s.p v letu 2019 in nima poslovnega računa?
Hvala

ODGOVOR
Glejte spremembo razpisne dokumentacije:

V primeru, da je partner v skupni ponudbi ali podizvajalec organiziran kot d.o.o. ali s.p. ko ni zavezanec za predložitev letnega poročila na AJPES (t.i. normiranec), naročnik za tak gospodarski subjekt ne zahteva bonitetne ocene, temveč je potrebno prijavi predložiti naslednje:
za s.p. ali d.o.o., ki so normiranci in IMAJO odprt poslovni račun, je potrebno predložiti BON-2 in izpis e-kartice,
za s.p., ki je normiranec in NIMA odprtega poslovnega računa, je potrebno predložiti zadnji Davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti in izpis e-kartice.
Ob predložitvi BON-2 ali Davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti in izpisa e-kartice bo naročnik upošteval, da je pogoj bonitetne ocene izpolnjen v vseh primerih razen v primeru, če bo iz predloženih dokazil razvidno, da je imel poslovni subjekt v zadnjih 6 mesecih dospele neporavnane obveznosti 5 ali več dni in/ali ima subjekt neporavnane zapadle obveznosti do Fursa.
Datum objave: 02.07.2019   19:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
kot navajate je potrebno za normirance predložoto e-kartico, mislite obveznosti ki kih imajo do Furs-a? Namreč s soglasjem OBR-3/A pridobite pravico, da sami preverite ali ima poslovni subjekt poravnane davke in ostale obveznosti.

Hvala

ODGOVOR
Glejte spremembo razpisne dokumentacije:

V primeru, da je partner v skupni ponudbi ali podizvajalec organiziran kot d.o.o. ali s.p. ko ni zavezanec za predložitev letnega poročila na AJPES (t.i. normiranec), naročnik za tak gospodarski subjekt ne zahteva bonitetne ocene, temveč je potrebno prijavi predložiti naslednje:
za s.p. ali d.o.o., ki so normiranci in IMAJO odprt poslovni račun, je potrebno predložiti BON-2 in izpis e-kartice,
za s.p., ki je normiranec in NIMA odprtega poslovnega računa, je potrebno predložiti zadnji Davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti in izpis e-kartice.
Ob predložitvi BON-2 ali Davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti in izpisa e-kartice bo naročnik upošteval, da je pogoj bonitetne ocene izpolnjen v vseh primerih razen v primeru, če bo iz predloženih dokazil razvidno, da je imel poslovni subjekt v zadnjih 6 mesecih dospele neporavnane obveznosti 5 ali več dni in/ali ima subjekt neporavnane zapadle obveznosti do Fursa.
Datum objave: 02.07.2019   19:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

še vedno čakamo kakšna dokazila kot podizvajalci morajo predložiti sp-ji normiranci, ki ne morejo pridobiti BON-1 obrazca. Rok za oddajo dokumentacije teče, zato prosimo za odgovor, da lahko pripravimo potrebne dokumente.

hvala
Lep pozdrav

ODGOVOR

glejte spremembo razpisne dokumentacije:

V primeru, da je partner v skupni ponudbi ali podizvajalec organiziran kot d.o.o. ali s.p. ko ni zavezanec za predložitev letnega poročila na AJPES (t.i. normiranec), naročnik za tak gospodarski subjekt ne zahteva bonitetne ocene, temveč je potrebno prijavi predložiti naslednje:
za s.p. ali d.o.o., ki so normiranci in IMAJO odprt poslovni račun, je potrebno predložiti BON-2 in izpis e-kartice,
za s.p., ki je normiranec in NIMA odprtega poslovnega računa, je potrebno predložiti zadnji Davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti in izpis e-kartice.
Ob predložitvi BON-2 ali Davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti in izpisa e-kartice bo naročnik upošteval, da je pogoj bonitetne ocene izpolnjen v vseh primerih razen v primeru, če bo iz predloženih dokazil razvidno, da je imel poslovni subjekt v zadnjih 6 mesecih dospele neporavnane obveznosti 5 ali več dni in/ali ima subjekt neporavnane zapadle obveznosti do Fursa.Datum objave: 02.07.2019   19:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo naročnika za ponovno evalvacijo cen najema vozil, kot jih ponuja ponudnikom. Naročnika ne moremo prisiliti v to, da cene zniža, vseeno pa so glede na stanje vozil (večinoma stara in iztrošena vozila) cene visoke in se bomo ponudniki ob ponujeni ceni raje odločali za najem vozil na trgu. V kolikor bi naročnik cene znižal in jih uskladil z dejanskim stanjem vozil, bi ponudniki raje vzeli v najem naročnikova vozila, s čimer bi naročnik ravnal še bolj gospodarno.

Predlagamo, da naročnik ponovno preveri cene na trgu (glede na stanje vozil) in ponujene cene najema vozil zniža.

ODGOVOR


CEn ne bomo spreminjali.

Datum objave: 02.07.2019   19:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zagotovljena sredstva naročnika LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, d.d. javnega naročila IZBIRA IZVAJALCEV STORITEV NA TERMINALU ZA AVTOMOBILE po odprtem postopku s sklenitvijo Okvirnega sporazuma s številko postopka JN 813/2019, so skladno z razpisno dokumentacijo (str. 11):

za storitve nakladanja/razkladanja ladje: zagotovljena sredstva za 1 skupino izvajalcev za izvajanje storitev do višine 101,36 EUR/uro storitve

Naročnika opozarjamo, da zagotovljena sredstva ne zagotavljajo niti kritja temeljnih stroškov opravljanja storitve, med katere se vštevajo naslednji:
strošek najema kombija, amortizacije ter vzdrževanja
strošek goriva
strošek zavarovanja odgovornosti
strošek bančne garancije
strošek odbitne franšize za zavarovanje poškodb vozil (ki so predmet dela)
strošek plačila dela delavcev, ki mora biti skladen z veljavno zakonodajo (v nadaljevanju podrobneje razčlenjeno).
administrativni stroški, ki so nujno potrebni za omogočanje izvajanja storitve.

Strošek dela delavcev zajema eno skupino delavcev sestavlja 9 kvalificiranih redno zaposlenih delavcev, ki jim je potrebno zagotoviti:
- plačilo za opravljeno delo najmanj v višini z zakonom določene minimalne plače ter glede na organizacijo dela izplačati tudi dodatke na delo pod posebnimi pogoji (nočno delo, nedeljsko delo, za delo na praznike, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi in na dneve, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi)
- povračilo stroškov prehrane na delu
- povračilo stroškov prevoza na in iz dela
- strošek regresa za letni dopust
- strošek letnega dopusta
- strošek nadomestila za bolniško odsotnost, starševski dopust ipd.
- strošek odpravnine
- strošek zdravniškega pregleda delavca
- strošek usposabljanja iz varstva pri delu in požarne varnosti
ter administrativni stroški (kadrovske evidence, obveščanje delavcev ter razporejanje le teh na delo, strošek obračuna plač delavcev).

Naročnik je v dokumentaciji navedel, da v primeru, da ne bo prejel najmanj 6 dopustnih ponudb, javnega naročila ne bo oddal. Ugotavljamo, da zgoraj navedeno predstavlja »bottleneck« oz. ozko grlo celotnega javnega naročila, saj v okviru ponujene cene ni mogoče zagotoviti izvajanja storitve.
Torej obstaja zelo velika verjetnost, da naročnik naročila sploh ne bo oddal, razen če bo prejel ponudbe ponudnikov, ki:
- bodo pri izvajanju uporabljali stara, že amortizirana vozila,
- bodo kršili delovnopravno zakonodajo in ponudnikom ne bodo zagotavljal vseh pravic, predpisanih s strani naročnika.

Drugi odstavek ZJN-3 določa, da morajo ponudniki pri izvajanju javnih naročil izpolnjevati veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava.

Menimo, da v predmetnem javnem naročilu spoštovanje te določbe iz zgoraj navedenih razlogov ni mogoče, zato naročnika prosimo za resno obravnavo in povišanje sporne urne postavke.


ODGOVOR
Spoštovani.

Vrednosti zagotovljenih sredstev za urno postavko posamezne storitve ne bomo spreminjali. Odpravili smo pa tipkarsko napako glede cen o čemer smo vas že obvestili.Datum objave: 02.07.2019   19:10
VPRAŠANJE
1.ZANIMA NAS ZA SP KI SO MANJ KOT 6 MESECEV , KAJ JIH LAHKO IMAMO KOT PODIZVAJALCE ?
2. KAJ NAREDIT Z TISTIMI K SO NORMIRANI SP, KER NE MOREJO PRIDOBIT BON1 OBRAZCA.

ODGOVOR

Glejte predhodne odgovore.


Datum objave: 02.07.2019   19:11
Pozdravljeni.

Jutri zjutraj bo objavljena dopolnjena razpisne dokumentacija z napovedanimi popravki in odpravljenimi tipkarskimi napakami. Vse spremembe so označene z rumeno barvo.

Lep pozdrav

Datum objave: 05.07.2019   11:50
Pozdravljeni.

Naročnik bo danes dopolnil razpisno dokumentacijo in podaljšal rok za oddajo ponudb do 11.07.2019.

Ponudnike prosim, da so pazljivi in ponudbo oddajo na zadnji verziji razpisne dokumentacije (pazi dopolnitev v okvirnem sporazumu).

Datum objave: 05.07.2019   15:29
Pozdravljeni.

Spremembe v danes objavljeni dopolnjeni razpisni dokumentaciji so obarvane z modro barvo.

Lep pozdrav