Dosje javnega naročila 004123/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
: Javni natečaj za ODPRTI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA: KOPALIŠČE VEVČE
ZJN-3: Odprti postopek

JN004123/2019-I01 - Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL), objavljeno dne 14.06.2019

    JN004123/2019-I01 Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL) 2019/S 114-280665
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si
http://www.zaps.si
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javni natečaj za ODPRTI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA: KOPALIŠČE VEVČE
Referenčna številka dokumenta: 430-1389/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2 Opis
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.4 Opis javnega naročila
ODPRTI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA:

KOPALIŠČE VEVČE
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.10 Merila za izbor udeležencev


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
Skladno z natečajni pogoji, točka 4.17 Identificiranje avtorjev in ugotavljanje sposobnostiOddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.2 Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7 Imena že izbranih udeležencev
IV.1.9 Merila za ocenjevanje projektov
Natečajni elaborati morajo biti popolni in morajo omogočati preverjanje vseh elementov, podanih v razpisni dokumentaciji za natečaj. Ocenjevalna komisija natečajnih elaboratov, ki ne bodo izpolnjevali teh pogojev, ne bo ocenjevala.
Ocenjevalna komisija bo rešitve v posameznih natečajnih elaboratih vrednotila po merilih, navedenih v točkah od 1 do 3, pri čemer je najpomembnejše merilo, navedeno v 1. točki, in potem navzdol po padajoči pomembnosti do točke 3. (7. točka 84. člena ZJN-3):

1. KAKOVOST URBANISTIČNE, ARHITEKTURNE IN KRAJINSKOARHITEKTURNE ZASNOVE
- celovita ureditev območja (promet, dostopi, orientacija funkcij, kakovost pogledov)
- prepričljiv odgovor na prostorski, kulturni in naravni kontekst lokacije
- funkcionalnost in izvirnost zasnove objektov in ureditev odprtega prostora
- upoštevanje OPN MOL ID in usmeritev ter mnenj nosilcev urejanja prostora

2. MERILA GOSPODARNOSTI, TRAJNOSTI IN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
- gospodarna gradnja, enostavno vzdrževanje objektov, opreme, naprav in ureditev

Morebitna odstopanja od predvidenega programa/usmeritev in določil natečajne naloge je potrebno natančno opredeliti in utemeljiti. Ocenjevalna komisija bo presodila ali so odstopanja od programa in usmeritev utemeljena.

IV.2.2 Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
27.08.2019   16:00
IV.2.3 Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.3 Nagrade in žirija
IV.3.1 Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade:Da

Število in vrednost podeljenih nagrad:
Razpisani nagradni sklad (nagrade in priznanja) je:
1. nagrada 10.800 EUR
2. nagrada 8.640 EUR
3. nagrada 6.500 EUR
tri priznanja po 3.220 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada je: 35.600 EUR
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.2 Podatki o izplačilih za vse udeležence
Podatki o odškodninah:
10 odškodnin po 400 EUR
Skupni znesek odškodninskega sklada je: 4.000 EUR
V primeru, da bo podeljenih več kot 10 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.3 Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: Da
IV.3.4 Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: Da
IV.3.5 Imena izbranih članov žirije
Predsednik ocenjevalne komisije (naročnik): prof. JANEZ KOŽELJ, MOL, podžupan Mestne občine Ljubljana, Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (ZAPS): ALEŠ VODOPIVEC univ.dipl.inž.arh, Stvar projektiranje d.o.o., Članica (naročnik): MILENA TODORIĆ TOPLIŠEK, MOL, Služba za razvojne projekte in investicije, Član (naročnik): MARKO KOLENC, MOL, Oddelek za šport, Član (ZAPS): BLAŽ BABNIK ROMANIUK mag.inž.arh,, Namestnik članov (naročnik): DRAGO BANOVIĆ, Javni zavod Šport Ljubljana, Namestnik članov (ZAPS): DAMJAN ČERNE univ. dipl. inž. kraj. arh., Poročevalec A: MARKO MAHNIČ, univ. dipl. inž. arh., Poročevalka KA: NIKA CIGOJ SITAR, univ. dipl. inž. kraj. arh., Izvedenec za investicijo: ROBERT PANGRŠIČ, Skrbnica natečaja: VERONIKA ŠČETININ, univ. dipl. inž. arh.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.08.2019   23:59

Dodatne informacije:
Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj: 12.7. 2019
Rok za odgovore na vsebinska vprašanja: 19.7. 2019
Rok za postavljanje formalnih vprašanj
(8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov): 14.8. 2019
Rok za odgovore na formalna vprašanja
(6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov): 20.8. 2019

Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije torek 27. 8. 2019 do 16:00 ure
Odločitev o izzidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma: 27.9. 2019
Razstava natečajnih elaboratov predvidoma oktober 2019

Naročnik bo po pravnomočnosti obvestila o izidu z zaključnim poročilom predvidoma izvedel javno naročilo izbire izdelovalca projektne dokumentacije po postopku s pogajanji brez predhodne objave v skladu s točko b) četrtega odstavka 46. člena ZJN-3.

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.07.2019   14:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

1. Ker v projektni nalogi zasledimo različne podatke, prosim za potrditev, da je odmik za gradnjo objektov od ceste pot Heroja Trtnika 4m.

2. V natečajni nalogi, na strani 10 piše, da je površina po kateri se lahko gradi velika 8800 m2. Površina, ki je definirana z 4 metrskim odmikom od parcelne meje in 15m mejo priobalnega zemljišča (torej kjer se lahko gradi) je velika 7728 m2. Prosim definirajte točno mejo in površino kjer se lahko gradi.

3. Ali je ozelenitev z drevesi ali nizkim grmičevjem dovoljena na obbazenski ploščadi?

Hvala za odgovore.

ODGOVOR
1. Ker zasledimo v projektni nalogi različne podatke, prosim za potrditev, da je odmik za gradnjo objektov od ceste pot Heroja Trtnika 4m.

Res je. Odmik od javne ceste bi brez soglasja upravljalca moral biti vsaj 5 m. S soglasjem upravljalca je lahko tudi manjši, vendar naj se v tem primeru upošteva odmik vsaj 4 m, potreben zaradi lastništva zemljišča , po katerem poteka cesta, ki trenutno ni v lasti MOL.

2. V natečajni nalogi piše na strani 10, da je površina, na kateri se lahko gradi, velika 8800 m2. Površina, ki je definirana z 4 metrskim odmikom od parcelne meje in 15m mejo priobalnega zemljišča (torej kjer se lahko gradi) pa je velika 7728 m2. Prosim definirajte točno mejo in površino, kjer se lahko gradi.

Površina, na kateri se lahko gradi, meri cca 8800 m2, vendar bi za gradnjo na celotni površini potrebovali tudi soglasja lastnikov sosednjih zemljišč. Ker pa investitor ne želi pridobivati soglasij za zmanjšan odmik, naj bo odmik manj zahtevnih in zahtevnih objektov vsaj 4 m, 3 m za gradnjo pod terenom in 1 m za enostavne in nezahtevne objekte. V to površino pa ni vštet del priobalnega zemljišča, kjer pa z nobenim soglasjem ni možno graditi.

3. Ali je ozelenitev z drevesi ali nizkim grmičevjem dovoljena na obbazenski ploščadi?

Ozelenitev ploščadi okoli bazenov praviloma ni zaželena. Dovoljena je le morebitna postavitev grmičevja v zaščitenih koritih, da ni možen prenos zemlje v bazene. V nobenem primeru pa ni dovoljeno posegati v pas okoli bazenov, ki mora biti brez ovir.
Vendar pa ni nobenih over, da se drevesa in ozelenitev ne predvidijo ob bazenski ploščadi, torej tudi ob gostinskem vrtu, kjer je dostop iz bazenske ploščadi lahko le obvezno preko bazenčka za noge.
V natečajnem gradivu uporabljen izraz »obbazenska ploščad« je enak izrazu »bazenska ploščad«, kakršen je definiran v pravilnikih.
Datum objave: 15.07.2019   14:43
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. Ali se lahko predvidi košarkaško in odbojkarsko igrišče znotraj priobalnega pasu?

2. Prosim če definirate bolj natančno ali so dovoljeni črtni prikazi ambientov, za lažjo pojasnitev arhitekturne zamisli.ODGOVOR
1. Ali se lahko predvidi košarkaško in odbojkarsko igrišče znotraj priobalnega pasu?

Odgovor:
Ne, igrišč ni dovoljeno postavljati znotraj priobalnega pasu. Skladno s projektnimi pogoji DRSV so gradnja in posegi na vodnem in priobalnem zemljišču prepovedani. Dovoljeni so le za izjeme v 37. členu Zakona o vodah - nobeno od navedenih igrišč ne ustreza pogojem iz 37. člena, torej jih ni dovoljeno postaviti v 15 m pas priobalnega zemljišča. Tukaj bi izpostavili še 201. člen Zakona o vodah, po katerem se lahko ohrani obstoječa ograja, ki omejuje zemljišče v lasti investitorja proti vodnemu zemljišču.
Ureditev same brežine Ljubljanice pa je informativne narave in se jo bo, ob morebitni izvedbi, dodatno usklajevalo s pristojnimi službami in državo kot lastnico zemljišča.

2. Prosim če definirate bolj natančno ali so dovoljeni črtni prikazi ambientov, za lažjo pojasnitev arhitekturne zamisli.

Odgovor:
V točki 6.1. Sestava, oblika in vsebina natečajnega elaborata v A_ natečajnih pogojih na str. 19 je za vsak tip grafičnega prikaza posebej definiran dovoljen nivo obdelave. Za 3D aksonometrične prikaze natečajnih rešitev je dovoljen nivo obdelave 1.A, v skladu s prilogo STOPNJE OBDELAVE PRIKAZOV na str. 28.
Datum objave: 15.07.2019   14:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. Ali je dovoljeno v prikazu aksonometričnih shem, ki niso mišljene kot prikazi ambientov, ampak razlagalne sheme, uporabiti nivo obdelave 2.C? Torej črtni izris z uporabo sivin in barvnih površin.

2. Na skrajnem JZ delu parcele je manjši objekt, ki je na geodetskem načrtu vrisan delno na parceli investitorja, delno pa na zasebni lastnini. Čigav je objekt in čemu služi? Ga je dovoljeno odstraniti? Kje se do njega dostopa in ali je potrebno dostop ohraniti v primeru, da poteka po natečajnem območju?

Hvala

ODGOVOR
1. Ali je dovoljeno v prikazu aksonometričnih shem, ki niso mišljene kot prikazi ambientov, ampak razlagalne sheme, uporabiti nivo obdelave 2.C? Torej črtni izris z uporabo sivin in barvnih površin.

Odgovor:
Ni dovoljeno.

2. Na skrajnem JZ delu parcele je manjši objekt, ki je na geodetskem načrtu vrisan delno na parceli investitorja, delno pa na zasebni lastnini. Čigav je objekt in čemu služi? Ga je dovoljeno odstraniti? Kje se do njega dostopa in ali je potrebno dostop ohraniti v primeru, da poteka po natečajnem območju?

Odgovor:
Manjše pomožne objekte, ki delno posegajo po zemljišču investitorja na skrajnem JZ delu zemljišča lahko za potrebe natečaja zanemarite. Investitor se bo pred pričetkom projektiranja dogovoril, da se omenjene pomožne objekte odstrani.
Datum objave: 15.07.2019   14:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Natečaj poteka v poletnem času, ko je poleg rednega dela v birojih tudi čas letnih dopustov. Prosimo vas za prestavitev roka oddaje vsaj v začetek septembra, ko se delo vrne v bolj ustaljeni ritem.
Najlepša hvala


ODGOVOR
Rok za oddajo natečajnih elaboratov se podaljša do 19.9.2019 do 16:00 ure.
Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj se podaljša do 2.8.2019.
Rok za odgovore na vsebinska vprašanja se podaljša do 10.8.2019.
Rok za postavljanje formalnih vprašanj se podaljša do 5.9.2019.
Rok za odgovore na vprašanja se podaljša do 12.9.2019.
Datum objave: 15.07.2019   14:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali je dovoljeno urediti polnjene shrambe za kemikalije tudi iz kletne etaže, preko garaže, ki omogoča dostop vozilom do max višine 2,75m?

ODGOVOR
Da, je dovoljeno. Možne so pa tudi alternativne rešite s polnjenem iz kote terena.Datum objave: 15.07.2019   14:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali je v del 15m priobalnega zemljišča, ki je v natečajnem območju, dovoljeno umestiti zunanje otroško igrišče, mize za namizni tenis in igrišče za odbojko?

ODGOVOR
Ne, igrišč ni dovoljeno postavljati znotraj priobalnega pasu. Skladno s projektnimi pogoji DRSV so gradnja in posegi na vodnem in priobalnem zemljišču prepovedani. Dovoljeni so le za izjeme v 37. členu Zakona o vodah - nobeno od navedenih igrišč ne ustreza pogojem iz 37. člena, torej jih ni dovoljeno postaviti v 15 m pas priobalnega zemljišča. Tukaj bi izpostavili še 201. člen Zakona o vodah, po katerem se lahko ohrani obstoječa ograja, ki omejuje zemljišče v lasti investitorja proti vodnemu zemljišču.
Ureditev same brežine Ljubljanice pa je informativne narave in se jo bo, ob morebitni izvedbi, dodatno usklajevalo s pristojnimi službami in državo kot lastnico zemljišča.