Dosje javnega naročila 004123/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
: Javni natečaj za ODPRTI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA: KOPALIŠČE VEVČE
ZJN-3: Odprti postopek

JN004123/2019-I01 - Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL), objavljeno dne 14.06.2019
JN004123/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.07.2019

    JN004123/2019-I01 Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL) 2019/S 114-280665
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si
http://www.zaps.si
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javni natečaj za ODPRTI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA: KOPALIŠČE VEVČE
Referenčna številka dokumenta: 430-1389/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2 Opis
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.4 Opis javnega naročila
ODPRTI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA:

KOPALIŠČE VEVČE
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.10 Merila za izbor udeležencev


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
Skladno z natečajni pogoji, točka 4.17 Identificiranje avtorjev in ugotavljanje sposobnostiOddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.2 Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7 Imena že izbranih udeležencev
IV.1.9 Merila za ocenjevanje projektov
Natečajni elaborati morajo biti popolni in morajo omogočati preverjanje vseh elementov, podanih v razpisni dokumentaciji za natečaj. Ocenjevalna komisija natečajnih elaboratov, ki ne bodo izpolnjevali teh pogojev, ne bo ocenjevala.
Ocenjevalna komisija bo rešitve v posameznih natečajnih elaboratih vrednotila po merilih, navedenih v točkah od 1 do 3, pri čemer je najpomembnejše merilo, navedeno v 1. točki, in potem navzdol po padajoči pomembnosti do točke 3. (7. točka 84. člena ZJN-3):

1. KAKOVOST URBANISTIČNE, ARHITEKTURNE IN KRAJINSKOARHITEKTURNE ZASNOVE
- celovita ureditev območja (promet, dostopi, orientacija funkcij, kakovost pogledov)
- prepričljiv odgovor na prostorski, kulturni in naravni kontekst lokacije
- funkcionalnost in izvirnost zasnove objektov in ureditev odprtega prostora
- upoštevanje OPN MOL ID in usmeritev ter mnenj nosilcev urejanja prostora

2. MERILA GOSPODARNOSTI, TRAJNOSTI IN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
- gospodarna gradnja, enostavno vzdrževanje objektov, opreme, naprav in ureditev

Morebitna odstopanja od predvidenega programa/usmeritev in določil natečajne naloge je potrebno natančno opredeliti in utemeljiti. Ocenjevalna komisija bo presodila ali so odstopanja od programa in usmeritev utemeljena.

IV.2.2 Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
27.08.2019   16:00
IV.2.3 Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.3 Nagrade in žirija
IV.3.1 Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade:Da

Število in vrednost podeljenih nagrad:
Razpisani nagradni sklad (nagrade in priznanja) je:
1. nagrada 10.800 EUR
2. nagrada 8.640 EUR
3. nagrada 6.500 EUR
tri priznanja po 3.220 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada je: 35.600 EUR
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.2 Podatki o izplačilih za vse udeležence
Podatki o odškodninah:
10 odškodnin po 400 EUR
Skupni znesek odškodninskega sklada je: 4.000 EUR
V primeru, da bo podeljenih več kot 10 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.3 Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: Da
IV.3.4 Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: Da
IV.3.5 Imena izbranih članov žirije
Predsednik ocenjevalne komisije (naročnik): prof. JANEZ KOŽELJ, MOL, podžupan Mestne občine Ljubljana, Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (ZAPS): ALEŠ VODOPIVEC univ.dipl.inž.arh, Stvar projektiranje d.o.o., Članica (naročnik): MILENA TODORIĆ TOPLIŠEK, MOL, Služba za razvojne projekte in investicije, Član (naročnik): MARKO KOLENC, MOL, Oddelek za šport, Član (ZAPS): BLAŽ BABNIK ROMANIUK mag.inž.arh,, Namestnik članov (naročnik): DRAGO BANOVIĆ, Javni zavod Šport Ljubljana, Namestnik članov (ZAPS): DAMJAN ČERNE univ. dipl. inž. kraj. arh., Poročevalec A: MARKO MAHNIČ, univ. dipl. inž. arh., Poročevalka KA: NIKA CIGOJ SITAR, univ. dipl. inž. kraj. arh., Izvedenec za investicijo: ROBERT PANGRŠIČ, Skrbnica natečaja: VERONIKA ŠČETININ, univ. dipl. inž. arh.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.08.2019   23:59

Dodatne informacije:
Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj: 12.7. 2019
Rok za odgovore na vsebinska vprašanja: 19.7. 2019
Rok za postavljanje formalnih vprašanj
(8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov): 14.8. 2019
Rok za odgovore na formalna vprašanja
(6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov): 20.8. 2019

Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije torek 27. 8. 2019 do 16:00 ure
Odločitev o izzidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma: 27.9. 2019
Razstava natečajnih elaboratov predvidoma oktober 2019

Naročnik bo po pravnomočnosti obvestila o izidu z zaključnim poročilom predvidoma izvedel javno naročilo izbire izdelovalca projektne dokumentacije po postopku s pogajanji brez predhodne objave v skladu s točko b) četrtega odstavka 46. člena ZJN-3.

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.07.2019   14:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

1. Ker v projektni nalogi zasledimo različne podatke, prosim za potrditev, da je odmik za gradnjo objektov od ceste pot Heroja Trtnika 4m.

2. V natečajni nalogi, na strani 10 piše, da je površina po kateri se lahko gradi velika 8800 m2. Površina, ki je definirana z 4 metrskim odmikom od parcelne meje in 15m mejo priobalnega zemljišča (torej kjer se lahko gradi) je velika 7728 m2. Prosim definirajte točno mejo in površino kjer se lahko gradi.

3. Ali je ozelenitev z drevesi ali nizkim grmičevjem dovoljena na obbazenski ploščadi?

Hvala za odgovore.

ODGOVOR
1. Ker zasledimo v projektni nalogi različne podatke, prosim za potrditev, da je odmik za gradnjo objektov od ceste pot Heroja Trtnika 4m.

Res je. Odmik od javne ceste bi brez soglasja upravljalca moral biti vsaj 5 m. S soglasjem upravljalca je lahko tudi manjši, vendar naj se v tem primeru upošteva odmik vsaj 4 m, potreben zaradi lastništva zemljišča , po katerem poteka cesta, ki trenutno ni v lasti MOL.

2. V natečajni nalogi piše na strani 10, da je površina, na kateri se lahko gradi, velika 8800 m2. Površina, ki je definirana z 4 metrskim odmikom od parcelne meje in 15m mejo priobalnega zemljišča (torej kjer se lahko gradi) pa je velika 7728 m2. Prosim definirajte točno mejo in površino, kjer se lahko gradi.

Površina, na kateri se lahko gradi, meri cca 8800 m2, vendar bi za gradnjo na celotni površini potrebovali tudi soglasja lastnikov sosednjih zemljišč. Ker pa investitor ne želi pridobivati soglasij za zmanjšan odmik, naj bo odmik manj zahtevnih in zahtevnih objektov vsaj 4 m, 3 m za gradnjo pod terenom in 1 m za enostavne in nezahtevne objekte. V to površino pa ni vštet del priobalnega zemljišča, kjer pa z nobenim soglasjem ni možno graditi.

3. Ali je ozelenitev z drevesi ali nizkim grmičevjem dovoljena na obbazenski ploščadi?

Ozelenitev ploščadi okoli bazenov praviloma ni zaželena. Dovoljena je le morebitna postavitev grmičevja v zaščitenih koritih, da ni možen prenos zemlje v bazene. V nobenem primeru pa ni dovoljeno posegati v pas okoli bazenov, ki mora biti brez ovir.
Vendar pa ni nobenih over, da se drevesa in ozelenitev ne predvidijo ob bazenski ploščadi, torej tudi ob gostinskem vrtu, kjer je dostop iz bazenske ploščadi lahko le obvezno preko bazenčka za noge.
V natečajnem gradivu uporabljen izraz »obbazenska ploščad« je enak izrazu »bazenska ploščad«, kakršen je definiran v pravilnikih.
Datum objave: 15.07.2019   14:43
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. Ali se lahko predvidi košarkaško in odbojkarsko igrišče znotraj priobalnega pasu?

2. Prosim če definirate bolj natančno ali so dovoljeni črtni prikazi ambientov, za lažjo pojasnitev arhitekturne zamisli.ODGOVOR
1. Ali se lahko predvidi košarkaško in odbojkarsko igrišče znotraj priobalnega pasu?

Odgovor:
Ne, igrišč ni dovoljeno postavljati znotraj priobalnega pasu. Skladno s projektnimi pogoji DRSV so gradnja in posegi na vodnem in priobalnem zemljišču prepovedani. Dovoljeni so le za izjeme v 37. členu Zakona o vodah - nobeno od navedenih igrišč ne ustreza pogojem iz 37. člena, torej jih ni dovoljeno postaviti v 15 m pas priobalnega zemljišča. Tukaj bi izpostavili še 201. člen Zakona o vodah, po katerem se lahko ohrani obstoječa ograja, ki omejuje zemljišče v lasti investitorja proti vodnemu zemljišču.
Ureditev same brežine Ljubljanice pa je informativne narave in se jo bo, ob morebitni izvedbi, dodatno usklajevalo s pristojnimi službami in državo kot lastnico zemljišča.

2. Prosim če definirate bolj natančno ali so dovoljeni črtni prikazi ambientov, za lažjo pojasnitev arhitekturne zamisli.

Odgovor:
V točki 6.1. Sestava, oblika in vsebina natečajnega elaborata v A_ natečajnih pogojih na str. 19 je za vsak tip grafičnega prikaza posebej definiran dovoljen nivo obdelave. Za 3D aksonometrične prikaze natečajnih rešitev je dovoljen nivo obdelave 1.A, v skladu s prilogo STOPNJE OBDELAVE PRIKAZOV na str. 28.
Datum objave: 15.07.2019   14:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. Ali je dovoljeno v prikazu aksonometričnih shem, ki niso mišljene kot prikazi ambientov, ampak razlagalne sheme, uporabiti nivo obdelave 2.C? Torej črtni izris z uporabo sivin in barvnih površin.

2. Na skrajnem JZ delu parcele je manjši objekt, ki je na geodetskem načrtu vrisan delno na parceli investitorja, delno pa na zasebni lastnini. Čigav je objekt in čemu služi? Ga je dovoljeno odstraniti? Kje se do njega dostopa in ali je potrebno dostop ohraniti v primeru, da poteka po natečajnem območju?

Hvala

ODGOVOR
1. Ali je dovoljeno v prikazu aksonometričnih shem, ki niso mišljene kot prikazi ambientov, ampak razlagalne sheme, uporabiti nivo obdelave 2.C? Torej črtni izris z uporabo sivin in barvnih površin.

Odgovor:
Ni dovoljeno.

2. Na skrajnem JZ delu parcele je manjši objekt, ki je na geodetskem načrtu vrisan delno na parceli investitorja, delno pa na zasebni lastnini. Čigav je objekt in čemu služi? Ga je dovoljeno odstraniti? Kje se do njega dostopa in ali je potrebno dostop ohraniti v primeru, da poteka po natečajnem območju?

Odgovor:
Manjše pomožne objekte, ki delno posegajo po zemljišču investitorja na skrajnem JZ delu zemljišča lahko za potrebe natečaja zanemarite. Investitor se bo pred pričetkom projektiranja dogovoril, da se omenjene pomožne objekte odstrani.
Datum objave: 15.07.2019   14:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Natečaj poteka v poletnem času, ko je poleg rednega dela v birojih tudi čas letnih dopustov. Prosimo vas za prestavitev roka oddaje vsaj v začetek septembra, ko se delo vrne v bolj ustaljeni ritem.
Najlepša hvala


ODGOVOR
Rok za oddajo natečajnih elaboratov se podaljša do 19.9.2019 do 16:00 ure.
Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj se podaljša do 2.8.2019.
Rok za odgovore na vsebinska vprašanja se podaljša do 10.8.2019.
Rok za postavljanje formalnih vprašanj se podaljša do 5.9.2019.
Rok za odgovore na vprašanja se podaljša do 12.9.2019.
Datum objave: 15.07.2019   14:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali je dovoljeno urediti polnjene shrambe za kemikalije tudi iz kletne etaže, preko garaže, ki omogoča dostop vozilom do max višine 2,75m?

ODGOVOR
Da, je dovoljeno. Možne so pa tudi alternativne rešite s polnjenem iz kote terena.Datum objave: 15.07.2019   14:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali je v del 15m priobalnega zemljišča, ki je v natečajnem območju, dovoljeno umestiti zunanje otroško igrišče, mize za namizni tenis in igrišče za odbojko?

ODGOVOR
Ne, igrišč ni dovoljeno postavljati znotraj priobalnega pasu. Skladno s projektnimi pogoji DRSV so gradnja in posegi na vodnem in priobalnem zemljišču prepovedani. Dovoljeni so le za izjeme v 37. členu Zakona o vodah - nobeno od navedenih igrišč ne ustreza pogojem iz 37. člena, torej jih ni dovoljeno postaviti v 15 m pas priobalnega zemljišča. Tukaj bi izpostavili še 201. člen Zakona o vodah, po katerem se lahko ohrani obstoječa ograja, ki omejuje zemljišče v lasti investitorja proti vodnemu zemljišču.
Ureditev same brežine Ljubljanice pa je informativne narave in se jo bo, ob morebitni izvedbi, dodatno usklajevalo s pristojnimi službami in državo kot lastnico zemljišča.
Datum objave: 17.07.2019   13:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. Ali je dovoljeno v prikazu aksonometričnih shem, ki niso mišljene kot prikazi ambientov, ampak razlagalne sheme, uporabiti nivo obdelave 2.C? Torej črtni izris z uporabo sivin in barvnih površin.

2. Na skrajnem JZ delu parcele je manjši objekt, ki je na geodetskem načrtu vrisan delno na parceli investitorja, delno pa na zasebni lastnini. Čigav je objekt in čemu služi? Ga je dovoljeno odstraniti? Kje se do njega dostopa in ali je potrebno dostop ohraniti v primeru, da poteka po natečajnem območju?

Hvala

ODGOVOR
1. Ali je dovoljeno v prikazu aksonometričnih shem, ki niso mišljene kot prikazi ambientov, ampak razlagalne sheme, uporabiti nivo obdelave 2.C? Torej črtni izris z uporabo sivin in barvnih površin.

Odgovor:
Ni dovoljeno.

2. Na skrajnem JZ delu parcele je manjši objekt, ki je na geodetskem načrtu vrisan delno na parceli investitorja, delno pa na zasebni lastnini. Čigav je objekt in čemu služi? Ga je dovoljeno odstraniti? Kje se do njega dostopa in ali je potrebno dostop ohraniti v primeru, da poteka po natečajnem območju?

Odgovor:
Manjše pomožne objekte, ki delno posegajo po zemljišču investitorja na skrajnem JZ delu zemljišča lahko za potrebe natečaja zanemarite. Investitor se bo pred pričetkom projektiranja dogovoril, da se omenjene pomožne objekte odstrani.

Vendar pa obstaja možnost, da bo potrebno ohraniti dostop do nižjeležečih kmetijskih zemljišč južno od natečajnega območja. Za ta namen bo uporabljen 4 m pas, ki je bil zahtevan za odmik objektov od parcelne meje natečajnega območja.
Natečajniki pa morajo upoštevati obstoječe danosti terena, glede višinskih nivojev. V natečajni rešitvi naj predvidijo primeren stik ploščadi kopališča s stanovanjskim objektom JZ od natečajnega območja.
Datum objave: 17.07.2019   13:03
Naročnik je odgovor na vprašanje postavljeno dne 05.07.2019 ob 13:23 (2. Na skrajnem JZ delu parcele je manjši objekt, ki je na geodetskem načrtu vrisan delno na parceli investitorja, delno pa na zasebni lastnini. Čigav je objekt in čemu služi? Ga je dovoljeno odstraniti? Kje se do njega dostopa in ali je potrebno dostop ohraniti v primeru, da poteka po natečajnem območju?) dne 17. 7. 2019 dopolnil kot sledi v odgovru na vprašanje.


Datum objave: 22.07.2019   11:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1.V natečajni nalogi, stran 32. piše, da obiskovalci morajo imeti iz avle možnost dostopa do sanitarij (moške, ženske, invalidi). Katere sanitarije so to kakšna je njihova oznaka prostora? So lahko to sanitarije gostinskega lokala?

2. Ali lahko zunanja ureditev (igrišča, tlakovana ureditev, ploščadi za sončenje, klopi) poseže v priobalno zemljišče (pas 15m od vodnega zemljišča)?

ODGOVOR
1.V natečajni nalogi, stran 32. piše, da obiskovalci morajo imeti iz avle možnost dostopa do sanitarij (moške, ženske, invalidi). Katere sanitarije so to kakšna je njihova oznaka prostora? So lahko to sanitarije gostinskega lokala?

Odgovor:
Iz avle morajo imeti obiskovalci možnost dostopa do sanitarij. Te sanitarije so lahko skupne z gostinskim lokalom in so tako tudi bile upoštevane v tabelici s površinami (postavka A.8.1). V tem primeru je pomembna funkcionalna umestitev sanitarij: dostopne morajo biti med celotnim delovnim časom kopališča in omogočati morajo dostop tudi izven delovnega časa kopališča- za delovni čas gostinskega lokala. Pri tem je potrebno onemogočiti sprehajanje obiskovalcev po zaprtem kopališču ali po zaprtem gostinskem lokalu.
Ni pa dovoljeno za obiskovalce avle omogočiti dostop do sanitarij ob mokrih, čistih poteh.


2. Ali lahko zunanja ureditev (igrišča, tlakovana ureditev, ploščadi za sončenje, klopi) poseže v priobalno zemljišče (pas 15m od vodnega zemljišča)?

Odgovor:
V priobalno zemljišče igrišča in grajene ploščadi za sončenje ne smejo posegati ( glej odgovor št. 4). Lahko se pa uredi dostopna pot do brežine Ljubljanice ( kot objekt javne infrastrukture). Prav tako se lahko ta prostor uporablja kot zelenica znotraj kopališča ( brez grajenih struktur) za sončenje.
Datum objave: 22.07.2019   11:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. Na priobalnem območju niso dovoljeni nikakršni posegi, niti utrjene površine za ležalnike, tlakovanje poti ? Kaj pa igrišča za odbojko, namizni tenis ? Se ta pas lahko uporablja kot površina za sončanje na zelenici postavitev ležalnikov brez utrjenih površin?

2. Kateri posegi so za namen natečajne naloge dovoljeni na vodnem območju (razširjeno natečajno območje)? Je dovoljeno utrjevanje brežine podesti, stopnice .? In v kakšnem obsegu 10 m ali eventuelno po celotni brežini?

3. Kje naj na vzhodni strani lokacije poteka ograja kopališča na meji med vodnim in priobalnim zemljiščem?

4. Projektna naloga zajema »Prikaze po presoji natečajnika«. Dovoljene v kakšni stopnji obdelave A1, A2 ?

Hvala.

ODGOVOR
1. Na priobalnem območju niso dovoljeni nikakršni posegi, niti utrjene površine za ležalnike, tlakovanje poti ? Kaj pa igrišča za odbojko, namizni tenis ? Se ta pas lahko uporablja kot površina za sončanje na zelenici postavitev ležalnikov brez utrjenih površin?

Odgovor:
Da, na priobalnem območju posegi niso dovoljeni, razen za posege gospodarske javne infrastrukture, kar pa igrišča niso. Priobalni pas se pa lahko uporablja kot zelenica za sončenje, tudi ležalnike se lahko na njo postavi, vendar brez gradbenih posegov.

2. Kateri posegi so za namen natečajne naloge dovoljeni na vodnem območju (razširjeno natečajno območje)? Je dovoljeno utrjevanje brežine podesti, stopnice .? In v kakšnem obsegu 10 m ali eventuelno po celotni brežini?

Odgovor:
Ker gre za informativno rešitev, ki na noben način ni zavezujoča za investitorja, so rešitve prepuščene odločitvi avtorja natečajne rešitve.

3. Kje naj na vzhodni strani lokacije poteka ograja kopališča na meji med vodnim in priobalnim zemljiščem?

Odgovor:
Ohrani naj se obstoječi potek ograje v priobalnem pasu, ki je narisan v risbi C_2_geodetski_nacrt_s_podatki.dwg. V primeru odstranitve betonske ploščadi na SV, naj se ograja na tem delu nadaljuje kontuinirano vzdolž brežine Ljubljanice. Izven priobalnega pasu je potek ograje prepuščen natečajnikom.


4. Projektna naloga zajema »Prikaze po presoji natečajnika«. Dovoljene v kakšni stopnji obdelave A1, A2 ?
Hvala.

Odgovor:
V skladu z drugo razpredelnico točke 6.1 Natečajnih pogojev (str 20).
Datum objave: 22.07.2019   11:12
VPRAŠANJE
Ali je glede na sklepe geomehanskega elaborata dovoljeno, da se vseh zahtevanih 80 PM zagotovi na natečajnem območju (zunanja parkirna mesta), torej ne v podzemni garaži?

ODGOVOR
Da, zahtevanih 80 PM se lahko zagotovi na terenu, v podzemni garaži, v nadzemni garaži, po presoji avtorjev.Datum objave: 25.07.2019   10:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vprašanja

1. Ali je potrebno v sklopu natečaja predviditi zbiralnike vode oz. sistem zajemanja za ponovno uporabo ali se to predvidi šele v fazi projektiranja.

2. Okrepčevalnica naj ima 15x miza za 4 osebe v objektu. Za koga je to predvideno, za kopalce ali za zunaje obiskovalce?

3. Minimalno je potrebno zagotoviti vsaj 150PM za kolesarski promet. Ali je to mišljeno predviditi nek večji prostor za parkiranje ali se mora na načrt vrisati vseh 150 parkirnih mest.

4. 3 kompenzacijski bazeni in 1 nevtralizacija. Kaj je mišljeno kot 1 nevtralizacija? Kako predviditi 3 kompenzacijske bazene saj je že 1/3 olimpijskega bazena 787,3m3 volumna. So lahko predvideni pod bazeni?

ODGOVOR
1. Ali je potrebno v sklopu natečaja predviditi zbiralnike vode oz. sistem zajemanja za ponovno uporabo ali se to predvidi šele v fazi projektiranja.
Odgovor:
Vprašanje ni čisto jasno, vendar v kolikor se sprašuje ali je potrebno v fazi natečaja predvideti sistem zbiranja in ponovne uporabe deževnice, potem je odgovor Ne. Take in podobne tehnične detajle se bo reševalo v fazi projektiranja.

2. Okrepčevalnica naj ima 15x miza za 4 osebe v objektu. Za koga je to predvideno, za kopalce ali za zunaje obiskovalce?
Odgovor:
Za zunanje obiskovalce. Za kopalce zunanjega kopališča je predvidena zunanja terasa znotraj površine zunanjega kopališča. Je pa zaželena tudi rešitev, da bi okrepčevalnica lahko stregla tudi kopalcem v notranjem bazenu, vendar za ta namen število miz ni bilo zahtevano ( prepuščeno rešitvi natečajnikov, v kolikor bodo našli možnost tudi za to).

3. Minimalno je potrebno zagotoviti vsaj 150PM za kolesarski promet. Ali je to mišljeno predviditi nek večji prostor za parkiranje ali se mora na načrt vrisati vseh 150 parkirnih mest.
Odgovor:
Parkirna mesta za kolesa so lahko centralna, lahko pa tudi razdrobljena na več manjših otokov. Potrebno jih je smiselno pozicionirati ob vhode v kopališče. Da, v načrtu mora biti prikazanih vseh 150 parkirnih mest za kolesa.

4. 3 kompenzacijski bazeni in 1 nevtralizacija. Kaj je mišljeno kot 1 nevtralizacija? Kako predviditi 3 kompenzacijske bazene saj je že 1/3 olimpijskega bazena 787,3m3 volumna. So lahko predvideni pod bazeni?
Odgovor:
V natečajni rešitvi je potrebno zagotoviti zgolj površine, ki so zahtevane za tehnične prostore bazenske tehnike, ni pa potrebno reševati tehničnih detajlov in pozicionirati tehnološke opreme. 3 kompenzacijski bazeni in 1 nevtralizacija so v naravi štirje bazeni, zadrževalniki vode ( nevtralizacija pomeni nevtralizacijski bazen). Ni potrebno zagotoviti volumen 1/3 pripadajočega bazena napačna navedba v natečajni nalogi, temveč samo zahtevane površine iz natečajne naloge. Načeloma je pričakovano da so tehnološki prostori za bazensko tehniko ob bazenski školjki, torej v podzemni etaži. Zaradi visoke podtalne vode odsvetujemo še eno dodatno podzemno etažo.
Datum objave: 25.07.2019   10:28
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. Ali je dovoljeno znotraj priobalnega pasu zasnovati urbano pohištvo in nekatere dele travnatih površin tlakovati?

HvalaODGOVOR
Ne, znotraj priobalnega pasu v območju kopališča ni dovoljeno izvajati gradbenih posegov, razen za posege gospodarske javne infrastrukture. Po vodnem zemljišču, za katerega se pridobiva arhitekturne rešitve informativno, pa so takšni posegi za potrebe natečajne rešitve dovoljeni.

Priobalni pas v območju natečajnega območja je potrebno izdelati ob upoštevanju navodil in pogojev DRSV ter skladno z Zakonom o vodah. Ta del natečajne rešitve je sestavni del kopališča Vevče in predlagane rešitve morajo biti uresničljive oziroma za njih bo mogoče pridobiti vsa potrebna soglasja in dovoljenja za izvedbo.

Ureditev brežine reke Ljubljanice pa pade v območje vodnih zemljišč in posega po zemljišču v lasti RS. Posegi na to območje v okviru natečajne rešitve so bolj informativne narave. Sama Izvedba ureditve brežine ni direktno povezana z ureditvijo kopališča in se jo lahko izvede tudi kasneje ali nikoli (če za to ne bo pridobljenih dovoljenj lastnika zemljišč in pristojnih institucij).

Upoštevanje projektnih pogojev glede ureditve brežine v tem trenutku ni merodajno investitor pričakuje celovit predlog ureditve brežine, ki pa je v tem trenutku samo informativne narave.
Datum objave: 26.07.2019   09:43
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
Zdravo,

(1) Kako globoki so obstoječi bazeni?

(2) Ali nam lahko posredujete presek obstoječega bazena?

(3) Glede odgovora
"Rok za oddajo prijav je podaljšan do 19.9.2019 do 16:00."

Ali je ta rok odložen?

Najlepša hvala

ODGOVOR
(1) Kako globoki so obstoječi bazeni?
Odgovor:
Obstoječi bazeni so predvideni za rušitev in se jih ne ohranja. Informativno lahko povemo, da je stari olimpijski bazen globok cca 2,0 m, kombinirani bazen pa je v neplavalskem delu globok cca 1,0 m, v delu predvidenem za skoke pa cca 2,5 m kar je tudi razvidno iz višinskih kot v geodetskem posnetku.

(2) Ali nam lahko posredujete presek obstoječega bazena?
Odgovor:
Ne, nimamo presekov obstoječih bazenov, saj so v celoti predvidni za rušenje.

(3) Glede odgovora
"Rok za oddajo prijav je podaljšan do 19.9.2019 do 16:00."

Ali je ta rok odložen?
Odgovor:
19.9.2019 do 16:00 ure je novi rok za oddajo natečajnih elaboratov.
Datum objave: 26.07.2019   09:45
VPRAŠANJE
Vprašanja

1. Ali je potrebno v sklopu natečaja predviditi zbiralnike vode oz. sistem zajemanja za ponovno uporabo ali se to predvidi šele v fazi projektiranja.

2. Okrepčevalnica naj ima 15x miza za 4 osebe v objektu. Za koga je to predvideno, za kopalce ali za zunaje obiskovalce?

3. Minimalno je potrebno zagotoviti vsaj 150PM za kolesarski promet. Ali je to mišljeno predviditi nek večji prostor za parkiranje ali se mora na načrt vrisati vseh 150 parkirnih mest.

4. 3 kompenzacijski bazeni in 1 nevtralizacija. Kaj je mišljeno kot 1 nevtralizacija? Kako predviditi 3 kompenzacijske bazene saj je že 1/3 olimpijskega bazena 787,3m3 volumna. So lahko predvideni pod bazeni?

ODGOVOR
1. Ali je potrebno v sklopu natečaja predviditi zbiralnike vode oz. sistem zajemanja za ponovno uporabo ali se to predvidi šele v fazi projektiranja.

Odgovor:
Glejte odgovor na 1. vprašanje, objavljeno na javnem portalu dne 25.7. ob 10.27 uri.

2. Okrepčevalnica naj ima 15x miza za 4 osebe v objektu. Za koga je to predvideno, za kopalce ali za zunaje obiskovalce?

Odgovor:
Glejte odgovor na 2. vprašanje, objavljeno na javnem portalu dne 25.7. ob 10.27 uri.

3. Minimalno je potrebno zagotoviti vsaj 150PM za kolesarski promet. Ali je to mišljeno predviditi nek večji prostor za parkiranje ali se mora na načrt vrisati vseh 150 parkirnih mest.

Odgovor:
Glejte odgovor na 3. vprašanje, objavljeno na javnem portalu dne 25.7. ob 10.27 uri.

4. 3 kompenzacijski bazeni in 1 nevtralizacija. Kaj je mišljeno kot 1 nevtralizacija? Kako predviditi 3 kompenzacijske bazene saj je že 1/3 olimpijskega bazena 787,3m3 volumna. So lahko predvideni pod bazeni?

Odgovor:
Glejte odgovor na 4. vprašanje, objavljeno na javnem portalu dne 25.7. ob 10.27 uri.
Datum objave: 29.07.2019   13:40
VPRAŠANJE
question

(1)According to the sentence from page 19 of A_nateüajni_pogoji_KOPALISCE VEVCE

"Drugi 3D prikazi natečajnih rešitev - Niso dovoljeni v nobeni obliki in tehniki"

Therefore we can not show any perspective drawing in PLAKAT or MAPA.
Is this correct?

(2)Regarding the page 26 of A_nateüajni_pogoji_KOPALISCE VEVCE, we understand this is fee proposal. Are they including architectural as well as consultant fee (such as structural engineer or service engineer etc.)? If we involve local architects, this fee will be included?

And does this cover technical document or extend to construction stage?

thank you

ODGOVOR
V skladu s točko 4.11. natečajnih pogojev poteka natečaj v slovenskem jeziku. Prav tako mora biti natečajno ponudbena dokumentacija izdelana v slovenskem jeziku. Zato vas vljudno prosimo, da vprašanja zastavljate v slovenskem jeziku.Datum objave: 06.08.2019   11:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

- Kako točno se tretira 10m varovani pas ceste; se v območju tega pasu, ki je na predvidenem zemljišču, lahko gradi ali ne?

- severno od obravnavanega območja stoji več nižjih objektov, vsi na desni strani ceste(ista stran kot obravavano območje..)..; je v prihodnje na tem območju mišljena revitalizacija objektov oz. rušitev in kakšna nova vsebina s strani naročnika?

- je v prihodnje predvidena revitalizacija dela športnih objektov na levem bregu Ljubljanice, morebitna povezava v zaključeno celoto/"športni otok"?

hvala, lp


ODGOVOR
- Kako točno se tretira 10m varovani pas ceste; se v območju tega pasu, ki je na predvidenem zemljišču, lahko gradi ali ne?

Odgovor:
10 m varovalni pas ceste pomeni samo to, da je potrebno za vse posege v ta pas pridobiti mnenje pristojne službe upravljalca ceste (v našem primeru MOL OGDP). Praviloma se lahko gradi, upoštevaje vse ostale pogoje (odmiki od parcelnih mej itd.).

- severno od obravnavanega območja stoji več nižjih objektov, vsi na desni strani ceste(ista stran kot obravavano območje..)..; je v prihodnje na tem območju mišljena revitalizacija objektov oz. rušitev in kakšna nova vsebina s strani naročnika?

Odgovor:
Predmetni objekti niso v lasti investitorja, tako da v tem trenutku ni načrtovana raba teh objektov s strani investitorja.

- je v prihodnje predvidena revitalizacija dela športnih objektov na levem bregu Ljubljanice, morebitna povezava v zaključeno celoto/"športni otok"?

Odgovor:
Ne, ureditev novega kopališče se direktno ne navezuje na športne objekte na levem bregu Ljubljanice. Leži pa v urbanističnem smislu v zaključeni celoti otok športa.
Datum objave: 09.08.2019   09:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

1. Ali bo olimpijski bazen namenjen tudi tekmovanjem (vaterpolo, plavanje...)?
2. Ali je možno organizirati bočno parkiranje ob Poti heroja Trtnika?
3. Ali se bo kuhinja gostinskega lokala uporabljala le za pripravo prigrizkov in "hitre prehrane"?
4. Ali lahko ima gostinski lokal (od notranjega) ločeno enoto strežbe gostom uporabe zunanjih bazenskih površin?
5. Ali mora biti pri vstopu iz skupnih garderob v wellness tudi bazenček za noge? Saj ob direktni povezavi notranjega bazena in wellnessa mora obiskovalec preko bazenčka, ko vstopi na ploščad in nadaljuje pot v wellness ...
6. A.3 - Wellness: ali sta lahko prostor z ležalniki ob savnah in soba za počitek povezana oz. en prostor?
7. 5.5.- Garderobe; po pravilniku je treba zagotoviti 246 garderobnih omaric. Je to celotno število omaric skupaj s tistimi, ki morajo biti v skupinskih garderobah za 25 + 25 oseb?

ODGOVOR
1. Ali bo olimpijski bazen namenjen tudi tekmovanjem (vaterpolo, plavanje...)?
Odgovor:
Olimpijski bazen bo lahko namenjen tudi tekmovanjem (vaterpolo, plavanje). Za natečajno rešitev naj natečajniki zadostijo zahtevam o dimenzijah bazena (dolžina, širina in globina) iz natečajne naloge.

2. Ali je možno organizirati bočno parkiranje ob Poti heroja Trtnika?
Odgovor:
Ne, bočno parkiranje ob Poti heroja Trtnika ni možno organizirati.

3. Ali se bo kuhinja gostinskega lokala uporabljala le za pripravo prigrizkov in "hitre prehrane"?
Odgovor:
Da. Tip gostinskega lokala je določen kot ''okrepčevalnica'' v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 35/17).

4. Ali lahko ima gostinski lokal (od notranjega) ločeno enoto strežbe gostom uporabe zunanjih bazenskih površin?
Odgovor:
Gostinski lokal naj ima skupno strežbo- iz istega prostora, za uporabnike zunanjih bazenov in za zunanje uporabnike. Torej, zaposleni naj imajo možnost iz istega prostora streči obem tipom strank, ki pa ne smejo imeti možnost prehajanja iz bazenske ploščadi do prostorov za zunanje obiskovalce (stranke, ki so že na bazenski ploščadi ne morejo v kopalkah direktno dostopati do notranjih prostorov za zunanje obiskovalce in obratno).
Lahko pa se predvidi dva ločena pulta znotraj istega prostora za strežbo različnih uporabnikov.

5. Ali mora biti pri vstopu iz skupnih garderob v wellness tudi bazenček za noge? Saj ob direktni povezavi notranjega bazena in wellnessa mora obiskovalec preko bazenčka, ko vstopi na ploščad in nadaljuje pot v wellness ...
Odgovor:
Bazenček za noge mora biti pri vseh dostopih, prehodih od bazenov. Torej mora biti med wellnessom in bazenom, ne rabi pa biti med garderobami in wellnesom. Wellnes mora imeti ločen dostop, ki ne poteka izključno preko notranjega bazena vsi uporabniki wellnessa ne bodo tudi uporabniki bazena. Morajo pa imeti možnost prehoda do notranjega bazena.

6. A.3 - Wellness: ali sta lahko prostor z ležalniki ob savnah in soba za počitek povezana oz. en prostor?
Odgovor:
Ne, zahtevana je ločena soba za počitek.

7. 5.5.- Garderobe; po pravilniku je treba zagotoviti 246 garderobnih omaric. Je to celotno število omaric skupaj s tistimi, ki morajo biti v skupinskih garderobah za 25 + 25 oseb?
Odgovor:
V skupinskih garderobah ni predvidena namestitev garderobnih omaric, lahko bi jih pa tudi uporabniki skupinskih garderob potrebovali. Zagotovi naj se, poleg skupinskih garderob, še 246 garderobnih omaric.
Datum objave: 09.08.2019   09:21
VPRAŠANJE
V natečajni nalogi je navedeno, da je za obiskovalce in zaposlene potrebno urediti kolesarnico. Ali to torej pomeni, da mora biti vseh 150PM za kolesa v zaprtem nadkritem prostoru? So lahko stojala za priklepanje koles postavljena na terenu in brez nadstreška?ODGOVOR
Kot je navedeno v prostorskem aktu, je potrebno za nestanovanjske objekte v javni rabi urediti kolesarnice za zaposlene in za obiskovalce. Torej potrebno je predvideti vsaj nadstrešnico nad stojali za kolesa.Datum objave: 09.08.2019   09:24
VPRAŠANJE
Na parceli, namenjeni gradnji, je iz geodetskega posnetka razvidno, da se teren od Poti heroja Trtnika proti brežini Ljubljanice postopno spušča. V projektni nalogi je navedeno, da je potrebno na novo opredeliti višinske poravnave terena. Ali je določena najvišja kota novo nasutega terena? Ali je določena višina in etažnost objekta?

ODGOVOR
Višina in etažnost objekta s prostorskim aktom nista omejeni, posredno ga določa le FI- faktor izrabe. Tudi pri ureditvi terena ni v naprej določenih zahtev in višin. Oboje je predmet in je prepuščeno natečajni rešitvi.Datum objave: 09.08.2019   09:26
VPRAŠANJE
Spoštovani

Vprašanja:

1. Kakšna je minimalna zahtevana svetla višina notranjega bazena?
2. Čolnarna ali je potrebno zagotoviti dostop osebnim vozilom in kombijem?
3. V kakšnem obsegu je potrebno predvideti prostor za pripravo hrane znotraj gostinskega lokala/ okrepčevalnice?
4. Kako pomemben je pogled na zunanjost iz wellness prostorov, glede na to, da je pogled omejen na zunanje bazenske površine in krošnje dreves (Ljubljanica) ali pa na papirnico? Ali se lahko predlaga rešitve z drugačnimi ambienti?
5. Prosim za obrazložitev »neposreden dostop do notranjega bazena in nazaj v savne.« Ali se kot neposreden dostop smatra tudi prehod preko skupne garderobe in nato v bazen ali izključno direktno iz prostorov wellnessa v notranji bazen?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
1. Kakšna je minimalna zahtevana svetla višina notranjega bazena?
Odgovor:
Ni zahtevana minimalna svetla višina notranjega bazena, prepuščena je natečajni rešitvi.

2. Čolnarna ali je potrebno zagotoviti dostop osebnim vozilom in kombijem?
Odgovor:
Čolnarna naj bi bila v bližini zunanjih parkirnih prostorov torej mora biti blizu povoznih površin. Ni pa zahtevano urediti dovoza vozil tik do čolnarne, saj se lahko čolne na roke prenese iz vozil do čolnarne.

3. V kakšnem obsegu je potrebno predvideti prostor za pripravo hrane znotraj gostinskega lokala/ okrepčevalnice?
Odgovor:
Glede na izkušnje iz podobnih objektov ima prostor za pripravo hrane cca 9 tekočih metrov
delovnega pulta. Odstopanja so možna.

4. Kako pomemben je pogled na zunanjost iz wellness prostorov, glede na to, da je pogled omejen na zunanje bazenske površine in krošnje dreves (Ljubljanica) ali pa na papirnico? Ali se lahko predlaga rešitve z drugačnimi ambienti?
Odgovor:
Cilj natečajne rešitve naj bo ustvariti prijetne ambiente in poglede za obiskovalce, tako bazenov, kot wellnessa. Kako bo pa to doseženo, je pa prepuščeno natečajnikom.

5. Prosim za obrazložitev »neposreden dostop do notranjega bazena in nazaj v savne.« Ali se kot neposreden dostop smatra tudi prehod preko skupne garderobe in nato v bazen ali izključno direktno iz prostorov wellnessa v notranji bazen?
Odgovor:
Dodatna kvaliteta wellnessa je neposreden dostop do notranjega bazena se pravi direktno preko bazenčka za noge. Prehod preko skupne garderobe se ne smatra za neposreden dostop.
Datum objave: 09.08.2019   09:27
VPRAŠANJE
Ali je na natečajnem območju ob Poti heroja Trtnika dovoljeno bočno parkiranje?

ODGOVOR
Ne, ni dovoljeno.Datum objave: 09.08.2019   09:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vprašanje:

Koliko je najmanjše število zunanjih parkirnih mest, ki jih moramo zagotoviti na območju?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Od zahtevanih 80 parkirnih mest naj bo vsaj 16 zunanjih parkirnih mest za avtomobile.Datum objave: 09.08.2019   09:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

v varnostnem pasu 10 od ceste, lahko gradimo ali ne?

ODGOVOR
Da, vendar je za vse posege v ta pas potrebno predhodno pridobiti soglasje OGDP MOL. Upoštevati je potrebno tudi vse ostale pogoje (odmiki od parcelnih mej itd.).Datum objave: 09.08.2019   09:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. V natečajnem gradivu je navedeno: »Nestanovanjske stavbe, namenjena javni rabi, morajo imeti zagotovljeno kolesarnico za zaposlene in za obiskovalce«.
Ali to pomeni, da je potrebno za 150 PM za kolesarje zagotoviti nadstrešeno in/ali ograjeno površino?
Ali mora biti kolesarnica za zaposlene ločena od kolesarnice za obiskovalce?

2. Prosimo vas, da definirate svetlo višino stropa notranjega bazena.

3. Ali mora biti zagotovljen dostop za vozilo prve pomoči in za intervencijska vozila po utrjeni povozni površini do bazenske ploščadi? In/ali je v tem primeru potrebno v natečajni rešitvi prikazati postavitvene površine za intervencijska vozila na bazenski ploščadi?

4. Ali je treba ohraniti dostop do objekta na parceli št.571/4 na koti terena cca 272 m n.v., po obstoječi makadamski poti, torej po zemljišču, ki je del natečajnega območja? Ali se ta obstoječi cestni priključek šteje v maksimalno skupno številko priključkov iz natečajnega območja na cesto »Pot heroja Trtnika« (maksimalno 2 priključka)?

5. Na SZ delu natečajnega območja se obstoječi cestni priključek uporablja za dostop do objekta »Čistilnica«. Ali je treba dostop do tega objekta zagotoviti znotraj natečajnega območja?

6. V primeru rušitve betonske ploščadi ob Ljubljanici. Ali se nova ograja, ki omejuje območje kopališča lahko ohrani v obstoječi liniji, ali se postavi na mejo natečajnega območja, ali jo je treba postaviti na 15m mejo priobalnega zemljišča?

7. V natečajni nalogi je navedeno, da naj bodo v savni urejene dodatne ločene sanitarije za obiskovalce, ki pa v tabeli kvadratur niso označene ali zajete. Ali so njihove potrebne kvadrature zajete že v kvadraturah, predvidenih za wellness (v 150m2)?

Hvala za odgovore in lep pozdrav.


ODGOVOR
1. V natečajnem gradivu je navedeno: »Nestanovanjske stavbe, namenjena javni rabi, morajo imeti zagotovljeno kolesarnico za zaposlene in za obiskovalce«.
Ali to pomeni, da je potrebno za 150 PM za kolesarje zagotoviti nadstrešeno in/ali ograjeno površino?
Ali mora biti kolesarnica za zaposlene ločena od kolesarnice za obiskovalce?
Odgovor:
Kolesarnica (nadkrita + stojala za priklepanje koles) se mora zagotoviti ločeno za zaposlene in ločeno za obiskovalce. Za potrebe natečaja pa ni potrebno ločeno prikazovati kolesarnice za zaposlene in za obiskovalce zadostuje če prikažete skupno zahtevano število PM za kolesa v kolesarnici/kolesarnicah.


2. Prosimo vas, da definirate svetlo višino stropa notranjega bazena.
Odgovor:
Svetla višina stropa notranjega bazena ni določena in je predmet natečajne rešitve. Vsekakor pa mora višina stropa omogočati ustvarjanje primerne klime v prostoru ( prezračevanje, razvlaževanje, preprečitev kondenza, ogrevanje, hlajenje).

3. Ali mora biti zagotovljen dostop za vozilo prve pomoči in za intervencijska vozila po utrjeni povozni površini do bazenske ploščadi? In/ali je v tem primeru potrebno v natečajni rešitvi prikazati postavitvene površine za intervencijska vozila na bazenski ploščadi?
Odgovor:
Dovoz za vozilo prve pomoči mora biti zagotovljeno v povezavi z dostopom do sobe za prvo pomoč ni izrecno zahtevano da vozilo prve pomoči vozi po bazenski ploščadi. Dostopi za intervencijska vozila (gasilci) pa naj se zagotovijo za stavbo, skladno s pravili stroke. Niso pa potrebni za zunanjo bazensko ploščad. Postavitvenih in delovnih površin ni potrebno prikazovati v natečajni rešitvi.


4. Ali je treba ohraniti dostop do objekta na parceli št.571/4 na koti terena cca 272 m n.v., po obstoječi makadamski poti, torej po zemljišču, ki je del natečajnega območja? Ali se ta obstoječi cestni priključek šteje v maksimalno skupno številko priključkov iz natečajnega območja na cesto »Pot heroja Trtnika« (maksimalno 2 priključka)?
Odgovor:
Smiselno je upoštevati, da imajo obstoječi objekti potrebne dostope na vzhodni strani prepuščamo odločitev strokovni presoiji natečajnikov.


5. Na SZ delu natečajnega območja se obstoječi cestni priključek uporablja za dostop do objekta »Čistilnica«. Ali je treba dostop do tega objekta zagotoviti znotraj natečajnega območja?
Odgovor:
Ne.


6. V primeru rušitve betonske ploščadi ob Ljubljanici. Ali se nova ograja, ki omejuje območje kopališča lahko ohrani v obstoječi liniji, ali se postavi na mejo natečajnega območja, ali jo je treba postaviti na 15m mejo priobalnega zemljišča?
Odgovor:
V primeru odstranitve betonske ploščadi na SV, naj se ograja na tem delu nadaljuje kontuinirano vzdolž brežine Ljubljanice- po meji natečajnega območja.

7. V natečajni nalogi je navedeno, da naj bodo v savni urejene dodatne ločene sanitarije za obiskovalce, ki pa v tabeli kvadratur niso označene ali zajete. Ali so njihove potrebne kvadrature zajete že v kvadraturah, predvidenih za wellness (v 150m2)?
Odgovor:
Da.
Datum objave: 14.08.2019   13:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Kaj ste mislili s stavkom na strani 30 (v razpredelnici pod pojasnilom 4.A , katerega moramo uporabiti za 3D shematične pojasnilne sheme) da bodo pojasnilne 3D sheme, ki bodo uporabljene za prikaz ambientov natečajnih rešitev, tretirane kot prikazi tipa 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B.?

lp

ODGOVOR
Nivo obdelave pojasnilnih 3D shem je lahko manj ali največ do obdelave tipa 1.A. V pojasnilnih 3D shemah je prepovedano prikazovanje kakršnihkoli ambientov, tako v perspektivni, kot v aksonometrični geometriji.Datum objave: 14.08.2019   13:29
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
vprašanje

(1) Glede na stavek s strani 19 A_nateüajni_pogoji_KOPALISCE VEVCE

"Drugi 3D prikazi natečajnih rešitev - Niso dovoljeni v nobenem obrazcu v tehniki"

Zato v PLAKAT ali MAPA ne moremo prikazati nobene perspektivne risbe.
Je to pravilno?

(2) Kar zadeva stran 26 A_nateüajni_pogoji_KOPALISCE VEVCE, razumemo, da gre za predlog pristojbine. Ali vključujejo tudi arhitekturno in svetovalno pristojbino (kot je gradbeni inženir ali serviser itd.)? Če vključimo lokalne arhitekte, bo ta pristojbina vključena?

In ali to zajema tehnični dokument ali sega v fazo gradnje?

Hvala vam

ODGOVOR
(1) Glede na stavek s strani 19 A_nateüajni_pogoji_KOPALISCE VEVCE

"Drugi 3D prikazi natečajnih rešitev - Niso dovoljeni v nobenem obrazcu v tehniki"

Zato v PLAKAT ali MAPA ne moremo prikazati nobene perspektivne risbe.
Je to pravilno?

Odgovor:
Perspektivne risbe niso dovoljene.


(2) Kar zadeva stran 26 A_nateüajni_pogoji_KOPALISCE VEVCE, razumemo, da gre za predlog pristojbine. Ali vključujejo tudi arhitekturno in svetovalno pristojbino (kot je gradbeni inženir ali serviser itd.)? Če vključimo lokalne arhitekte, bo ta pristojbina vključena?

In ali to zajema tehnični dokument ali sega v fazo gradnje?

Odgovor:
Na strani 26 Natečajnih pogojev je objavljen Obrazec informativne ponudbe, v katerem navedete cene vaših storitev za posamezne faze priprave projektne dokumentacije ter vodenja in koordinacije priprave, ob upoštevanju vseh bistvenih zahtev iz točke 4.24 natečajnih pogojev (str.24). Vsebina, oblika in način izdelave projektne dokumentacije je določena v Pravilniku o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur.l. RS, št. 36/2018). Pogoje, pod katerimi lahko opravljate poklicne naloge pooblaščenega arhitekta v Sloveniji, pa določa Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Ur.l. RS, št. 61/2017).
Datum objave: 14.08.2019   13:31
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
vprašanje

(1) Glede na stavek s strani 19 A_nateüajni_pogoji_KOPALISCE VEVCE

"Drugi 3D prikazi natečajnih rešitev - Niso dovoljeni v nobenem obrazcu v tehniki"

Zato v PLAKAT ali MAPA ne moremo prikazati nobene perspektivne risbe.
Je to pravilno?

(2) Kar zadeva stran 26 A_nateüajni_pogoji_KOPALISCE VEVCE, razumemo, da gre za predlog pristojbine. Ali vključujejo tudi arhitekturno in svetovalno pristojbino (kot je gradbeni inženir ali serviser itd.)? Če vključimo lokalne arhitekte, bo ta pristojbina vključena?

In ali to zajema tehnični dokument ali sega v fazo gradnje?

Hvala vam

ODGOVOR
V skladu s točko 4.11. natečajnih pogojev pomeni natečaj v slovenskem jeziku. Prav tako mora biti natečajno ponudbena dokumentacija izdelana v slovenskem jeziku. Zato vas vljudno prosimo, da nas kontaktirate v slovenskem jeziku.

ODGOVOR
(1) Glede na stavek s strani 19 A_nateüajni_pogoji_KOPALISCE VEVCE

"Drugi 3D prikazi natečajnih rešitev - Niso dovoljeni v nobenem obrazcu v tehniki"

Zato v PLAKAT ali MAPA ne moremo prikazati nobene perspektivne risbe.
Je to pravilno?

Odgovor:
Perspektivne risbe niso dovoljene.

(2) Kar zadeva stran 26 A_nateüajni_pogoji_KOPALISCE VEVCE, razumemo, da gre za predlog pristojbine. Ali vključujejo tudi arhitekturno in svetovalno pristojbino (kot je gradbeni inženir ali serviser itd.)? Če vključimo lokalne arhitekte, bo ta pristojbina vključena?

In ali to zajema tehnični dokument ali sega v fazo gradnje?

Odgovor:
Na strani 26 Natečajnih pogojev je objavljen Obrazec informativne ponudbe, v katerem navedete cene vaših storitev za posamezne faze priprave projektne dokumentacije ter vodenja in koordinacije priprave, ob upoštevanju vseh bistvenih zahtev iz točke 4.24 natečajnih pogojev (str.24). Vsebina, oblika in način izdelave projektne dokumentacije je določena v Pravilniku o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur.l. RS, št. 36/2018). Pogoje, pod katerimi lahko opravljate poklicne naloge pooblaščenega arhitekta v Sloveniji, pa določa Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Ur.l. RS, št. 61/2017).
Datum objave: 14.08.2019   13:32
VPRAŠANJE

Vprašanje

Je lahko shramba bazenske opreme v kletnih tleh?

Najlepša hvala

ODGOVOR
Na vsebinska vprašanja prejeta po razpisanem roku naročnik ne bo več odgovarjal.Datum objave: 14.08.2019   13:32
VPRAŠANJE
Vprašanje

Je lahko shramba bazenske opreme (A.10.4) v kletnih tleh?

Najlepša hvala


ODGOVOR
Na vsebinska vprašanja prejeta po razpisanem roku naročnik ne bo več odgovarjal.Datum objave: 14.08.2019   13:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V dokumentu natečajnih pogojev na strani 18 pod vsebino natečajne ponudbene dokumentacije je zapisano, da smer in očišče za aksonometriji nista predpisani. Lahko torej izbiramo svojo smer pogleda, glede na to da pa je za obe aksonometriji podan pogled v natečajni dwg podlogi (C_2_geodetski_nacrt_s_podatki.dwg)?

Hvala ter LP.

ODGOVOR
Smer in očišče za obe aksonometriji sta v natečajni dwg podlogi podana kot predlog, nista pa predpisana.Datum objave: 14.08.2019   13:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

1. Ali kvadratura toboganov vključuje iztočni bazen?

ODGOVOR
Na vsebinska vprašanja prejeta po razpisanem roku naročnik ne bo več odgovarjal.Datum objave: 14.08.2019   13:34
VPRAŠANJE
Kaj pomeni, da je wellness neposredno povezan z notranjim bazenom? Ali je možna povezava wellnessa in notranjega bazena po vertikali?

ODGOVOR
Na vsebinska vprašanja prejeta po razpisanem roku naročnik ne bo več odgovarjal.Datum objave: 14.08.2019   13:35
VPRAŠANJE
Formalno vprašanje:

V točki 4a 3d shematične pojasnilne sheme je navedeno: pojasnilne 3d sheme, ki bodo uporabljene za prikaz ambientov natečajnih rešitev bodo tretirane kot prikazi tipa 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 3a ali 3b. Kaj to pomeni? Ali pomeni to, da je prepovedano prikazovanje kakršnekoli ambientov tako v perspektivni kot v aksonometrični geometriji tudi če je v črtni tehniki?

Prosim za hiter odgovor

Najlepša hvala

ODGOVOR
Da, to pomeni, da je v pojasnilnih 3D shemah prepovedano prikazovanje kakršnihkoli ambientov, tako v perspektivni, kot v aksonometrični geometriji, tudi če je v črtni tehniki. Nivo obdelave ostalih pojasnilnih 3D shem je lahko manj ali največ do obdelave tipa 1.A.Datum objave: 14.08.2019   13:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,


Kako velika naj bi bila iztočna bazena ob katerih stojita mali in veliki tobogan? Kako velika obbazenska ploščad naj bi bila okoli iztočnih bazenov? 3 m ali manj?

Hvala za odgovore.

ODGOVOR
Na vsebinska vprašanja prejeta po razpisanem roku naročnik ne bo več odgovarjal.Datum objave: 14.08.2019   14:14
Zaradi večjega števila zastavljenih vsebinskih vprašanja po poteku roka za postavitev vsebinskih vprašanj, tj. 2. 8. 2019, naročnik podaja dodatno pojasnilo med razlikovanjem vsebinskih in formalnih vprašanj, kot to izhaja že iz same razpisne dokumentacije in tudi obvestila o natečaju objavljenega dne 14. 6. 2019.

Vsebinska vprašanja so vprašanja, ki se nanašajo na vsebine opredeljene v delih dokumentacije označene z:
B_natečajna naloga,
C_natečajne podloge ali
D_natečajne priloge.

Formalna vprašanja so vprašanja, ki se nanašajo na postopek izvedbe natečaja ali vsebine opredeljene v delih dokumentacije označene z:
A_natečajni pogoji.


Datum objave: 20.08.2019   10:54
VPRAŠANJE
Sporočilo.

Napaka v izračunu kvadrature za kompenzacijske bazene. V tekstu in tabelah s kvadraturami je predvidena kvadratura za kompenzacijske bazene min 100m2.
Po izračunu vseh volumnov bazenov in delitvi na 1/3 (zahteva v natečajni nalogi, da mora vsak bazen imeti svoj kompenzacijski bazen najmanj 1/3 volumna bazena) dobimo cca 900 m3. Iz tega sledi, da je kompenzacijske bazene nemogoče umestiti v 100 m2, kvečjemu v cca 400-600 m2 z normalno višino teh bazenov.

Prosimo za dodatno obrazložitev oz. korekcijo kvadratur v tabeli.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Na vsebinska vprašanja prejeta po razpisanem roku naročnik ne bo več odgovarjal. Preverite, če se pojasnilo nahaja med že odgovorjenimi vprašanji, npr. odgovor objavljen dne 25.7.2019.Datum objave: 30.08.2019   10:18
VPRAŠANJE
Vprašanje
(1) Ali je dovoljeno pisati pojasnjevalno besedilo na plakatu 1, 2, 3?

(2) Ali je dovoljeno v obrazce 1, 2, 3 ali MAPA vstaviti pojasnjevalne fotografije? kot materialne slike

(3) Ali je dovoljeno, da se tlorisom pritlične kopališča in Tloris podzemne etaže objekta preparijo v eno plaketo 1 ali 2?

(4) Ali je dovoljeno prekrivanje v 1.A (STOPNJE OBDELAVE PRIKAZOV V NATEČAJNIH REŠITVAH)?

(5) Ali sta potrebna kletna tloris in tloris 1. nadstropja?
Če je odgovor da, kakšno skalo bomo uporabili za to?

(6) Glede plakatov, kako naj jih predložimo? Rolo ali deska?

Najlepša hvala

ODGOVOR
Vprašanje
(1) Ali je dovoljeno pisati pojasnjevalno besedilo na plakatu 1, 2, 3?
Odgovor:
Da, je dovoljeno.

(2) Ali je dovoljeno v obrazce 1, 2, 3 ali MAPA vstaviti pojasnjevalne fotografije? kot materialne slike
Odgovor:
V kolikor se vprašanje nanaša na postavitev prikazov na plakat 1, 2 in 3 oz. v mapo, je dovoljeno vstaviti fotografije, ki pa lahko prikazujejo izključno le predvidene materiale, ne pa tudi 3D ambientalnih rešitev.

(3) Ali je dovoljeno, da se tlorisom pritlične kopališča in Tloris podzemne etaže objekta preparijo v eno plaketo 1 ali 2?
Odgovor:
Ne. Delitev vsebin po posameznih plakatih, kot je zapisana v natečajnih pogojih (str.18), je zavezujoča.

(4) Ali je dovoljeno prekrivanje v 1.A (STOPNJE OBDELAVE PRIKAZOV V NATEČAJNIH REŠITVAH)?
Odgovor:
Prosimo, da postavite bolj natančno zastavljeno vprašanje.

(5) Ali sta potrebna kletna tloris in tloris 1. nadstropja?
Če je odgovor da, kakšno skalo bomo uporabili za to?
Odgovor:
Tloris kleti ter morebitna medetaža morata biti prikazani na plakatu 2, v merilu 1:200.

(6) Glede plakatov, kako naj jih predložimo? Rolo ali deska?
Odgovor:
Plakati se oddajajo kaširani na ravne plošče, dimenzije 70/100 cm.
Datum objave: 06.09.2019   11:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Pri izračunu parkirnih mest me zanima, če se pod kvalifikacijo 12650 Stavbe za šport, za izračun BTP šteje tudi notranja obbazenska ploščad in garderobe, tuši ter sanitarije za obiskovalce?

Zahvaljujem se vam za odgovor!

ODGOVOR
Na vsebinska vprašanja prejeta po razpisanem roku, skladno z obvestilom o objavi natečaja, naročnik ne bo več odgovarjal.Datum objave: 09.09.2019   14:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Imamo dodatno vprašanje glede razporeditve zahtevane vsebine na plakatih. Na prvem plakatu je situacija pritličja velikosti 55x86 cm (zahtevano natečajno območje), kar pomeni da zavzame pretežni del prvega lista. Na tem listu so zahtevane še vse štiri fasade, ki so velikosti cca. 2x 55x12 cm in 2x 86x12 cm, in prikazi po presoji natečajnika. Kar pomeni da vse vsebine ni možno ustrezno razporediti na prvi list, razen v primeru če naročnik želi da se načrti prekrivajo.
Glede na odgovor iz dne 30.08.2019 10:18 , le predlagamo da se risbe razporedijo drugače - skladno s prostorskimi zmožnostimi plakata, seveda na vseh treh plakatih z vso zahtevano vsebino. Prosimo za jasno opredelitev s strani naročnika.

Najlepša hvala za odgovor!

ODGOVOR
Tlorisi naj ostanejo na plakatih razporejeni tako, kot je predvideno. Ostala vsebina se lahko prerazporedi drugače. V čim večji meri naj ostane razporejena tako, kot je zapisano v natečajnih pogojih.Datum objave: 09.09.2019   14:38
VPRAŠANJE
Prosimo za navodila glede makete - se jo oddaja (kdaj?) ali ne? Hvala za odgovor!

ODGOVOR
Maketa ni predvidena in se je ne oddaja.Datum objave: 09.09.2019   14:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali so lahko aksonometrija 1 in aksonometrija 2 obe na plakatu 3, ali je nujno da je ena aksonometrija na pkatau 2 in ena na plakatu 3. Skrbi nas pomankanje prostora na plakatu 2 saj je vsebina 3x tlorisi 2x prerezi in še aksonometrija.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Na plakatu 3 sta lahko obe aksonometriji.Datum objave: 09.09.2019   14:41
VPRAŠANJE
Vprašanje


Ali lahko uporabimo barvno puščico za razlago
gradbena storitev v izometrični shemi?

Potem te toliko


ODGOVOR
Zaradi nejasno zastavljenega vprašanja, nanj ne moremo oz. ne znamo odgovoriti.Datum objave: 09.09.2019   14:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,
1. Postavitev načrtov na plakatih po natečajni določeni obvezni vsebini ni mogoča, ker se v obveznih predpisanih merilih načrtov po velikosti nikakor ne izide. Lahko v tem primeru sami razporedimo načrte drugače, oziroma predlagajte drugo rešitev.
2. Se lahko v obdelavi 1A (črtna risba), lahko uporabi barvne črte?


ODGOVOR
1. Postavitev načrtov na plakatih po natečajni določeni obvezni vsebini ni mogoča, ker se v obveznih predpisanih merilih načrtov po velikosti nikakor ne izide. Lahko v tem primeru sami razporedimo načrte drugače, oziroma predlagajte drugo rešitev.

Odgovor:
Tlorisi naj ostanejo na plakatih razporejeni tako, kot je predvideno. Ostala vsebina se lahko prerazporedi drugače. V čim večji meri naj ostane razporejena tako, kot je zapisano v natečajnih pogojih.


2. Se lahko v obdelavi 1A (črtna risba), lahko uporabi barvne črte?

Odgovor:
Ne. Uporaba barvnih črt ni dovoljena.
Datum objave: 09.09.2019   14:42
VPRAŠANJE
V primeru, da na plakatu 3 zmanjka prostora za vse zahtevane načrte v navedenem merilu, ali je dovoljeno dodati še en plakat oz. zmanjšati merilo načrtov na tem plakatu?

ODGOVOR
Predpisanega merila načrtov ni dovoljeno spreminjati. Situacija naj bo prikazana na plakatu 3. Preostalo vsebino (aksonometrija, prikazi po presoji natečajnika) lahko prikažete na dodatnem plakatu 4.Datum objave: 09.09.2019   14:43
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V točki 4.24.v tabeli Vrsta del, navajate da bo potrebno v fazi PZI projekta pripraviti vse elaborate in študije vključno hidrološko hidravlično študijo za poseg v breg Ljubljanice. Ali to pomeni, da v Informativni ponudbi za izdelavo projektne dokumentacije za kopališče Vevče v stolpcu, kjer se omenja PZI vključimo tudi hidrološko hidravlični elaborat za vodotok Ljubljanice?
Hvala za odgovor.
lp

ODGOVOR
Da. V ponudbo je potrebno vključiti vse potrebne elaborate in študije, vključno s hidrološko-hidravlično študijo za poseg v breg Ljubljanice.