Dosje javnega naročila 003998/2019
Naročnik: OBČINA MORAVČE, Vegova ulica 9, 1251 Moravče
Gradnje: Investicijsko vzdrževalna dela v javno korist za sanacijo odseka občinske ceste in gradnjo mostu na vodotoku Drtijščica pod naseljem Serjuče
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003998/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.06.2019
JN003998/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003998/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA MORAVČE
Vegova ulica 9
1251
SI
Moravče
Slovenija
Barbara Baša
obcina@moravce.si
+386 17247140
+386 17231035

Internetni naslovi
http://www.moravce.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.moravce.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10324
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Investicijsko vzdrževalna dela v javno korist za sanacijo odseka občinske ceste in gradnjo mostu na vodotoku Drtijščica pod naseljem Serjuče
Referenčna številka dokumenta: 430-0127/2019-2
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Naročnik bo v Serjučah porušil obstoječ dotrajan most preko Drtijščice in na istem mestu zgraditi nadomestnega. Obenem se bo na predmetni javni poti uredil še poddimenzioniran cevni prepust na Selščici in saniral obstoječ ločni most na mrtvem kanalu Drtijščice. Struga Drtijščice se bo gor in dolvodno od mostu regulirala. Zaradi dviga javne poti na mestu novega mostu bo potrebna še rekonstrukcija lokalne ceste LC 264201 na dolžni 40 m na območju mostu preko Drtijščice.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Moravče
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik bo v Serjučah porušil obstoječ dotrajan most preko Drtijščice in na istem mestu zgraditi nadomestnega. Obenem se bo na predmetni javni poti uredil še poddimenzioniran cevni prepust na Selščici in saniral obstoječ ločni most na mrtvem kanalu Drtijščice. Struga Drtijščice se bo gor in dolvodno od mostu regulirala. Zaradi dviga javne poti na mestu novega mostu bo potrebna še rekonstrukcija lokalne ceste LC 264201 na dolžni 40 m na območju mostu preko Drtijščice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
kot v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.06.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.06.2019   12:15
Kraj: preko sistema eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.06.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.06.2019   15:47
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V navodilih ponudnikom, točka 9. Postopek za oddajo ponudb, navajate, da ponudnik odda ponudbo na portal 'ejn', v skladu z navodili za pripravo/oddajo ponudb.
Podajate pa tudi opozorilo, da mora biti garancija za resnost ponudbe v obliki menice poslana oz. dostavljena na naslov Naročnika, do 24.06.2019 do 12.00 ure (Razpisni obrazec 14, Menična izjava z menico). To navodilo je očitno napaka, saj je v razpisni dokumentaciji na strani 53 in 54 vložen obrazec za izdajo bančne garancije oz. kavcijskega zavarovanja.

Naša vprašanja:

1. Ali moramo dostaviti bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje prav tako v originalu na naslov Naročnika, ali velja scan garancije na ejn portal?

2. Glede na to, da zahtevate tudi ORIGINAL izjave o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (Obrazec št. 14 in Obrazec št. 15) , ali moramo tudi te dve izjavi dostaviti na naslov Naročnika do končnega datuma oddaje ponudbe?

3. Predvidevamo, da je tudi Obrazec št. 15 napaka in bi le-ta moral biti izjava o pridobitvi finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi. Ali boste objavili nov obrazec ali predložimo le obrazec št. 14?

Prosimo za objavo odgovorov in pravilnih obrazcev čim prej in morda v skladu s tem tudi za podaljšanje roka za dostavo ponudbe oz. finančnih zavarovanj.

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Naročnik popravlja razpisno dokumentacijo v II. poglavju »NAVODILA GOSPODARSKIM SUBJEKTOM ZA IZDELAVO PONUDBE« in sicer se 9. točka pravilno glasi:

»Postopek za oddajo ponudb: Ponudnik odda ponudbo na https://ejn.gov.si/eJN2 v *.pdf ali *:jpg formatu ali *.tif formatu do dne 24. 06. 2019 do 12.00 ure. Navodila za pripravo/oddajo ponudb: https://ejn.gov.si/eJN2.

OPOZORILO: Skladno z določilom 37. člena ZJN-3 naročnik brez uporabe elektronskih komunikacijskih sredstev določa, da ponudniki oddajo Originalno izjavo gospodarskega subjekta o finančnem zavarovanju za resnost ponudbe v višini 4.500,00 evrov v skladu z vzorcem - razpisni obrazec št. 13 z veljavnostjo do 30. 09. 2019 na naslov: Občina Moravče, Vegova ulica 9, 1251 Moravče do 24. 06. 2019 do 12.00 ure. Ponudnik naj poštno pošiljko opremi z nazivom, naslovom in kontaktno osebo, na prednji strani pa napiše poleg naziva in naslova naročnika še oznako: NE ODPIRAJ - PONUDBA za JN »Investicijsko vzdrževalna dela v javno korist za sanacijo odseka občinske ceste in gradnjo mostu na vodotoku Drtijščica pod naseljem Serjuče«. Naročnik bo kot dopustno upošteval le predložitev v tej točki dokumentacije navedenih obrazcev.

V kolikor v predmetni dokumentaciji ni posebej določeno, se dokumenti iz ponudbe naložijo v ustrezne razdelke v sistemu eJN2.«.

Naročnik tudi popravlja naziv obrazca št. 15, ki se pravilno glasi: "IZJAVA O PRIDOBITVI FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU".

Datum objave: 18.06.2019   09:53
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

boste objavili popravljeno razpisno dokumentacijo in obrazce skladno z vprašanjem 17.06.2019 15:47 ali se vaš odgovor šteje za popravek? Obrazca 14 in 15 imata namreč še vedno isti naslov.

Hvala in lp,

ODGOVOR
Odgovor naročnika se šteje kot popravek, novih obrazcev naročnik ne bo objavljal. Ponudnik lahko sam ustrezno popravi naziv obrazca št. 15.Datum objave: 20.06.2019   15:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Ali sami popravimo obrazec št. 14 - izjavo o pridobitvi finančnega zavarovanja za resnost ponudbe?
Ali potem zadostuje samo izjava-obrazec št. 14 za resnost ponudbe ali moramo na Občino Moravče predložiti menico oziroma bančno garancijo?
Prosim za jasen in hiter odgovor.
LP

ODGOVOR
Obrazec popravite sami, na občino morate prinesti originalno bančno garancijo.

VPRAŠANJE
Spoštovani!
Ali je za resnost ponudbe potrebno predložiti menico z menično izjavo ali bančno garancijo?
LP

ODGOVOR
Za resnost ponudbe je potrebno predložiti bančno garancijo.Datum objave: 21.06.2019   15:16
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
V razpisni dokumentaciji navaja naročnik, da je potrebno kot zavarovanje ponudbe predložiti originalno menico z menično izjavo (str 5), nato navajate v razpisni dokumentaciji, da je potrebno predložiti originalno IZJAVO za resnost ponudbe (str. 15), pri izpolnjevanju razpisne dokumentacije, pa je naveden obrazec št. 13 za zavarovanje resnosti ponudbe (bančna garancija). Glede na to, da so navodila nejasna, prosimo za popravek razpisne dokumentacije in hkrati podaljšanje roka za oddajo ponudbe.
Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik je objavil popravek razpisne dokumentacije, roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe.

Zaradi nejasnih navodil glede predložitve garancije za resnost ponudbe,
(v razpisu je zahtevana menica z menično izjavo) imamo prekratek
rok za pripravo bančne garancije.

Prosimo za podaljšanje roka najmanj za teden dni oz. prosimo za drugo možnost
zavarovanja ponudbene garancije menico oz. depozitODGOVOR
Naročnik je objavil popravek razpisne dokumentacije, roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Glede na to, da gre za kratek rok od objave razpisa do datuma za oddajo ponudbe, vas prosimo za prestavitev roka oddaje ponudbe, vsaj do srede 26.06.2019 do 12h.
Upoštevajte da so v temu času dopusti in praznik.
Hvala in lp

ODGOVOR
Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Ali lahko namesto bančne garancije damo depozit?
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Ne.