Dosje javnega naročila 004046/2019
Naročnik: OBČINA ŽIROVNICA, Breznica 3, 4274 Žirovnica
Gradnje: IZGRADNJA KANALIZACIJE MOSTE - 2. FAZA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004046/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.06.2019
JN004046/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.07.2019
JN004046/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 02.08.2019

    JN004046/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŽIROVNICA
Breznica 3
4274
SI
Žirovnica
Slovenija
Marija Lužnik
obcina@zirovnica.si
+386 45809100
+386 45809109

Internetni naslovi
http://www.zirovnica.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zirovnica.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10387
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZGRADNJA KANALIZACIJE MOSTE - 2. FAZA
Referenčna številka dokumenta: 430-0001/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231300
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Dela obsegajo izgradnjo fekalne kanalizacije Moste - 2. faza, to je del pod Ajdno, ki obsega izgradnjo fekalnega kanala M1.1, M1.2 in M1.3. ter razna dela, vse po popisu del.
V tej fazi projekta je obdelano fekalno kanalizacijsko omrežje namenjeno zbiranju in odvajanju fekalnih odplak v severnem delu naselja Moste. Območje, ki ga obravnava projektna dokumentacija se priključuje na že izveden fekalni kanalizacijski sistem po projektu PGD in PZI št. K122390, ki ga je izdelalo podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o. Faza 1 je že zgrajena, faza 2 je predmet tega naročila, faza 3 še ni izvedena.
Za celotno območje je predviden ločen sistem z odvodom v kanalizacijo in s tem na čistilno napravo samo odpadnih vod. Vse padavinske vode se odvajajo ločeno v površinske odvodnike ali v ponikovalnice. Kanalizacija je zasnovana tako, da v čim večji meri odvaja odpadne vode gravitacijsko oz. kjer to ni mogoče preko lokalnih črpališč in tlačnih vodov do zbirnih kanalov, od koder se vodijo naprej na cent
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Naselje Moste (del pod Ajdno) v občini Žirovnica
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet pogodbe je izgradnja fekalne kanalizacije 2. faza, to je del pod Ajdno, ki obsega izgradnjo fekalnega kanala M1.1, M1.2 in M1.3. ter razna dela.

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.07.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 29.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.07.2019   12:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.06.2019   15:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.06.2019   13:07
VPRAŠANJE
Ali obrazec 2 podizvajalec podpiše na koncu tudi če ne daje soglasja za neposredno plačilo?

ODGOVOR
Podizvajalec mora podpisati obrazec 2, in obkroži da ne daje soglasja.

VPRAŠANJE
Ali lahko predložimo potrdilo banke za namen dokazovanja neblokade?

ODGOVOR
Ponudniki lahko predložijijo tudi potrdilo banke oz. bank pri katerih imate odprt račun.

VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da objavi še pogodbo v Word obliki, da bomo lahko izpolnili vzorec pogodbe.

ODGOVOR
Ponudniki v pogodbo vpišejo le naslov ponudnika in vrednost in na koncu podpišejo in ni potrebe po wordovem dokumentu.

VPRAŠANJE
Ali ponudnik na menično izjavo navede samo en TRR, če jih ima več?

ODGOVOR
V menični izjavi ponudnik navede en TRR.

VPRAŠANJE
Ali se lahko obrazec terminskega plana razlikuje od naročnikovega?

ODGOVOR
Terminski obrazec lahko ponudnik pripravi sam in se lahko razlikuje od naročnikovega.Datum objave: 19.06.2019   13:16
VPRAŠANJE
kdo podpiše obrazec 2?
pri izjavi podizvajalca glede zahteve za direktno plačilo ni spodaj navedeno, da podpišemo.?

ODGOVOR
Obrazec 2 podpiše zakoniti zastopnik podizvajalca, obkroži Da v primeru soglasja v nasprotnem primeru NE.

VPRAŠANJE
Ali referenčnih potrdil ni potrebno prilagati?

ODGOVOR
Referenčnih potrdil podpisanih s strani narončnikov ni potrebno prilagati, ampak jih podpišejo ponudniki s tem jamčijo za točnost navedenih podatkov.

VPRAŠANJE
Ali je dovolj, da v razdelek predračun naložimo samo rekapitulacijo?

ODGOVOR
V razdelek se naloži le rekapitulacija (Predraun) popisa del se naloži pod druge priloge.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

S.BON 1/P izkazuje samo podatke za zadnjih 6 mesecev od izdaje obrazca in ne izkazuje podatkov za 6 mesecev šteto od objave predmetnega naročila.
Naročnika prosimo, da spremeni zahteva ali pa omogoči predložitev potrdila od banke, katero lahko dobimo za daljše obdobje.

ODGOVOR
Lahko se predloži tudi potrdilo banke.

VPRAŠANJE
Ali moramo predložiti prospektno dokumentacijo ponujenega materiala in opreme?

ODGOVOR
Ne ni potrebno.

VPRAŠANJE
Ali moramo v ponudbi priložiti prospektno dokumentacija ponujenega materiala?

ODGOVOR
Ni potrebno prilagati prospektne dokumentacije.Datum objave: 19.06.2019   13:19
VPRAŠANJE
Kje se zaključi obrazec 2? Ali se podizvajalec na zadnji strani obrazca 2 podpiše, če ne daje soglasja za neposredno plačilo? Ali se podpišemo samo pod izjava podizvajalca na obrazcu 2, čeprav ni namenjenega prostora za podpis?

ODGOVOR

Ja podizvajalec se na koncu obrazca 2 podpiše, obkroži NE pri izjavi, soglasje z nazivom podizvajalca na koncu obrazca ne izpolni.


Datum objave: 19.06.2019   13:25
Vse ponudnike obveščamo, da je bilo pri ogledu terena ugotovljeno, da je v času med izdelavo projekta do sedaj, lastnik zemljišča s parc. št. 1141/10 k.o. Žirovnica le-tega zaradi izravnave terena nasul do višine 3-4 m nad obstoječim terenom na svero-zahodni strani, tik nad predvidenim izkopom in podbojem kanalizacije pod železniško progo. Zato naj ponudniki pri oddaji ponudbe upoštevajo, da bo potrebna prestavitev dela nasutja (če bo lastnik dovolil) oz. v nasprotnem primeru uporaba zagatnih sten za zavarovanje izkopa za kanal.

Zaradii navedenega bo naročnik objavil popravek obrazca predračuna, ki pod postavko 5. IZVEDBA PRESTAVITVE NASUTJA OZ. ZAGATNIH STEN, vključuje le-ta dela.Datum objave: 21.06.2019   07:24
VPRAŠANJE
Pri popravku predračuna v rekapitulaciji ni predviden seštevek vrednosti pozicije 5. Označeno je SKUPAJ (1-4).


ODGOVOR
Ponudniki naj upoštevajo seštevek 1. do 5., in to lahko tudi popravijo.

VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da naj ponudnike po nepotrebnem ne obremenjuje s predložitvijo TP in obračunov. Pri planu obračunov imate napačno navedbo mesecev..


ODGOVOR
Ponudniki predložijo obvezno terminski plan, plan obračunov ni potreben.

VPRAŠANJE
Ali boste popravili tudi popis del?

ODGOVOR
Popis del ostaja nespremenjen, glede na dodatno pojasnilo ponudniki dodajo v predračunu vrednost del glede na pojasnilo, katera sami ocenijo, ali pa si tudi sami ogledajo traso izvajanja del.

VPRAŠANJE
ALI SE V RAZDELEK PREDRAČUN NALOŽI REKAPITULACIJA ALI OBRAZEC PONUDBA?

ODGOVOR
V razdelek predračun se naloži 04_Poglavje 4_Predračun _POPRAVEK (rekapitulacijA), v pdf. formatu.