Dosje javnega naročila 004070/2019
Naročnik: VRTEC MARTIN KRPAN CERKNICA, Cesta na Jezero 17, 1380 Cerknica
Storitve: ČIŠČENJE PROSTOROV VRTCA MARTIN KRPAN CERKNICA, izvajanje storitev čiščenja z upoštevanjem določil zelenega javnega naročanja za obdobje 2 let
ZJN-3: Odprti postopek

JN004070/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 13.06.2019
JN004070/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.07.2019
JN004070/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 14.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004070/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 113-277709
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
VRTEC MARTIN KRPAN CERKNICA
Cesta na Jezero 17
1380
SI
Cerknica
Slovenija
tajništvo
vrtec.cerknica@guest.arnes.si
+386 17050080
+386 17050076

Internetni naslovi
http://www.vrtec-cerknica.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/312432/Povabilo_k_sodelovanju_-_VRTEC_MARTIN_KRPAN_CERKNICA.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10392
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ČIŠČENJE PROSTOROV VRTCA MARTIN KRPAN CERKNICA, izvajanje storitev čiščenja z upoštevanjem določil zelenega javnega naročanja za obdobje 2 let
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
ČIŠČENJE PROSTOROV VRTCA MARTIN KRPAN CERKNICA, izvajanje storitev čiščenja z upoštevanjem določil zelenega javnega naročanja za obdobje 2 let
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ČIŠČENJE PROSTOROV VRTCA MARTIN KRPAN CERKNICA, izvajanje storitev čiščenja z upoštevanjem določil zelenega javnega naročanja za obdobje 2 let
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Navedeno v povabilu.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Navedeno v povabilu.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Navedeno v povabilu.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Navedeno v povabilu.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.07.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.07.2019   12:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.06.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VRTEC MARTIN KRPAN CERKNICA
Cesta na Jezero 17
1380
Cerknica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.06.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.06.2019   15:00
VPRAŠANJE
Spošotvani,

vezano na zahteve glede referenc nas zanima ali boste upoštevali refernčno potrdilo, katere čiščenje smo izvajali v obdobju 2012- oktober 2016.

ODGOVOR

Upoštevale se bodo referenčna potrdila znotraj obdobja 18.07.2019 - 18.07.2016.


lp

Datum objave: 19.06.2019   15:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali boste upoštevali tudi reference čiščenja fakulet?

Lp

ODGOVOR

Upoštevali bomo potrdila s področja zdravstvene, šolske, vzgojno-varstvene dejavnosti (zdravstveni domovi, šole, vrtci).

Fakultet ne bomo upoštevali.


lp

Datum objave: 19.06.2019   15:03
VPRAŠANJE
Spošotvani,

ali lahko priložimo tudi referenčna potrdila za čiščenje bolnišničnih prostorov in fakultet?

Enako nas zanima tudi ali lahko za nadzorno osebo priložimo izjavo o kadrovski sposobnosti pri naročnikih kot so bolnišnice in fakultete.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,
bolnišnične prostore bomo upoštevali.

lp

Datum objave: 12.07.2019   13:44
Spoštovani,

naročnik dopolnjuje Povabilo k sodelovanju in Prilogo k obrazcu 8 št. 8a.

Ker se popravki bistveno ne spreminjajo, naročnik ne bo objavljal popravek razpisne dokumentacije in Priloge k obrazcu 8 št. 8a.


Naročnik v POVABILO K SODELOVANJU, pod točko 2. ZAHTEVANA TEHNOLOGIJA IN KAKOVOST ČIŠČENJA, na strani 20. spreminja zahteve:

OSTAJA ENAKO
- kakovost čiščenja mora v celoti ustrezati veljavnim zdravstvenim, sanitarnim in tehničnim predpisom, ki veljajo na področju dejavnosti, ki jih izvaja naročnik (vzgojno izobraževalna dejavnost predšolsko varstvo otrok);

DODANO
- storitve čiščenja morajo biti strokovno vodene in nadzorovane s strani pooblaščenega delavca, odgovorne osebe za nadzor kakovosti opravljene storitve čiščenja,

BRIŠEMO BESEDO »DNEVEN
- zagotavljati mora stalen (dnevni) nadzor nad kakovostjo opravljene storitve čiščenja in upoštevati vse zahteve in navodila naročnika,

DODANO
- ob poslabšanju kvalitete čiščenja ali ob sumu, da se ne upoštevajo strokovne zahteve naročnika glede obsega, kakovosti, frekvenc ter ostalih zahtev za izvedbo opravljanja storitev čiščenja, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, lahko naročnik zahteva poostren dnevni, tedenski nadzor s strani odgovorne osebe za nadzor

VSE OSTALO OSTANE NESPREMENJENONaročnik v Prilogi k obrazcu 8 št. 8a briše besedo »dneven«

"opravljal stalen (BRIŠEMO BESEDO »dneven«) nadzor storitve čiščenja ter preverjal kakovost izvajanja storitev v naši ustanovi:"

Ponudnikom dovolimo, da na obrazcu Prilogi k obrazcu 8 št. 8a, prečrtajo besedo »dneven« in se poleg podpišejo.


DODATNO POJASNILO VEZANO NA
"5. POGOJ - Tehnična sposobnost reference za odgovorno osebo za nadzor kakovosti opravljene storitve čiščenja
Izjava gospodarskega subjekta, da je v preteklih 3 letih pred rokom za oddajo ponudbe pri vsaj treh (3) različnih naročnikih (v javnih ustanovah s področja zdravstvene, šolske, vzgojno-varstvene dejavnosti (zdravstveni domovi, šole, vrtci)) uspešno izvajal nadzor kakovosti opravljene storitve čiščenja in sicer najmanj v trajanju dveh let neprekinjeno za posamezno referenco. Za primerljiv obseg šteje referenca, katere čistilna površina je vsaj 1500 m²."

NAROČNIK NE ZAHTEVA, DA JE NADZOR "posel" ŽE ZAKLJUČEN v preteklih 3 letih pred rokom za oddajo ponudbe . NADZOR ŠE LAHKO VEDNO TRAJA, MORA PA BITI najmanj v trajanju dveh let neprekinjeno za posamezno referenco. V kolikor je pri izdajatelju reference (naročniku) bilo sodelovanje prekinjeno, zaradi nove pogodbe, se obdobja lahko seštevajo. Prekinitev ne sme biti daljša od 1 meseca.


To pojasnilo in dopolnitev se šteje kot del razpisne dokumentacije. Popravka ponudbene dokumentacije naročnik ne bo objavljal.