Dosje javnega naročila 004075/2019
Naročnik: FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU, Ljubljanska cesta 31A, 8000 Novo mesto
Blago: Računalniška oprema za prototipni HPC računalnik
ZJN-3: Odprti postopek

JN004075/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 13.06.2019
JN004075/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.07.2019
JN004075/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.07.2019
JN004075/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.09.2019
JN004075/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 01.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004075/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 113-276826
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU
Ljubljanska cesta 31A
8000
SI037
Novo mesto
Slovenija
mag. Marjeta Grahek
marjeta.grahek@fis.unm.si
+386 59087900

Internetni naslovi
http://www.fis.unm.si/si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/312509/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10426
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javni zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Računalniška oprema za prototipni HPC računalnik
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava računalniške opreme za mini HPC računalnik, vključno z dobavo, montažo konfiguracijo, instalacijo in zagonom naprav, skladno s tehničnimi specifikacijami, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Računalniška oprema
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet sklopa 1 je dobava računalniške opreme
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacijo financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Diskovne kapacitete
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30234000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava diskovnih kapacitet.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacijo financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Montaža in prilagoditve
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45311000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba montaže in prilagoditve za ureditev podatkovnega centra.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacijo financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.07.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 14.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.07.2019   09:01
Kraj: Spletna aplikacija e-Oddaja


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.07.2019   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen ZPVPJN.

Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije ali vsebino objave priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 3.500,00 EUR.

Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno upravo:
http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za javna naročila.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU
Ljubljanska cesta 31A
8000
Novo mesto
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.06.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.06.2019   08:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V sklopu 1, postavka 1.4 »Big RAM strežnik«, 1.5 »GPU računsko vozlišče« ter 1.6 »Mini HPC«, zahtevate:
- »Napajanje je izvedeno z 1+1 izmenljivim napajalnikom 2000 W«

Najmanj 2 od vodilnih svetovnih proizvajalcev strežnikov v ponudbi nimata 2000W napajalnikov za nekatere tipe strežnikov.
Glede na to, da je za zahtevano konfiguracijo dejansko dovolj že napajanje manjše moči, predlagamo da spremenite vašo zahtevo v »napajanje je izvedeno z 1+1 izmenljivim napajalnikom primerne moči«.


ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da so v okviru obravnavane postavke sprejemljivi tudi napajalniki, ki zagotavljajo učinkovito delovanje pri manjši moči napajalnikov, vendar ne smejo presegati 2000W moči.Datum objave: 28.06.2019   03:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V splošnih zahtevah SPL1.2 navajate: Ponudnik mora pred oddajo ponudbe izvesti ogled lokacije, kjer bodo potekala načrtovana dela. Ponudbi mora priložiti potrdilo o opravljenem ogledu lokacije.

Prosimo za navodila, kako se dogovorimo za ogled lokacije.

Lepo pozdravljeni


ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da je mogoče ogled lokacije izvesti po predhodni najavi pri kontaktni osebi naročnika navedeni v razpisni dokumentaciji. Predložitev potrdila o ogledu skladno z uveljavljeno prakso Državne revizijske komisije ni obvezna priloga ponudbene dokumentacije, vsekakor pa je zaželeno, da ponudniki predložijo tudi potrdilo o ogledu lokacije, v kolikor so se seveda ogleda udeležili.

V zvezi z ogledom naročnik pojasnjuje, da se bo ogled vršil z vsakim ponudnikom ločeno.Datum objave: 28.06.2019   03:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Kako se lahko dogovorimo za ogled objekta? Prosimo za kontaktno osebo.

ODGOVOR

Naročnik naproša potencialne ponudnike za proučitev že podanih odgovorov na Portalu javnih naročil.Datum objave: 09.07.2019   07:33
VPRAŠANJE
Med tehničnimi zahtevami za sklop 3 navajate, da je potrebno izvesti avtonomni sistem zgodnjega javljanja požara in sistem samodejnega gašenja požara s stabilno gasilno napravo z Novec 1230.Ob tem naročnik ni podal nobenih podrobnejših tehničnih zahtev. Običajno je, da se za sisteme gašenja predhodno izdela projektna dokumentacija s strani specializiranih podjetij, kar omogoči ponudnikom izdelavo tehnično primerljivih ponudb.
Prosimo, da podate podrobnejše tehnične zahteve za sistem samodejnega gašenja ali na kakšen drug način zagotovite enak-primerljiv položaj ponudnikov v fazi priprave ponudbe.

ODGOVOR

Naročnik vezano ob upoštevanju zastavljenega vprašanja in predloga zastavljavca vprašanja spreminja zahtevo, navedeno v točki 2.2.6 Varnostni sistemi na način, da se prvi odstavek poglavja spremeni na sledeč način:

V objektu FIŠ Novo mesto je nameščen obstoječi sistem javljanja požara s požarno centralo. Investitor bo poskrbel za spremembo požarnega red in s tem povezane prilagoditve števila, tipa in lokacije gasilnih jeklenk.

Ob upoštevanju navedenega se na strani 43 razpisne dokumentacije ustrezno korigira četrta alineja, ki je določala:"Dobava in izvedba predelne stene za fizično ločitev podatkovnega centra HPC-FIŠNM od knjižnice, vključno z vrati in loputo za izenačitev nadtlakov pri gašenju. Popravilo Armstrong stropa okoli novo zgrajenih pregradnih sten" na način, da ta sedaj določa: "Dobava in izvedba predelne stene za fizično ločitev podatkovnega centra HPC-FIŠNM od knjižnice, vključno z vrati. Popravilo Armstrong stropa okoli novo zgrajenih pregradnih sten."

Prav tako se na strani 46 izbriše alineja: "dobava in namestitev lopute za izenačitev nadtlakov pri gašenju".

Naročnik poziva vse potencialne ponudnike, da pri oddaji ponudbe v celoti upoštevajo obravnavane spremembe oziroma popravke razpisne dokumentacije. V kolikor ponudniki ne bodo upoštevali predmetnih popravkov, bo naročnik takšne ponudbe izključil iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.

Datum objave: 09.07.2019   07:34
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji na strani 49 navajate tehnične zahteve za PDU napajalne letve. Iz poglavja 2.2.7 bi se dalo razumeti, da je tudi za PDU letve potrebno zagotoviti funkcionalnost WEB/SNMP nadzora. Ali prav razumemo, da morajo PDU letve imeti integrirano možnost WEB/SNMP nadzora?

ODGOVOR

Da, vse PDU napajalne letve morajo imeti možnost WEB/SNMP nadzora.


Datum objave: 09.07.2019   07:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v zahtevah za Sklop 2, v točki 2.1, "SSD strežnik", zahtevate:
"Vsaj 256GB DDR4-2666 LRDIMM ECC na osnovni plošči"

Prosimo, da dopustite da ponudimo tudi RDIMM, ne le LRDIMM tip pomnilnika. Tehnično oziroma z vidika uporabnosti razlike med njima praktično ni.

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da je razlika pri pomnilnih modulih večjih od 32GB. Vsled navedenemu naročnik zahteva in pričakuje ponudbo vgradnje vsaj 64GB LRDIMM ECC DDR4-2666 (ali večjih) modulov, zato ni sprejemljiva ponudba RDIMM tipa pomnilnika.

Datum objave: 09.07.2019   07:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri tehnični specifikaciji imamo naslednjih 5 vprašanj:

1. V sklopu 1.1 (100 Gb/s Etherner stikalo glavno) je zahtevano vsaj 32 portov s hitrostjo 40/100 Gb/s, poleg tega mora stikalo omogočati vzpostavitev vsaj 1x10 Gbase-LR povezave. Ali to pomeni, da je 32 portov rezerviranih za 40/100 Gb/s hitrosti izključno za strežnike? 10Gbase-LR uplink(i) je/so priključen(i) posebej na naslednje (recimo 33+) porte?

2. Sistemska diska v strežnikih naj bi bila združena v RAID1. Ali je zahtevan hardwarski RAID 1 ali zadostuje LVM RAID 1 na nivoju OS RHEL7.5?

3. V sklopu 1.4 (Big RAM) ni navedenih sistemskih diskov za strežnik. Torej niso potrebni in se računa na PXE Boot pri tem strežniku?

4. V opisu sklopa 1.4 (Big RAM) je navedeno, da so splošni namenski serverji povezani tako z Ethernet, kot tudi z Infiniband omrežjem. V konfiguraciji je navedena kot primer samo 1 Dual-Port mrežna kartica tipa Mellanox MCX516A-CCAT 100GbE. Ali je za Infiniband povezavo (redundanco) potrebna še kakšna dodatna mrežna kartica?

5. V sklopu 2.1 (SSD strežnik) sta zahtevana 2 krmilnika 100 Gb/s Ethernet single port. Ali je sprejemljiva tudi konfiguracija z enim dual-port krmilnikom, tako da je zagotovljeno isto število 100Gb portov?

Hvala za odgovore. Lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik v nadaljevanju podaja odgovore k vsakemu zastavljenemu vprašanju:

Ad 1: Vsako stikalo lahko ima poleg 32x100Gb portov dodaten 10Gb SFP+ port, vendar je mogoča tudi izvedba, kjer se na vsakem stikalu en od 32 100Gb portov z ustreznim vmesnikom pretvori v 10Gb port.

Ad 2: Zadostuje tudi LVM RAID 1 na nivoju OS RHEL7.5.

Ad 3: Ob ponovnem pregledu razpisne dokumentacije je naročnik ugotovil, da je pri obravnavni zahtevi prišlo do napake, zato se razpisna dokumentacija v obravnavanem delu dopolnjuje s sledečim:

Vsaj 960GB SSD sistemski disk,
Velikost 2,5'', SATA III 6Gb/s, TLC 3D,
hitrost branja vsaj 500 MB/s,
hitrost pisanja vsaj 490 MB/s,
poraba okoli 4,8 W,
faktor vzdržljivosti (Lifetime writes) 5,25PBW (3,0 DWPD).

Ad 4: Za Big RAM strežnik ni predvideno Infiniband omrežje. To je napaka v specifikaciji oz. v opisu sklopa, saj je predvidena le 100Gb Ethernet mrežna povezava. V specifikacijah 1.4 je navedeno, da mora strežnik vsebovati 100Gb Ethernet kartico z dvema portoma za redundantno povezavo na oba stikala. Mogoča pa je izvedba z dvema mrežnima karticama, ki omogočata vsaka 100Gb Ethernet povezavo.

Ad 5: V sklopu 2.1 sta predvideni dva krmilnika 100Gb/s, ki bosta delovala na PCIe 3.0 vodilu. Vsako vodilo zmore le nekaj več kot 100Gb/s, zato bi z eno kartico pridobili le delno redundanco v priklopih na stikalo. Dve kartici omogočata večji teoretični prenos podatkov in redundanco delovanja tudi pri odpovede enega od krmilnikov. Zato vztrajamo pri dveh krmilnikih 100Gb/s v sklopu 2.1 tako, kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

Datum objave: 09.07.2019   13:12
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji na strani 43 navajate, da je predvidena izvedba ESD talne obloge v prostoru HPC-FIŠNM. Kakšne so tehnične zahteve za oblogo?

ODGOVOR

Naročnik v nadaljevanju podaja tehnične zahteve, ki jih morajo potencialni ponudniki v celoti upoštevati pri oddaji ponudbe, izbrani izvajalec oziroma dobavitelj pa tudi pri sami izvedbi:

ESD talne obloge v prostoru HPC-FIŠNM morajo imeti naslednje karakteristike:
dvoslojni material, zgoraj elektrostatično disipativen,
spodaj elektrostatično prevoden,
debelina 3,5mm,
samolepilni ozemljitveni trak širine 50mm,
kotnik nerjaveče pločevine za ozemljevanje talen obloge,
meritev ESD lastnosti talne površine s protokolom po IEC 61340-5-1


Datum objave: 09.07.2019   13:13
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentacijji se na strani 47 omenja, da so zahteve za UPS navedene v Sklopu 2, pozicija 1 - gre mogoče za tiskarski škrat in je mišljeno Sklop 3? Enako vprašanje velja za sistemske omare, za katere je na strani 48 ravnotako naveden sklop 2.

ODGOVOR

Stališče zastavljavca vprašanja je pravilno, pri navedbi gre za tipkarsko napako, UPS in sistemske omare so del sklopa 3.


Datum objave: 09.07.2019   13:14
VPRAŠANJE
Glede zahtevanih referenc za sklop 3 nas zanima, kaj konkretno razume naročnik pod »sistemi iste vrste«? Predmet tega sklopa je raznovrsten, zahtevana pa specifična oprema za hlajenje in napajanje podatkovnih centrov. Prosimo za natančnejšo razlago, kakšne reference bodo za naročnika sprejemljive.

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da se kot sistem iste vrste upošteva izvedba inštalacij, montaže in nastavitev podatkovnih oz. računalniških centrov, ki temeljijo na INROW tehnologijo za hlajenje sistemov in ustrezne sistemske omare. To pomeni ustrezne reference za dobavo tovrstnih klimatskih naprav, ustreznih sistemskih omar, ki omogočajo vgradnjo in pravilno delovanje INROW hladilnih sistemov ter izvedbo napajanja PDU sistemov.


Datum objave: 09.07.2019   13:14
VPRAŠANJE
V vzorcu pogodbe je v 15. členu navedena garancijska doba. Prosimo za pojasnilo zahtevanih garancijskih dob glede na predmet JN:
- 10 let solidnost izdelave objekta? (ni predmet JN, razen če niso mišljene montažne stene v sklopu 3.)
- 5 let kakovost izvedenih del
Kakšna je zahtevana garancijska doba za opremo? Ta namreč sploh ni navedena.

Vezano na isto vprašanje je tudi veljavnost zahtevane bančne garancije za zavarovanje odprave napak v garancijski dobi. Le-ta mora v skladu z razpisno dokumentacijo veljati še 30 dni po preteku garancisjke dobe. Bančne garancije za dobo 5 ali 10 let so precej drage in jih moramo ponudniki vkalkulirati v ceno.
Kakšna naj bo torej garancija na opremo in kakšna naj bo veljavnost zahtevane bančne garancije za zavarovanje odprave napak v garancijski dobi?ODGOVOR

Vezano na zastavljeno vprašanje naročnik uvodoma pojasnjuje sledeče:

Zahtevana doba odgovarjanja za napake, kjer se zahteva 10 let (za solidnost gradnje), pomeni jamčevalno zavarovanje skladno z veljavnim obligacijskim zakonikom. Za navedeno obdobje ponudniku ni potrebno predložiti kakršnegakoli zavarovanja. Kot pravilno ugotavlja zastavljavec vprašanja, pa se zahtevano jamčenje za dolidnost gradnje zahteva predvsem za montažne stene in druge gradnje v okviru sklopa 3 (vzorec pogodbe za sklop 1 in 2 namreč takšne zahteve ne vsebuje).

Je pa zahtevana garancija za solidnost izvedenih del, ki znaša pet let.

Enako se tudi za dobavljeno opremo zahteva garancijska doba najmanj pet let - tako za sklop 3, kot tudi za sklopa 1 in 2.

Ob upoštevanju predloga zastavljavca vprašanja, pa naročnik umika zahtevo, da morajo ponudniki za odpravo napak predložiti garancijo saj bo kot relevanten intrument zavarovanja upošteval tudi menično izjavo in bianco menico.Datum objave: 12.07.2019   12:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pod obvezno vsebino ponudbene dokumentacije omenjate tudi "OBR 11 - tehnične specifikacije in minimalne zahteve za ponujeno opremo in sisteme". Ta obrazec verjetno velja samo za sklop 3? Če se prijavljamo samo na sklop 1 in 2, potem nam tega obrazca ni potrebno izpolniti in priložiti? Ali je potrebno za opremo za sklop 1 in 2, pripraviti kakšno kosovnico oz. priložiti tehnično dokumentacijo?

Hvala. Lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da je stališče zastavljavca vprašanja pravilno. OBR 11 predložijo samo ponudniki, ki bodo oddajali ponudbo za sklop 3, za sklop 1 in 2 pa ponudniki predložijo zgolj tabele tehnične dokumentacije.
Datum objave: 12.07.2019   12:02
VPRAŠANJE
Prosimo za popravek tabel v poglavju Tehnične specifikacije. Predvidevamo, da so se naročniku pri pripravi dokumentacije nehote vrinile zaporedne številke v prazna polja.

ODGOVOR

Naročnik po ponovnem pregledu poglavja Tehnične specifikacije ni identificiral napak, zato naj ponudniki predložijo ponudbe skladno z objavljenimi obrazci.
Datum objave: 12.07.2019   12:07
Naročnik vezano na predmetno javno naročilo pojasnjuje, da je podaljšal rok za oddajo ponudb in v objavo posredoval popravek, ki bo objavljen, ko bo ta lektoriran s strani Uradnega lista EU.

Rok za oddajo ponudb se tako podaljšuje do 22. 07. 2019 do 09:00 ure. Javno odpiranje se bo izvedlo 22.07.2019 ob 09:01 uri. Prav tako naročnik podaljšuje tudi minimalno veljavnost ponudbe, vendar ob tem pojasnjuje, da bo kot ustrezne štel tudi ponudbe, ki bodo veljavne 90 dni od roka za oddajo ponudb, ki je bil prvotno določen, to je od 16.07.2019. Enako velja tudi za minimalno veljavnost zavarovanja za resnost ponudbe - kot ustrezna bodo upoštevana tudi zavarovanja, ki bodo veljavna 90 dni od prvotno določenega roka za oddajo, to je od 16.07.2019.

Naročnik poziva vse potencialne ponudnike, da pri pripravi ponudbe v celoti upoštevajo podaja dodatna pojasnila.

Datum objave: 12.07.2019   13:06
Naročnik vezano na objavljen odgovor na Portalu javnih naročil, ki ga je objavil dne 09.07.2019 ob 13:14 uri in ki se veže na vprašanja v zvezi z zavarovanji za odpravo napak svoj odgovor v delu, ki se veže na garancijo za dobavljeno opremo (sklop 1 in 2) pojasnjuje oziroma spreminja oziroma dopolnjuje svojo zahtevo na sledeč način:

Garancijski rok za mrežno in računalniško opremo ne sme biti krajši od 5 let (tako kot je bilo že odgovorjeno v prejšnjem pojasnilu).

Garancijski rok za ostale komponente (ki prav tako predstavljajo del infrastrukture, kot na primer kabli, omarice, klime itn). je v skladu s proizvajalcem vendar ne krajši od 2 let.