Dosje javnega naročila 004089/2019
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM VELENJE, Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje
Storitve: VZDRŽEVANJE VOZIL VOZNEGA PARKA ZDRAVSTVENEGA DOMA VELENJE
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 190.000,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN004089/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.06.2019
JN004089/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.07.2019
JN004089/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.07.2019
JN004089/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.10.2019
JN004089/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.10.2019
JN004089/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 04.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004089/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM VELENJE
Vodnikova cesta 1
3320
SI
Velenje
Slovenija
Martina Borovnik
martina.borovnik@zd-velenje.si
+386 38995417
+386 35869039

Internetni naslovi
https://www.zd-velenje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/312652/RD_04_2019-Servis_vozil_ZDV.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10466
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: VZDRŽEVANJE VOZIL VOZNEGA PARKA ZDRAVSTVENEGA DOMA VELENJE
Referenčna številka dokumenta: JN 04/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50112000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzdrževanje vozil voznega parka Zdravstvenega doma Velenje
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Reševalna in sanitetna vozila
Številka sklopa: 01
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Velenje
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje reševalnih in sanitetnih vozil voznega parka Zdravstvenega doma Velenje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Osebna in gospodarska vozila
Številka sklopa: 02
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Velenje
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje osebnih in gospodarskih vozil voznega parka Zdravstvenega doma Velenje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
POGOJ 1: Nekaznovanost
Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba za dejanje, ki ima elemente kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost, kljub obstoju razlogov za izključitev.

POGOJ 2: Ponudnik ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil
Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

POGOJ 3: Plačani davki in prispevki
Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ne sme znašati 50 eurov ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih (5) let do dne oddaje ponudbe.

POGOJ 4: Prekršek v zvezi s plačilom za delo
Gospodarskemu subjektu ni smel v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav, pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotoviti najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

POGOJ 5: Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti
Ponudnik je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici EU, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

POGOJ 6: Ustrezne tehnične in kadrovske zmogljivosti
Ponudnik je zanesljiv, ima izkušnje ter razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi, potrebnimi za kakovostno in pravočasno izvedbo tega naročila. Ponudnik mora izkazati, da je v obdobju od 2016 - 2019 uspešno opravil servisiranje in popravila znamke in ostalih lastnosti vozil, ki so v lasti naročnika, iz sklopa za katerega se prijavlja. Naročnik zahteva 3 reference.

POGOJ 7: Odzivni čas ponudnika
Odzivni čas ponudnika mora biti takoj po prejemu sporočila o okvari. Zagotoviti mora prioritetno obravnavo vozila, kar pomeni takojšen prevzem in pregled vozila (ugotavljanje napak) in dokončanje del (odprava napak) v najkrajšem možnem času oz.:
manj zahtevno delo do največ 8 ur (oz. v okviru istega delovnega dne prevzema vozila v servis/popravilo) od prevzema vozila v servis/popravilo,
zahtevno delo največ 16 ur (do največ 2 delovna dneva /16 ur) od prevzema vozila v popravil,
zelo zahtevno delo v roku največ 2 dni od dneva prejema naročila, oz. se dogovori in določi ob vsakokratni dostavi vozila v popravilo (pisni dogovor med naročnikom in izvajalcem)

POGOJ 8: Garancija
Ponudnik mora za opravljeno storitev zagotoviti garancijski rok najmanj 12 mesecev od dneva, ko je bila storitev opravljena, za vgrajene nadomestne dele pa najmanj garancijski rok proizvajalca, ki ne bo krajši od 12 mesecev in ga bo ponudnik navedel na računu za posamezne vgrajene nadomestne dele. V Ponudbeni predračun ponudnik zapiše garancijsko dobo, ki jo ponuja za storitve in vgrajene rezervne dele.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.07.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.07.2019   11:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 1. 7. 2019 in se bo začelo ob 11:15 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.
Ponudniki, ki bodo oddali ponudbe, imajo podatke o odpiranju v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.06.2019   14:00

Dodatne informacije:
Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.
Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do 26. 6. 2019 do 14. ure. V zvezi z vprašanji, ki bodo do naročnika prispela po zgoraj določenem roku, naročnik ne bo dajal pojasnil.
Pojasnila in spremembe predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije.

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.06.2019