Dosje javnega naročila 004102/2019
Naročnik: OBČINA TOLMIN, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin
Storitve: Izdelava PZI projektne dokumentacije za ureditev državne kolesarske poti na odseku Ladra - Kamno, v okviru daljinske kolesarske povezave D7 Robič - Kobarid - Jelšane
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 64.904,00 EUR

JN004102/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.06.2019
JN004102/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.06.2019
JN004102/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.07.2019
JN004102/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 05.08.2019
JN004102/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004102/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA TOLMIN
Ulica padlih borcev 2
5220
SI
Tolmin
Slovenija
info@komunala-tolmin.si
+386 53819300

Internetni naslovi
http://www.komunala-tolmin.si

OBČINA KOBARID
Trg svobode 2
5222
SI
Kobarid
Slovenija
info@komunala-tolmin.si
+386 53819300

Internetni naslovi
http://www.komunala-tolmin.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.komunala-tolmin.si/aktualni-razpisi/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10487
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava PZI projektne dokumentacije za ureditev državne kolesarske poti na odseku Ladra - Kamno, v okviru daljinske kolesarske povezave D7 Robič - Kobarid - Jelšane
Referenčna številka dokumenta: 11/2019 JN VV
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava PZI projektne dokumentacije za ureditev državne kolesarske poti na odseku Ladra - Kamno, v okviru daljinske kolesarske povezave D7 Robič - Kobarid - Jelšane
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ladra - Kamno
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava PZI projektne dokumentacije za ureditev državne kolesarske poti na odseku Ladra - Kamno, v okviru daljinske kolesarske povezave D7 Robič - Kobarid - Jelšane
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.07.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.07.2019   09:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.06.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.06.2019   12:50
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo obrazcev v Wordu

ODGOVOR

Obrazci so na voljo samo v PDF formatu.


Datum objave: 19.06.2019   09:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali se kot kolesarske poti smatrajo tudi ostale kolesarske površine kot so kolesarska steza, kolesarski pas na vozišču , kolesarska steza z vmesno zelenico, kolesarski pas na pločniku?

lep pozdrav

ODGOVOR
Kot ustrezne kolesarske poti se štejejo vse navedene površine, vendar samo v primeru, da gre za projektiranje novogradnje oz. rekonstrukcije.Datum objave: 20.06.2019   14:49
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo izdelanega IDZ vsaj v delih, kjer so predvideni posegi v obstoječe ali nove podporne konstrukcije, prepuste,..

ODGOVOR
Iz točke 2.0 "Predlog rešitve" projektne naloge, priložene razpisni dokumentaciji izhaja, da mora projektant izdelati idejno zasnovo za namen pridobitve projektnih pogojev in nato PZI.Datum objave: 21.06.2019   14:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V pogodbi je navedeno, da je rok za izdelavo osnutka PZI projektne dokumentacije 30.9.2019 in roka za predložitev končne PZI dokumentacije 30.11.2019. Glede na roke za podajo projektnih pogojev in mnenj, ter odzivnost mnenjedajalcev ti roki niso realni. Roki za podajo projektnih pogojev so 15 dni in ne več kot 60 dni, kar v praksi pomeni, da izvajalci del projektne pogoje dobimo v času od 30 do 60 dni od oddaje IZP-ja. Podobno velja tudi za pridobivanje mnenj, pri čemer določeni mnenjedajalci (Direkcija RS za vode) projektne pogoje in mnenja izjemomo izdajo v roku krajšem od 60 dni. V primeru pridobivanja vodnega soglasja, pa se roki podaljšajo vsaj za 2 meseca. Prav tako navedba datuma za rok ni ustrezna, saj izbrani izvajalec ne ve kdaj bo do podpisa pogodbe prišlo, v primeru revizije pa se podpis lahko zavleče celo v čas tik pred roki za oddajo naročene dokumentacije. Ponudnik se tako ne more zavezati, da bo nekaj dokončal, če ne ve kakšen je dejanski rok od podpisa pogodbe! Zato naj se navedba roka ustrezno spremeni.

Glede na navedeno lahko izvajalec v najbolj optimističnem scenariju IZP odda 30 dni po podpisu pogodbe in pridobi projektne pogoje do konca avgusta 2019, pri čemer pa PZI dokumentacije za 4 km ni možno izdelati v 30 dneh. Zato predlagamo, da se roki določijo po fazah, ki niso vezane na mnenjedajalce in na katere izvajalec nima vpliva. Predlagamo naslednje roke:
- izdelava IZP (za pridobitev projektnih pogojev): 30 dni od podpisa pogodbe
- izdelava osntuka PZI in oddaja v mnenja: 50 dni po pridobitvi vseh projektnih pogojev
- izdelava končne PZI dokumentacije: 20 dni po pridobitvi vseh mnenj in soglasij (ni v celoti odvisno od izvajalca).

Dinamika plačil v pogodbi ni ustrezna, saj ne odraža dinamiko izvajanja del, zato predlagamo naslednjo dinamiko, ki bo izvajalcu omogočala ustrezno poslovanje v času izvajanja projekta. Predlagamo, da se računi izvajanjo po naslednjih fazah:
- do 30% pogodbene vrednosti po izdelavi IZP in oddaji dokumentacije v projektne pogoje;
- do 70% pogodbene vrednosti po oddaji osnutka PZI v potrditev naročniku in oddaji mnenjedajalcem
- do 90% po pridobitvi vseh mnenj
- do 100% po opravljeni reviziji projekta.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Roki izvedbe ostanejo nespremenjeni, ker se predvideva podpis pogodbe v mesecu juliju 2019 takoj po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila. Uskladitev osnutka PZI z naročnikom je predvidena pred pošiljanjem dokumentacije soglasodajalcem. V primeru neodzivnosti soglasodajalcev, bosta pogodbeni stranki podaljšali rok izvedbe skladno z določilom tretjega odstavka 4. člena pogodbe.
Dinamika plačil, določena v 15. členu vzorca pogodbe se spremeni, in sicer na način, da se bodo plačila vršila na podlagi treh e-računov, ki jih bo izvajalec izstavil:
 prvega v višini 30 % pogodbene vrednosti po uskladitvi osnutka PZI projektne dokumentacije,
 drugega v višini 50 % pogodbene vrednosti po oddaji PZI projektne dokumentacije,
 tretjega v višini 20 % pogodbene vrednosti po opravljeni reviziji projekta.
Navedena sprememba je razvidna tudi iz na novo naložene razpisne dokumentacije (sprememba 15. člena vzorca pogodbe).