Dosje javnega naročila 004113/2019
Naročnik: LEKARNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE, Vojkova cesta 48, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje storitev na področju odnosov z javnostmi
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 3.355,00 EUR

JN004113/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.06.2019
JN004113/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.07.2019
JN004113/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 29.07.2019
JN004113/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004113/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
LEKARNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
Vojkova cesta 48
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Špela Bernik Golubić
tajnistvo@lek-zbor.si
+386 12806550
+386 12806561

Internetni naslovi
https://www.lzs.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/312747/Objava.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10501
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Lekarniška dejavnost


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev na področju odnosov z javnostmi
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79416000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje storitev na področju odnosov z javnostmi
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79416100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev na področju odnosov z javnostmi.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.06.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.06.2019   11:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.06.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.06.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.06.2019   15:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vljudno prosimo za odgovore na naša sledeča vprašanja oziroma za upoštevanje sledečih predlogov:

1. V zvezi z dokazili o nekaznovanosti gospodarskega subjekta in njegovih vodilnih oseb po prvem odstavku 75. člena ZJN-3 se po praksi Državne revizijske komisije (na primer sklepi št. 018-009/2018-6, 018-135/2018-8, 018-075/2018-6 in 018-164/2018-4) glede navedenega pogoja preverja dejansko stanje, kot obstaja na dan poteka roka za oddajo ponudb. Naročniku dokazila o nekaznovanosti, ki jih predloži ponudnik v svoji ponudbi, tega ne omogočajo, saj so pridobljena in se nanašajo na datum pred potekom navedenega roka. Glede na navedeno predlagamo, da naročnik ne zahteva predložitve dokazil o nekaznovanosti že v sami ponudbi, temveč da naknadno (po potrebi) ponudnika pozove k predložitvi ustreznih dokazil (potrdil ali zapriseženih izjav), kot je to običajna praksa tudi v drugih postopkih javnega naročanja.

2. Na strani 14 razpisne dokumentacije je navedeno, da ponudnik navede v obrazec Ponudbeni predračun predmet in število referenc. Na navedenem obrazcu je predvideno mesto za navedbo števila, ne pa tudi predmeta referenc. Prosimo za potrditev, da pravilno razumemo razpisno dokumentacijo tako, da na obrazcu Ponudbeni predračun ni treba navesti predmeta referenc (saj za to na obrazci ni predvidenega mesta oziroma prostora).

3. Prosimo za informacijo, na kakšen način je treba izkazovati usposobljenost nominiranega strokovnjaka. Predvsem prosimo za potrdilo, da glede izkazovanja delovnih izkušenj zadostuje izjava delodajalca, ter da glede izvedbe delavnic oziroma usposabljanj zadostuje lastna izjava (tj. seznam), podana s strani ponudnika, naročnik pa v primeru dvoma v resničnost teh podatkov od ponudnika v fazi preverjanja ponudbe zahteva dodatna dokazila. Glede na dejstvo, da je naročnik v razpisno dokumentacijo vključil obrazec za potrditev reference gospodarskega subjekta, ne pa tudi obrazec za potrditev reference strokovnjaka, prosimo za potrditev, da referenčnih potrdil za strokovnjaka ni treba predložiti že v sami ponudbi, temveč bo naročnik reference strokovnjaka preverjal (po potrebi) naknadno, skladno z 79. členom ZJN-3 oziroma drugim odstavkom 89. člena ZJN-3. V kolikor mora ponudnik že v oddani ponudbi predložiti referenčna potrdila za nominiranega strokovnjaka, prosimo za potrditev, da se tudi za potrjevanje referenc strokovnjaka smiselno uporablja obrazec »Potrdilo o referenčnem projektu«, na primer tako, da se v razdelku, kamor se vpiše gospodarski subjekt, vpiše poleg ali namesto gospodarskega subjekta (tudi) nominirani strokovnjak.

4. Na strani 20 razpisne dokumentacije prosimo za potrditev, da zahtevo po 2.500 znakih s presledki na vsako stran pravilno razumemo kot zahtevo po približno oziroma okvirno 2.500 znakih s presledki na vsako stran.

5. Na strani 13 razpise dokumentacije je navedeno, da mora ponudnik v ponudbeni dokumentaciji predložiti podpisano Izjavo o izročitvi menice, ki jo bo moral izbrani ponudnik izročiti naročniku po podpisu pogodbe. Na obrazcu Izjava o izročitvi menice pa je navedeno, da mora biti že temu obrazcu priložena bianco menica. Glede na razpisno določilo na strani 13 razpisne dokumentacije prosimo za potrditev, da pravilno razumemo, da bianko menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti še ni treba predložiti v ponudbeni dokumentaciji, in mora torej ponudnik v okviru ponudbene dokumentacije predložiti le eno bianko menico, in sicer bianko menico za resnost ponudbe.

6. Glede ene reference ponudnika in ene reference nominiranega strokovnjaka, ki se obe zahtevata kot pogoj za priznanje sposobnosti oziroma sodelovanje ponudnika, in ki morata biti vsaka v vrednosti po vsaj 40.000 EUR v obdobju 12 mesecev prosimo za spremembo razpisne dokumentacije. Menimo, da sta navedeni zahtevi previsoki, nesorazmerni s predmetom javnega naročila, čezmerno omejujeta konkurenco in nas tudi onemogočata pri oddaji dopustne ponudbe. Zato predlagamo, da naročnik tako referenčni pogoj za gospodarski subjekt, kot tudi referenčni pogoj za nominiranega strokovnjaka spremeni, in sicer tako, da se zahteva vrednost reference v obdobju 12 mesecev vsaj 15.000,00 EUR, ali da je mogoče zahtevno vrednost reference vsaj 40.000,00 EUR izpolniti v trajanju referenčnega posla 36 mesecev ali da se dopusti za izkazovanje pogojev seštevanje več manjših referenc za posle, opravljene za različne naročnike. Menimo, da bi bile take rešitve sorazmerne s predmetom javnega naročila in skladne s predpisi s področja javnega naročanja.

7. Na strani 8 razpisne dokumentacije je navedeno, da mora ponudba veljati najmanj do 31.8.2019. Glede na to, da v ponudbeni dokumentaciji nismo zasledili mesta za vpis podatka o izpolnjevanju navedene zahteve, torej podatka o roku veljavnosti ponudbe, prosimo za potrditev, da tega podatka ni treba vpisati nikamor in torej ponudnik že s samo oddajo ponudbe potrjuje, da se strinja z navedeno razpisno zahtevo, torej da je njegova ponudba veljavna do 31.8.2019. Smiselno enako prosimo za potrditev, da glede veljavnosti finančnega zavarovanja za resnost ponudbe zadošča navedba datuma 31.8.2019, ki jo je vnesel že naročnik v obrazec »Menična izjava za zavarovanje resnosti ponudbe«, in torej ponudniku tudi tega datuma ni treba nikjer dodatno navesti.


ODGOVOR

1. Naročnik v razpisni dokumentaciji sploh ni zahteval predložitve dokazil v zvezi s predhodno kaznovanostjo, pač pa izpolnitev ESPD obrazca.
2. Ponudnik v Ponudbeni predračun vpiše število referenc strokovnjaka v za to predvideno mesto v obrazcu Ponudbeni predračun "Število dodatnih referenc strokovnjaka:_______________"
3, Naročnik za strokovnjaka ni zahteval niti predvidel potrdila referencodajalca, pač pa kot jasno izhaja iz Navodil ponudnikom:Ponudnik izpolni ESPD obrazec in obrazec Kadrovska usposobljenost in Referenčna lista strokovnjaka in potrdila o usposobljenosti. Referenčno listo izpolni ponudnik sam in ne referencodajalec.
4. Odgovor naročnika je vsaj 2.5000 znakov s presledki na vsako stran.
5. Razumete pravilno, ponudnik mora v naslov naročnika posredovati menično izjavo z bianko menicco za resnost ponudbe.
6.Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo tako, da se po novem glasi. Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v preteklih treh letih od roka za oddajo ponudbe za enega naročnika izvajal storitve v obdobju 12 mesecev, ki so obsegala komunikacijske aktivnosti za potrebe projektov s področja lekarniške ali zdravstvene dejavnosti. Vrednost pogodbenih storitev je znašala vsaj 15.000 EUR brez DDV letno. " Enaka sprememba velja tudi za referenco strokovnjaka.

7 Pravilno razumete, ponudnik odda ESPD in ustrezno finančno zavarovanje za resnost ponudbe, naknadno datuma veljavnosti ponudbe ni treba vpisovati, saj se z oddajo ESPD ponudnik strinja z vsemi zahtevami naročnika, vključno z veljavnostjo ponudbe.