Dosje javnega naročila 004173/2019
Naročnik: SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO, Zdravstvena pot 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Prizidek Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana (SŠFKZ) - projektiranje (faza PZI, PID), izvedba GOI del in pridobitev uporabnega dovoljenja
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.604.029,00 EUR

JN004173/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 18.06.2019
JN004173/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.08.2019
JN004173/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 10.12.2019
JN004173/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004173/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO
Zdravstvena pot 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Karmen Debevec
ssfkz@guest.arnes.si
+386 013007240
+386 013007260

Internetni naslovi
http://www.ssfkz.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.ssfkz.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10568
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prizidek Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana (SŠFKZ) - projektiranje (faza PZI, PID), izvedba GOI del in pridobitev uporabnega dovoljenja
Referenčna številka dokumenta: 430-17/2019/1
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana želi zgraditi novi šolski trakt v skupni površini 1.712 m2 v petih etažah (K+P+1+2+3). Na dvoriščni strani obstoječega objekta je predvidena dozidava z novim stopniščem in vhodom ter ureditvijo dvorišča. Za potrebe izvedbe novega prizidka je potrebno porušiti del objekta na zahodni strani in sicer dvoetažno podkleteno zgradbo, tlorisnih dimenzij 19,6 x 17,0 m in višine 8,6 m v slemenu. e
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
71200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana (šifra NUTS: SI041 Osrednjeslovenska)
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana (SŠFKZ) ima prostorske potrebe po dodatnih prostorih. Za ta namen je bila izdelana PGD dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Glavni namen investicije je izgradnja novega trakta SŠFKZ, kjer je predvidena ureditev sklopa zobozdravstvenih ordinacij z ločenim vhodom in sanitarijami, zobotehničnega laboratorija, učilnic, kabinetov, prostorov za pouk kozmetike, naravoslovnih laboratorijev ter knjižnice.

Objekt je namenjen šolanju različnih kadrov farmacevtske, kozmetične in zdravstvene stroke. Tako so poleg splošnih učilnic predvideni še laboratoriji in strokovne učilnice. V kleti pod delom novega prizidka bodo servisni ter garderobni prostori, servisni prostori, fitness ter sanitarije. V pritličju je v novem delu predviden nov zobotehnični laboratorij, vhod s stopniščem ter dvigalom ter sklop zobnih ordinacij z lastnim zobotehničnim laboratorijem. V 1. etaži so v novem delu predvidene splošne učilnice ter učilnica kozmetike 2. V 1. in 2. etaži so v novem delu predvidene splošne učilnice ter dva laboratorija. V 3. etaži je poleg dveh splošnih novih učilnic predvidena nova knjižnica. Na strehi obstoječega objekta je postavljen stekleni prehod do 3. etaže obstoječega objekt.

Prizidek ja požarno in konstrukcijsko ločen od obstoječega objekta. V vseh etažah je povezan z obstoječimi etažami. Na meji prostorov so požarno ločilni elementi, skladni s ŠPV. Novi prizidek, poleg prostorske povečave predstavlja vzpostavitev manjkajočih funkcionalnih povezav, ter dostop gibalno oviranim osebam do vseh etaž in prostorov.
Novi prizidek vsebuje novo vertikalno komunikacijsko jedro z dvigalom. Dvigalo povezuje vse etaže novega in starega dela objekta. Na notranjih stopniščih so zaradi dostopnosti ponekod predvidene rampe za gibalno ovirane osebe.

Pri izdelavi projektne dokumentacije (PZI) je potrebno upoštevati projektno nalogo naročnika. Pred pričetkom gradnje mora izdelano projektno dokumentacij naročnik pisno potrditi.

Stavba mora biti projektirana in zgrajena kot skoraj nič-energijska stavba skladno z zahtevami zadnjega veljavnega javnega poziva Eko sklada (JP 56SUB-LSRS17) za nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 14
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

DOKAZILA:
Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register ALI Vpis v poslovni register«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.07.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 24.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.07.2019   12:01
Kraj: Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.07.2019   12:00

Dodatne informacije:
Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.
Ponudniki lahko postavijo pisna vprašanja preko Portala javnih naročil, na za to določenem mestu pri predmetnem javnem naročilu. Pojasnila na pisna vprašanja bodo objavljena na Portalu javnih naročil.
Odgovori na postavljena vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije in so obvezujoča za ponudnike. Naročnik bo na prejeta vprašanja odgovoril najkasneje šest dni (6) pred rokom za oddajo ponudb, pod pogojem, da bodo prejeta pravočasno. Za pravočasno postavljeno vprašanje se šteje vprašanje, ki ga naročnik prejme najpozneje do devet (9) dni pred rokom za oddajo ponudb.
Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.
Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročila (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1I in 60/17; v nadaljevanju besedila: ZPVPJN), vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda.
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži najkasneje v roku desetih (10) delovnih dni od dneva:
- objave obvestila o javnem naročilu ali
- obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu.
Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema odločitve.
Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti:
- ime in naslov vlagatelja zahtevka in kontaktno osebo,
- ime naročnika,
- oznako (številko) javnega naročila oziroma odločitve o oddaji oziroma izidu javnega naročila,
- očitane kršitve,
- dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,
- navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada.
Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, skladno s 1. alinejo 1. odstavka 71. člena ZPVPJN vplačati takso v znesku 4.000,00 EUR.
Taksa se vplača transakcijski račun št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Sloveniji, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT koda: BSLJSI2X, IBAN: SI56011001000358802, referenca: 11 16110-7111290-XXXXXXLL.
Zahtevek za revizijo se vloži v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za javno upravo.
Zahtevek za revizijo se pošlje naročniku po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO
Zdravstvena pot 1
1000
Ljubljana
Slovenija
+386 13007240
http://www.ssfkz.si
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.07.2019   12:18
VPRAŠANJE
Predmet javnega naročila je projektiranje (faza PZI, PID), izvedba GOI del in pridobitev uporabnega dovoljenja.
Naročnik je na osnovi PGD dokumentacije že pridobil gradbeno dovoljenje. Pri realizaciji gradnje mora ponudnik upoštevati že izdelano projektno dokumentacijo IDZ, PGD in PZI Eko sklad.
Vsa navedena projektna dokumentacija kot tudi projektna naloga predvidevata izvedbo nosilne konstrukcije objekta iz armiranega betona (delno prefabriciranega). Za toplotno izolacijo objekta so predvideni materiali iz EPS, XPS in mineralne volne.
Dodatna zahteva jevnega naročila je, da mora biti stavba projektirana in zgrajena kot skoraj nič-energijska stavba skladno z zahtevami zadnjega veljavnega javnega poziva Eko sklada (JP 56SUB-LSRS17) za nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena. Zahteve poziva so tudi:
Stavba mora biti zgrajena pretežno iz lesa, vsaj 50 % nosilne konstrukcije mora biti iz lesa.
Vgrajenih mora biti najmanj 70 % volumenskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) naravnega izvora iz obnovljivih virov (npr. lesna vlakna, celulozno kosmiči ipd.).
Kako je možno izpolniti navedene zahtev poziva Eko sklada ob upoštevanju že izdelane projektne dokumentacije, gradbenega dovoljenje in projektne naloge, v katerih so predpisani materiali za izvedbo nosilne konstrukcije in materiali za izvedbo toplotnih izolacij, ki ne ustrezajo zahtevam poziva Eko sklada?


ODGOVOR
Že izdelana dokumentacija je skladna z zahtevami Eko sklada in na podlagi nje ter zahtev javnega naročila je možno izpolniti zahteve javnega poziva Eko sklada (JP 56SUB-LSRS17). Stavba katera je predmet javnega naročila za izvedbo projektiranja (faza PZI, PID), gradnje in pridobitev uporabnega dovoljenja je na javnem pozivu Eko sklada (JP 56SUB-LSRS17) kandidirala in uspešno pridobila nepovratno spodbudo za II. skupino, kjer je zahtevano, da se v stavbo vgradi najmanj 70 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) mineralnega izvora (npr. mineralna volna, penjeno steklo ipd.) in naravnega izvora. Za II. skupino ni potrebno izpolniti zahteve, da mora biti zgrajena pretežno iz lesa, vsaj 50 % nosilne konstrukcije mora biti iz lesa in da mora biti najmanj 70 % volumenskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) naravnega izvora iz obnovljivih virov (npr. lesna vlakna, celulozno kosmiči ipd.), te zahteve veljajo le za I. skupino spodbud.Datum objave: 05.07.2019   12:19
VPRAŠANJE
Predmet javnega naročila je projektiranje (faza PZI, PID), izvedba GOI del in pridobitev uporabnega dovoljenja.
Naročnik je na osnovi PGD dokumentacije že pridobil gradbeno dovoljenje. Pri realizaciji gradnje mora ponudnik upoštevati že izdelano projektno dokumentacijo IDZ, PGD in PZI Eko sklad.
Vsa navedena projektna dokumentacija kot tudi projektna naloga predvidevata izvedbo nosilne konstrukcije objekta iz armiranega betona (delno prefabriciranega). Za toplotno izolacijo objekta so predvideni materiali iz EPS, XPS in mineralne volne.
Dodatna zahteva jevnega naročila je, da mora biti stavba projektirana in zgrajena kot skoraj nič-energijska stavba skladno z zahtevami zadnjega veljavnega javnega poziva Eko sklada (JP 56SUB-LSRS17) za nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena. Zahteve poziva so tudi:
Stavba mora biti zgrajena pretežno iz lesa, vsaj 50 % nosilne konstrukcije mora biti iz lesa.
Vgrajenih mora biti najmanj 70 % volumenskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) naravnega izvora iz obnovljivih virov (npr. lesna vlakna, celulozno kosmiči ipd.).
Kako je možno izpolniti navedene zahtev poziva Eko sklada ob upoštevanju že izdelane projektne dokumentacije, gradbenega dovoljenje in projektne naloge, v katerih so predpisani materiali za izvedbo nosilne konstrukcije in materiali za izvedbo toplotnih izolacij, ki ne ustrezajo zahtevam poziva Eko sklada?


ODGOVOR
Že izdelana dokumentacija je skladna z zahtevami Eko sklada in na podlagi nje ter zahtev javnega naročila je možno izpolniti zahteve javnega poziva Eko sklada (JP 56SUB-LSRS17). Stavba katera je predmet javnega naročila za izvedbo projektiranja (faza PZI, PID), gradnje in pridobitev uporabnega dovoljenja je na javnem pozivu Eko sklada (JP 56SUB-LSRS17) kandidirala in uspešno pridobila nepovratno spodbudo za II. skupino, kjer je zahtevano, da se v stavbo vgradi najmanj 70 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) mineralnega izvora (npr. mineralna volna, penjeno steklo ipd.) in naravnega izvora. Za II. skupino ni potrebno izpolniti zahteve, da mora biti zgrajena pretežno iz lesa, vsaj 50 % nosilne konstrukcije mora biti iz lesa in da mora biti najmanj 70 % volumenskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) naravnega izvora iz obnovljivih virov (npr. lesna vlakna, celulozno kosmiči ipd.), te zahteve veljajo le za I. skupino spodbud.Datum objave: 05.07.2019   12:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosim za pojasnila in navodila za ravnanje v spodnjih dveh primerih:

1. V Navodilih za izdelavo ponudbe je v točki III.1.3 kot "DOKAZILO" naveden izpolnjen ESPD obrazec v "Del IV: Pogoji za sodelovanje, oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, Za naročila storitev: Izvedba storitve določene vrste".
Vendar v ESPD obrazcu na tem mestu rubrike "Za naročila storitev" ni, je samo rubrika "Za naročila gradenj".

2. V Navodilih za izdelavo ponudbe je v točkah VI.3.3.1 in VI.3.3.2 na več mestih navedeno, da je potrebno izpolnjevati pogoje iz točk III.3.1 in III.3.2 tega dokumenta.
Vendar točki III.3.1 in III.3.2 v tem dokumentu ne obstajata.

Hvala za odgovore.

ODGOVOR

1. Razpisano naročilo se nanaša na gradnjo in na storitev. Razpisne dokumentacije se ne bo popravljalo. Ponudnike naprošamo, da si naložijo na svoj računalnik nov ESPD obrazec v katerem je upoštevana tako rubrika »Za naročila gradenj: izvedba gradnje določene vrste kot tudi rubrika »Za naročila storitev: Izvedba storitev določene vrste«. Ponudniki izpolnijo obe rubriki.
2. V razpisni dokumentaciji je na strani 19 prišlo do napake. Razpisne dokumentacije se ne bo popravljalo. Ponudnike naprošamo, da v točkah VI.3.3.1 in VI.3.3.2 namesto besedila: »točke III.3.1 in III.3.2«, upoštevajo besedilo: »točke III.1«.

Nov ESPD obrazec bo objavljen na spletni strani šole (www.ssfkz.si) od 8. 7. 2019 dalje.


Datum objave: 16.07.2019   11:07
VPRAŠANJE
1. Prosimo naročnika, da potrdi, ali razumemo pravilno, da lahko ponudnik referenčne pogoje, tako za kader kot za ponudnika, izpolnjuje s podizvajalci ali / in s partnerji.

2. Prosimo za potrditev, da lahko zahtevane reference predložimo na obrazcih iz drugih razpisov (torej že potrjene reference iz predhodnih razpisov), da vedno znova in znova ne obremenjujemo investitorjev s prošnjami za potrditev enih in istih referenc.

ODGOVOR

1. Prosimo naročnika, da potrdi, ali razumemo pravilno, da lahko ponudnik referenčne pogoje, tako za kader kot za ponudnika, izpolnjuje s podizvajalci ali / in s partnerji.
ODGOVOR: Da.

2. Prosimo za potrditev, da lahko zahtevane reference predložimo na obrazcih iz drugih razpisov (torej že potrjene reference iz predhodnih razpisov), da vedno znova in znova ne obremenjujemo investitorjev s prošnjami za potrditev enih in istih referenc.
ODGOVOR: Ponudniki lahko zahtevane reference predložijo na obrazcih iz drugih razpisov, vendar morajo vsebovati vse podatke iz obrazcev razpisa za Srednjo šolo za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo.