Dosje javnega naročila 004309/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
Storitve: Izdelava projektne dokumentacije in projektantski nadzor za obnovo in opremljanje Negovalne bolnišnice Ljubljana, UKC Ljubljana
ZJN-3: Odprti postopek

JN004309/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.06.2019
JN004309/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.07.2019
JN004309/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.08.2019
JN004309/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.08.2019
JN004309/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.08.2019
JN004309/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 03.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004309/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 118-289657
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Štefanova ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ana Gruden
ana.gruden@gov.si
+386 14786043
+386 14786058

Internetni naslovi
http://www.mz.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/313021/ZA_OBJAVO_KONČNA.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10575
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije in projektantski nadzor za obnovo in opremljanje Negovalne bolnišnice Ljubljana, UKC Ljubljana
Referenčna številka dokumenta: 4300-7/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava projektne dokumentacije in projektantski nadzor za obnovo in opremljanje Negovalne bolnišnice Ljubljana, UKC Ljubljana
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
71220000
71240000
71247000
71300000
71700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava projektne dokumentacije in projektantski nadzor za obnovo in opremljanje Negovalne bolnišnice Ljubljana, UKC Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Ponudbena cena90
Pri ponudniku/skupnemu ponudniku zaposleni strokovni kader, ki bo opravljal funkcijo vodje projekta10

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 19
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Tehnični elaborati so objavljeni na povezavi: http://jnd.ezdrav.si/negovalna_projektiranje


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno z dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.07.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.07.2019   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.07.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Štefanova ulica 5
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.06.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.07.2019   15:33
VPRAŠANJE
Spoštovani

prosimo, da objavite obrazce za pripravo ponudbe v word obliki. Hvala.

S spoštovanjem

ODGOVOR
Word datoteka je na voljo na naslednji povezavi: http://jnd.ezdrav.si/negovalna_projektiranje.Datum objave: 09.07.2019   15:34
VPRAŠANJE
Spoštovani

Prosimo vas, da objavite obrazce za pripravo ponudbe v word obliki.

Hvala.

ODGOVOR
Word datoteka je na voljo na naslednji povezavi: http://jnd.ezdrav.si/negovalna_projektiranje.Datum objave: 09.07.2019   15:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na to, da ponavljate razpis nas zanima koliko sredstev imate predvidenih za izdelavo projektne dokumenntacije.

ODGOVOR
Ocenjena vrednost javnega naročila znaša 188.524,59 EUR brez DDV.Datum objave: 11.07.2019   10:41
VPRAŠANJE
Spoštovani

Pooblaščeni inženirji s področja tehnologije, požarne varnosti, geodezije in geologije načeloma nastopajo kot podizvajalci, zato je zahtevanje referenčnih dokazil (točke 9.4.7., 9.4.8., 9.4.9., 9.4.10.) za te načrte potrjenih s strani investitorja zelo oteženo, saj nimajo direktnega poslovnega odnosa. Po dosedanji praksi DKOM je dovolj, da takšno referenčno potrdilo potrdi naročnik posameznega načrta. Vsekakor pa je v nasprotju s prakso DKOM tudi zahtevanje referenčnih potrdil v fazi oddaje ponudbe za izpolnjevanje pogojev posameznega javnega naročila, zato pričakujemo, da boste zahtevo po predložitvi referenčnih potrdil za izkazovanje in dokazovanje referenčnih pogojev v ponudbi umaknili.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Dokumentacija v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: dokumentacija) je oblikovana skladno z veljavno javno naročniško zakonodajo. Skladno z določbo 77. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) lahko naročnik zahteva potrdila, izjave in druga dokazila kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje v skladu s 76. členom ZJN-3. V točki 9 dokumentacije so za vsak pogoj navedena tudi dokazila, na podlagi katerih bo naročnik ugotavljal sposobnost ponudnika in predstavljajo ponudbeno dokumentacijo. V zvezi z navedenim naročnik napotuje na določbo 89. člena ZJN-3, iz katere izhaja, da naročnik pred oddajo javnega naročila preveri obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo. Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od gospodarskega subjekta zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti.Datum objave: 11.07.2019   10:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Za dokazovanje sposobnosti glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti zahtevate poleg ESPD obrazca predložitev pogodb o zaposlitvi ali obrazec M1. Vaša zahteva se nam zdi nedopustna, saj je zahtevanje dokazil v fazi oddaje ponudbe za dokazovanje sposobnosti v nasprotju z dosedanjo prakso DKOM.

Predlagamo, da podamo izjavo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da imamo zaposlenega najmanj enega pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega inženirja.

V kolikor še vedno vztrajate pri vaši zahtevi po predložitvi pogodb o zaposlitvi ali obrazca M1, ali jih predložimo za vseh 31 zaposlenih pooblaščenih arhitektov in pooblaščenih inženirjev?

V pričakovanju vaše prave odločitve vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR
Kakor izhaja iz točke 9.2.1 dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: dokumentacija) mora biti gospodarski subjekt s sedežem v RS, ki je dejavnost projektiranja opravljal pred 1. 6. 2018, registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. Navedeno gospodarski subjekt izkazuje z izpolnjenim obrazcem »ESPD«.
Gospodarski subjekt s sedežem v RS, ki je dejavnost projektiranja začel opravljati po 1. 6. 2018 pa mora poleg registracije za opravljanje dejavnosti izpolnjevati tudi taksativno naštete pogoje iz 14. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17), ki so tudi navedeni v točki 9.2.2 dokumentacije. Kakor izhaja iz druge alineje navedene točke, se zahteva, da »da ima za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu ZDR-1, zaposlenega vsaj enega pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega inženirja«.
Kar se tiče vprašanja, da naročnik zahteva predložitev dokazil v fazi oddaje ponudbe, naročnik napotuje tudi na odgovor, objavljen dne 11. 7. 2019 ob uri 10:41 uri.
V izogib morebitnemu nerazumevanju pa naročnik na tem mestu opozarja, da v skladu z javno naročniško zakonodajo, med drugim, ni mogoče dopolnjevati ali popravljati tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja, torej v okviru meril. Navedeno naročnik izpostavlja, ker mora ponudnik v okviru MERILA 2: Pri ponudniku/skupnemu ponudniku zaposleni strokovni kader, ki bo opravljal funkcijo vodje projekta (maksimalno število točk je 10 točk) kot dokazilo že v ponudbi predložiti pogodbo o zaposlitvi ali obrazec M-1 za strokovni kader, ki je v ponudbi priglašen kot vodja projekta. Navedeno se navezuje tudi na dodatno merilo, ki bo upoštevano v primeru ponudb z istim številom točk, kakor opredeljeno v dokumentaciji.
Datum objave: 11.07.2019   10:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Zahtevanje dokazil za izpolnjevanje pogojev v fazi oddaje ponudbe (kot npr. Pogodba o zaposlitvi ali M1, BON obrazec, referenčna potrdila, izpisi iz IZS, podizvajalske pogodbe, ...) je v nasprotju z dosedanjo prakso DKOM, zato prosimo, da zahteve umaknete.

Lep pozdrav.ODGOVOR
Glej odgovora, objavljena dne 11. 7. 2019 ob 10:41 in 10:42 uri.Datum objave: 11.07.2019   11:54
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Prosimo za več pojasnil in dodatnih informacij.

1. V razpisu nimate navedeno, koliko sredstev imate na razpolago za vsebino predmetnega razpisa. Po neuradnih informacijah gre za znesek v višini zgolj 144.000 EUR brez DDV.
Vrednost samega razpisa zaradi izrazite visoko zahtevane strokovnosti in vseh potrebnih preiskav in analiz je najmanj 2 ali celo do 3 kratnik omenjenega zneska.
Ker priprava in izdelava celovite ponudbe v obsegu razpisanih del terja velik časovni in kadrovski potencial, je vsekakor objava razpoložljivih sredstev bistvena za odločitev ponudnikom o pristopu k pripravi ponudbe.
Ker je priprava predmetne ponudbe logistično zahtevna naloga, vljudno prosimo za čim prejšnjo objavo zneska.

2. Zaradi logistike priprave potrebnih dokazil in žal poletne odsotnosti osebja v smislu zagotavljanja referenčnih dokazil, kakor tudi nujne sestave celovite projektne ekipe, vljudno prosimo za podaljšanje roka za ponudbo do 20.8.2019.
Sploh gre za to, da smo prejeli informacijo, da nekateri ponudniki že razpolagajo z dodatno dokumentacijo, ki je bistvena za pripravo korektne ponudbe, vendar ni objavljena. Tudi iz tega vidika za potrebe zagotavljanja enakosti vsem ponudnikom predlagamo podaljšanje roka za ponudbo.

3. Prosimo za objavo dodatne dokumentacije (glej opombo v vpr. 2):
- obstoječe gradbeno dovoljenje,
- izdelan Elaborat o pregledu in preiskavah nosilne konstrukcije stavbe Vrazov trg 1 v Ljubljana s strokovnim mnenjem o njenem stanju, izdelovalec ZRMK, 2009,
- objava dokumentacije PGD, 2012, vsaj vodilno mapo in po možnosti arhitekturo,
- obstoječe geotehnično poročilo,
- dodatno gradivo s tlorisnim prikazom služb.

Hvala


ODGOVOR
1. Ocenjena vrednost javnega naročila znaša 188.524,59 EUR brez DDV.
2. Rok za predložitev ponudb ostaja nespremenjen. V zvezi s predložitvijo dokazil naročnik napotuje na odgovora, objavljena dne 11. 7. 2019 ob 10:41 in 10:42 uri.
Naročnik spoštuje načela javnega naročanja, dokumentacija je javna in objavljena na portalu javnih naročil. Vsa komunikacija s potencialnimi ponudniki poteka preko portala javnih naročil.
3. Naročnik je dne 20. 6. 2019 objavil gradbeno dovoljenje, elaborat nosilne konstrukcije, geotehnično poročilo, tlorise. Navedeno je dostopno na povezavi: http://jnd.ezdrav.si/negovalna_projektiranje.
Informacijo o dokumentaciji PGD, 2012 bo naročnik posredoval naknadno.
Datum objave: 16.07.2019   08:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali je projektantski nadzor tudi predmet razpisa?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Da.Datum objave: 13.08.2019   15:02
Naročnik je v objavo posredoval podaljšanje rokov, in sicer:
- rok za zastavljanje vprašanj: 21.8.2019 do 10h
- rok za prejem ponudb: 2.9.2019 do 12h
- odpiranje ponudb: 2.9.2019 ob 13h

Datum objave: 30.08.2019   12:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji zahtevate kot pogoj v točki 9.3 Ekonomski in finančni položaj oziroma sposobnost predložitev S.BON-1/P ne starejšega od 30 dni od datuma, ki je določen kot skrajni rok za oddajo ponudbe.

Glede na to, da rok za oddajo ponudbe podaljšujete že tretjič vas pozivamo, da dovolite predložitev S.BON-1/P na veljavnost predvidene oddaje 02.09.2019.

Stalno naročanje novih bonitetnih ocen namreč pomeni za ponudnike dodaten strošek, ki pa ni tako majhen.


ODGOVOR


Naročnik je ustavil predmetni postopek javnega naročanja.

Datum objave: 30.08.2019   12:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas vzrok nenehnega podaljševanja roka za oddajo ponudbe, glede na to, da nismo zasledili nobene spremembe oz. dopolnitve razpisne dokumentacije .


ODGOVOR
Naročnik je ustavil predmetni postopek javnega naročanja.Datum objave: 30.08.2019   12:13
VPRAŠANJE
Spoštovani.

1. V razpisu imate zahtevo, da mora proj. dokumentacija vsebovati
"načrt s področja geotehnologije in rudarstva".
Glede na to, da je elaborat že izdelan leta 2012 (objava v prilogi razpisa), sprašujemo, zakaj ponovno zahtevate nekaj, kar ste že v preteklosti naročili, pridobili in plačali?
A je v ozadju tehten tehnični vzrok? Če da, kateri?
Ali pa gre zgolj za formalizem opremljanja projektne dokumentacije po novi zakonodaji?

2. "Načrt s področja geotehnologije in rudarstva" je naveden tudi v sklopu PID dokumentacije. Prosimo za pojasnilo, zakaj, saj se ta običajno izdela v fazi DGD, PZI za novogradnjo, tu pa je predmet razpisa samo rekonstrukcija stavbe?

3. Razpisali ste "pregled in poročilo obstoječe nosilne konstrukcije". Ta je že bila izdelana in ste jo prejeli s strani ZRMK leta 2009. Kaj je drugače, da ponovno naročate nekaj, kar ste že naročili, prejeli in plačali?

4. ZRMK je leta 2009 predal poročilo o pregledu in preiskavah nosilne konstrukcije. Ob poznavanju obstoječega staja stavbe in na osnovi poročila (branje med vrsticami), je objekt sicer pogojno primeren za splošno obnovo, v primeru zahtevane statične in potresne sanacije pa praktično neizvedljiv vsaj v okvirih ekonomske vzdržnosti. Celovita statična in potresna obnova bi pomenila tudi tolikšen poseg v stavbo, da bi to posledično pomenilo celovite posege iz naslova obrtniških in instalacijskih, demontaže obstoječe opreme, zaprtje delovanja stavbe oz. delov stavbe.

Projektna naloga IBTja praktično nič ne omenja tovrstnih posegov.

Tudi podan terminski plan predvideva izvajanje del samo 10+2 meseca, torej niso predvidena (oz. v teh rokih izvedljiva) večja gradbena dela.

Nadalje pa še podajate, da je predmet ponudbe: "del statične sanacije objekta".

Zato sprašujemo:

4.1. Kaj je Del statične sanacije objekta? Kateri sklopi, katera dela?

4.2. Dela iz naslova ugotovitev tako izdelanih izračunov presoje verjetno niso predmet ponudbe, saj gre za nadaljnje variantno odločanje investitorja, kar pomeni varianten obseg načrtovanja (variante so: neizvedba tovrstne sanacije, samo posamezna dela izvedbe tovrstne sanacije, celovita izvedba tovrstne sanacije). Dodatne možne variante pa so še lahko različne opredelitve posegov po traktih A, B, C, D.
Zato pozivamo za potrditev, da dela iz ugotovitev Statične in potresne presoje NISO predmet razpisa, saj lahko pomenijo varianten obseg del.

Prosimo za natančen opis zahtev, saj vsako dvoumje lahko pomeni različno tolmačenje, različen obseg del in možnost kasnejših pritožb ponudnikov.

5. Z ozirom na razpisana dela vezana na preiskave stavbe je rok za DGD zgolj 90 dni bistveno prekratek. Same preiskave in nanj vezane ugotovitve ter rešitve terjajo vsaj 60 dni več. Četudi npr. izračuni za statično in potresno analizo niso neposredno sestavni del DGD, so pa zato nujni, da se izdelajo v tej fazi za opredelitve potrebnih del.
Predlagamo podaljšane roka za DGD za najmanj 60 dni.

6. V projektnih zahtevah imate podano, da se predvidi
- del zunanje ureditve.
Nadalje je še podano:
- pri nadaljnjem projektiranju je potrebno obdelati tudi zunanjo ureditev, ki je nujno
potrebna sanacije ter zunanjo razsvetljavo okolice objekta.

Podana pričakovanja ne omogočajo ocene in ovrednotenja potrebnih del, saj to prepuščajo nadaljnjemu usklajevanju naročnik-projektant, ker ni dopustno in nesporno vodi v zahtevke za dodatna dela.
Naprošamo za objavo projektnih zahtev vezanih na zunanjo ureditev.

Lp


ODGOVOR

Naročnik je ustavil predmetni postopek javnega naročanja.


Datum objave: 30.08.2019   12:14
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji ni nedvoumno napisano, kdo je dolžan priložiti S.BON-1/P samo ponudnik in partnerji ali tudi podizvajalci.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Glede na to, da ste podaljšali rok za oddajo ponudbe nas zanima ali lahko predložimo bonitetno oceno veljavno več kot 30 dni od datuma za predložitev ponudbe.
Naj omenimo, da nam naročilo novih bonitetnih ocen pomeni dodatne stroške.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani.

1. V projektni nalogi (št. 8188/17/PN) na strani 37, poglavje 5.2.1 NIZKONAPETOSTNI RAZVOD TRANSFORMATORSKA POSTAJA je navedeno, da je potrebno projektirati novo transformatorsko postajo. Na koncu odstavka piše, da izdelava transformatorske postaje ni del te projektne naloge in se rešuje z ločenim projektom. Prav tako ne omenja predelave obstoječe transformatorske postaje v objektu.
V razpisni dokumentaciji (št. 4300-7/2019/3) na strani 74 piše, da mora projekt obsegati novo transformatorsko postajo. Prav tako, da je potrebno v celoti urediti obstoječo TP nameščeno v kleti objekta.
Vprašanje: Kaj je torej predmet projekta? Izgradnja nove TP, predelava obstoječe TP ali oboje?

2. Ali so prostori obstoječe transf. postaje takšni, da brez gradbenih posegov omogočajo predelavo obstoječe TP tako, da bo ta ustrezala vsem predpisom?

3. Prosimo za orientacijski podatek o moči obstoječe transformatorske postaje.

4. Prosimo za orientacijski podatek o moči obstoječega diesel električnega agregata?

Hvala

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo da objavite jasne sledeče informacije:
- koliko so zagotovljena sredstva naročnika za javno naročilo in
- koliko je ocenjena vrednost javnega naročila.

Kako bo naročnik postopal v primeru, da bodo vse prejete dopustne ponudbe finančno presegla naročnikova zagotovljena sredstva?
Ali se predvidijo pogajanja v skladu z ZJN-3?

Lep pozdrav!

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,

v preteklih dneh smo vam postavili določena vprašanja, katerih odgovori so bistvenega pomena za pripravo ponudbe.
Odgovori so nujno potrebni za korektno pripravo ponudbe - tako v smislu višine ponudbe kot v smislu priprave popolne ponudbe (angažiranje ustreznih podizvajalcev, izpolnjevanje razpisnih obrazcev, itd.).

Ker odgovori do danes niso bili podani vas prosimo in hkrati pozivamo, da:
- podaljšate rok za oddajo ponudbe za vsaj teden dni - torej do 5.8.2019

- podaljšate rok za oddajo ponudnikovih vprašanj za vsaj teden dni - torej do 25.7.2019
(v primeru nenatančnih in nejasnih odgovorov na že zastavljena vprašanja bomo imeli še vedno možnost, da si razjasnimo vsebino)

- v čim krajšem možnem času podate odgovore na vprašanja, saj so vitalnega pomena za korektno pripravo ponudbe.


Zavedati se morate, da je čas letnih dopustov in ker so vaši odgovori povezani z iskanjem znanja in referenc na trgu, je praktično nemogoče od tega trenutka do predvidenega roka - to je 29.7.2019, korektno pripraviti ponudbo.

Zahvaljujemo se vam za odgovor.

Lep pozdrav.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosimo za odgovor na naslednja vprašanja v zvezi s predmetom javnega naročila št. V2-19/ST; Izdelava projektne dokumentacije in projektantdki nadzor za obnovo in opremljanje Negovalne bolnišnice Ljubljana, UKC Ljubljana:

Vprašanja se nanašajo na:
1. Opredelitev obsega del po tem javnem naročilu
2. Opredelitev predvidene investicijske vrednosti
3. Opredelitev zagotovljenih sredstev za izvedbo storitev po tem javnem naročilu
4. Opredelitev rokov za oddajo ponudb po tem javnem naročilu

Ad 1:
V skladu z razpisno dokumentacijo smo se dne 15.7. udeležili neobveznega ogleda objekta. Ob tem ogledu smo od predstavnikov naročnika pridobili informacijo, da gre pri tem javnem naročilu le za storitve projektiranja in projektantskega nadzora za ureditev notranjosti prostorov, kot so opredeljeni v razpisni dokumentaciji in v okviru tega za dozidavo požarnega stopnišča, izvedbo novega bolniškega dvigala in notranjo ureditev prostorov skupaj z inštalacijami, tehnologijo in opremo. Ta informacija je v nasprotju z opredelitvijo v točki 2 povabila k oddaji ponudbe in splošna navodila ponudniku za pripravo ponudbe ter 2. členom osnutka pogodbe, kjer je v obsegu del zahtevano (navedba):
- Statična preverba in izračuni (statična presoja celotnega objekta oziroma analiza seizmične odpornosti konstrukcije); možnost ogleda elaboratov ZRMK, l.2009/10 pri naročniku
- Izvedba sondaž, vrtanj in pregledov obstoječe konstrukcije (npr. za potrebe izračuna statične presoje)
- Izvedba ultrazvočnih pregledov konstrukcije
in v nadaljevanju:
- Predvidena neto površina Negovalne bolnice skupaj (del objekta na Vrazovem trgu št. 1): Skupaj 4.522,69 m2

V zvezi z navedenim smo si ogledali »Elaborat o pregledu in preiskavah nosilne konstrukcije stavbe Vrazov trg 1 v Ljubljani s strokovnim mnenjem o njenem stanju« in »Elaborat ocene statične in seizmične varnosti nosilne konstrukcije stavbe Vrazov trg 1 v Ljubljani s smernicami za konstrukcijsko utrditev«, ki ju je izdelal ZRMK v septembru oz. oktobru 2009, iz katerih nedvoumno izhaja da:
- je potresna odpornost objekta več kot trikrat premajhna (glede na sedaj veljavne potresne predpise Eurocode 8). S konstrukcijskimi ukrepi, ki jih je ZRMK predvidel (obojestranski armirani omet vseh zunanjih sten objekta in večine notranjih sten in z uvedbo dodatnih nosilnih sten v objektu) se potresna odpornost objekta sicer poveča, a še vedno ne dosega potresne varnosti po predpisih.
- Je nujno potrebno izvesti potresno ojačitev celotnega objekta skladno z Eurocode 8
- Nobena od predlaganih oz. preverjenih variant statične sanacije v elaboratu ZRMK ne dosega kriterijev po Eurocode 8

Predvideno je pridobivanje novega gradbenega dovoljenja kar pomeni, da bo potrebno zagotoviti izpolnjevanje bistvene zahteve mehanska odpornost in stabilnost v skladu z veljavno zakonodajo, torej tudi Eurocode 8, kar pomeni, da bo potrebno izvesti statično sanacijo objekta.

Prosimo za odgovor:
1.1. Ali ali so predmet javnega naročila storitve, v okviru katerih je vključena izdelava statične sanacije oz. potresne ojačitve konstrukcije objekta?
1.2. Če da, prosimo za potrditev, da se bo statična sanacija izvajala na celotnem objektu in ne le na delu objekta, saj iz elaboratov ZRMK izhaja, da predvidene dilatacije na objektu niso bile izvedene in je zato mogoče statično sanirati le celoten objekt ne le posameznih traktov ali njihovih delov in po vsej višini objekta v vseh etažah
1.3. Vkolikor se bo izvajala statična sanacija celotnega objekta prosimo opredelite tudi obseg prenove prostorov: Ali bo ta omejena na območje, ki je definirano v razpisni dokumentaciji zdaj ali se bo predmet prenove celotna bolnišnica z vsemi prostori?


Ad 2:
Glede na izsledke elaboratov ZRMK ocenjujemo, da bo za celovito statično sanacijo in prenovo celotnega objekta višina investicije dosegla cca. 15 MIO EUR. V razpisni dokumentaciji je v točki 2 opredeljena investicijska vrednost 4,5 MIO EUR. Glede na navedeno v točki 1 in na opredelitev obsega investicije prosimo, da ponovno preverite in opredelite novo ocenjeno vrednost investicije.

Ad 3:
Na vprašanje ponudnika glede višine predvidenih sredstev ste podali odgovor, da je predvidena vrednost javnega naročila 188.524,59 EUR. Glede na to, da iz elaboratov ZRMK izhaja, da je potrebno izvesti statično sanacijo celotnega objekta ugotavljamo, da bo obseg del bistveno večji in investicijska vrednost bistveno višja od opredeljene v razpisni dokumentaciji, zato ugotavljamo, da predvidena vrednost javnega naročila ne zadošča za izvedbo storitev po tem javnem naročilu. Prosimo da v zvezi z navedenim v točkah 1 in 2 ponovno preverite, ustrezno korigirate in ponovno opredelite vrednost javnega naročila.

Ad 4:
Ker se glede na navedeno v točkah 1, 2 in 3 obseg javnega naročila lahko bistveno spremeni, prosimo za opredelitev novega roka za oddajo ponudb.


Hvala.


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede nato, da so že izdelani Elaborati za statična presoja celotnega objekta oziroma analiza seizmične odpornosti konstrukcije, pozivamo naročnika, da se opredeli, kakšne preiskave so še dodatno potrebne (vsebina, obseg,...)?

Lep pozdravODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v razpisni dokumentaciji na strani 4 dokumenta D_NEGOVALNA_PROJEKTIRANJE zahtevate med drugim tudi izdelavo:
- ostalih storitev in potrebnih meritev za uspešno izvedbo naročila.
Prosimo vas za pojasnilo katere meritve na objektu so predvidene. Meritve so namreč povezane z fizičnim delom na objektu in povzročajo direktne in fiksne stroški ponudniku.
Zato, da bomo vsi ponudniki ponujali enak obseg storitev in meritev, vas prosimo, da na to vprašanje odgovorite konkretno in nedvoumno.

Zahvaljujemo se vam za odgovor.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,

V razpisni dokumentaciji omenjate, da je potrebno izdelati statično sanacijo objekta. Glede na to, da je objekt iz 60 let obstaja možnost, da določenega dela objekta ne bo možno ustrezno statično in potresno sanirati.

Zanima nas, kaj se bo zgodilo v primeru, da preiskave konstrukcije in statična preverba objekta pokažeta, da ustrezne statične sanacije objekta ali dela objekta brez rigoroznih posegov v konstrukcijo (npr. rušenje večjega obsega) ne bo možno zagotoviti?

Ali že imate kakršne koli podatke oziroma informacije glede zgornje problematike?

Lep pozdrav.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,

V razpisni dokumentaciji omenjate, da je potrebno pregledati vso obstoječo glavno kanalizacijo in definirati nove kanalizacijske priključke.
- prosimo za bolj natančen opis predmetne zahteve.
- ali gre za fizično izvedbo meritev kanalizacije z kamero?
- za katero glavno kanalizacijo gre - notranjo ali zunanjo?
- kje je meja pregleda te kanalizacije?
- ali je fizično možno dostopati do glavne kanalizacijske mreže?

Zahvaljujemo se vam za odgovore.

Lep pozdrav.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani!

po pregledu RD ter projektne naloge ugotavljamo, da je le-to izdelal tim strokovnjakov, sestavljen iz univ. dipl. inž. arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike in strojništva.V RD, med strokovnimi zahtevami naročnik zahteva, da se dodatno vključijo, celo kot nominirani inženirji, na podlagi osebnih referenc, še pooblaščeni inženirji s področja krajinske arhitekture, tehnologije, požarne varnosti, geodezije, geologije. Čeprav projektna naloga v tem delu ne vsebuje praktično nobenih podatkov, usmeritev, obsega storitev, ki jih bodo le-ti opravili.

Splošno znano je, da v Republiki Sloveniji tudi ne obstaja podjetje, ki bi zaposlovalo pooblaščene inženirje toliko različnih dejavnosti.Tako da potrebno bo sodelovanje več pravnih oseb, kjer pa je točkovalni sistem spet postavljen na način, da favorizira le nekatere ponudnike.
Tako da evidentno je naročnik postavil strokovne zahteve, ki v pomembnem delu nimajo popolnoma nobene povezave s predmetom javnega naročila ter le dodatno birokratizirajo postopek JN in onemogočajo udeležbo podjetjem, katera bi lahko izvedla JN. Kar pa nekako ni v skladu z načelom transparentnosti in gospodarnosti.

Naročniku predlagamo, da ali umakne zahteve po nominaciji in osebnih referencah pooblaščenih inženirjev s področja krajinske arhitekture, požarne varnosti, tehnologije, geodezije in geologije ali pa naj še pred oddajo ponudb v sklopu projektne naloge podrobno definira obseg del teh strokovnjakov

Lep pozdrav!

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali je izdelava PVO tudi predmet javnega razpisa?

Lep pozdrav

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani!

V RD navajate, da mora biti projektna dokumentacije izdelana na osnovi:

- grobih usmeritev (strokovne zahteve uporabnika), s strani uporabnika potrjene projektne naloge, dec
2017 (izdelovalec IBT SPI d.o.o.),
- popisa opreme po prostorih,
- idejne tehnološke zasnove - tlorisov prostorov (zasnovo je potrebno v fazi PZI prilagoditi glede na
pogoje soglasodajalcev in izdelanih elaboratov),
- dodatnih navodil in zahtev UKCL.

Ker imate za opravljanje storitve zagotovljena nesorazmerno nizka sredstva, vas pozivamo da zaradi transparentnosti vse zgoraj naštete dokumente javno objavite, vsled oceni ali se sploh prijaviti na razpis ali ne.

Prosimo da natančno opredelite, katera so lahko dodatna navodila in zahteve UKCL.

Lep pozdrav!

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Elaborati se po novem izdelujejo v fazi PZI, po starem pa so se v fazi PGD.
Veliko projektov, ki zahtevajo sodelovanje odgovornega projektanta za področje tehnologije, obsega samo fazo PZI.

Zaradi navedenega prosimo, da spremenite zahtevo za referenco za pooblascenega inzenirja s podrocja tehnologije
in sicer, da zapisete:
"- ima najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe opravljal funkcijo odgovornega projektanta za podrocje tehnologije pri izdelavi najmanj PGD ali PZI ali PGD in PZI za referencni zahtevni objekt"

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas za bolj natančen opis načrta zunanje ureditve območja.
Kaj vse je predmet zunanje ureditve - parkirišča, dovoz, notranje manipulativne površine, notranje poti, sprehajalne poti, itd. ?
Ali je predmet zunanje ureditve le z rekonstrukcijo tangiran del zunanjih površin?

Prosimo vas tudi za bolj natančen opis načrta krajinske arhitekture.

Zahvaljujemo se vam za odgovore.

Lep pozdrav

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji pod poglavjem 9.4.7 zahtevate, da ponudnik razpolaga z enim subjektom, ki bo pri izvedbi JN izvajal funkcijo pooblaščenega inženirja s področja tehnologije.
Zanima nas ali boste za inženirja s področja tehnologije priznavali tudi reference v katerih je področje tehnologije zajeto, obdelano in prikazano v načrtu arhitekture?

Lep pozdrav

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v razpisni dokumentaciji na 4 strani omenjate izdelavo posnetka obstoječega stanja objekta in inštalacij ter preveritev vseh potrebnih priključkov - PO POTREBI.
Opozarjamo, da razpis "po potrebi" ne definira obsega del in je zato navedba v nasprotju z ZJN, ki ne dopušča variantnih razpisov, ki si jih ponudniki lahko različno tolmačijo. Zato pozivamo za natančno opredelitev in pričakovanja.

Lep pozdrav

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali je projektantski nadzor tudi predmet razpisa?

Lep pozdrav.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Glede na to, da so se elaborati po starem izdelovali v fazi PGD,
prosimo, da spremenite zahtevo za referenco za pooblaščenega inženirja s področja tehnologije
in sicer, da zapišete:
"- ima najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe opravljal funkcijo odgovornega projektanta za podrocje tehnologije pri izdelavi najmanj PGD ali PZI za referencni zahtevni objekt"
ODGOVOR
Naročnik je ustavil predmetni postopek javnega naročanja.