Dosje javnega naročila 004225/2019
Naročnik: OBČINA TOLMIN, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin
Storitve: Izdelava PZI projektne dokumentacije za ureditev državne kolesarske povezave na relaciji Spodnji Log-Gorenji Log ter DGD in PZI projektne dokumentacije premostitvenega objekta preko vodotoka Vogršček
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004225/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.06.2019
JN004225/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.07.2019
JN004225/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.07.2019
JN004225/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004225/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA TOLMIN
Ulica padlih borcev 2
5220
SI
Tolmin
Slovenija
Barbara Mozetič
info@komunala-tolmin.si
+386 53819300

Internetni naslovi
http://www.komunala-tolmin.si

OBČINA KANAL OB SOČI
Trg svobode 23
5213
SI
Kanal
Slovenija
info@komunala-tolmin.si
+386 53819300

Internetni naslovi
http://www.komunala-tolmin.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.komunala-tolmin.si/aktualni-razpisi/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10615
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava PZI projektne dokumentacije za ureditev državne kolesarske povezave na relaciji Spodnji Log-Gorenji Log ter DGD in PZI projektne dokumentacije premostitvenega objekta preko vodotoka Vogršček
Referenčna številka dokumenta: 12/2019 JN VV
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava PZI projektne dokumentacije za ureditev državne kolesarske povezave na relaciji Spodnji Log-Gorenji Log ter DGD in PZI projektne dokumentacije premostitvenega objekta preko vodotoka Vogršček
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Spodnji Log - Gorenji Log
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava PZI projektne dokumentacije za ureditev državne kolesarske povezave na relaciji Spodnji Log-Gorenji Log ter DGD in PZI projektne dokumentacije premostitvenega objekta preko vodotoka Vogršček
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.07.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 10.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.07.2019   09:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.07.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.06.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.06.2019   08:31
VPRAŠANJE
Iz projektne naloge je razvidno, da je na odseku 3 predviden premostitveni objekt, "ki bo zaradi večje razpetine vsekakor zahteven objekt". Prosimo naročnika, da vsaj okvirno navede dolžino premostitve ter podatek, ali je potrebno to dolžino premostiti v enem razponu brez vmesnih podpor.

ODGOVOR
Podatek glede dolžine in izvedbe premostitvenega objekta pričakujemo od projektanta v izdelanem IZP.
Po presoji naročnikov vam nezavezujoče sporočamo, da naj bi premostitveni objekt meril nekje med 50 m in 80 m (?). V vednost vam sporočamo, da vmesne podpore morda niso izvedljive zaradi večje višinske razlike med bregovoma, poleg tega pa je vprašanje tudi, ali bo ARSO v projektnih pogojih predvidel možnost vmesnih podpor.
Datum objave: 04.07.2019   10:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V razpisni dokumentaciji je naveden rok 30.10.2019 za PZI projektno dokumentacijo za kolesarske povezave in enak datum za DGD za mostno konstrukcijo ter 60 dni po pridobljenem gradbenem dovoljenju za predložitev končne PZI dokumentacije za premostitev .

Glede na roke za podajo projektnih pogojev in mnenj, ter odzivnost mnenjedajalcev ti roki niso realni. Roki za
podajo projektnih pogojev so 15 dni in ne več kot 60 dni, kar v praksi pomeni, da izvajalci del
projektne pogoje dobimo v času od 30 do 60 dni od oddaje IZP-ja. Podobno velja tudi za
pridobivanje mnenj, pri čemer določeni mnenjedajalci (Direkcija RS za vode) projektne
pogoje in mnenja izjemomo izdajo v roku krajšem od 60 dni. V primeru pridobivanja vodnega
soglasja, pa se roki podaljšajo vsaj za 2 meseca. Prav tako navedba datuma za rok ni
ustrezna, saj izbrani izvajalec ne ve kdaj bo do podpisa pogodbe prišlo, v primeru revizije pa
se podpis lahko zavleče celo v čas tik pred roki za oddajo naročene dokumentacije.
Ponudnik se tako ne more zavezati, da bo nekaj dokončal, če ne ve kakšen je dejanski rok
od podpisa pogodbe! Zato naj se navedba roka ustrezno spremeni.
Glede na navedeno lahko izvajalec v najbolj optimističnem scenariju IZP odda 30 dni po
podpisu pogodbe in pridobi projektne pogoje do konca avgusta 2019. Zato predlagamo, da se roki določijo po
fazah, ki niso vezane na mnenjedajalce in na katere izvajalec nima vpliva. Predlagamo
naslednje roke:
- izdelava IZP (za pridobitev projektnih pogojev): 30 dni od podpisa pogodbe
- izdelava osntuka PZI in oddaja v mnenja: 50 dni po pridobitvi vseh projektnih pogojev
- izdelava končne PZI dokumentacije: 20 dni po pridobitvi vseh mnenj in soglasij (ni v celoti
odvisno od izvajalca).
Dinamika plačil v pogodbi ni ustrezna, saj ne odraža dinamiko izvajanja del. Predvideno je plačilo v celoti po zaključenem projektu, zato predlagamo
naslednjo dinamiko, ki bo izvajalcu omogočala ustrezno poslovanje v času izvajanja projekta.
Predlagamo, da se računi izvajanjo po naslednjih fazah:
- do 30% pogodbene vrednosti po izdelavi IZP in oddaji dokumentacije v projektne pogoje;
- do 70% pogodbene vrednosti po oddaji osnutka PZI v potrditev naročniku in oddaji
mnenjedajalcem
- do 90% po pridobitvi vseh mnenj
- do 100% po opravljeni reviziji projekta

ODGOVOR
Roki izvedbe ostanejo nespremenjeni, ker se predvideva podpis pogodbe v mesecu juliju 2019 takoj po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila. V primeru neodzivnosti soglasodajalcev, bodo pogodbene stranke podaljšale rok izvedbe skladno z določilom tretjega odstavka 4. člena pogodbe.

Dinamika plačil, določena v 15. členu vzorca pogodbe, se spremeni, in sicer na način, da se bodo plačila vršila na podlagi treh e-računov, ki jih bo izvajalec izstavil:
- prvega v višini 30 % pogodbene vrednosti po uskladitvi osnutka PZI in DGD projektne dokumentacije z naročnikoma,
- drugega v višini 40 % pogodbene vrednosti po oddaji PZI in DGD projektne dokumentacije,
- tretjega v višini 30 % pogodbene vrednosti ob izdelavi in predložitvi PZI premostitvenega objekta.

Navedena sprememba je razvidna tudi iz na novo naložene razpisne dokumentacije (sprememba 15. člena vzorca pogodbe).