Dosje javnega naročila 004433/2019
Naročnik: ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: Okvirni sporazum za nakup Cisco komunikacijske opreme za poslovno in tehnično informatiko za 3 leta
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.800.000,00 EUR

JN004433/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 25.06.2019
JN004433/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.07.2019
JN004433/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.08.2019
JN004433/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.10.2019
JN004433/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 12.12.2019
JN004433/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.12.2019
JN004433/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 16.12.2019
JN004433/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 16.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004433/2019-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2019/S 121-297352
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Hajdrihova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sl. za javna naročila
javnanarocila@eles.si
+386 14743000

Internetni naslovi
http://www.eles.si/
http://www.eles.si/predstavitev-druzbe.aspx
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://nt-intp.eles.si/portal/page/portal/Eles_partnerji/Javna%20naro%E8ila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10761
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Okvirni sporazum za nakup Cisco komunikacijske opreme za poslovno in tehnično informatiko za 3 leta
Referenčna številka dokumenta: MAP2019/0285
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32500000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Okvirni sporazum za nakup Cisco komunikacijske opreme za poslovno in tehnično informatiko za 3 leta
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Okvirni sporazum za nakup Cisco komunikacijske opreme za poslovno in tehnično informatiko za 3 leta
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z razpisno dokumentacijo
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Skladno z razpisno dokumentacijo

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Skladno z razpisno dokumentacijo

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Skladno z razpisno dokumentacijo

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno z razpisno dokumentacijo

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.08.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.08.2019   12:01
Kraj: preko https://ejn.gov.si/

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
skladno z razpisno dokumentacijoOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.07.2019   15:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Hajdrihova ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.07.2019   08:27
VPRAŠANJE
Razvoj omrežij gre v smeri prigramsko opredeljenih omrezij - SDN. Ker je razpis za 3 leta nas zanima ali namerava naročnik v okviru tega razpisa kupovati tudi opremo, ki podpira SDN.

ODGOVOR
Naročnik obvešča, da spreminja razpisno dokumentacijo v 3. točki Navodilo ponudniku za izdelavo ponudbe, ter v (prilogi 2) Okvirnega sporazuma. Naročnik opozarja potencialne ponudnike, da morajo pri oddaji ponudbe priložiti zadnjo verzijo Okvirnega sporazuma.Datum objave: 23.07.2019   08:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,


1.) V 3. členu Okvirnega sporazuma, Izvajanje okvirnega sporazuma, v petem odstavku naročnik navaja,da bo z najugodnejšim podpisnikom podpisal pogodbo/naročilo za vsako posamezno naročilo. Predlagamo predložitev osnutka pogodbe k razpisni dokumentaciji.

2.) V 4. členu Okvirnega sporazuma, Cena, način obračuna in plačilni pogoji, naročnik v sedmem odstavku navaja, da v kolikor je račun nepravilen ali sporen, ga ima pravico delno ali v celoti zavrniti. Predlagamo definiranje roka za zavrnitev računa.

3.) V 9. členu Okvirnega sporazuma, Obveznosti dobavitelja v času izvajanja posameznega naročila, (prvi odstavek, alineja 10) ter v 13. členu (tretji odstavek) naročnik dvakrat navaja enako določilo - dobaviteljevo obveznost, da bo prevzel in poskrbel za prevzem okvarjene opreme v garancijskem roku na lokaciji naročnika v razumno kratkem času, poskrbel za odpravo napake in jo nadomestil z novo opremo. Predlagamo, da se navedeno določilo v točki 9 briše.

4.) V 12. členu Okvirnega sporazuma, Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku, se naročnik v 4. odstavku, kjer opredeljuje pravico do unovčenja zavarovanja, napačno sklicuje na prejšnji člen te pogodbe. Prosim za popravek dikcije: prejšnji člen v prejšnji odstavek.

5.) V 13. členu Okvirnega sporazuma, Garancija za brezhibno delovanje opreme v 2. odstavku naročnik navaja dobaviteljevo obvezo, da bo v času garancijske dobe strokovno odpravil vse pomanjkljivosti na lastne stroške. Predlagamo spremembo dikcije člena in sicer v napake, katerih odpravo pod pogoji garancije odpravlja proizvajalec.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

1.) V 3. členu Okvirnega sporazuma, Izvajanje okvirnega sporazuma, v petem odstavku naročnik navaja,da bo z najugodnejšim podpisnikom podpisal pogodbo/naročilo za vsako posamezno naročilo. Predlagamo predložitev osnutka pogodbe k razpisni dokumentaciji.
ODGOVOR
Naročnik glede predmetnega vprašanja ne bo spremenil razpisne dokumentacije.

2.) V 4. členu Okvirnega sporazuma, Cena, način obračuna in plačilni pogoji, naročnik v sedmem odstavku navaja, da v kolikor je račun nepravilen ali sporen, ga ima pravico delno ali v celoti zavrniti. Predlagamo definiranje roka za zavrnitev računa.
ODGOVOR:
Naročnik glede predmetnega vprašanja ne bo spremenil razpisne dokumentacije. Ponudnikom zagotavlja, da bo v primeru zavrnitve računa, le tega zavrnil v razumnem roku.

3.) V 9. členu Okvirnega sporazuma, Obveznosti dobavitelja v času izvajanja posameznega naročila, (prvi odstavek, alineja 10) ter v 13. členu (tretji odstavek) naročnik dvakrat navaja enako določilo - dobaviteljevo obveznost, da bo prevzel in poskrbel za prevzem okvarjene opreme v garancijskem roku na lokaciji naročnika v razumno kratkem času, poskrbel za odpravo napake in jo nadomestil z novo opremo. Predlagamo, da se navedeno določilo v točki 9 briše.
ODGOVOR:
Naročnik je z navedbo enakega določila na dveh različnih mestih želel poudariti pomembnost tega določila, zato razpisne dokumentacije v tem delu ne bo spreminjal.

4.) V 12. členu Okvirnega sporazuma, Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku, se naročnik v 4. odstavku, kjer opredeljuje pravico do unovčenja zavarovanja, napačno sklicuje na prejšnji člen te pogodbe. Prosim za popravek dikcije: prejšnji člen v prejšnji odstavek.
ODGOVOR:
Naročnik bo razpisno dokumentacijo v tem delu ustrezno popravil. Prav tako naročnik opozarja potencialne ponudnike, da morajo pri oddaji ponudbe priložiti zadnjo verzijo Okvirnega sporazuma

5.) V 13. členu Okvirnega sporazuma, Garancija za brezhibno delovanje opreme v 2. odstavku naročnik navaja dobaviteljevo obvezo, da bo v času garancijske dobe strokovno odpravil vse pomanjkljivosti na lastne stroške. Predlagamo spremembo dikcije člena in sicer v napake, katerih odpravo pod pogoji garancije odpravlja proizvajalec.
ODGOVOR:
Naročnik pojasnjuje, da so predmet odprave garancijskih napak tiste napake, ki jih krije garancija proizvajalca za brezhibno delovanje opreme.
Datum objave: 23.07.2019   08:41
SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE, PODALJŠANJE ROKA ZA PREJEM VPRAŠANJ IN PODALJŠANJE ROKA ZA PREDLOŽITEV VZORCEV IN PONUDB

Naročnik obvešča potencialne ponudnike da, spreminja razpisno dokumentacijo v 3. točki Navodilo ponudniku za izdelavo ponudbe, ter v (prilogi 2) Okvirnega sporazuma. Naročnik opozarja potencialne ponudnike, da morajo pri oddaji ponudbe priložiti zadnjo verzijo Okvirnega sporazuma
V 12. členu okvirnega sporazuma v 4 odstavku je naročnik popravil dikcijo.

Naročnik tudi obvešča potencialne ponudnike da se spremenita rok za oddajo ponudb in rok za postavljanje vprašanj, in sicer:

Rok za oddajo ponudb: do dne 26.08.2019 do 12.00 ure.
Rok za postavljanje vprašanj: do dne 14.08.2019 do 14.00 ure.

Naročnik opozarja potencialne ponudnike, da morajo pri oddaji ponudbe priložiti zadnjo verzijo Okvirnega sporazuma


Datum objave: 23.07.2019   09:20
VPRAŠANJE
Ali za izpolnitev tehničnih pogojev zadostuje izpolnjevanje pogojev iz 3. točke (Pogoji za sodelovanje) Navodil ponudnikom? Ali je potrebno v Prilogi 2 - Tehnični razpisni pogoji priložiti še kakšen drug dokument ali se ga samo podpiše?ODGOVOR
Ponudnik mora za izpolnitev tehničnih pogojev izpolnjevati pogoje iz točke 3. in v ta namen priložiti dokazila skladno s točko 4. l) Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe. Priloga 2 (tehnični razpisni pogoji) je sestavni del okvirnega sporazuma, ki ga je potrebno izpolniti skladno s
točko 4. h) Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe.
Datum objave: 25.07.2019   10:50
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji v "Obrazec ponudba II.del" je pot točko 17. zahtevana vrednost ponudbe, ki bo oddana podizvajalcu. Okvirni sporazum ne zajema vrednosti opreme, zato predlagamo opustitev ročke 17. in 18. v "Obrazec ponudba II.del".

ODGOVOR
Zahteve glede predložitve dokumentov za podizvajalca so podane v 4i) točki Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe. V »Obrazcu ponudba II del« ponudnik izpolni točko 18 »Vrsta del, ki jih bo izvajal podizvajalec«, točke 17 »Vrednost ponudbe, ki bo oddana podizvajalcu v EUR brez DDV« pa v tej fazi ne izpolni.
Datum objave: 08.08.2019   13:13
SPREMEMBA ROKA ZA PREJEM VPRAŠANJ IN SPREMEMBA ROKA ZA PREDLOŽITEV VZORCEV IN PONUDB

Naročnik je poslal v objavo na portal javnih naročil spremembo rokov. Novi rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj je 14.08.2019 do 15:00 ure, novi rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje je 26.08.2019 do 11:30 ure

Datum objave: 14.08.2019   11:20
VPRAŠANJE
Ali mora biti "Izjava o izpolnjevanju pogojev" notarsko overjena?

ODGOVOR
Izjave o izpolnjevanju pogojev ni potrebno overiti, pač pa mora biti izpolnjena in podpisana skladno s 4.b) točko Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe.