Dosje javnega naročila 004314/2019
Naročnik: OBČINA BOHINJ, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica
Storitve: Opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok na območju občine Bohinj v šolskem letu 2019/2020 in 2020/2021
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 357.163,60 EUR

JN004314/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.06.2019
JN004314/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.08.2019
JN004314/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 06.09.2019
JN004314/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004314/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 118-289708
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA BOHINJ
Triglavska cesta 35
4264
SI
Bohinjska Bistrica
Slovenija
Občina Bohinj
obcina@bohinj.si
+386 45770100
+386 45721864

Internetni naslovi
http://obcina.bohinj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://obcina.bohinj.si/razpisi

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10653
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok na območju občine Bohinj v šolskem letu 2019/2020 in 2020/2021
Referenčna številka dokumenta: 430-7/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok na območju Občine Bohinj v šolskem letu 2019/2020 in 2020/2021.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60112000
60130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje občine Bohinj
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok na območju Občine Bohinj v šolskem letu 2019/2020 in 2020/2021. Izbrani izvajalec bo opravljal prevoze osnovnošolskih otrok v šolo dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica in podružnično šolo Srednja vas po voznem redu, ki se nahaja v razpisni dokumentaciji.

Izbrani izvajalec bo moral izvesti predmet javnega naročila skladno s to razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami, v skladu z veljavnimi pravilniki, predpisi, standardi ter veljavno zakonodajo v času izvajanja.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 02.09.2019
Konec: 30.06.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Merila so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.07.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 24.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.07.2019   09:05
Kraj: E-jn


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.07.2019   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA BOHINJ
Triglavska cesta 35
4264
Bohinjska Bistrica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.07.2019   09:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Kot zainteresirani ponudnik pozivam naročnika , naj navzgor omeji pogodbeno kazen (12.člen), v nasprotnem primeru je ta lahko nesorazmerna in posledično nezakonita. V izogib temu predlagamo, da se zadnji stavek 12. člena spremeni tako, da se glasi: mu bo naročnik za vsako kršitev pogodbenih obveznosti obračunal pogodbeno kazen v višini 0,02% pogodbene cene, vendar skupaj največ 5%.
Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik je pregledal pripombo na vzorec pogodbe in se strinja s podano spremembo.

Ponudnike obveščamo, da bo popravek pogodbe upoštevan in bo pred podpisom pogodbe z izvajalcem pogodba vključevala spremembo.

Lep pozdrav.Datum objave: 11.07.2019   09:35
VPRAŠANJE
Zanima me, če boste pri merilih upoštevali samo ceno ali tudi kako od socialnih meril.
Hvala in lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Spoštovani!

Edino merilo je najnižja končna ponudbena cena.

Lep pozdrav.
Datum objave: 11.07.2019   09:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
predvidevam, da bi bilo v poglavju VI. Finančna zavarovanja namesto besedila "resnost ponudbe" pravilno zapisano "dobro izvedbo pogodbenih obveznosti".


ODGOVOR
Spoštovani!

Slednje je zapisano pravilno. Če ponudnik ne predloži zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo naročnik pogodbo razveljavil ter unovčil menico za resnost ponudbe.

Lep pozdrav.Datum objave: 11.07.2019   09:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za naslednja pojasnila oz. popravke vzorca pogodbe:
- 5. odstavek 5. člena vzorca pogodbe naj se spremeni tako, da se glasi: »V primeru reklamacije izvedbe storitev se plačilo računa ZA SPORNI DEL STORITVE zadrži do odprave vzrokov reklamacije.« Utemeljitev: Izvajalec bo izdajal račun za vse storitve opravljene v določenem mesecu. Če bo le del teh storitev sporen, je skladno z načelom enakopravnosti pogodbenih strank pravično, da se zaustavi le tisti del plačila, ki je sporen, ne pa celotno plačilo za predmetni mesec.

- črta naj se pogodbena kazen iz 12. člena vzorca pogodbe, saj je znižano plačilo predvideno že v 8. členu pogodbe in gre za podvajanje materije in dvakratno pogodbeno kazen.

- dopolni naj se prva alineja v 15. členu vzorca pogodbe tako, da se glasi:
"Naročnik sme odstopiti od pogodbe:
a. če izvajalec po svoji krivdi zamuja pri prevozu IN ZAMUJANJA NE ODPRAVI NAVKLJUB PISNEMU OPOZORILU ZASTOPNIKA NAROČNIKA in
b. če kljub PISNEMU opozorilu zastopnika naročnika delo opravlja nekvalitetno in v nasprotju z določili te pogodbe."
Utemeljitev: Zaradi boljših odnosov in preglednosti poslovanja v tem delu predlagamo predhodno opozorilo v pisni obliki, da ne pride do sporov o tem, ali je bilo opozorilo dano ali ne.

Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani!

Upoštevali smo pripombo na 5. odstavek 5. člena.
Naročnik ne bo črtal 12. člena, saj je v tem členu predvidena višina pogodbene kazni, ki jo opredeljuje 8. člen.
Upoštevali smo pripombo 15. člena.

Ponudnike obveščamo, da bodo popravki pogodbe upoštevani in bo pred podpisom z izvajalcem pogodba vključevala spremembe.

Lep pozdrav.