Dosje javnega naročila 004704/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: A-74/19; Ureditev hodnika za pešce in križišča na regionalni cesti R3-730/4104, od km 3+419 do km 3+829 ter dodatnih podpornih konstrukcij
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 372.992,34 EUR

JN004704/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.07.2019
JN004704/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.11.2019
JN004704/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.11.2019
JN004704/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.11.2019
JN004704/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 15.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004704/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Martina Kokalj
jn.drsi@gov.si
+386 014788336

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11096
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-74/19; Ureditev hodnika za pešce in križišča na regionalni cesti R3-730/4104, od km 3+419 do km 3+829 ter dodatnih podpornih konstrukcij
Referenčna številka dokumenta: 43001-257/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Ureditev hodnika za pešce in križišča na regionalni cesti R3-730/4104, od km 3+419 do km 3+829 ter dodatnih podpornih konstrukcij
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ureditev hodnika za pešce in križišča na regionalni cesti R3-730/4104, od km 3+419 do km 3+829 ter dodatnih podpornih konstrukcij
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki od oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.07.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.07.2019   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.07.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.07.2019   12:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosimo naročnika če preveri zapis v razpisni dokumentaciji, točko 3.2.3.6 (je najbrž pomota v navajanju a), b), c), d), ali je naročnik izpustil točko a)?

Hvala in lp

ODGOVOR
Zapis pod točko 3.2.3.6 Navodil za pripravo ponudbe je pravilen in ni nobene napake.Datum objave: 18.07.2019   08:52
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo, da za spodaj navedeno postavko objavite dimenzije ograje (š/h), vrsto kamna...

HODNIK ZA PEŠCE P10-P22
postavka 1.06 - Porušitev in ponovna postavitev ograje, zidane s kamnom
m1 27,00

Hvala!

ODGOVOR
V prilogi odgovora k pojasnilu razpisne dokumentacije na Naročnikovi spletni strani objavljamo prilogo 02 (sliko obstoječe ograje)

Izvede se prestavitev obstoječe železne ograje s prestavitvijo (porušitev in pozidava na novo) parapetnega zidu z betonsko kapo (dimentije obstoječega zidu 60x50 cm)
Datum objave: 19.07.2019   12:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

3.2.3.6 Ponudnik oziroma sodelujoči gospodarski subjekti morajo izkazati naslednje uspešno izvedene referenčne posle na državni ali lokalni cesti iz zadnjih petih let pred rokom za oddajo ponudb

d) Izgradnja cestnih opornih in/ali podpornih zidov dolžine vsaj 70,00 m

dokazilo: Referenca gospodarskega subjekta, vsebinsko skladna s predlogo in ESPD ponudnika oziroma sodelujočega gospodarskega subjekta.
opombe: Zahtevane reference, ločene po točkah (a, b, ...) lahko izhajajo iz enega ali iz več različnih poslov (gradenj) gospodarskega subjekta, referenca iz vsake posamezne točke pa mora v celoti izhajati iz enega posla:
- sprašujemo, če lahko pri opornih-podpornih zidovih pri točki d izkazujemo tako, da se reference seštevajo, saj v zadnjih letih ni bilo kaj veliko podpornih-opornih zidov, ki so bili daljši od 70m.

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
NE.

V skladu z Navodili za pripravo ponudbe točka 3.2.3.6 »opombe« drugi odstavek morajo reference iz vsake posamezne točke v celoti izhajati iz enega posla, kar veja tudi za točko d) Izgradnja cestnih opornih in/ali podpornih zidov dolžine vsaj 70,00 m.
Datum objave: 22.07.2019   08:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo naročnika za pojasnilo in sicer ali se postavki za ograjo ponavljata ali pa sta 2 ločeni ograji? Prav tako prosimo naročnika da poda detajlnejše podatke pri ograjah!
- Križišče postavka 5.1 Dobava in postavitev plastificirane žične ograje na kroni opornega zidu 92m - prosimo naročnika da poda višino ograje
- Zid postavka 5.1 Dobava in vgraditev varovalne ograje, vključno vse elemente 140m - kakšna ograja/tip ograje in višina ograje

Prav tako prosimo za pojasnilo:
Križišče postavka 1.12 Prestavitev TK drogov in el. drogov - za koliko metrov se prestavi drog, ter ali gre za leseni drog ali betonski drog.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Postavki za ograji se ne ponavljata, vendar sta v popisih dve ločeni ograji in sicer identične izvedbe, tako da naj ponudniki pri izdelavi ponudbe upoštevajo: »Dobava in vgraditev varovalne ograje« gre za klasično žično montažno panelno ograjo, višine 1,53 m, barva: antracit siva, montaža na betonsko krono zidu;
Križišče postavka 5.1 Dobava in postavitev plastificirane žične panelne ograje na kroni opornega zidu dolžine 92m
Zid postavka 5.1 Dobava in postavitev plastificirane žične panelne ograje na kroni opornega zidu dolžine 140m
Križišče postavka 1.12 Prestavitev TK drogov in el. drogov:
Prestavi se obstoječi elektro leseni A drog. Lokacija obstoječega droga se ne spreminja, izvede se le višinska prestavitev zaradi izvedbe nasipne brežine razširitve ceste oziroma pločnika.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo naročnika da poda detajl ograje pri zidu pri postavki 5.01 Dobava in vgraditev varovalne ograje, vključno vse elemente.
Naročnik naj objavi skico in dimenzije ograje, ter iz kakega materiala je ograja?

ODGOVOR
V sklopu ZID - postavka 5.1 »Dobava in vgraditev varovalne ograje« gre za klasično žično montažno panelno ograjo, višine 1,53 m, barva: antracit siva, montaža na betonsko krono zidu.
Na Naročnikovi spletni strani je k Pojasnilu razpisne dokumentacije 01 priložena tudi slika tipa ograje , ki naj jo ponudniki upoštevajo pri izdelavi ponudbe.