Dosje javnega naročila 004848/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Lotus Domino storitve
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 81.000,26 EUR

JN004848/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.07.2019
JN004848/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.07.2019
JN004848/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.09.2019
JN004848/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.10.2019
JN004848/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004848/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila/aktualna-javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://edrazbe.gov.si/edrazba-user
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Lotus Domino storitve
Referenčna številka dokumenta: 4300-5/2019, NMVDOM-11/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72610000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Lotus Domino storitve
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72610000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Lotus Domino storitve
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Na podlagi petega odstavka 46. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje možnost oddaje novih storitev, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev, v skladu in na način, kot ga določa ta člen in sicer v obsegu največ 30 % predmetnega naročila, in pod pogoji, ki veljajo za predmetno naročilo.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba.
Dodatne informacije o elektronski dražbi:
Elektronska dražba bo v sistemu e-Dražba http://edrazbe.gov.si/edrazba/ potekala na dan in ob uri, ki bo naveden v elektronskem
pozivu, ki bo posredovan gospodarskim subjektom na njihove spletne naslove.
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.07.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.02.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.07.2019   13:00
Kraj: https://edrazbe.gov.si/edrazba-user


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.07.2019   13:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.07.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.07.2019   15:03
VPRAŠANJE
V Navodilih ponudnikov ne najdemo natančne definicije za »univerzalno točko dela (UTD)«. Prosimo za pojasnilo. Hvala.

ODGOVOR
V tehničnih specifikacijah - Lotus Domino storitve je v točki 4.1.2 opredeljena definicija univerzalne točke dela (UTD):
Univerzalna točka dela (UTD) je osnovna obračunska enota za vse storitve. Vrednost univerzalne točke dela poda izvajalec v ponudbi.
Obračun trajanja storitve se zaokrožuje na 5 minut natančno.

Celotno obračunavanje storitev je podrobneje opredeljeno v točki 4 Obračunavanje storitev.
Datum objave: 18.07.2019   15:02
VPRAŠANJE
V poglavju 12. PONUDBA, odstavek 12.1 Ponudbena dokumentacija, točka 5. navajate kot obvezen dokument ponudbene dokumentacije:

5. dokazila o sodelovanju za kadre (v kolikor kadri niso ponudnikovi zaposleni) in dokazilo za zmogljivost drugih subjektov za tehnični pogoj (to dokazilo je lahko pisni dogovor med ponudnikom in subjektom, ipd.) - v primeru, če gospodarski subjekt uporabi zmogljivost drugih subjektov

Ali pravilno razumemo, da kot dokazilo kadrovske sposobnosti, v primeru, da so vsi kadri ponudnikovi zaposleni in ponudnik ne uporablja zmogljivosti drugih subjektov, zadostuje samo vpis podatkov v obrazec Prijava, kopij dokazil o kadrovski sposobnosti pa v tej fazi javnega naročila ni potrebno prilagati?


ODGOVOR
Da, v navedenem primeru ponudnik za izpolnjevanje kadrovske sposobnosti priloži le izpolnjen obrazec »Prijava«.Datum objave: 19.07.2019   13:22
VPRAŠANJE
V tehničnih specifikacijah na strani 9 pod točko 4.1.2. je opredeljena univerzalna točka dela (UTD) kot osnovna obračunska enota za vse storitve.
V točki 4.1.3 je opredeljena zahtevnost del, in sicer na: zahtevna ZDs s faktorjem 1,2 in manj zahtevna ZDi s faktorjem 0,8.
Istočasno je v navodilih za pripravo ponudbe v točki 2 opredeljena okvirna količina predvidenih ur. Nikjer pa ni opredeljeno število ZDs in ZDi.
Posledično to pomeni, da brez tega podatka ni možno opredeliti dopustnosti ponudb z vidika skupne vrednosti ponudbe ( max 144.000 EUR v primeru NMV).

UTD kot tak ne more biti osnova za izračun skupne vrednosti ponudbe, razen v primeru, če je predvideno razmerje med ZDs in ZDi 50/50.
Dosedanja praksa kaže, da je okvirno razmerje med zahtevnimi ZDs in manj zahtevnimi deli ZDi približno 25/75,
kar bi pomenilo, da se okvirna količina predvidenih ur (2.268) za obdobje 7 mesecev iz točke 2 razdeli na 567 ur ZDs in 1.701 ZDi.

Predlagamo, da naročnik v izogib netransparentnosti pri izračunu dopustnosti ponudb z naslova skupne okvirne vrednosti, zgoraj navedeno razmerje potrdi
ali poda lastno oceno razmerja med ZDs in ZDi,

ODGOVOR
Naročnik glede na zahtevnost dela ocenjuje okvirno razmerje med ZDs in ZDi na 30/70 (ZDs 30% s faktorjem 1,2 in Zdi 70% s faktorjem 0,8).Datum objave: 23.07.2019   11:10
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V dokumentu Navodilo gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe je v točki 10.2.1. Tehnična sposobnost, paragraf 2. zapisano, da mora biti »Ponudnik mora biti v času oddaje ponudbe neposredno poslovno povezan s principalom ali s proizvajalcem tehnologij IBM Domino, katerih podpora in vzdrževanje je predmet tega javnega naročila, kar zajema celotno podporo proizvajalca ali principala tehnologij IBM Domino, vključno z dostopom do principalove tehnične podpore in baze znanj in pravico, da lahko razpolaga z vsemi licencami in pravicami intelektualne lastnine, potrebnimi za izvedbo predmetnega naročila. Ponudnik je dolžan zagotavljati veljavnost pogodbe s principalom ali proizvajalcem ves čas trajanja pogodbe o izvajanju tega javnega naročila.«

Podjetje IBM je prodalo lastništvo licenc za IBM Domino, zato ustreznega dokazila pri podjetju IBM od 1.7.2019 ni več moč pridobiti. Prosimo naročnika za nadaljnja navodila.


ODGOVOR
Ponudnik naj dokazilo pridobi od naslednika lastništva pravic. Dovoljujemo tudi uporabo dokazila izpred datuma 1.7.2019, torej dokazilo od prejšnjega lastnika pravic, podjejta IBM.Datum objave: 24.07.2019   10:42
VPRAŠANJE
V točki 13.6 je zapisano, da postopek javnega naročanje poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.
Prav tako je v 4. alineji 4. člena osnutka pogodbe zapisano "Za opravljanje storitev po tej pogodbi je izvajalec dolžan z naročnikom komunicirati v slovenskem jeziku,"

Pri ugotavljanju kadrovske sposobnosti od prijavljenih kadrov ni zahtevano oziroma ni pogoj ustrezno znanje slovenskega jezika.
Ali lahko prijavimo kadre iz tujine in za komunikacijo z vami uporabljamo (simultane) prevajalce?

ODGOVOR
Ponudnik lahko prijavi kadre iz tujine. V tem primeru bo moral izbrani ponudnik na svoje stroške zagotoviti uradnega tolmača z znanjem slovenskega jezika in slovenskega tehničnega izrazoslovja. V skladu z navedenim se določba 4. alineje 4. člena osnutka pogodbe spremeni tako, da se po novem glasi:
- »zagotoviti, da kadri, ki izvajajo pogodbene storitve, z naročnikom komunicirajo v slovenskem jeziku in razumejo ter poznajo slovensko tehnično izrazoslovje, vezano na predmet te pogodbe. Če kadri ne govorijo slovenskega jezika in ne razumejo ter ne poznajo slovenskega tehničnega izrazoslovja, mora izvajalec na svoje stroške zagotoviti uradnega tolmača z znanjem slovenskega jezika in slovenskega tehničnega izrazoslovja. V primeru, ko izvajalec zagotovi uradnega tolmača, mora imeti tudi tolmač v času izvajanja te pogodbe veljavno dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti »INTERNO«,«.
Datum objave: 25.07.2019   11:00
VPRAŠANJE
V točki 10.2.2. Kadrovska sposobnost v odstavku 3 navajate tabelo z ustreznimi certifikati; zanima nas ali v prvi vrstici tabele za »IBM Ceritfied System Administrator Lotus Notes and Domino 8.5 in Notes and Domino 9.0 (za vsako verzijo najmanj en kader)« dopuščate prijavo strokovnjakov zgolj za verzijo 9.0?
Glede na to da višja certifikacija vedno pokriva tudi nižjo, smatramo da pogojevanje obeh ne postavlja v enak položaj ponudnike, ki zaradi ukinitve certifikacije za verzijo 8.5 niso imeli možnosti opravljati starejši ukinjenih certifikacij.

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da lahko ponudnik kadrovski pogoj najmanj 3 kadri s certifikatom iz prve vrstice tabele iz točke 10.2.2.3 navodil »IBM Ceritfied System Administrator Lotus Notes and Domino 8.5 in Notes and Domino 9.0 (za vsako verzijo najmanj en kader)« izpolni tudi tako, da prijavi kadre, ki imajo certifikate samo za verzijo 9.0.Datum objave: 25.07.2019   11:01
VPRAŠANJE
V točki 10.2.2. Kadrovska sposobnost v odstavku 3 navajate tabelo z ustreznimi certifikati; zanima nas ali v prvi vrstici tabele za »IBM Ceritfied System Administrator Lotus Notes and Domino 8.5 in Notes and Domino 9.0 (za vsako verzijo najmanj en kader)« dopuščate prijavo strokovnjakov zgolj za verzijo 9.0?
Glede na to da višja certifikacija vedno pokriva tudi nižjo, smatramo da pogojevanje obeh ne postavlja v enak položaj ponudnike, ki zaradi ukinitve certifikacije za verzijo 8.5 niso imeli možnosti opravljati starejši ukinjenih certifikacij.


ODGOVOR
Že odgovorjeno s predhodnim odgovorom na vprašanje.Datum objave: 25.07.2019   11:21
Pojasnilo
Naročnik pojasnjuje, da bo podaljšal rok za prejem in odpiranje ponudb in rok za postavljanje vprašanje in sicer:
Rok za prejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.07.2019 14:00
Rok za prejem ponudb: 1. 8. 2019 do 12:00
Datum in ura odpiranja ponudb: 1. 8. 2019 ob 13:00Datum objave: 29.07.2019   11:31
VPRAŠANJE
Glede na vaš odgovor z datumom objave: 25.07.2019 09:11 na vprašanje na javno naročilao z oznako JN005014/2019, prosimo naročnika za navedbo ocenjene vrednosti javnega naročila.

ODGOVOR
Ocenjena vrednost znaša 90.348 EUR brez DDV.