Dosje javnega naročila 004440/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA MARIBOR, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
: Javni natečaj za UREDITEV OBMOČJA LENTA IN DRAVSKE PROMENADE V MARIBORU
ZJN-3: Odprti postopek

JN004440/2019-I01 - Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL), objavljeno dne 25.06.2019
JN004440/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.07.2019
JN004440/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.08.2019
JN004440/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.09.2019
JN004440/2019-J01 - Rezultati natečaja (EU 13 - SL), objavljeno dne 01.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004440/2019-I01 Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL) 2019/S 121-297206
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA MARIBOR
Ulica heroja Staneta 1
2000
SI041
Maribor
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
MESTNA OBČINA MARIBOR
Ulica heroja Staneta 1
2000
SI
Maribor
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javni natečaj za UREDITEV OBMOČJA LENTA IN DRAVSKE PROMENADE V MARIBORU
Referenčna številka dokumenta: 35001-12/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2 Opis
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.4 Opis javnega naročila
ODPRTI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ (PROJEKTNI ZA OŽJE OBMOČJE IN IDEJNI ZA ŠIRŠE OBMOČJE) ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA:

UREDITEV OBMOČJA LENTA IN DRAVSKE PROMENADE V MARIBORU
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.10 Merila za izbor udeležencev


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
Skladno z natečajni pogoji, točka 4.17 Identificiranje avtorjev in ugotavljanje sposobnostiOddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.2 Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7 Imena že izbranih udeležencev
IV.1.9 Merila za ocenjevanje projektov
Natečajni elaborati morajo biti popolni in morajo omogočati preverjanje vseh elementov, podanih v razpisni dokumentaciji za natečaj. Ocenjevalna komisija (OK) natečajnih elaboratov, ki ne bodo izpolnjevali teh pogojev, ne bo ocenjevala. OK bo rešitve v posameznih natečajnih elaboratih vrednotila po merilih, navedenih v točkah od 1 do 3, pri čemer je najpomembnejše merilo, navedeno v 1. točki, in potem navzdol po padajoči pomembnosti do točke 3. (7. točka 84. člena ZJN-3):
1. SKLADNOST ZASNOVE S prostorskimi akti ter pogoji, usmeritvami in mnenji nosilcev urejanja prostora
2. KAKOVOST URBANISTIČNE, ARHITEKTURNE IN KRAJINSKOARHITEKTURNE ZASNOVE celovitost in doslednost zasnovane rešitve ter upoštevanje identitete kraja in prepoznanih vrednot v prostoru, ustrezna povezanost med območji, kakovost odprtega prostora, večuporabnost in prožnost rešitev za različne rabe prostora (programske, prometne), navezava posegov na obodni prostor
3. MERILA GOSPODARNOSTI, TRAJNOSTNOSTI IN ENERGETSKE UČINKOVITOSTIgospodarna izvedba gradnje, gospodarno vzdrževanje in obratovanje objektov in ureditev v celotnem življenjskem ciklu, varnost, odpornost proti vandalizmu, skladnost s trajnostnimi načeli oblikovanja javnih prostorov, uporaba okolju prijaznih materialov in izdelkov
Morebitna odstopanja od predvidenega programa/usmeritev in določil nateč. naloge je potrebno natančno opredeliti in utemeljiti. OK bo presodila ali so odstopanja od programa in usmeritev utemeljena.

IV.2.2 Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
30.08.2019   14:00
IV.2.3 Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.3 Nagrade in žirija
IV.3.1 Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade:Da

Število in vrednost podeljenih nagrad:
Razpisani nagradni sklad (nagrade in priznanja) je:
1. nagrada 10.000,00 EUR
2. nagrada 8.000,00 EUR
3. nagrada 6.000,00 EUR
tri priznanja po 3.000,00 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada je: 33.000,00 EUR

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.2 Podatki o izplačilih za vse udeležence
Podatki o odškodninah:
10 odškodnin po 1.250,00 EUR
Skupni znesek odškodninskega sklada je: 12.500,00 EUR

V primeru, da bo podeljenih več kot 10 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.
IV.3.3 Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: Da
IV.3.4 Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: Da
IV.3.5 Imena izbranih članov žirije
Saša Arsenovič župan, naročnik, član, Gregor Reichenberg univ. dipl. inž. arh. naročnik -predsednik komisije, Izr. prof. Uroš Lobnik univ. dipl. inž. arh. naročnik, član, Tomaž Kancler univ. dipl. inž. arh. naročnik namestnik, Robert Potokar univ. dipl. inž. arh. ZAPS namestnik predsednika, Darja Matjašec univ. dipl. inž. kraj. arh. ZAPS članica, mag. Polona Filipič univ. dipl. inž. arh. ZAPS namestnica, dr. Andrej Šmid univ. dipl. inž. arh. poročevalec A, Anja Bauman Školjak univ. dipl. inž. kraj. arh. poročevalec KA, Alenka Zupan univ. dipl. um. zgod. in soc. kult. izvedenka spomeniško varstvo, Robert Pangeršič grad.teh. izvedenec investicija, Dunja Šutanovac univ. dipl. inž. arh.skrbnica


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.08.2019   23:59

Dodatne informacije:
Vodeni ogled natečajnega območja 03.07.2019 ob 14:00
Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj 26. 7. 2019
Rok za odgovore na vsebinska vprašanja 02. 8. 2019
Rok za postavljanje formalnih vprašanj (8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov): 22. 8. 2019
Rok za odgovore na formalna vprašanja (6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov): 24. 8. 2019
Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije petek 30. 8. 2019 do 14:00 ure
Odločitev o izzidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma 10. 09. 2019
Razstava natečajnih elaboratov predvidoma oktober 2019

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA MARIBOR
Ulica heroja Staneta 1
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.06.2019   11:17
VPRAŠANJE
Glede na območje in predmet natečaja je v ocenjevalni komisiji nesorazmerno zastopana stroka krajinske arhitekture v razmerju 1:7. ZAPS je še do pred kratkim ocenjeval javne natečaje z vidika uravnoteženosti strok. Prav tako ni v komisiji niti enega krajinskega arhitekta s širšega območja natečaja. Ali namerava ZAPS varovati interese sekcije in skrbeti za uravnoteženost strok?

ODGOVOR

Od dveh članov ocenjevalne komisije, ki jih imenuje ZAPS je ena članica krajinska arhitektka, od dveh poročevalcev je ena poročevalka krajinska arhitektka.
Pri imenovanju svojih predstavnikov v ocenjevalni komisiji je naročnik avtonomen.


Datum objave: 28.06.2019   11:17
VPRAŠANJE
Ali je mogoče prestaviti rok oddaje natečaja za mesec dni? Termin izdelave je postavljen v poletna in počitniška meseca julij in avgust. Obenem obseg obdelave in primerjava s podobnimi natečaji nakazuje nerazumno kratek rok.

ODGOVOR


Naročnik roka za oddajo ne bo podaljšal.

Datum objave: 01.08.2019   13:15
VPRAŠANJE
1. Kakšna mora biti (oz. je lahko) oblika plakatov. Pokončna (zahteva iz Natečajnih pogojev) ali Ležeča (zahteva iz Natečajne naloge, str.49).

2. Ali bi se dalo s strani razpisovalca v navezavi z občino dobiti seznam obstoječih dreves (vsaj za projektni del)

ODGOVOR


AD1
Oblika plakatov je ležeča - v skladu z zahtevo iz Natečajne naloge in predlogami v datotekah C3 in C4 natečajnih podlog.

AD2
Datoteka evidenca dreves.zip bo objavljena na spletni strani ZAPS.

Datum objave: 01.08.2019   13:15
VPRAŠANJE
1. Ali obstaja spisek in lokacija(situacija) obstoječih dreves na "projektnem delu" natečaja.

ODGOVOR


Datoteka evidenca dreves.zip bo objavljena na spletni strani ZAPS.

Datum objave: 01.08.2019   13:16
VPRAŠANJE
1.Ali lahko spremenimo merilo nekaterim risbam, zaradi boljše predstavitve na plakatih na način, da se ne poslabša jasnost in sporočilnost risbe.

2. Ali lahko spremenimo zaporedno številko plakatov in vrstni red risb tako, da ne okrnimo zahtevane vsebine? Glede na zahtevane vsebine bi tako lahko nekatere risbe bolj smiselno porazdelili na plakate. Nekatere vsebine zahtevajo pojavljanje na dveh plakatih.

ODGOVOR


AD1¸
Merilo naj ostane, zaradi primerljivosti med elaborati, v skladu s predpisanimi v natečajnih pogojih.

AD2
Ne. Zaporedno število naj ostane zaradi primerljivosti med elaborati, v skladu s predpisanimi v natečajnih pogojih. Natečajniki lahko dodajo risbe tudi v drugačnih merilih.

Datum objave: 01.08.2019   13:17
VPRAŠANJE
1. Ali obstaja spisek in lokacija(situacija) obstoječih dreves na "projektnem delu" natečaja.

ODGOVOR

Datoteka evidenca dreves.zip bo objavljena na spletni strani ZAPS.


Datum objave: 01.08.2019   13:17
VPRAŠANJE
Vsebina
Plaka1 - Projektni natečaj (obvezno slediti predlogi C_9 "Ožje natečajno območje")
- ureditvena situacija ožjega območja M 1:1000

V primeru da se držimo predloge C_9, ki v celoti zaseda plakat velikosti 100x70cm, plakat ne more biti pokončnega formata
Ali to pomeni, da lahko spremenimo izsek ožjega območja (ga pomanjšamo ali razdelimo na dva dela), da ohranimo pokončnost plakata

Enako vprašanje velja tudi za širše območje C_10

ODGOVOR


Oblika plakatov je ležeča - v skladu z zahtevo iz Natečajne naloge in predlogami v datotekah C3 in C4 natečajnih podlog.

Datum objave: 01.08.2019   13:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1) na str. 17 natečajni pogojev navajate, da morajo biti vsi plakati pokončni, medtem ko na str. 49 zahtevate ležeče plakate. Kaj je pravilno?
2) menimo da zahtevano meril 1:1000 za ožje območje ureditve ni smiselno, saj ga na pokončni plakat ni mogoče umestiti, pri ležečem pa zasede skoraj celotno širino plakata in tako ne omogoča smiselne postavitve preostalih zahtevanih vsebin plakata 1 (projektni natečaj). Naročnika pozivamo, da ponovno prouči vsa zahtevana merila in zahtevane vsebine posameznih plakatov oz. pojasni kako na pokončni plakat 100x70 umestiti območje v dolžini 1000 m v merilu 1:1000
3) Glede na zahtevnost in obseg natečaja, ter nejasno zapisane pogoje oz. zahteve naročnika vas pozivamo, da ustrezno podaljšate rok za oddajo!

ODGOVOR

AD1
Oblika plakatov je ležeča - v skladu z zahtevo iz Natečajne naloge in predlogami v datotekah C3 in C4 natečajnih podlog.

AD2
Glej prejšnji odgovor.

AD3
Rok za oddajo se ne bo podaljšal. Naročnik je vezan na termine, ki omogočajo črpanje sredstev.


Datum objave: 01.08.2019   13:19
VPRAŠANJE
V skladu z natečajno nalogo v območje idejnega natečaja 2.d sodi tudi območje nekdanje Svile. Danes so v navedenem območje že umeščeni poslovni uporabniki, enako namembnost (poslovno) pa predvideva tudi občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono Pobrežje, ki je v pripravi.

V skladu z navedenim prosimo za pojasnilo ali naj kljub temu v idejne rešitve vključimo tudi navedeno območje in predvidimo aktivacijskega vsebine ne glede na obstoječo rabo prostora?

V nasprotnem primeru prosimo naročnika, da navedeno območje izvzame iz natečaja oz. pojasni ali v tem delu predvidimo zgolj povezave k širšemu aktivacijskemu območju 2D.

Hvala!

ODGOVOR

V območju nekdanje Svile na Pobrežju so določene parcele v lasti MOM (datoteka karta lastništva MOM Pobrežje.pdg bo objavljena na spletni strani ZAPS). V idejnem delu natečaja naročnik pričakuje vizijo rešitve potencialno atraktivnih predelov mesta, ki se bodo z izvedbo promenade približala staremu mestnemu jedru.


Datum objave: 01.08.2019   13:19
VPRAŠANJE
Ali se lahko na območju 2D odstrani obstoječe industrijske objekte oz. spremeni njihovo namembnost?

ODGOVOR

Določeni objekti so stavbna dediščina in je njihovo pojavnost potrebno spoštovati. Lahko pa spreminjamo njihovo namembnost. Priloga Kulturna dediščina.pdf bo objavljena na spletni strani ZAPS.Datum objave: 01.08.2019   13:21
VPRAŠANJE
Ali se lahko na območju 2D odstrani obstoječe industrijske objekte oz. spremeni njihovo namembnost?

ODGOVOR


AD1

Da, ampak je potrebno upoštevati, da teče Drava s povprečno hitrostjo 5km/h.

AD2

Dovoljeno, ampak mora biti konceptualno smiselno. Naročnik bo dal prednost rešitvam, ki bodo obravnavala osrednjo ploščad na Lentu kot trg.

AD3

Poseganje v bregove ni zaželjeno, ni pa prepovedano.

AD4

Datoteka garaže.zip z načrtom garaž bo objavljena na spletni strani ZAPS.

AD5

Gre za bodočo izvedbo garaže pod Glavnim trgom, ki bo omogočala uvoz/izvoz tudi v garažo Usnjarska ulica. Dvoetažna garaža Usnjarska ulica nima notranje rampe. Uvoz/izvoz je v tem trenutku omogočen ločeno za vsako etažo posebej, oboje iz Lenta. Ob ukinitvi prometa in ob izvedbi garaže Glavni trg bo torej možno promet na Lentu popolnoma ukiniti.

AD6

DA. Ne gre samo za kolesarje. Gre tudi za mamice z vozički in ljudi na rolerjih, skirojih....

AD7

Predviden most je v podaljšku Mlinske ulice in se navezuje na cesto na vzhodni strani Europarka. Gre torej za nivo višinske kote rondoja na Mlinski ulici na severnem bregu in višina križišča na vzhodni strani Europarka na južnem bregu.

AD8

4 m široka pot je potrebna za varno srečevanje in hojo v štric. Točkovno lahko izjemoma pride do zožitev, vendar le-te niso zaželjene. Naročnik pričakuje sekvenčno doživljanje promenade programske točkovne razširitve.

AD9

Predvidena brv ob historični lokaciji gre v izvedbo. Ostale brvi so srednjeročni plan MOM.
Datum objave: 01.08.2019   13:22
VPRAŠANJE
1. Ali je veslanje zaželjeno? (str.35)
2. Ali je dovoljeno nasaditi drevesa na Lentu?
3. Ali smemo posegati v bregove Drave?
4. V besedilu natečajne naloge na strani 35 je omenjen načrt garaž, vendar ga v prilogah ni. Ga je mogoče dobiti?
5. O kakšnih prehodih in kakšnih programskih zasnovah to govorimo? (str. 50)
6. Ali je trda podlaga nujna za kolesarske poti na desni strani brega?
7. Na kakšnem nivoju je predvideni most ob železniškem mostu? Na katero cesto se priključuje?
8. Ali mora biti pot široka 4m vsepovsod ?
9. Ali je nujno upoštevati vse predvidene brvi in njihov položaj?


ODGOVOR

1. Ali je veslanje zaželjeno? (str.35)
ODGOVOR:
Da, ampak je potrebno upoštevati, da teče Drava s povprečno hitrostjo 5km/h.

2. Ali je dovoljeno nasaditi drevesa na Lentu?
ODGOVOR:
Dovoljeno, ampak mora biti konceptualno smiselno. Naročnik bo dal prednost rešitvam, ki bodo obravnavala osrednjo ploščad na Lentu kot trg.

3. Ali smemo posegati v bregove Drave?
ODGOVOR:
Poseganje v bregove ni zaželjeno, ni pa prepovedano.

4. V besedilu natečajne naloge na strani 35 je omenjen načrt garaž, vendar ga v prilogah ni. Ga je mogoče dobiti?
ODGOVOR:
Datoteka garaže.zip z načrtom garaž bo objavljena na spletni strani ZAPS.

5. O kakšnih prehodih in kakšnih programskih zasnovah to govorimo? (str. 50)
ODGOVOR:
Gre za bodočo izvedbo garaže pod Glavnim trgom, ki bo omogočala uvoz/izvoz tudi v garažo Usnjarska ulica. Dvoetažna garaža Usnjarska ulica nima notranje rampe. Uvoz/izvoz je v tem trenutku omogočen ločeno za vsako etažo posebej, oboje iz Lenta. Ob ukinitvi prometa in ob izvedbi garaže Glavni trg bo torej možno promet na Lentu popolnoma ukiniti.

6. Ali je trda podlaga nujna za kolesarske poti na desni strani brega?
ODGOVOR:
DA. Ne gre samo za kolesarje. Gre tudi za mamice z vozički in ljudi na rolerjih, skirojih....

7. Na kakšnem nivoju je predvideni most ob železniškem mostu? Na katero cesto se priključuje?
ODGOVOR:
Predviden most je v podaljšku Mlinske ulice in se navezuje na cesto na vzhodni strani Europarka. Gre torej za nivo višinske kote rondoja na Mlinski ulici na severnem bregu in višina križišča na vzhodni strani Europarka na južnem bregu.

8. Ali mora biti pot široka 4m vsepovsod ?
ODGOVOR:
4 m široka pot je potrebna za varno srečevanje in hojo v štric. Točkovno lahko izjemoma pride do zožitev, vendar le-te niso zaželjene. Naročnik pričakuje sekvenčno doživljanje promenade programske točkovne razširitve.

9. Ali je nujno upoštevati vse predvidene brvi in njihov položaj?
ODGOVOR:
Predvidena brv ob historični lokaciji gre v izvedbo. Ostale brvi so srednjeročni plan MOM.

Datum objave: 02.08.2019   13:55
VPRAŠANJE
Ali se lahko na območju 2D odstrani obstoječe industrijske objekte oz. spremeni njihovo namembnost?

ODGOVOR

POPRAVEK ODGOVORA:

Določeni objekti so stavbna dediščina in je njihovo pojavnost potrebno spoštovati. Lahko pa spreminjamo njihovo namembnost. Priloga Kulturna dediščina.pdf bo objavljena na spletni strani ZAPS.

Datum objave: 23.08.2019   09:31
VPRAŠANJE
Ali se zahteva na str. 50 natečajne naloge "Prikazati je potrebno širše območje v merilu 1:5000" nanaša na širšo pregledno situacijo, ki je zahtevana za plakat 2 (projektni natečaj) ali pa je naveden prikaz potrebno vključiti tudi na plakat, ki je sestavni del idejnega natečaja?ODGOVOR

V natečajnih pogojih je navedeno, da je širšo pregledno situacijo M 1 : 5000 potrebno umestiti na PLAKAT 2 PROJEKTNI NATEČAJ. Za plakate idejnega dela natečaja tovrstni prikaz ni zahtevan.


Datum objave: 23.08.2019   09:31
VPRAŠANJE
Organizatorja natečaja naprošamo, da še enkrat razmisli o možnosti podaljšanja roka oddaje natečaja.
Zaradi izjemne obsežnosti, raznovrstnosti in zahtevnosti natečajne naloge, predlagamo novi rok za oddajo torek 3.9. Z komisijo to predstavlja en dan zamika, za natečajnike, ki delamo na tem projektu že skoraj dva meseca pa malo manj stresni zaključek.
Hvala za razumevanje

ODGOVOR

Naročnik natečaja ne bo podaljšal roka za oddajo elaboratov.Datum objave: 23.08.2019   09:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v zvezi z vsebino natečajnega elaborata navajate, da mora tekstualni del mape vsebovati kratko, jasno in jedrnato tehnično poročilo na največ dveh listih A3.

Ali navedeno pomeni, da lahko torej tekst obsega 4 strani A3 (2 lista) ali je mišljeno 2 strani A3 (1list)?
Ali se grafične prikaze lahko vključi v tekst tehničnega poročila ali pa morajo biti grafični prikazi postavljeni ločeno (za ali pred tekstom)?

Že v naprej hvala!

ODGOVOR

Navedeno pomeni, da lahko tekst obsega največ štiri strani A4 kar je skupaj 2 strani oz. lista A3. Grafične prikaze zaradi boljšega razumevanja lahko vključite med besedilo, pri čemer skupna dolžina besedila (pri tem je mišljeno samo besedilo brez slik) ne sme preseči dolžine 4 listov A4.


Datum objave: 23.08.2019   13:08
VPRAŠANJE
Ali obstaja 3D model ali plastnice za obstoječ teren za obravnavani del?

ODGOVOR

Naročnik nima 3d modela natečajnega območja. Prilaga pa prikaz zemljiškega katastra, s plastnicami, objavljen na spletni strani ZAPS. Parcelne številke so zamrznjene. Vsaka plastnica je na svojem sloju, ime sloja pa označuje nadmorsko višino plastnica: če se postaviš z miško na plastnico, se v meniju pokažejo lastnosti pokazanega objekta: sloj/layer: 253 pomeni, da predstavlja označen objekt plastnico z nadmorsko višino 253m.