Dosje javnega naročila 004440/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA MARIBOR, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
: Javni natečaj za UREDITEV OBMOČJA LENTA IN DRAVSKE PROMENADE V MARIBORU
ZJN-3: Odprti postopek

JN004440/2019-I01 - Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL), objavljeno dne 25.06.2019
JN004440/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.07.2019

    JN004440/2019-I01 Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL) 2019/S 121-297206
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA MARIBOR
Ulica heroja Staneta 1
2000
SI041
Maribor
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
MESTNA OBČINA MARIBOR
Ulica heroja Staneta 1
2000
SI
Maribor
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javni natečaj za UREDITEV OBMOČJA LENTA IN DRAVSKE PROMENADE V MARIBORU
Referenčna številka dokumenta: 35001-12/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2 Opis
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.4 Opis javnega naročila
ODPRTI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ (PROJEKTNI ZA OŽJE OBMOČJE IN IDEJNI ZA ŠIRŠE OBMOČJE) ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA:

UREDITEV OBMOČJA LENTA IN DRAVSKE PROMENADE V MARIBORU
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.10 Merila za izbor udeležencev


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
Skladno z natečajni pogoji, točka 4.17 Identificiranje avtorjev in ugotavljanje sposobnostiOddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.2 Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7 Imena že izbranih udeležencev
IV.1.9 Merila za ocenjevanje projektov
Natečajni elaborati morajo biti popolni in morajo omogočati preverjanje vseh elementov, podanih v razpisni dokumentaciji za natečaj. Ocenjevalna komisija (OK) natečajnih elaboratov, ki ne bodo izpolnjevali teh pogojev, ne bo ocenjevala. OK bo rešitve v posameznih natečajnih elaboratih vrednotila po merilih, navedenih v točkah od 1 do 3, pri čemer je najpomembnejše merilo, navedeno v 1. točki, in potem navzdol po padajoči pomembnosti do točke 3. (7. točka 84. člena ZJN-3):
1. SKLADNOST ZASNOVE S prostorskimi akti ter pogoji, usmeritvami in mnenji nosilcev urejanja prostora
2. KAKOVOST URBANISTIČNE, ARHITEKTURNE IN KRAJINSKOARHITEKTURNE ZASNOVE celovitost in doslednost zasnovane rešitve ter upoštevanje identitete kraja in prepoznanih vrednot v prostoru, ustrezna povezanost med območji, kakovost odprtega prostora, večuporabnost in prožnost rešitev za različne rabe prostora (programske, prometne), navezava posegov na obodni prostor
3. MERILA GOSPODARNOSTI, TRAJNOSTNOSTI IN ENERGETSKE UČINKOVITOSTIgospodarna izvedba gradnje, gospodarno vzdrževanje in obratovanje objektov in ureditev v celotnem življenjskem ciklu, varnost, odpornost proti vandalizmu, skladnost s trajnostnimi načeli oblikovanja javnih prostorov, uporaba okolju prijaznih materialov in izdelkov
Morebitna odstopanja od predvidenega programa/usmeritev in določil nateč. naloge je potrebno natančno opredeliti in utemeljiti. OK bo presodila ali so odstopanja od programa in usmeritev utemeljena.

IV.2.2 Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
30.08.2019   14:00
IV.2.3 Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.3 Nagrade in žirija
IV.3.1 Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade:Da

Število in vrednost podeljenih nagrad:
Razpisani nagradni sklad (nagrade in priznanja) je:
1. nagrada 10.000,00 EUR
2. nagrada 8.000,00 EUR
3. nagrada 6.000,00 EUR
tri priznanja po 3.000,00 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada je: 33.000,00 EUR

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.2 Podatki o izplačilih za vse udeležence
Podatki o odškodninah:
10 odškodnin po 1.250,00 EUR
Skupni znesek odškodninskega sklada je: 12.500,00 EUR

V primeru, da bo podeljenih več kot 10 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.
IV.3.3 Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: Da
IV.3.4 Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: Da
IV.3.5 Imena izbranih članov žirije
Saša Arsenovič župan, naročnik, član, Gregor Reichenberg univ. dipl. inž. arh. naročnik -predsednik komisije, Izr. prof. Uroš Lobnik univ. dipl. inž. arh. naročnik, član, Tomaž Kancler univ. dipl. inž. arh. naročnik namestnik, Robert Potokar univ. dipl. inž. arh. ZAPS namestnik predsednika, Darja Matjašec univ. dipl. inž. kraj. arh. ZAPS članica, mag. Polona Filipič univ. dipl. inž. arh. ZAPS namestnica, dr. Andrej Šmid univ. dipl. inž. arh. poročevalec A, Anja Bauman Školjak univ. dipl. inž. kraj. arh. poročevalec KA, Alenka Zupan univ. dipl. um. zgod. in soc. kult. izvedenka spomeniško varstvo, Robert Pangeršič grad.teh. izvedenec investicija, Dunja Šutanovac univ. dipl. inž. arh.skrbnica


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.08.2019   23:59

Dodatne informacije:
Vodeni ogled natečajnega območja 03.07.2019 ob 14:00
Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj 26. 7. 2019
Rok za odgovore na vsebinska vprašanja 02. 8. 2019
Rok za postavljanje formalnih vprašanj (8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov): 22. 8. 2019
Rok za odgovore na formalna vprašanja (6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov): 24. 8. 2019
Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije petek 30. 8. 2019 do 14:00 ure
Odločitev o izzidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma 10. 09. 2019
Razstava natečajnih elaboratov predvidoma oktober 2019

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA MARIBOR
Ulica heroja Staneta 1
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.06.2019   11:17
VPRAŠANJE
Glede na območje in predmet natečaja je v ocenjevalni komisiji nesorazmerno zastopana stroka krajinske arhitekture v razmerju 1:7. ZAPS je še do pred kratkim ocenjeval javne natečaje z vidika uravnoteženosti strok. Prav tako ni v komisiji niti enega krajinskega arhitekta s širšega območja natečaja. Ali namerava ZAPS varovati interese sekcije in skrbeti za uravnoteženost strok?

ODGOVOR

Od dveh članov ocenjevalne komisije, ki jih imenuje ZAPS je ena članica krajinska arhitektka, od dveh poročevalcev je ena poročevalka krajinska arhitektka.
Pri imenovanju svojih predstavnikov v ocenjevalni komisiji je naročnik avtonomen.


Datum objave: 28.06.2019   11:17
VPRAŠANJE
Ali je mogoče prestaviti rok oddaje natečaja za mesec dni? Termin izdelave je postavljen v poletna in počitniška meseca julij in avgust. Obenem obseg obdelave in primerjava s podobnimi natečaji nakazuje nerazumno kratek rok.

ODGOVOR


Naročnik roka za oddajo ne bo podaljšal.