Dosje javnega naročila 004459/2019
Naročnik: OBČINA RAZKRIŽJE, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje
Gradnje: MOST - LESEN MOST ČEZ ŠČAVNICO IN UREDITEV DELA BREŽINE OB JP724851
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004459/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 26.06.2019
JN004459/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.08.2019
JN004459/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 14.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004459/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA RAZKRIŽJE
Šafarsko 42
9246
SI
Razkrižje
Slovenija
Uprava Občine Razkrižje, Monika Holc
obcinarazkrizje@siol.net
+386 25849908
+386 25849901

Internetni naslovi
http://www.razkrizje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/313904/NMV_Most_430-38-2019.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/313904/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10841
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: MOST - LESEN MOST ČEZ ŠČAVNICO IN UREDITEV DELA BREŽINE OB JP724851
Referenčna številka dokumenta: 430-38/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Vsebina naročila so celovita obnova lesenega mosta čez reko Ščavnico v naselju Šafarsko in ureditev brežine ob občinski javni poti JP 724851 v naselju Šafarsko z lesenimi piloti. Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz razpisne dokumentacije.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
45200000
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Šafarsko
II.2.4 Opis javnega naročila
Vsebina naročila so celovita obnova lesenega mosta čez reko Ščavnico v naselju Šafarsko in ureditev brežine ob občinski javni poti JP 724851 v naselju Šafarsko z lesenimi piloti. Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz razpisne dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z razpisno dokumentacijo.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacijo delno financira EU, in sicer iz ESRR. Operacija se izvaja v okviru "OP EKP v programskem obdobju 2014-2020", prednostne osi "Socialna vključenost in zmanjšanje tveganja revščine", tematskega cilja "Spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršni koli diskriminaciji", prednostne naložbe "Vlaganja v okviru SLR, ki ga vodi skupnost",...


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razlogi za izključitev in pogoji so določeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.07.2019   13:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.07.2019   13:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. Datum in ura odpiranja sta določena v obvestilu o naročilu, objavljenem na portalu javnih naročil.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.07.2019   13:00

Dodatne informacije:
Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel za pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno roka določenega v obvestilu o javnem naročilu objavljenem na portalu javnih naročil. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal. Naročnik bo podal pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, v zakonskem roku.

Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

Za pojasnila in razlage, ki so bili ponudnikom dani v ustni obliki, naročnik ne odgovarja. Kakršnakoli dodatna pojasnila in razlage, ki niso izdane v pisni obliki s strani naročnika in objavljena na portalu javnih naročil, ne obvezujejo naročnika.

Naročnik predlaga ponudnikom, da si pred oddajo ponudb ogledajo lokacijo izvedbe del, predvidijo potreben obseg, zahtevnost ter organizacijo del. Le tako bodo ponudniki sposobni oceniti vse podatke, ki bi jih lahko potrebovali pri pripravi svojih ponudb. Ogled ni pogoj za sodelovanje na javnem naročilu, je pa za ponudnike priporočljiv.

Podrobneje je celotno naročilo opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.