Dosje javnega naročila 004461/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE, Hajdrihova ulica 28C, 1000 Ljubljana
Storitve: Določitev območij poplavljanja na porečjih v povezavi z območjem pobude za pripravo DPN
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004461/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 26.06.2019
JN004461/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.10.2019
JN004461/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004461/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Hajdrihova ulica 28C
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Neža Kodre
gp.drsv@gov.si
+386 14783100
+386 14783199

Internetni naslovi
http://www.dv.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.dv.gov.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10846
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Določitev območij poplavljanja na porečjih v povezavi z območjem pobude za pripravo DPN
Referenčna številka dokumenta: 43003-2/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Določitev območij poplavljanja na porečjih v povezavi z območjem pobude za pripravo DPN za nadgradnjo železniške proge Ljubljana-Kranj-Jesenice-državna meja in območjem pobude za pripravo DPN za daljnovod 2x110 kV Brestanica-Hudo, odsek Brestanica-Družinska vas
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je Določitev območij poplavljanja na porečjih v povezavi z območjem pobude za pripravo DPN za nadgradnjo železniške proge Ljubljana-Kranj-Jesenice-državna meja in območjem pobude za pripravo DPN za daljnovod 2x110 kV Brestanica-Hudo, odsek Brestanica-Družinska vas. V sklopu naloge se bodo izdelale strokovne podlage za oceno poplavne nevarnosti na dveh območjih pobud za pripravo DPN. Naloga izvajalca je izdelati vsebine, ki so skladne s cilji Poplavne direktive in v skladu z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08).

Podrobneje je predmet javnega naročila opredeljen v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 140
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu s predpisi in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.07.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.07.2019   10:30
Kraj: Sistem e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.07.2019   23:59
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.07.2019   15:54
VPRAŠANJE
1. Naročnik v poglavju 3 projektne naloge navaja »Modeliranje se izvede s pomočjo programskega orodja HEC-RAS v5.0.7«. ZJN-3 v 68. členu med drugim določa »Tehnične specifikacije morajo vsem gospodarskim subjektom zagotavljati enak dostop do postopka javnega naročanja in neupravičeno ne smejo ovirati odpiranja javnih naročil konkurenci.«. Četudi je zahtevano programsko orodje brezplačno na voljo vsem uporabnikom na spletu, uporabniki za modeliranje uporabljajo različna orodja, tudi naprednejša. To ve tudi naročnik, ki pregleduje in potrjuje na modelnih rezultatih izdelane poplavne karte in jih nato objavi v integralni karti na portalu e-Vode (brez opozoril o morebitni nehomogenosti ali neprimerljivosti podatkov). Uporabniki zahtevanega orodja HEC-RAS v5.0.7 se soočajo s težavami ob vnosu premostitev v model. Vnos premostitvenih objektov v model zahteva naročnik v poglavju 5, tč. 7 projektne naloge. Trdimo, da je mogoče cilj naročnika, zapisan v poglavju 2 projektne naloge, doseči tudi z uporabo drugih orodij za modeliranje. Prav tako trdimo, da je mogoče vse izdelke, ki jih je potrebno pripraviti v okviru predmetnega naročila (poglavje 3, tč. a do e), zagotoviti z uporabo tudi drugih orodij za modeliranje. Z izrecno zahtevo po uporabi orodja HEC-RAS v5.0.7 naročnik nedopustno omejuje konkurenco med ponudniki, saj ponudnike, ki so sicer strokovno v celoti usposobljeni za izvedbo predmetnega naročila, izloči zgolj zato, ker pri svojem dosedanjem delu uporabljajo (lahko tudi naprednejša) orodja, z zahtevanim orodjem HEC-RAS v5.0.7 pa nimajo izkušenj. O nedopustnosti omejevanja konkurence so na voljo številne odločitve DKom.
Naročnika prosimo, da svojo zahtevo glede orodja za modeliranje prilagodi tako, da bo dopustna tudi uporaba drugih orodij (poleg HEC-RAS v5.0.7).

2. Iz opredelitve cilja projektne naloge je razbrati, da izvedba naročila temelji na (izključno) razpoložljivih podatkih. Naročnik v projektni nalogi zapiše več navedb:
 »izvesti ključne popravke geometrije«,
 »pomembno korekcijo geometrije računske mreže predstavlja vnos specifičnih hidravličnih struktur (nasipi, mostovi, prepusti, pregrade, prelivi, robovi strug, nasipi)«
 »Geometrija modelnega območja (hidrografija, vodna zemljišča, gospodarska javna infrastruktura)«
 »Modelne datoteke z vhodnimi in izhodnimi podatki, podane v obliki, ki omogoča ponoven izračun in obdelavo rezultatov (geodetski podatki in podatkovni sloji, geometrije računskih mrež,)«
 »izdelava modelov reliefa s pomočjo podatkov državnega LiDAR snemanja, namenskega LiDAR snemanja ali drugih dostopnih podatkov o prerezih strug vodotokov«
 »Izdelava mreže računskih celic za opis geometrije 2D modela.in vnos, nasipov in druge pomembnejše infrastruktur (avtoceste, železnice; ).«
 »Vnos popravkov mreže zaradi specifičnih hidravličnih struktur ali tokovnih ovir (mostovi, prepusti, pregrade, prelivi).«,
iz katerih ni mogoče enoznačno določiti predmeta in obsega naročila v zvezi s pričakovanimi »popravki geometrije«.
Ali bo naročnik izbranemu izvajalcu ob uvedbi v delo predal VSE (razpoložljive, dostopne) geodetske podatke, potrebne za pričakovane »popravke geometrije«? V nasprotnem prosimo naročnika naj opredeli obseg, obliko in kvaliteto geodetskih podatkov, ki jih bo naročnik predal izbranemu izvajalcu ob uvedbi v delo. Poleg tega pa naj opredeli katere podatke (koliko in kje) bo izbrani izvajalec morebiti moral zbirati sam. Glede na zelo veliko območje obravnave (npr. 1. območja obdelave) je za pripravo ponudbe pomembno ali naročnik naroča npr. vnos vseh (za naročilo relevantnih) mostov in prepustov, vse gospodarske javne infrastrukture ipd ali ne. Naročnika prosimo, da svoja pričakovanja opredeli dovolj natančno (jih kvantificira).
V projektni nalogi je omenjeno »namensko LIDAR snemanje«. Ali to pomeni (ker naj bi se naloga izvedla izključno na razpoložljivih podatkih), da je naročnik za namen te naloge zagotovil LiDAR snemanje?


ODGOVOR

Spoštovani,

1. Naročnik s tem, ko zahteva izvedbo modeliranja s programskim orodjem HEC-RAS v5.0.7, ne favorizira nobenega ponudnika. Zahtevano programsko orodje je brezplačno na voljo vsem uporabnikom na spletu. Za naročnika je ključnega pomena, da se modeliranje opravi z zahtevanim programskim orodjem, saj je z enakom modelnim orodjem pokrit že znaten del državnega ozemlja, zagotovitev enakovrstnosti modelnega orodja pa bo naročniku v prihodnje omogočala popravke in dopolnitve modelov za različne namene upravljanja voda. S tem bo zagotovljena homogenost in primerljivost podatkov, kar je možno samo v primeru enotnega modela.

2. Naloga predvideva zgolj uporabo javno dostopnih podatkov, zato predaja podatkov s strani naročnika ni predvidena, saj naročnik ne razpolaga z nobenimi dodatnimi geodetskimi podatki. Izvajalec mora pridobiti javno dostopne podatke državnega LIDAR snemanja, javno dostopne podatkovne sloje in karte iz zbirk prostorskih podatkov, vodnega katastra idr., ali uporabiti morebitne druge, kakovostnejše geodetske podatke, s katerimi sam že razpolaga.

Raven obdelave ključnih popravkov geometrije je določena s Projektno nalogo in njenimi prilogami ter poročili o posameznih že obdelanih območjih, ki so na voljo na portalu e-vode. Izvajalec mora izvesti ustrezne popravke geometrije po lastni strokovni presoji, skladno z izkušnjami (zahtevane reference so del projektne dokumentacije) in za raven merila 1:50.000. Natančnost popravkov geometrije in ostala morebitna tehnična vprašanja bodo obravnavani in usklajeni tekom izvajanja naloge v sklopu predvidenih delovnih sestankov med naročnikom in izvajalcem.

Namensko LIDAR snemanje omogoča le možnost potencialne uporabe dodatnih, kakovostnejših podatkov na izbranih območjih (npr. več LIDAR točk na m2), s katerimi izvajalec morda razpolaga. Naloga ne zahteva dodatnih geodetskih snemanj, ne s strani naročnika in ne izvajalca.

Lep pozdrav