Dosje javnega naročila 004476/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
Storitve: Izdelava PZI projektne dokumentacije za energetsko sanacijo osnovne šole Milojke Štrukelj
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 36.392,60 EUR

JN004476/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 27.06.2019
JN004476/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.07.2019
JN004476/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.09.2019
JN004476/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004476/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA NOVA GORICA
Trg Edvarda Kardelja 1
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
Tanja Žgur, Tanja Žgur
tanja.zgur@nova-gorica.si
+386 53350175
+386 53021271

Internetni naslovi
http://www.nova-gorica.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.nova-gorica.si/zadnje-objave/2019062709155502/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10859
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava PZI projektne dokumentacije za energetsko sanacijo osnovne šole Milojke Štrukelj
Referenčna številka dokumenta: 430-18/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava PZI projektne dokumentacije za energetsko sanacijo osnovne šole Milojke Štrukelj
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Nova Gorica
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava PZI projektne dokumentacije za energetsko sanacijo osnovne šole Milojke Štrukelj
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naorčila


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.07.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 17.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.07.2019   09:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.07.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.07.2019   21:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Zanima nas vrednost GOI del in vrednost razpisanih del!

Ni objavljene pogodbe, niso definirani roki oddaje PZI dokumentacije, prosimo za objavo le-teh!

Na obr. 10 je napisano enkrat v petih letih, drugod pa 7 let. Kaj je pravilno!

LP

ODGOVOR


Naročnik ne objavil ocenjenih vrednosti.

Naročnik bo OBR-10 - popravek (pravilno je 10 let) in OBR-19 - pogodba, objavil na spodnji povezavi:

https://www.nova-gorica.si/zadnje-objave/2019062709155502/

Datum objave: 06.07.2019   20:32
VPRAŠANJE
Spoštovani

V projektni nalogi arhitekture navajate cel kup dokumentacije, ki jo mora ponudnik zagotoviti, ki pa se ne sklada najbolj z opisanimi nalogami. Prosim za obrazložitev zakaj je potreben načrt rušitve, načrt zunanje ureditve in kanalizacije, geomehansko poročilo, geodetski posnetek. Slednja dva sta označena po potrebi. Naročnik se mora odločiti ali je potrebna izvedba teh storitev ali ne. Saj je vse povezano tudi z zagotavljanjem kadrov... Prosimo za ponoven pregled projektnih nalog in konkretizacijo storitev, ki jih ponudniki moramo nuditi.

6. VSEBINA PZI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
Vsebina PZI projektne dokumentacije je sledeča:
- vodilna mapa
- načrt arhitekture
zamenjava oken
obnova strehe in fasade
notranji sekundarni stropovi
notranja vrata učilnic
menjavo talne obloge
sanacijo kuhinje in jedilnice
- načrt gradbenih konstrukcij
- načrt zunanje ureditve in kanalizacije
- načrt rušitve
- načrt električnih inštalacij in električne opreme
- načrt strojnih inštalacij in strojne opreme
V PZI projektni dokumentaciji morajo izdelane tudi študije in elaborati:
- študije požarne varnosti
- elaborat gradbene fizike za področje toplote
- elaborat gradbene fizike za področje akustike
- elaborat gospodarjenja z gradbenimi odpadki
- tehnološki projekt kuhinje s pomožnimi prostori, pralnico in jedilnico
- geološko geomehansko poročilo (po potrebi)
- geodetski načrt s certifikatom dopolnitev (po potrebi)
- razširjen energetski pregled Osnovne Šole Milojke štrukeljODGOVOR

PZI dokumentacija mora biti izdelana skladno z gradbenim zakonom in pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih povezanih z graditvijo objektov
0/1 Vodilni načrt arhitekture
Načrt gradbenih konstrukcij
Načrt zunanje ureditve kanalizacije (lahko je sestavni del vodilnega načrta)
Načrt rušitve ( lahko je del vodilnega načrta)
Načrt električnih instalacij in električne opreme
Načrt strojnih instalacij in strojne opreme
V PZI dokumentaciji morajo biti izdelane študije in elaborati
Študije požarne varnosti
Elaborat gradbene fizike za področje toplote
Elaborat gradbene fizike za področje akustike
Elaborat gospodarjenja z gradbenimi odpadki
Tehnološki projekt kuhinje s pomožnimi prostori, pralnico in jedilnico
Geološko geomehansko poročilo ni potrebno
Geodetski načrt s certifikatom dopolnitev ni potrebno je že izdelan
Razširjen energetski pregled OŠ MŠ že izdelan, potrebna bo novelacijaDatum objave: 06.07.2019   20:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

razpisana je le izdelava PZI projektne dokumentacije.
Ali to drži?

Ali naj ponudnik v svojo ponudbo vključi tudi izdelavo Varnostnega načrta?

V projektni nalogi je naveden Načrt rušitev.
Prosimo za bolj natančen opis rušitev. Kaj se ruši (objekt, del stavbe, itd.)? Kakšna je kvadratura rušitev?
Prosimo vas tudi za pojasnitev kaj se bo zgodilo v primeru, da rušitev nekega dela objekta toliko vpliva na sam objekt, da bo potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja.

Prosimo za bolj natančen opis obsega del na zunanji ureditvi.
Ali je predvideno urejanje kakšnih parkirišč, dovozov, notranjih cest, sprehajalnih in drugih poti, športnih igrišč, drugih površin, itd.?
Ali je predvidena zgolj zunanja ureditev v obsegu, ki je posledica predmetne rekonstrukcije objekta?

Ali mora biti osnovna šola v fazi gradnje odprta?
Če DA, nas zanima ali je predvideno ločevanje projekta in popisa materiala in del na več faz?
Ali je morda predvidena selitev učnega programa za čas gradnje na drugo lokacijo?

zahvaljujemo se vam za odgovore in pojasnila.

Lep dan.

ODGOVOR


Varnostni načrt naj se vključi v popise del in predizmere

Rušitve so potrebne za izdelavo prebojev instalacij, odstranitev stavbnega pohištva, zunanjih okenskih in notranjih polic, demontaže vrat, odstranitev strešne kritine, prebojev skozi streho, tlak po obodu zaradi izdelave izolacije. Vse navedeno mora biti obdelano v načrtih faza PZI.

Gradbeno dovoljenje za rušitev po novem gradbenem zakonu (trenutno veljavnem) ni potrebno, je pa potrebno za rekonstrukcijo. Kot to predvideva Gradbeni zakon.

Odstranitev dela objekta ni predvidena

Vse kar se poruši po obodu objekta se ponovno vzpostavi v prvotno stanje.

Zunanja ureditev ni predmet obdelave

Pred začetkom gradnje se določi režim v šoli (možnost zaprtja)Datum objave: 06.07.2019   20:40
VPRAŠANJE
Spoštovani.

1. V izogib morebitnim zapletom pri sklenitvi pogodbe z izbranim ponudnikom naprošamo za objavo vzorca pogodbe.
Vzorec pogodbe namreč natančno opredeli pogodbene zahteve, ki vplivajo na obseg dela in višino ponudbe.

2. Ali lahko kot ponudniki nastopajo izdelovalci projektne naloge ali z njimi povezane družbe?

3. Ali je za potrebe priprave ponudbe izdelana kakršnakoli predhodna dokumentacija iz naslova energetskih analiz (investicijski programi, energetski pregledi itd.). Če da, pozivamo za njihovo objavo. Brez objave so izdelovalci dosedanje dokumentacije v bistveni prednosti, zato enakost ponudnikov ne bi bila zagotovljena.

4. Pozivamo za objavo izdelanega posnetka obstoječega stanja? Gre za arhitekturni posnetek ali kaj več? Tlorisi, fasade, ostrešja..? Objava posnetkov je bistvena za enak status vseh morebitnih ponudnikov.

5. Ali obstaja ostala projektna dokumentacija obstoječe stavbe (PGD, PZI, PID)? Katera? Npr. konstrukcije, instalacije ...?

6. V sklopu seznama dokumentacije je navedeno tudi: "geološko geomehansko poročilo -po potrebi".
Opozarjamo, da razpis "po potrebi" ne definira obsega del in je zato navedba v nasprotju z ZJN, ki ne dopušča variantnih razpisov, ki si jih ponudniki lahko različno tolmačijo. Zato pozivamo za natančno opredelitev in pričakovanja.
Op: Iz obstoječega razpisnega gradiva ni vidno, zakaj bi bile potrebne preiskave, zato jih NE BOMO vključili brez zahteve in argumentov.

7. V sklopu seznama dokumentacije je navedeno tudi: "geodetski načrt s certifikatom dopolnitev (po potrebi)". Opozarjamo, da razpis "po potrebi" ne definira obsega del in je zato navedba v nasprotju z ZJN, ki ne dopušča variantnih razpisov, ki si jih ponudniki lahko različno tolmačijo. Zato pozivamo za natančno opredelitev in pričakovanja.
Op: Iz obstoječega razpisnega gradiva ni vidno, zakaj bi bila potrebna dopolnitev posnetka, zato je NE BOMO vključili brez zahteve in argumentov.
Sploh pa obstoječi posnetek ni objavljen in ni na razpolago in ni moč doreči potreb.

Hvala


ODGOVOR

1. pogodba je objavljena na spodnji povezavi

https://www.nova-gorica.si/zadnje-objave/2019062709155502/

2. Lahko

3. Izdelan je bil posnetek arhitekturni, etaže in prerezi fasade ter fasade in razširjen energetski pregled

4. Dokumentacija, je na razpolago v Pokrajinskem arhivu samo delno ustreza izvedenemu stanju, načrtov za drugo etažo ni
5. Dokumentacije tudi na šoli nimajo
6. Geološko in geomehansko poročilo ni potrebno, ker ni predvideno novo temeljenje, kakor tudi obtežbe naj ne bi presegale računskih obremenitev
7. Za pripravo posnetka obstoječega stanja za pripravo IDZ dokumentacije je bil izdelan geodetski načrt
Datum objave: 06.07.2019   20:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

glede veljavnosti ustreznih referenc ste v odgovoru zapisali, da je pravilno 10 let. Prosimo vas, da objavite popravljen obrazec OBR-10, kjer bo zapisano 10 let.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Prišlo je do napake. Pravilno je 7 let. Tako je tudi oblikovan obrazec.


Datum objave: 06.07.2019   20:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Razpisana je energetska sanacija. Nekatera dela presegajo nivo energetske sanacije.
Zato velja vprašanje obsega strojnih in električnih inštalacij. Če prav razberemo, gre za celovito rekonstrukcijo oz. obnovitev in dograditev elek. inštalacij, vključno z vsemi potrebnimi obrtniškimi deli. To je tudi deloma posledica celovite prenove strojnih inštalacij. Prosimo za potrditev.

Hvala

ODGOVOR


Gre za celovito rekonstrukcijo in obnovo strojnih, elektro instalacij in obrtniška dela