Dosje javnega naročila 004494/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA KULTURO ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE, Zvezdarska ulica 1, 1000 Ljubljana
Blago: Nabava požarnih pregrad za vzpostavitev ene vzajemne podatkovne baze (scope) ter ureditev varnosti lokalnega omrežja (projekt e-ARH.si: ESS 2016-2020).
ZJN-3: Odprti postopek

JN004494/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.06.2019
JN004494/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004494/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA KULTURO ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
Zvezdarska ulica 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Javna naročila, Franc Podgrajšek
ars@gov.si
+386 12414216
+386 12414276

Internetni naslovi
http://www.arhiv.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.arhiv.gov.si/o_arhivu/javne_objave/javna_narocila_in_obvestila/aktualna_narocila_in_obvestila/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2314
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava požarnih pregrad za vzpostavitev ene vzajemne podatkovne baze (scope) ter ureditev varnosti lokalnega omrežja (projekt e-ARH.si: ESS 2016-2020).
Referenčna številka dokumenta: Oznaka naročila: JN-19-160
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nabava požarnih pregrad za vzpostavitev ene vzajemne podatkovne baze (scope) ter ureditev varnosti lokalnega omrežja (projekt e-ARH.si: ESS 2016-2020).
Predmet javnega naročila je podrobneje opredeljen v tehničnih specifikacijah:
PRVI DEL: nabava mrežne opreme za vzpostavitev ene vzajemne podatkovne baze (scope): PODROBNE ZAHTEVE IN TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
DRUGI DEL: ureditev varnosti lokalnega omrežja v Arhivu RS: PODROBNE ZAHTEVE
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 50.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
30216100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZVEZDARSKA ULICA 1, 1000 LJUBLJANA
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nabava požarnih pregrad za vzpostavitev ene vzajemne podatkovne baze (scope) ter ureditev varnosti lokalnega omrežja, ki je zaradi kadrovskih in različnih časovnih okvirjev sestavljeno iz dveh (2) delov:

PRVI DEL: nabava 8 požarnih pregrad za vzpostavitev ene vzajemne podatkovne baze (scope) obsega:
a) Preklop oz. priklop na vseh sedmih lokacijah (šest regionalnih arhivov ter Arhiv Republike Slovenije) po Sloveniji
b) Osnovna konfiguracija požarnih pregrad v regionalnih arhivih
c) Konfiguracija visoke razpoložljivosti v glavnem vozlišču (ARS)
d) Prenos konfiguracije
e) Dodatna konfiguracija nastavitev za potrebe lokalnega omrežja ARS
f) Konfiguracija HKOM priklopa
g) Izvedba tehnične delavnice za bodoče operaterje na lokacijah
h) dokumentacija
i) vzdrževanje

Vsa oprema iz tega sklopa mora biti skladna s specifikacijo »nabava mrežne opreme za vzpostavitev ene podatkovne baze (scope) TEHNIČNE SPECIFIKACIJE«.

DRUGI DEL: ureditev varnosti lokalnega omrežja v Arhivu RS
j) Predlog rešitve
k) Segmentacija omrežja
l) Vklop in vzpostavitev 802.1x protokola
m) Nastavitev izjem za vse naprave, ki ne podpirajo 802.1x protokola
n) Dokumentacija izvedbe

Predmet javnega naročila je podrobneje opredeljen v tehničnih specifikacijah:
- PRVI DEL: nabava mrežne opreme za vzpostavitev ene vzajemne podatkovne baze (scope): PODROBNE ZAHTEVE IN TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
- DRUGI DEL: ureditev varnosti lokalnega omrežja v Arhivu RS: PODROBNE ZAHTEVE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
OP20.00248
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Ekonomski in finančni položaj, reference, kadri, tehnična in strokovna sposobnost


III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.07.2019   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.07.2019   11:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 11.7.2019 in se bo začelo ob 11.01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.07.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA KULTURO ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
Zvezdarska ulica 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.07.2019   12:21
VPRAŠANJE
Spoštovani, ali lahko za dokazovanje usposobljenosti iz točke 10.2.1.- Ekonomski in finančni položaj, kot dokazilo predložimo obrazec AJPES S.BON-1/P iz katerega so razvidni bilančni podatki podjetja, da podjetje ni imelo v preteklih 180 dneh blokiranega TRR ter bonitetna ocena podjetja?


ODGOVOR

Spoštovani,
Zahtevana dokazila, ki jih navajate zadostujejo za izpolnitev točke 3, seveda kot predpogoj, da je izpolnjen tudi obrazec ESPD.
Točka 10.2.1 Ekonomski in finančni položaj mora biti v celoti izpolnjena, tudi točki 1. in točki 2. in ESPD obrazec.

Lep pozdrav


Datum objave: 08.07.2019   22:53
VPRAŠANJE
Ali lahko namesto SSD diskov ponudimo HDD diske na požarnih pregradah?

ODGOVOR

Ne, naročnik želi ponudbo glede na specifikacijo javnega naročila.
Datum objave: 08.07.2019   22:56
VPRAŠANJE
Postavka »strojne zahteve« pravi:
- Vgrajenih mora biti najmanj 4x gigabitnih mrežnih vmesnikov RJ-45 ter vsaj 2x SFP 1GB vhod
- omogočati mora razširljivost za SFP,
Mora ponujena požarna pregrada samo podpirati razširitev za SFP vhode ali morata biti SFP vhoda že dodana na ponujeni požarni pregradi?


ODGOVOR

Vgrajenih mora biti najmanj 4x gigabitnih mrežnih vmesnikov RJ-45 ter vsaj 2x SFP 1GB vhod in omogočena mora biti razširljivost za SFP.