Dosje javnega naročila 004564/2019
Naročnik: OBČINA SODRAŽICA, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica
Storitve: Opravljanje šolskih prevozov v OŠ dr. Ivana Prijatelja Sodražica v šolskih letih 2019/2020 do 2022/2023
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 121.600,00 EUR

JN004564/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 01.07.2019
JN004564/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.07.2019
JN004564/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.08.2019
JN004564/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 26.09.2019
JN004564/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.09.2019

    JN004564/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 125-305824
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA SODRAŽICA
Trg 25. maja 3
1317
SI
Sodražica
Slovenija
darja vetrih
darja.vetrih@sodrazica.si
+386 18371005
+386 18371004

Internetni naslovi
http://www.sodrazica.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/313991/02_razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10890
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Opravljanje šolskih prevozov v OŠ dr. Ivana Prijatelja Sodražica v šolskih letih 2019/2020 do 2022/2023
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Opravljanje šolskih prevozov v OŠ dr. Ivana Prijatelja Sodražica v šolskih letih 2019/2020 do 2022/2023
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Opravljanje šolskih prevozov v OŠ dr. Ivana Prijatelja Sodražica v šolskih letih 2019/2020 do 2022/2023
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.08.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.08.2019   10:10
Kraj: v prostorih naročnika


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.07.2019   15:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA SODRAŽICA
Trg 25. maja 3
1317
Sodražica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.07.2019   13:53
»Predpisi o javnem naročanju naročniku omogočajo, da ocenjene vrednosti naročila v tej fazi ponudnikom ne razkriva. Naročnik se je odločil, da v predmetnem postopku ocenjene vrednosti v tej fazi ne bo razkril.
Zgornje stališče potrjuje tudi Ministrstvo za javno upravo (http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/Stalisca/2018/ZJN-3%20vpogled_v_ponudbe.pdf) ter izhaja tudi iz odločitev Državne revizijske komisije (npr. 018-019/2018-4)«Datum objave: 17.07.2019   13:54
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnika prosimo, da objavi ocenjeno vrednost naročila.
Hvala!

ODGOVOR

»Predpisi o javnem naročanju naročniku omogočajo, da ocenjene vrednosti naročila v tej fazi ponudnikom ne razkriva. Naročnik se je odločil, da v predmetnem postopku ocenjene vrednosti v tej fazi ne bo razkril.
Zgornje stališče potrjuje tudi Ministrstvo za javno upravo (http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/Stalisca/2018/ZJN-3%20vpogled_v_ponudbe.pdf) ter izhaja tudi iz odločitev Državne revizijske komisije (npr. 018-019/2018-4)«
Datum objave: 18.07.2019   14:50
Naročnik na podlagi četrtega odstavka 84. člena ZJN-3 spreminja razpisno dokumentacijo v delu, ki se nanaša na merila za izbor najugodnejše ponudbe, in sicer tako da se točka B.07 MERILA ZA IZBOR glasi:

Naročnik bo naročilo oddal ponudniku, ki bo izpolnjeval pogoje iz razpisne dokumentacije in po spodnjih merilih ponudil ekonomsko najugodnejšo ponudbo

1. Merilo: Ponudbena cena (do 97 točk)

Pri tem merilu se upošteva ponudbena cena, ki jo ponudnik vpiše v obrazec C.01 PONUDBA OZ. PREDRAČUN v tabeli v rubriki: »Skupaj brez DDV za 190 dni (eno šol. leto) ocenjena letna pogodbena vrednost« (v nadaljevanju: ocenjena letna pogodbena vrednost)

Število točk, ki jih na podlagi tega merila prejme posamezna ponudba, se izračuna po naslednji formuli:

Število točk = (Najnižja ocenjena letna pogodbena vrednost izmed vseh dopustnih ponudb : Ocenjena letna pogodbena vrednost v ocenjevani ponudbi) x 97


2. Merilo: Sklenjena in veljavna podjetniška kolektivna pogodba (3 točk)

Ponudba ponudnika s sklenjeno in veljavno podjetniško kolektivno pogodbo se v okviru tega merila točkuje z dodatnimi točkami.

Sklenjena veljavna podjetniška kolektivna pogodba, DA = 3 točk

Sklenjena veljavna podjetniška kolektivna pogodba, NE = 0 točk

Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti sklenjeno veljavno podjetniško kolektivno pogodbo.

V kolikor kadre, ki so potrebni za izvajanje storitev predmeta naročila, zagotavlja več gospodarskih subjektov (bodisi jih zagotavlja ponudnik, partner ali podizvajalec bodisi se kadri zagotavljajo s sklicevanjem na zmogljivosti drugega subjekta), morajo vsi ti subjekti imeti sklenjeno in veljavno podjetniško kolektivno pogodbo, v nasprotnem primeru takšna ponudba vseeno dobi 0 točk.

V kolikor ponudba na podlagi tega merila dobi dodatne točke, mora biti podjetniška kolektivna pogodba sklenjena in veljavna ves čas trajanja izvajanja storitev predmeta naročila. Prenehanje veljavnosti podjetniške kolektivne pogodbe tekom trajanja naročila je utemeljen razlog za predčasno odpoved pogodbe z izbranim izvajalcem s strani naročnika.

Skupno število točk dobimo s seštevkom točk po Merilu 1 in Merilu 2. Maksimalno število točk je 100. Ekonomsko najugodnejša ponudba je tista z največjim številom točk. V primeru enakega števila točk ima prednost ponudnik, ki doseže večje število točk pri ponudbeni ceni.

Zgornje besedilo skladno z drugim odstavkom 67. člena ZJN-3 šteje za spremembo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, zato naročnik čistopisa razpisne dokumentacije ne bo pripravil oz. objavil.


Datum objave: 19.07.2019   09:08
Naročnik naknadno in kljub že podanem odgovoru dne 17. 7. 2019 vse zainteresirane ponudnike obvešča, da znaša ocenjena vrednost predmetnega javnega naročila za celotno obdobje trajanja naročila 130.000 EUR brez DDV.